• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 1143 din data 2008-10-30
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR(...)- 13.08.2008

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1143

 

Şedinţa publică din 30 octombrie 2008

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTOR : LIBER (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta recurentă Casa de Asigurări de Sănătate T împotriva sentinţei civile nr. 537/16.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta intimată S. N., având ca obiect, litigiu privind funcţionarii publici.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă consilier juridic E. E. în reprezentarea pârâtei recurente şi avocat J. B. în reprezentarea reclamantei intimate.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care nemaifiind formulate alte cereri, instanţa acordă cuvântul părţilor în dezbaterea recursului.

Reprezentantul pârâtei recurentei solicită admiterea recursului, casarea sentinţei cu trimiterea spre rejudecare pentru motivele arătate în motivele dezvoltate în scris.

Reprezentantul reclamantei intimate solicită respingerea recursului, menţinerea hotărârii atacate, cu cheltuieli de judecată şi depune dovada achitării onorariului de avocat în sumă de 833 lei, depune concluzii scrise.

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea adresată T r i b u n a l u l u i T i m i ş, înregistrată sub nr. 3467/30/22.04.2008, Reclamanta S. N. M., în contradictoriu cu Casa de Asigurări de Sănătate T a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a Deciziei nr. 219/02.04.2008 emisă de pârâtă şi suspendarea actului administrativ atacat până la soluţionarea cauzei, invocând în acest sens disp. art. 15 din Legea nr. 554/2004, obligarea pârâtei la plata daunelor morale în cuantum de 1 leu şi a cheltuielilor de judecată ocazionate de acest dosar.

În motivarea acţiunii reclamanta arată că în calitate de Sef E. Juridic şi Contencios din cadrul instituţiei pârâte, ,în urma unor divergenţe de opinie cu conducerea , printr-o măsură abuzivă i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară –mustrare scrisă – prin Decizia nr. 219/02.04.2008.

Prin această decizie,directorul general al C.A.S. T a constatat încălcarea unei norme interne, apoi a dispus fără să întocmească un referat de către şeful biroului administrativ şi fără o cercetare disciplinară prealabilă, efectivă şi reală, aplicarea sancţiunii.

Faţă de faptul că petenta nu a fost audiată pentru a-şi putea expune şi apăra punctul de vedere , de altfel nu a avut loc o cercetare prealabilă în care ea să fie audiată, că în decizie nu este precizat articolul din nota internă ce se presupune că a fost încălcat şi nu este prevăzut articolul de lege în care este prevăzută sancţiunea aplicată, precum şi faţă de lipsa indicării termenului în care decizia poate fi atacată, reclamanta solicită anularea deciziei.

La punctul doi al acţiunii reclamanta formulează cerere privind suspendarea actului administrativ atacat, Decizia nr. 219/02.04.2008 , având în vedere că până la constatarea nulităţii actului acesta îşi produce efectele situaţie în care, în mod nelegal ea va fi exclusă de la anumite drepturi băneşti, sancţiunea va fi notată în cazierul administrativ gestionat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, fapt ce îi va aduce vădite prejudicii de imagine .

În drept, acţiunea este motivată pe disp. art. 78 alin.3 art.117 din Legea nr. 188/1999, art. 268 din Codul muncii şi art. 15 din Legea nr. 554/2004.

Prin sentinţa civilă nr. 537 din 16 iunie 2008, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l T i m i ş a admis acţiunea formulată de reclamanta S. N. M. , în contradictoriu cu parata CASA DE ASIGURARI DE SANATATE T.

A dispus anularea Deciziei nr.219/02.04.2008 emisă de parată.

A obligat parata la plata sumei de 952 lei cheltuieli de judecata

În motivarea soluţiei pronunţate, prima instanţă a reţinut următoarele :

La data de 02.04.2008 şeful Biroului Administrativ - E., ing. N. N. a întocmit Adresa nr. 12900, prin care aducea la cunoştinţă Preşedintelui – Director General faptul că în data de 21.03.2008 a căutat-o pe reclamantă, pentru acordarea unei vize a Biroului Juridic , nu a găsit-o în E., dar era într-un E. alăturat unde când s-a deschis uşa a constatat că aceasta fuma şi i-a cerut să mai aştepte pentru obţinerea vizei cerute. Prin această adresă, ing. N. U. N., îşi manifestă nemulţumirea, menţionând că nu este prima dată când este pus în situaţia de a fi amânat pentru obţinerea vizei.

Ca răspuns, pe colţul adresei este pusă rezoluţia prin care se dispune „mustrare scrisă pentru nerespectarea interdicţiei de a fuma în instituţie” , nu pentru tergiversarea avizării lucrărilor .

Prin Decizia nr. 219/02.04.2008, invocându-se Nota Internă nr. 104/11.10.2006 cu privire la Legea nr. 349/2002 privind interzicerea fumatului în instituţiile publice, referatul nr. 12900/02.04.2008, constatarea din data de 02.04.2008 ora 10,45 a Preşedintelui Director General privind încălcarea notei interne nr.104/11.10.2006 ( fără a fi întocmit un referat de constatare), precum şi invocându-se Lega nr. 188/1999 , Legea nr. 95/2006 şi Statutul C.N.A.S. s-a decis sancţionarea disciplinară cu „ mustrare scrisă” a Ş. E. Juridic şi Contencios C.j. S. N. M. , pentru nerespectarea Notei Interne nr. 104/11.10.2006, care interzice fumatul în incinta instituţiei.

In conformitate cu disp. art. 78 alin 3, din Legea nr. 188/1999 :

„(3) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal”

În concluzie, chiar şi dacă fapta ar fi fost corect semnalată, pentru a se dispune sancţionarea funcţionarului care a săvârşit-o , acesta trebuia să fi fost audiat, pentru a i se putea oferi posibilitatea să se apere, sau să dovedească o situaţie contrară celor consemnate în referat. Cu atât mai mult, dacă petenta se afla într-un alt E., colegii din acel E. puteau confirma sau infirma faptul că ea a fumat în acel loc.

De asemenea , dispoziţiile art. 268 alin.(2), din Codul muncii prevăd ce anume trebuie să cuprindă o decizie prin care se stabileşte o sancţiune disciplinară , sub sancţiunea nulităţii absolute a acesteia, astfel:

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

Deci , la punctul ( c) sunt prevăzute apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile , sau motivele pentru cere nu a fost efectuată cercetarea, aspecte ce lipsesc din conţinutul Deciziei nr. 219/02.04.2008 şi care în consecinţă vor atrage nulitatea absolută a acestuia.

Tribunalul pronunţându-se asupra nulităţii absolute a actului administrativ contestat, apreciază că nu mai este cazul a dispune suspendarea actului , acest capăt de cerere rămânând fără obiect.

Cu privire la obligarea pârâtei la plata daunelor morale, chiar şi dacă pentru suma simbolică de 1 leu, tribunalul apreciază că reclamanta nu a suferit nici un prejudiciu moral, prin fapta imputată şi sancţiunea aplicată.

Împotriva acestei sentinţei a declarat recurs pârâta Casa de Asigurări de Sănătate T, considerând-o ca netemeinică şi nelegală.

În motivarea recursului de susţine următoarele :

Reclamanta îndeplineşte funcţia publică de Ş. E. Juridic şi Contencios în cadrul C.J.A.S. T.

În data de 02.04.2008 ora 10,45 Preşedintele Director General al C.J.A.S. T a constatat încălcarea de către reclamantă a notei interne nr. 104/11.10.2006 care interzice fumatul în incinta instituţiei. Nota internă a fost emisă ţinându-se cont de dispoziţiile Legii nr. 349/2002 care interzice fumatul în unităţile de stat.

Precizează că, încălcarea acestei note interne atrage răspunderea disciplinară a celor vinovaţi. Preşedintele Director General al C.J.A.S. T constatând încălcarea notei interne, având în vedere şi referatul nr.12900/02.04.2008, întocmit de ing. N. U. N., Ş. E. Administrativ E. a dispus sancţionarea disciplinară cu « mustrare scrisă » a reclamantei în temeiul art. 78 aliniatul 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

Precizează că instanţa de fond nu a luat în considerare faptul că prevederile legale menţionate mi sus, dau posibilitatea persoanei care are competenţă legală de numire în funcţia publică să aplice direct această sancţiune, fapt ce s-a întâmplat prim emiterea deciziei nr. 219/02.04.2008.

Recursul este neîntemeiat.

Din examinarea actelor şi lucrărilor de l dosar, Curtea constată că obiectul litigiului de faţă îl constituie anularea deciziei nr. 219 din 2.04.2008, prin care s-a dispus sancţionarea disciplinară a reclamantei, pentru nerespectarea Notei interne nr. 104/11.X.2006, privind interzicerea fumatului în cadrul instituţiei.

Or, sancţiunea aplicată reclamantei, s-a realizat cu încălcarea normelor imperative, conţinute de dispoziţiile art. 78 aliniatul 3 din Legea nr. 188/199, privind obligativitatea efectuării cercetării prealabile a faptei imputate, ceea ce atrage sancţiunea nulităţii actului contestat, după cum în mod corect a reţinut şi prima instanţă :

Faţă de considerentele mai sus reţinute, Curtea urmează să respingă ca nefondat recurs de faţă, în condiţiile dispoziţiilor art. 312 aliniatul 1 C.pr.civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E :

 

Respinge recursul declarat de pârâta Casa de Asigurări de Sănătate T împotriva sentinţei civile nr. 537/CA/16.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 30 octombrie 2008.

 

 

PT.PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) LIBER (...) (...)

Aflată în pensie

Semnează,

VICEPREŞEDINTE,

B. N. E.

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

Red.C.L./15.12.2008

Tehnodact H.C./ 2 ex./17.12.2008

Prima instanţă : T r i b u n a l u l T i m i ş – Judecător H. E.

 

 

Toate spetele


Sus ↑