• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 3633 din data 2009-09-29
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 3633

Şedinţa publică de la 29 T. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN G împotriva sentinţei nr.1512 din 19 mai 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit recurentul pârât CONSILIUL JUDEŢEAN G şi intimata reclamantă E. M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează tardivitatea recursului declarat de pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN G, instanţa urmând a se pronunţa asupra excepţiei.

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă;

Prin acţiunea înregistrată la data de 10.06.2008, reclamanta E. M. a contestat deciziei nr. 361/22.05.2008 a Consiliul Judeţean G, privind sancţionarea disciplinară cu mustrare scrisă ce atrage diminuarea drepturilor băneşti privind sporul de fidelitate de 10% în valoare de 182 lei lunar pe perioada sancţiunii de şase luni.

În motivarea acţiunii a arătat că faptele săvârşite în data de 13.03.2008 în biroul 240 unde se afla imprimanta a fost pentru efectuarea problemelor de serviciu cu seriozitate şi conştiinciozitate, neadresând injurii sau vorbe jignitoare colegei sale Ş..

Că, deşi, ea a fost cea tulburată de colega sa Ş. E., care i-a adresat cuvinte jignitoare şi a fost împiedicată să pună hârtie xerox în imprimantă pentru a finaliza documentele, Comisia de disciplină din instituţie le-a sancţionat cu mustrare scrisă, sancţiune ce a fost menţinută pentru ea de către dl. preşedinte J. D. şi respinsă pentru colega sa.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe disp. art. 4 din dispoziţia contestată nr.361/22.05.2008 şi art.51 din HG nr. 1344/2007.

În dovedire, au fost depuse la dosar în copie xerox dispoziţia contestată nr. 361/22.05.2008, adresa nr. 4853/27.05.2008 privind nesancţionarea colegii sale Ş., contestaţia nr. 5361/27.05.2008, răspuns la contestaţia sa nr. 5666 din 5.06.2008, dispoziţia nr. 373 din 6.06.2008 privind suspendarea acordării sporului de fidelitate.

La data de 27 august 2008 pârâtul Consiliul Judeţean G a depus întâmpinare la dosar prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamantă şi menţinerea ca temeinică şi legală a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean G nr. 361/22.05.2008.

Prin sentinţa nr. 1979 din 6 octombrie 2008 a fost respinsă contestaţia formulată de reclamanta E. M., în contradictoriu cu Consiliul Judeţean G.

Pentru a pronunţa această sentinţă s-a reţinut că reclamanta se face vinovată de încălcarea prevederilor art.12 al.2 lit.a din Legea nr. 7/2004 privind C o d u l d e conduită al funcţionarilor publici şi abaterea disciplinară prev. la art. 65 al. 2 lit. g din Legea nr. 188/1999, sancţiunea aplicată fiind întemeiată în raport cu abaterea disciplinară şi săvârşirea acesteia cu vinovăţie, mustrarea scrisă fiind prima dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 65 al. 3 din Legea nr. 188/1999, cu toate că funcţionarul public a mai săvârşit acest gen de abateri.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta E. M. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând lipsa rolului activ pe care instanţa de fond trebuia să-l manifeste pentru a stabili cu certitudine starea de fapt.

La 12 ianuarie 2009, intimatul Consiliul Judeţean G a depus întâmpinare, solicitând respingerea recursului, arătând că între reclamantă şi colegii săi de serviciu au existat mai multe conflicte şi că în urma cercetării faptelor sesizate, Comisia de disciplină constituită la nivelul Consiliului Judeţean G a constatat că acestea constituie abatere disciplinară ce atrage răspunderea disciplinară a funcţionarului public.

Prin decizia nr. 219 din 20 ianuarie 2009 Curtea de A p e l C r a i o v a – Secţia contencios administrativ şi fiscala a admis recursul, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, întrucât deşi reclamanta a contestat două dispoziţii, fiind nemulţumită şi de sancţiunea disciplinară aplicată prin dispoziţia nr.361/22.05.2008, dar şi de diminuarea drepturilor băneşti cu sporul de fidelitate şi loialitate potrivit dispoziţiei nr.373/06.06.2008, instanţa de fond a analizat doar legalitatea şi temeinicia dispoziţiei prin care reclamanta a fost sancţionată disciplinar, fără a avea în vedere şi a se pronunţa cu privire la legalitatea dispoziţiei prin care reclamantei i s-au diminuat drepturile băneşti prin suspendarea sporului de fidelitate şi loialitate pe perioada aplicării sancţiunii disciplinare, nepronunţându-se asupra tuturor capetelor de cerere cu care a fost investită de reclamantă.

În rejudecare cauza, la data de 10 martie 2009 reclamanta a depus la dosar concluzii scrise prin care susţine că sentinţa nr. 1979/2008 este netemeinică şi nelegală întemeindu-se în mod exclusiv pe concluziile Comisiei de disciplină, nu s-a folosit administrarea probei cu martori şi nu s-a folosit de o raportare la actele normative incidente în cauză.

A solicitat anularea dispoziţiilor nr. 373/2008 şi nr. 361/2008 emise de Preşedintele Consiliului Judeţean G.

La data de 9 aprilie 2009 pârâtul Consiliul Judeţean G a depus întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii şi menţinerea ca temeinice şi legale a dispoziţiilor 361/22.05.2008 şi nr. 373/6.06.2008.

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa nr.1512 din 19 mai 2009, pronunţată în dosar nr(...) a admis în parte acţiunea reclamantei şi a anulat deciziile nr.361 şi 373 din 22 mai 2008, obligând pârâtul la plata drepturilor băneşti reţinute în baza deciziei nr.373 din 22 mai 2008. S-a respins cererea pentru daune morale.

Pentru a pronunţa această sentinţa, T r i b u n a l u l G o r j a reţinut că situaţia de fapt reţinută prin Dispoziţia nr.361/2008 nu este susţinută de probele de la dosar întrucât în cadrul compartimentului din care face parte reclamanta nu s-a dovedit că a avut un comportament şi un limbaj neadecvat unui funcţionar public faţă de colega de serviciu Ş. E. şi nici nu s-a dovedit că s-a tulburat liniştea în cadrul compartimentului.

Aşadar, concluziile Comisiei de disciplină cu privire la situaţia de fapt reţinută nu s-au bazat pe o cercetare justă a faptelor menţionate şi nu corespund realităţii iar faptele enumerate la art.2 din Dispoziţia nr.361/2008, au fost sancţionate cu nerespectarea dispoziţiilor legale imperative aplicabile funcţionarilor publici.

Constituie abatere disciplinară conform art.77 alin.2 lit.g din Legea nr.188/1999 republicată, pe care de altfel se întemeiază şi Dispoziţia nr.361/2008, acele „manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice".

Ori, nu se poate vorbi despre atingerea prestigiului şi autorităţii instituţiei publice decât dacă asemenea manifestări ar fi fost făcute într-un loc public sau ar fi fost aduse la cunoştinţa publicului în raport cu care se apreciază „prestigiul" sau „autoritatea publică" .

O simplă discuţie contradictorie , cum de altfel rezultă şi din actele depuse de pârâtă, legată de probleme de serviciu, între două funcţionare publice, într-un birou neaccesibil publicului, nu poate să conducă în nici un fel la concluzia că s-a adus atingere prestigiului sau autorităţii publice a instituţiei respective.

În ceea ce priveşte incidenţa art. 12 din Legea 7/2004, invocat de asemenea ca temei legal pentru calificarea faptelor ca şi abatere disciplinară şi sancţionarea acestora cu mustrare scrisă, se constată că potrivit art.23 din aceeaşi lege, răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici pentru încălcarea dispoziţiilor Legii 7/2004 poate fi atrasă numai „în condiţiile legii".

Cadrul general de reglementare a răspunderii disciplinare a funcţionarilor publici îl constituie Legea nr. 188/1999 R şi prin urmare, încălcarea oricăreia dintre dispoziţiile Legii 7/2004 constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în mod corespunzător numai dacă poate fi încadrată în vreuna dintre prevederile art.77 alin.2 din Legea 188/1999 care enumăra abaterile disciplinare care atrag răspunderea funcţionarilor publici.

Este cert că discuţia contradictorie dintre reclamantă şi colega sa Ş. E. nu a putut fi încadrată în niciuna dintre faptele enumerate la art. 77 alin.2 din Legea 188/1999 R.

Referitor la diminuarea salariului prin suspendarea anumitor sporuri salariate, s-a constatat că Consiliul Judeţean G a dispus suspendarea sporului de fidelitate şi loialitate pentru o perioadă de 6 luni apreciată ca fiind perioada aplicării sancţiunii disciplinare a mustrării scrise.

Potrivit art.77 alin.3 lit .b din Legea 188/1999, mustrarea scrisă nu prevede diminuări de drepturi salariale iar diminuarea acestora ca şi sancţiune disciplinară nu se poate aplica decât pentru o perioadă de maxim 3 luni .

Reclamantei i-a fost reţinut sporul de fidelitate pentru o perioadă de 6 luni.

Potrivit art. 1 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean G nr.373/2008, sporul de fidelitate a fost suspendat pentru perioada aplicării sancţiunii disciplinare stabilite prin Dispoziţia nr.361/2008.

Mustrarea scrisă nu are caracter de continuitate pentru a fi aplicată pe o anumită perioadă iar potrivit art.82 alin.l lit.a această sancţiune se radiază de drept în termen de 6 luni de la aplicare, fapt care nu echivalează însă cu aplicarea mustrării scrise pentru o perioadă de 6 luni.

Prin urmare, întrucât pentru mustrarea scrisă Dispoziţia nr.373/2008 nu a precizat nici un alt termen până la care se aplică sancţiunea disciplinară a diminuării drepturilor salariale prevăzute în Legea nr 188/1999 R în art.31alin.l lit. c şi alin.2 s-a constatat că reţinerea sporului de fidelitate pentru o perioadă de 6 luni este netemeinică şi nelegală iar art. 27 lit. d din Contractul Colectiv de Muncă 68634/17.07.2007 sunt în contradicţie chiar cu Statutul funcţionarilor publici .

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN G la data de 25 iunie 2009.

Recursul este tardiv.

Cererea de recurs a fost depusă la instanţa a cărei hotărâre s-a atacat la data de 25 iunie 2009 iar sentinţa a fost comunicată pârâtului la data de 4 iunie 2008, termenul de declarare a recursului fiind de 15 zile de la data comunicării sentinţei atacate.

În speţă, acest termen a fost nesocotit, recursul fiind depus peste termenul de 15 zile de la pronunţarea sentinţei T r i b u n a l u l u i G o r j.

Având în vedere aceste considerente, urmează a se respinge ca tardiv declarat recursul formulat de pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN G.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul ca tardiv formulat recursul declarat de pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN G împotriva sentinţei nr.1512 din 19 mai 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 29 T. 2009

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

red.jud.G.(...)

tehnored.2 ex.F.P.F.

05 Octombrie 2009

jud.fond.A.B.

Toate spetele


Sus ↑