• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 1005/R-C din data 2008-10-31
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 1005/R-C

Şedinţa publică din 31 Octombrie 2008

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător (...) (...)

Judecător (...) E.

Grefier (...) (...)

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de pârâta DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR O, cu sediul în S,(...), judeţul O, împotriva sentinţei civile nr. 377/CA din 20 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş- Secţia Civilă- complet specializat contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. N., domiciliat în B,(...), (...)1, .A, 6, .28, sector 4.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura, legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Curtea, analizează actele şi lucrările dosarului, iar în urma deliberării a pronunţat următoarea soluţie:

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă,

Constată că la data de 12 septembrie 2007, E. N. a formulat contestaţie împotriva deciziei emisă la data de 16 august 2007 de către Directorul Direcţiei Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor O, prin care i s-a aplicat sancţiunea „mustrare scrisă” prevăzută de art.77 alin.3 lit.a din Legea nr.188/1999, susţinând în esenţă că nu a săvârşit abaterea disciplinară prevăzută de art.77 alin.1 lit.j din acelaşi act normativ .

În acest sens a arătat că i s-a imputat semnarea unei adeverinţe de venit pentru un salariat fără a exista o cerere din partea acestuia, apreciind că nu a săvârşit o abatere disciplinară, deoarece beneficiarul adeverinţei avea nevoie urgentă de aceasta la o unitate medicală, iar directorul executiv în locul căruia a semnat, nu se afla în instituţie.

T r i b u n a l u l A r g e ş, Secţia civilă – Completul specializat contencios administrativ şi fiscal în faţa căruia a ajuns cauza prin strămutare, prin sentinţa civilă nr.377/CA/20 iunie 2008 a admis contestaţia şi a constatat nulă decizia de mai sus.

Ca să pronunţe această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că potrivit art.35 alin.2 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.1210/2003 în vigoare la data emiterii deciziei, sub sancţiunea nulităţii absolute, actul administrativ trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din procesul verbal al comisiei de disciplină;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării disciplinare prealabile;

d) temeiul legal în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;

f) instanţa competentă la care actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară poate fi contestată.

În cauză, emiterea deciziei de sancţionare s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale evocate, deoarece nu a fost descrisă fapta care constituie abatere disciplinară şi nu s-au arătat motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de contestator cu prilejul cercetării disciplinare prealabile (art.35 alin.2 lit.a şi c).

Aşa fiind, a apreciat că actul administrativ analizat este nul din acest punct de vedere.

Deosebit, a reţinut că decizia de sancţionare a fost emisă de un organ necompetent, Directorul Direcţiei Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor O, în loc de Autoritatea Naţională Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, organul care a făcut numirea, încălcându-se astfel disp.art.78 alin.1 din Legea nr.188/1999.

În consecinţă, a admis contestaţia pe excepţie, fără a mai intra în cercetarea fondului.

Intimata Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor O a declarat recurs împotriva sentinţei de mai sus, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie făcând incidente disp.art.304 pct.9 Cod procedură civilă şi art.3041 Cod procedură civilă.

În dezvoltarea motivelor de recurs a susţinut că instanţa a greşit apreciind că decizia de sancţionare a fost emisă de un organ necompetent, directorul său executiv, deoarece potrivit art.78 alin.1 din Legea nr.188/1999, competenţa legală aparţine conducătorului instituţiei.

Pe de altă parte, instanţa a greşit reţinând că decizia a fost emisă cu nerespectarea dispoziţiilor art.15 lit.a şi c din H.G. nr.1210/2003, din conţinutul acesteia rezultând că, aplicând sancţiunea disciplinară contestată, conducătorul unităţii a descris fapta săvârşită şi motivele pentru care a luat această măsură.

Recursul este nefondat.

Potrivit art.78 - (1) din Legea nr.188/1999, sancţiunea disciplinară prevăzută la art.77 alin.(3) lit. a), constând în „mustrare scrisă” contestată, se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică.

În cauză, contestatorul director executiv adjunct la Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor O a fost numit în această funcţie prin Ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care potrivit legii are şi competenţa de a-l sancţiona.

În consecinţă, corect instanţa de fond a reţinut că Directorul Direcţiei Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor O, nu avea competenţă în acest sens, actul administrativ emis de el fiind lovit de nulitate absolută.

Tot astfel, instanţa a motivat corect că în conţinutul deciziei de sancţionare, nu a fost descrisă fapta care constituie abatere disciplinară şi nu s-au arătat motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării disciplinare prealabile, menţiuni prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute de art.35 alin.2 din H.G. nr.1210/2003.

Prin urmare, este inexact că prin hotărârea pronunţată tribunalul a încălcat legea ori a aplicat-o greşit, dând o interpretare eronată probelor administrate, aşa că recursul se priveşte ca nefondat şi va fi respins.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta DIRECŢIA SANITARĂ - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR O, împotriva sentinţei civile nr.377/CA din 20 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, Secţia Civilă - Complet specializat contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. N..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31 octombrie 2008, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

 

C.D., G.A., D.V.,

 

 

Grefier,

 

Red.C.D./6.11.2008

GM/2 ex.

 

Jud.fond: S.V.U.

Toate spetele


Sus ↑