• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de sanctionare. Recurs

Hotararea nr. 1060 din data 2010-02-12
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1060

Şedinţa publică de la 12 Februarie 2010

Complet constituit din:

Preşedinte: (...) (...)-(...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) N.

Grefier: B. H.

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta Compania Naţională de D. Ferate „CFR” SA – Sucursala Regională de D. Ferate CFR C împotriva sentinţei civile nr. 2949/24.06.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant T. G., având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru recurenta-pârâtă consilier juridic O. D., cu delegaţie la dosar, şi intimatul-reclamant T. G., lipsă fiind unitatea pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că acest termen a fost acordat pentru angajare apărător.

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat se acordă cuvântul pe fondul recursului.

Consilier juridic O. D. pentru recurenta-pârâtă pune concluzii de admitere a recursului aşa cum a fost formulat şi motivat şi modificare a sentinţei atacate în sensul respingerii contestaţiei şi menţinerii deciziei de sancţionare emise de unitatea reprezentată. Susţine că hotărârea criticată ar crea un precedent periculos, modificarea sancţiunii aplicate fiind nelegală, întrucât potrivit regulamentului reclamantul nu avea voie să părăsească locul de muncă, întârziind nejustificat în transmiterea datelor, iar pentru astfel de abateri în cadrul unităţii nu au fost acordate sancţiuni mai blânde după cum greşit susţine tribunalul fără a administra probe.

Intimatul-reclamant depune la dosar concluzii scrise şi cere respingerea recursului şi menţinerea drept temeinică şi legală a sentinţei criticate potrivit acestora.

 

 

CURTEA,

 

Asupra recursului civil de faţă:

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa nr. 2949 din 24 iunie 2009,a admis în parte contestaţia formulată de petentul T. G. în contradictoriu cu intimata Regionala CFR C – E. U. C.

A înlocuit sancţiunea disciplinară aplicată contestatorului prin decizia nr(...)/29.10.2008 şi constând în „înlocuirea disciplinară din funcţia de J. I la Staţia Tg. J şi trecerea în funcţia de J. II la H.M. S.” cu sancţiunea disciplinară a reducerii salariului de bază cu 5% pe trei luni.

A fost obligată intimata la plata către contestator a diferenţelor de drepturi salariale cuvenite începând cu data de 01.11.2008 până la repunerea pe funcţie.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că petentul a îndeplinit funcţia de J. I dispozitor la Staţia Tg-J, până la data de 29.10.2008, când prin decizia de sancţionare nr(...), acesta a fost sancţionat disciplinar cu înlocuirea disciplinară din funcţia de J. I la Staţia Tg-J şi trecerea în funcţia de J. II la HM S. începând cu 01.11.2008 pentru că, la data de 28.09.2008, a permis J. dispozitor H. D. să consemneze în locul său în Registrul de dispoziţii RC la ora 10,35 comunicarea cu nr.12 referitoare la sosirea în Staţia Tg-J a trenului nr.30402, iar la ora 10,43, dispoziţia RC nr.20 prin care operatorul RC stabilea condiţiile de circulaţie ale trenului 30402, încălcând astfel prevederile art.9 alin.8 şi ale art. 254 alin.6 din Regulamentul nr.005 privind circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare.

Potrivit prevederilor art. 9 alin.8 din Regulamentul nr.005, se interzice personalului liber de serviciu să intervină în executarea serviciului în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, precum şi imixtiunea în executarea sarcinilor între salariaţii de serviciu, în afara cazurilor excepţionale în care prin intervenţia respectivă s-ar evita un pericol.

S-a reţinut că abaterea disciplinară a fost săvârşită de numitul H. D. care a consemnat fără ştirea petentului în Registrul de dispoziţii RC comunicarea cu nr.12 ca referitoare la sosirea în Staţia Tg-J a trenului nr.30402 şi dispoziţia RC nr.20, prin care operatorul RC stabilea condiţiile de circulaţie ale trenului nr.30402, astfel că petentul nu se face vinovat de încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin.8 şi art. 254 alin.6 din Regulamentul nr.005.

Referitor la cea de-a doua abatere disciplinară consemnată în decizia de sancţionare constând în aceea că petentul a transmis cu întârziere de 25 de minute dispoziţia RC nr.22 referitoare la reţinerea în Staţia CF a trenului nr.30402, încălcând astfel prevederile art. 254 alin.8 şi 9 din Regulamentul nr.005, instanţa a constatat că petentul nu are nici o culpă pentru întârzierea produsă.

Referitor la abaterea disciplinară săvârşită în data de 07.10.2008 constând în aceea că petentul nu a avizat în scris către J. exterior dispoziţia operatorului RC referitoare la circulaţia trenurilor în intervalul de timp 00.00-06.00, încălcându-se astfel dispoziţiile art.121 din Regulamentul 005, conform notei de relaţii de la pagina 40 din dosar, petentul a recunoscut că a omis să comunice dispoziţia în cauză.

Prin dispoziţia de sancţionare s-a mai reţinut în sarcina petentului şi faptul că, la data de 17/18.10.2008, nu a consemnat formulele 1 şi 2 cu care s-a cerut şi acordat cale liberă pentru trenul 33501, încălcându-se astfel prevederile art. 192 din Regulamentul 005 potrivit cărora înregistrările se fac numai de J. care cere şi obţine calea liberă, respectiv acordă calea liberă sau consimţământul pentru calea liberă, în registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare, cu cerneală sau pastă de culoare albastră sau neagră, în momentul primirii sau transmiterii comunicării.

Din copia filelor extrase din S. pe care instanţa le-a comparat cu originalul prezentat de reprezentantul intimatei, a rezultat că la rubrica „formula” petentul nu a consemnat formulele 1 şi 2, acestea fiind ulterior completate cu pastă roşie(consemnarea se face cu pastă neagră sau albastră).

S-a mai reţinut însă că datele în legătură cu circulaţia trenurilor sunt transmise şi prin sistemul informaţional J. (pe computer), transmiterea făcându-se în timp real. Consemnarea în S. se face simultan cu transmiterea pe calculator, astfel că operatorul RC a fost încunoştinţat la timp despre sosirea şi plecarea trenurilor, consemnarea fiind prevăzută cu scopul de a nu se crea evenimente de cale ferată.

Prin urmare, instanţa a constatat că omiterea consemnării formulelor 1şi 2 nu putea avea drept consecinţă un accident de cale ferată din moment ce datele sunt transmise în timp real pe calculator(sistem paralel).

Cu privire la încălcarea de către petent a dispoziţiilor art. 30 lit.m din Statutul Disciplinar al personalului din transporturi, în sensul că nu a consemnat la rubrica”circulaţia de fapt” minutele de staţionare a trenurilor 2083 şi 33271 şi ora sosirii trenului nr.2851, nu a consemnat numărul liniei la care a fost primit trenul 2021 şi numărul liniei de la care a fost expediat trenul 1822, iar la reavizul de sosire a trenului 2872 nu a consemnat ora , înscriind doar minutele de sosire/transmitere, instanţa a reţinut că petentul a recunoscut faptele comise(nota de relaţii dată).

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare a susţinut că instanţa de fond şi-a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti având în vedere faptul că la ultimul termen de judecată ,în timpul dezbaterilor pe fondul cauzei,contestatorul a fost întrebat de către preşedintele instanţei de judecată dacă nu doreşte să-şi precizeze acţiunea în sensul înlocuirii sancţiunii aplicate.

Recurenta a mai susţinut că nu a făcut contestatorul nicio precizare scrisă în sensul înlocuirii sancţiunii aplicate de angajator.

A mai arătat recurenta că motivarea sentinţei este făcută pe aspecte neadevărate,neîntemeiate şi nedovedite şi că instanţa a ignorat faptul că abaterile contestatorului au fost constatate de revizorul de sector CFR-specialist în Siguranţa circulaţiei CFR iar sancţiunea a fost aplicată cu aprobarea unor factori cu putere de decizie ai Regionalei CF C respectiv Director Regional ,Ş. Divizie U.,Ş. Oficiu Juridic.

Recurenta a mai susţinut că sancţiunea a fost aplicată cu respectarea ,în totalitate,a regulamentelor CFR şi a prevederilor legale în vigoare .

În drept a invocat dispoziţiile art.304Cod procedură civilă.

La data de 12 02 2010,intimatul a depus întâmpinare în cauză prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,a actelor şi lucrărilor dosarului,precum şi în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză,Curtea constată şi reţine următoarele:

Primul motiv de recurs invocat privind faptul că nu există nicio precizare scrisă a contestatorului prin care să solicite înlocuirea sancţiunii aplicate este nefondat deoarece cererile se pot formula atât scris cât şi oral care apoi să fie consemnate de instanţă.

În cauza de faţă ,în şedinţa publică din data de 24 iunie 2009 ,contestatorul a solicitat înlocuirea sancţiunii aplicate,solicitare care a fost consemnată în sentinţă.

Cu privire la celălalt motiv de recurs privind faptul că s-a dispus înlocuirea sancţiunii aplicate,Curtea constată că instanţa de fond ,în mod greşit ,a dispus înlocuirea sancţiunii disciplinare aplicate cu o altă sancţiune mai uşoară respectiv înlocuirea disciplinară din funcţia de J. I la Staţia Tg.J şi trecerea în funcţia de J. II la HM S. cu sancţiunea disciplinară a reducerii salariului de bază cu 5 % pe 3 luni , deoarece gravitatea abaterilor săvârşite de contestator,domeniul în care au fost săvârşite precum şi dispoziţiile art.266 Codul muncii ,nu recomandă această soluţie.

În decizia de sancţionare s-au reţinut în sarcina contestatorului mai multe abateri disciplinare care au fost dovedite cu probatoriul administrat în cauză respectiv note de relaţii,declaraţii de martori,etc.

Cu privire la prima abatere disciplinară reţinută în sarcina contestatorului şi anume că la data de 28 09 2008 a încălcat dispoziţiile art.9 alin.8 şi art.254 alin.6 din Regulamentul 005 ca urmare a faptului că a permis J. dispozitor H. D. să consemneze în locul său în Registrul de dispoziţie RC ,Curtea constată că ambii salariaţi sunt vinovaţi de încălcarea acestor dispoziţii :contestatorul a încălcat dispoziţiile care prevedeau obligaţia consemnării în registru iar numitul H. D. a încălcat dispoziţiile art.9 alin.8 din Regulament intervenind în executarea sarcinilor de serviciu ale contestatorului.

Art.9 alin.8 din Regulament prevede că se interzice imixtiunea în executarea sarcinilor între salariaţii de serviciu în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, precum şi imixtiunea în executarea sarcinilor între salariaţii de serviciu, în afara cazurilor excepţionale în care prin intervenţia respectivă s-ar evita un pericol.

Art.254 alin.6 din Regulamentul nr.005 prevede că dispoziţiile date de operatorul de circulaţie staţiilor,se primesc şi se înregistrează de J. dispozitor.

Potrivit acestor dispoziţii,contestatorul trebuia să consemneze în Registrul de dispoziţii RC la ora 10,35 comunicarea cu nr.12 ,referitoare la sosirea în staţia Tg.J a trenului nr.30402 iar la ora 10,43 dispoziţia RC nr.20,prin care operatorul RC stabilea condiţiile de circulaţie ale trenului 30402 dar a permis numitului H. D. să consemneze în locul său.

Cu privire la cea de a doua abatere disciplinară săvârşită în data de 28 09 2008 reţinută în sarcina contestatorului,Curtea constată că instanţa de fond în mod greşit a reţinut că acesta nu are nicio culpă în transmiterea cu 25 de minute întârziere a dispoziţiei RC nr.22 atâta timp cât art.254 alin.8 din Regulamentul nr.005 prevede că dispoziţiile operatorului de circulaţie în legătură cu circulaţia trenurilor trebuie să fie executate necondiţionat de către întreg personalul de pe secţia de circulaţie respectivă.

Instanţa a reţinut că a încălcat contestatorul aceste dispoziţii dar ca urmare a dispoziţiei date de numitul H. D. –J. dispozitor care l-a trimis pe teren să verifice vagonul,motiv pentru care a trimis cu întârziere RC.nr.22 referitoare la reţinerea trenului 30402 dar acest fapt nu constituie o cauză care înlătură caracterul disciplinar al faptei.

Pe de altă parte,cele reţinute de instanţă sunt contrazise chiar de contestator care,în nota de relaţii,la pct.9 (fila 31,dosar fond) a motivat întârzierea prin faptul că dispoziţia RC nu era relevantă.

De asemenea,instanţa de fond a mai reţinut,în mod greşit,că abaterea disciplinară săvârşită în data de 17/18 10 2008 respectiv că nu a consemnat formulele 1 şi 2 cu care s-a cerut şi acordat cale liberă pentru trenul 33501,nu putea avea drept consecinţă producerea unui accident pentru că aceste date erau transmise prin sistemul informaţional J. atâta timp cât art.192 din Regulamentul 005 prevede că aceste consemnări se fac în scris ,în registrul de căi libere iar această obligaţie trebuie îndeplinită în tocmai de salariat şi independent de faptul că mai există un alt mod de îndeplinire a acestei obligaţii.

Totodată,instanţa de fond în mod greşit a condiţionat existenţa acestei abateri disciplinare de posibilitatea producerii unui accident de circulaţie pe cale ferată atâta timp cât art.263 Codul muncii prevede că abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Astfel că,pentru existenţa abaterii disciplinare este suficientă crearea unei stări de pericol iar producerea unui rezultat de o anumită gravitate constituie element de individualizare a sancţiunii.

Curtea constată că instanţa de fond,în mod greşit,a folosit drept argument pentru înlocuirea sancţiunii aplicate faptul că altor salariaţi care au săvârşit abateri disciplinare li s-au aplicat sancţiuni mai uşoare atâta timp cât la individualizarea sancţiunii se utilizează doar criteriile prevăzute de art. 266 alin.1 Codul muncii  respectiv împrejurările în care fapta a fost săvârşită,gradul de vinovăţie a salariatului,consecinţele abaterii disciplinare,comportarea generală în serviciu a salariatului.

În raport de considerentele arătate mai sus,Curtea constată că sancţiunea aplicată salariatului prin decizia de sancţionare nr(...)/29 10 2008 a fost corect individualizată în raport de dispoziţiile art.266 Codul muncii având în vedere faptul că a săvârşit mai multe abateri disciplinare în decurs de o lună de zile,consecinţele pe care puteau să le aibă acestea-accidente sau evenimente feroviare ,fiind vorba de siguranţa circulaţiei pe calea ferată,precum de faptul că anterior a mai fost sancţionat.

Astfel că,în baza art.312 alin.3 Cod procedură civilă raportat la art.304 pct.9 cod procedură civilă,urmează să admită recursul,să modifice sentinţa şi să respingă contestaţia formulată împotriva deciziei nr(...)/29 10 2008.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de pârâta Compania Naţională de D. Ferate „CFR” SA – Sucursala Regională de D. Ferate CFR C împotriva sentinţei civile nr. 2949/24.06.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul-reclamant T. G., având ca obiect contestaţie decizie de sancţionare.

Modifică sentinţa, în sensul că respinge contestaţia.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12 Februarie 2010.

 

Preşedinte Judecător Judecător

(...) (...) (...) (...) (...) (...) N.

 

 

 

Grefier,

B. H.

 

Red. Jud. M.M.

3 ex/15 03 2010

J. fond: E.M.T.

L.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑