• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de sanctionare. Recurs

Hotararea nr. 836/M din data 2008-09-23
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILA Nr. 836/M

Şedinţa publică de la 23 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier şef sectie (...) H.

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de intimata COMPANIA NATIONALA POSTA S. SA împotriva sentinţei civile nr.991/19.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosarul civil nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă, au avut loc în şedinţa publică din data de 17 T. 2008, când partea prezentă a pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta cauză, iar instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei la data de 23 T. 2008.

 

C U R T E A,

 

Constată că prin sentinţa civilă nr.991/2008 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v a fost admisă contestaţia formulată de contestatorul N. E. şi s-a dispus anularea deciziei de sancţionare nr. 348/2007 emisă de pârâta Compania Naţională Poşta Română.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond, analizând cu prioritate aspectul invocat de reclamant privind emiterea deciziei de concediere cu nerespectarea dispoziţiilor art. 268 Codul muncii.

Contestatorul este salariatul paratei in functia de sef al Centrului Regional de U. B, asa cum rezulta din inscrisurile aflate la dosar.

Prin Decizia nr.348 din data de 19.11.2007 emisa de intimata s-a dispus sanctionarea disciplinara a contestatorului cu avertisment scris,in baza art.267, art.264 alin.1 lit.a Codul muncii, art.142 lit.a, art.144 din CCM pe anii 2005/2009 si art.96 lit.a din Regulamentul Intern, retinandu-se in fapt ca salariatul N. E. a savarsit o abatere disciplinara in perioada 17-18.08.2007.

Potrivit art.268 alin.1 Codul muncii “angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare,dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei”.

Verificand actele de la dosar,instanta constata ca angajatorul (Compania Nationala “Posta S.”) a luat la cunostinta despre abaterea disciplinara pretins savarsita de contestator la data de 26.09.2007, asa cum rezulta din nota de prezentare aflata la filele 178-183 din dosar.

Sanctiunea disciplinara a fost aplicata contestatorului la data de 19.11.2007, data emiterii deciziei contestate.

In consecinta, au fost incalcate, la emiterea deciziei de sanctionare disciplinara contestate, dispozitiile imperative ale art. 268 alin.1 Codul muncii, care prevad obligativitatea emiterii acestui act in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta de catre angajator despre savarsirea abaterii disciplinare.

Împotriva hotărârii pronunţate la fond, a formulat recurs pârâta C.N. Poşta Română SA B iar prin motivele de recurs, întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct.9 şi art. 3041 Cod procedură civilă, se arată următoarele:

Prin sintagma „data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare”, prevăzută de art. 268 alin. 1 Codul muncii, se înţelege data a care angajatorul persoană juridică – prin reprezentantul său legal abilitat să aplice sancţiuni disciplinare (director general, administrator, preşedinte) – a luat cunoştinţă despre săvârşirea unei fapte care întruneşte elementele constitutive ale unei abateri şi a fost săvârşită de un anumit salariat.

Abaterile disciplinare reţinute în sarcina intimatului contestator N. E. au fost aduse la cunoştinţă conducerii C.N. „Poşta Română” S.A. în data de 26.10.2007, prin Nota de prezentare nr. 101/6832/26.10.2007, întocmită de Departamentul Control şi prin procesul verbalnr.19/26.10.2007. Decizia de sancţionare a fost emisă în data de 2.11.2007, deci cu respectarea termenului de 30 zile, prevăzut de art. 268 alin. 1 Codul muncii.

În concluzie, termenul de 30 de zile în care conducerea companiei avea obligaţia legală de a emite decizia de sancţionare a început să curgă din data de 26.10.2007 (şi nu de la 26.09.2007, cum în mod eronat a reţinut instanţa de fond). În acest moment, comisia de cercetare disciplinară a adus la cunoştinţa conducerii C.N.”Poşta Română” S.A. (prin Nota de Prezentare nr. 101/6832/26.10.2007 şi prin Procesul – verbal nr.19/26.10.2007), abaterile disciplinare săvârşite din neglijenţă de domnul N. E. – şef Centru Regional de U. B.

Recursul este fondat.

Potrivit art. 268 alin.1 Cod procedură civilă, sancţiunea disciplinară se aplică „în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei”.

 

 

În literatura şi practica juridică s-a statuat că prin sintagma „data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare” se înţelege data la care angajatorul a luat la cunoştinţă despre faptul că o faptă constituie abatere disciplinară şi a fost săvârşită de o persoană determinată. Prin urmare, astfel cum rezultă şi din cuprinsul textului art. 268 alin.1 Codul muncii, legiuitorul a făcut distincţia între data săvârşirii faptei şi „data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare”.

Instanţa de fond a reţinut în mod greşit că societatea a luat cunoştinţă de abaterea disciplinară la data de 26.09.2007 prin nota de prezentare semnată de directorul executiv al acesteia. Prin acest înscris s-a adus la cunoştinţa conducerii companiei rezultatul verificărilor preliminare privind producerea unui accident de muncă la Centrul Regional de U. B ca urmare a distrugerii unui colet poştal ce conţinea acid clorhidric. Prin această notă de prezentare s-a solicitat conducerii companiei să se constituire „o comisie de cercetare disciplinară privind modul defectuos de gestionare a evenimentului produs la data de 17.08.2007”.

Abia ulterior acestei note de prezentare s-a constituit potrivit legii, comisia e cercetare disciplinară, care a analizat faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite şi a stabilit existenţa vinovăţiei în persoana contestatorului N. E.. Prin urmare, propunerea de sancţionare a contestatorului a fost adusă la cunoştinţa conducerii societăţii recurente abia la data de 26.10.2007, prin Nota de prezentare nr. 101/6832/26.10.2007 întocmită de Departamentul de Control. În raport de această dată decizia de sancţionare atacată a fost emisă la data de 2.11.2007 cu respectarea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 268 alin.1 Codul muncii.

Faţă de aceste considerente, văzând că T r i b u n a l u l B r a ş o v a soluţionat greşit cauza, fără a intra în cercetarea fondului, în baza art. 81 alin. 2 din Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, astfel cum acesta a fost interpretat în decizia nr. XXI din 12.06.2006 a I.C.C.J. în cadrul recursului în interesul legii, curtea va casa hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E:

 

 

Admite recursul formulat de recurenta Compania Naţională „Poşta Română” S.A. împotriva sentinţei civile nr.991/M/2008 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v pe care o casează şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

 

 

 

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi 23 T. 2008.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier şef sectie,

(...) H.

 

 

 

Red.: CŞ/30.09.2008

Dact: MD/9.10.2008 – 3 ex.

Jud.fond: O./B.

Toate spetele


Sus ↑