• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 66/CA din data 2009-04-13
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

SENTINŢA Nr. 66/CA

Şedinţa publică de la 13 aprilie 2009

Completul compus din:

Preşedinte: (...) (...)

Grefier: (...) (...) B.

 

Pe rol fiind judecarea cauzei de contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul V. M. în contradictoriu cu pârâta Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( A.P.I.A ), având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică , se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se dă citire referatului cauzei de către grefier, din care rezultă că dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din 06.04.2009, fiind cuprinse în încheierea din acea zi, parte integrantă din prezenta hotărâre, când din lipsă de timp pentru deliberare şi pentru a se da posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise, s-a amânat pronunţarea pentru 09.04.2009 şi apoi pentru astăzi,13 aprilie 2009.

După deliberare;

 

CURTEA DE APEL,

 

 

Asupra acţiunii în contencios administrativ de faţă.

Prin acţiunea înregistrată sub nr(...) reclamantul V. M. a solicitat în contradictoriu cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), anularea deciziei nr. 2907 din 14 oct. 2008 prin care a fost sancţionat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de 3 luni conform art. 77 alin. 3 lit. b din Legea 188/1888.

În fapt arată reclamantul că în perioada 30.01.2008 -1.02.2008 s-a efectuat un control de către Direcţia B. la sediul B. ocazie cu care s-a constatat că lipseşte dosarul cu documentele care au stat la baza acordării sprijinului financiar, motiv pentru care s-a dispus reconstituirea acestuia.

Deşi acest dosar a fost reconstituit, Comisia de disciplină a reţinut în sarcina reclamantului neglijenţă în rezolvarea lucrărilor şi în conformitate cu art. 77 alin. 2 lit. b din Legea 188/2999 privind Statutul funcţionarilor publici acesta a fost sancţionat cu 10% pe o perioadă de 3 luni, reţinându-se gradul de vinovăţie gravitatea şi consecinţele unei astfel de situaţii.

Precizează reclamantul că nu s-au avut în vedere totalitatea cauzelor care au determinat petrecerea faptelor, răspunderea con cretă a persoanei reclamant ului precum şi faptul că în cauză nu sunt întrunite condiţiile cerute de disp. art. 77 al. 2 lit. b din Legea 188/1999 republicată, deoarece în cauză n u există fapte repetate de neglijenţă sau alte abateri disciplinare.

În drept, îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile Legii 188/1999 şi Legii 554/2004.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus înscrisuri (pag. 3-32 şi 72-79).

Prin întâmpinarea depusă, pârâta precizează că acţiunea formulată nu este întemeiată avându-se în vedere faptul că reclamantul a săvârşit cu vinovăţie fapta de neglijenţă în rezolvarea lucrărilor, ce constituie abatere disciplinară în sensul art. 77 alin. 2 lit. b din Legea 188/1999.

În cauză a fost depusă şi documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei a cărei anulare se solicită (filele 48-69).

Curtea examinând întreg materialul probator reţine următoarele:

În perioada 30.01.2008 -1.02.2008 s-a efectuat un control la sediul pârâtei de către Direcţia B., ocazie cu care s-a constatat că dosarul cu documentele care au stat la baza acordării sprijinului financiar acordat lui B. nu a putut fi prezentat pentru verificare deoarece acesta nu s-a mai găsit, fiind dispusă reconstituirea acestuia.

Din raportul încheiat la data de 6 oct. 2008 al Comisiei de disciplină rezultă că nu s-a produs consecinţe grave, că în cazul instituţiei nu există o persoană desemnată cu gestionarea dosarelor, iar cheia acestui compartiment se află în păstrarea serviciului de resurse umane, motiv pentru care a fost găsit vinovat reclamantul în calitate de şef serviciu, T..

Din cuprinsul acestui raport al Comisiei de disciplină rezultă care au fost cauzele care au determinat ivirea acestui incident, faptul că au fost mai multe persoane implicate şi mai ales faptul că nu există o mai riguroasă implicare a persoanelor din cadrul acestui compartiment în predarea –primirea corespondenţelor şi a dosarelor care ar fi trebuit să se facă pe bază de semnătură. Pentru un deficit de management şi pentru că nu a existat o distribuire corectă a sarcinilor de serviciu nu poate fi sancţionat numai şeful de compartiment, mai ales că până la acest incident nu a mai existat nici o altă abatere profesională sau disciplinară (a se avea în vedere vechimea de 36 ani de serviciu ai reclamantului).

Se va avea în vedere la dozarea sancţiunii şi faptul neanalizat de Comisia de disciplină referitor la dispoziţiile exprese ale art. 77 alin. 2 lit. b din Legea 188/1999 în sensul că în cauză ar trebui să fie avute în vedere abateri repetate sau o neglijenţă în serviciu repetată în rezolvarea problemelor ceea ce nu s-a dovedit a exista şi reţine în sarcina reclamantului.

Având în vedere cele reţinute urmează a se admite acţiunea, a se modifica în parte Decizia 2907 din 14 oct. 2008 în sensul că va reduce la o lună durata sancţiunii privind diminuarea drepturilor salariale cu 10% începând cu data de 22 oct. 2008.

Urmează a fi menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

 

Admite acţiunea promovată de reclamantul V. M. în contradictoriu cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (B.).

Modifică în parte Decizia nr. 2907 din 14 oct. 2008 în sensul că reduce la o lună durata sancţiunii privind diminuarea drepturilor salariale cu 10% începând cu data de 22 oct. 2008.

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei nr. 2907 din 14 oct. 2008.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.04.2009.

 

PREŞEDINTE

(...) (...)

Grefier

B. (...) (...)

Red.R.L.

Tehnored.F.O.

2 ex.

12.05.2009

Toate spetele


Sus ↑