• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 836/CA/2009 din data 2009-06-17
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

DECIZIE Nr. 836/CA/2009

Şedinţa publică de la 17 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de pârâtul Primarul comunei E. împotriva sentinţei nr. 210/CAF/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a - Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat în faţa instanţei intimata petentă, lipsind recurentul intimat şi mandatarul ales al acestuia.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei faptul că recursul a fost motivat ; este scutit de plata taxelor judiciare de timbru, conform prevederilor art. 15 lit. a din Legea nr. 146/1997 ; intimata petentă a depus la dosar, prin serviciul Registratură al instanţei, întâmpinare – în două exemplare.

Intimata petentă declară că nu mai are alte cereri de formulat, împrejurare faţă de care, constatând cauza în stare de judecată, instanţa acordă cuvântul în dezbaterea recursului.

Intimata petentă apreciază temeinică şi legală decizia pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a şi ca atare solicită menţinerea acesteia. Învederează instanţei că nu există temei legal pentru emiterea Dispoziţiei nr. 67/2008 şi că deşi se susţine că aceasta s-a întemeiat pe dispoziţiile Legii 188/1999 , acest aspect nu poate fi reţinut, fiind încălcate şi prevederile art. 101 al. 2 din susmenţionatul act normativ.

Mai arată că Dispoziţia nr. 67/2008 nu are menţionată data, respectiv începând cu ce dată se aplică sancţiunea, nu are menţionat termenul în care se poate ataca şi unde.

Pentru aceste considerente, expuse în întâmpinare, intimata petentă solicită respingerea recursului.

Cu cheltuieli de judecată, reprezentând cheltuielile de deplasare de la C N la instanţă. Precizează că la prezentul termen s-a deplasat de la E..

 

CURTEA DE APEL

Asupra recursului de faţă :

 

Prin sentinţa civilă nr.210/CAF/2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a-Secţia comercială de contencios administrativ a fost admisă în parte acţiunea în contencios administrativ formulată şi precizată de către reclamanta E. U. M. împotriva pârâtului Primarul comunei E., şi pe cale de consecinţă :

-s-a constatat nulitatea absolută a Dispoziţiei nr.67/13.06.2008 emisă de pârât

-s-a dispus reintegrarea reclamantei în funcţia de secretar al comunei E., cu obligarea pârâtului la plata drepturilor salariale aferente, până la momentul reintegrării

-a fost respinsă în rest acţiunea.

Pentru a se pronunţa această sentinţă s-a reţinut :

Prin Dispoziţia nr.67/13.06.2008 emisă de pârâtul Primarul Comunei E. s-a dispus aplicarea sancţiunii disciplinare propuse de Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de sancţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ teritoriale care funcţionează la nivelul Prefectului Judeţului A, şi anume, destituirea din funcţia publică şi, în consecinţă, se constată încetarea raportului de serviciu al reclamantei E. U. M., secretar al comunei E..

În fapt, în urma sesizării înregistrate de către numitul B. E. T., Primarul comunei E. la Registratura Generală a Instituţiei Prefectului judeţului A sub nr.1125t6/21 mai 2008 a fost demarată procedura cercetării administrative împotriva reclamantei de către Comisia de disciplină constituită la nivelul acelei instituţii, în dosarul nr.6/2008.

Prin Raportul întocmit de către Comisia de disciplină sub nr.29/13.06.2008 s-a constatat după audierea reclamantei şi administrarea de probe în conformitate cu prevederile art.30 alin.2 din HG nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină că sunt întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare de încălcare a prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilitate, conflicte de interese şi interdicţii, stabilite prin lege pentru funcţionarii publici prevăzută la art.77 alin.2 lit.j din Legea nr.188/1999 rep.

Astfel, s-a reţinut că reclamanta nu a întreprins măsurile necesare pentru încetarea raporturilor de serviciu, exercitând în continuare funcţia publică de conducere de secretar al comunei E. din data de 29.04.2008 când a rămas definitivă candidatura acesteia de primar al comunei E., aflându-se într-o stare de incompatibilitate în exercitarea funcţiei publice.

De asemenea, s-a stabilit că reclamanta a lipsit nemotivat de la serviciu în perioada 2 mai – 6 iunie 2008, fiind întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art.77 alin.2 lit.c din Legea nr.188/1999 rep. Fapt ce rezultă din copia condicii de prezenţa şi din declaraţia reclamantei, cererea sa de concediu înregistrată în Registrul general de intrare-ieşire al Primăriei E. sub nr.466/30.04.2008 fiind aprobată.

Analizând conţinutul actului sancţionator din prisma condiţiilor formale prevăzute de art.50 alin.3 din HG nr.1344/2007 sub sancţiunea nulităţii absolute, prima instanţă reţine că dispoziţia contestată nu corespunde exigenţelor impuse actului administrativ.

Astfel, actul de sancţionare trebuia să cuprindă conform lit.a, d şi e din articolul menţionat, în mod obligatoriu descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, termenul în care sancţiunea poate fi contestată precum şi instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ.

Împrejurarea că faptele ce constituie abatere disciplinară stabilite în sarcina reclamantei au fost descrise în raportul întocmit de comisia de disciplină nu este de natură a acoperi viciile dispoziţiei de sancţionare care nu conţine nici o menţiune în acest sens.

De asemenea, inserarea la art.3 din dispoziţie a menţiunii că actul poate fi atacat în termen la instanţa de contencios administrativ nu este suficientă din punctul de vedere al cerinţelor de validitate – a concluzionat prima instanţă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâtul criticând sentinţa pronunţată pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor de recurs arată :

Contestaţia formulată a fost admisă de către instanţa de fond, pe excepţie, respectiv nedescrierea faptei imputată ca abatere disciplinară.

Hotărârea instanţei de fond este greşită pentru că dispoziţia de sancţionare face trimitere în mod expres la actul auxiliar întocmit de Comisia de Disciplină care a analizat cazul, act în care este descrisă pe larg, fapta care constituie abatere disciplinară.

În drept – invocă prevederile art. 304 pct. 7 – 9 Cod procedură civilă.

Reclamanta intimată, prin întâmpinarea depusă la dosar şi concluziile orale a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând recursul declarat sub aspectul motivelor invocate, instanţa constată că acesta este nefondat pentru considerentele ce urmează a fi mai jos expuse.

Actul de sancţionare trebuie să cuprindă conform lit.a, d, e din art.50 alin.3 din HG nr.1344/2007, în mod obligatoriu descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, termenul în care sancţiunea poate fi contestată, precum şi instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ.

Prima instanţă în mod corect a reţinut din conţinutul actului sancţionator prin prisma textului de drept mai sus menţionat sub sancţiunea nulităţii absolute, că dispoziţia contestată nu corespunde exigenţelor acestor temeiuri de drept.

Nu este fondat motivul de recurs potrivit căruia în dispoziţia de sancţionare se face trimitere la actul auxiliar întocmit de Comisia de disciplină, întrucât o astfel de menţiune nu este de natură a acoperi viciile dispoziţiei de sancţionare care nu conţine descrierea faptei şi celelalte, termenul de contestare şi instanţa competentă, potrivit art. 50 din HG nr. Nr. 1344/2007.

Faţă de motivele de mai sus, recursul se constată ca fiind nefondat, astfel că în baza art.312 alin.1 cod procedură civilă urmează să fie respins.

Reclamanta intimată nu a dovedit cu acte cheltuielile de judecată solicitate în recurs – astfel că nu vor fi acordate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul Primarul comunei E. împotriva sentinţei nr. 210/CAF/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a - Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr(...).

Fără cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 17 Iunie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)-c.o.

semnează preşedintele Curţii de Apel

B. E.

Judecător,

(...) (...)-c.o.

semnează preşedintele Curţii de Apel

B. E.

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)-c.o.

semnează grefier şef,

J. G. E.

 

 

 

 

Red. C.I.

Tehnored.E.L./2 ex./3.08.2009

Jud. fond M.C.D.

Toate spetele


Sus ↑