• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 1647 din data 2009-04-03
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

DECIZIE Nr. 1647

Şedinţa publică de la 03 aprilie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.

 

Pe rol rezultatul dezbaterilor din data de 24 martie 2009 privind recursul declarat de pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI C împotriva sentinţei nr.2313 din 24 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...).

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile din data de 24 martie 2009 au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta.

 

CURTEA

 

Asupra recursului de fata deliberand

Prin sentinţa nr. nr.2313 din 24 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...) a fost admisa acţiunea formulata de reclamantul N. (...) P. in contradictoriu cu paratul Primarul Municipiului C, fost anulată dispoziţia nr. 32462/06 03 2008 emisa de Primarul Municipiului C si obligat paratul la plata sumei de 595 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin Dispoziţia nr.32462/06.03.2008 emisă de Primăria Mun.C s-a hotărât sancţionarea reclamantului cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe lunile martie şi aprilie 2008 în conformitate cu prevederile art.77 alin.3 lit.b din Legea nr.188/1999 R privind Statutul Funcţionarilor Publici.

S-a reţinut în sarcina reclamantului N.-(...) - P. că anchetele sociale ce au făcut obiectul sesizării Comisiei de Disciplină nr.- (...)/03.12.2007 şi care au fost semnate de către acesta au fost întocmite cu depăşirea competenţei legale a autorităţii locale în materia asistenţei şi protecţiei sociale.

De asemenea, din declaraţiile reclamantului cuprinse în interogatoriul luat de către Comisia de Disciplină rezultă numeroase inadvertenţe cu privire la elementele de fapt si de drept din anchetele sociale iar în cuprinsul acestor anchete se regăsesc elemente nereale sau care nu pot fi dovedite.

Împotriva acestei Dispoziţii , reclamantul a formulat Contestaţie, înregistrată pe rolul instituţiei intimate sub nr. 39341 din 11.03.2008.

La data de 03 decembrie 2007, cu adresa nr.(...) s-a întocmit de secretar O. N. Referatul privind sesizarea Comisiei de disciplină iar prin Dispoziţia nr.79 din 10.01.2008 emisă de către Primarul Mun.C s-a dispus constituirea Comisiei de disciplină în conformitate cu art.61 alin.2 , art.68 alin.1 şi art.115 alin.1 , lit. a din Legea nr.215/2001.

Prin sentinţa nr.1424 din 12.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j s-a respins irevocabil acţiunea formulată de reclamanta Instituţia Prefectului D având ca obiect constatarea nelegalităţii Dispoziţiei nr.79/2008 privind constituirea Comisiei de Disciplină din cadrul Primăriei Mun.C, astfel încât criticile reclamantului sub acest aspect nu sunt întemeiate.

Din cuprinsul Raportului privind concluziile şi propunerea Comisiei de Disciplină, rezultă că au fost cercetaţi disciplinar funcţionarii publici: Ţ. S., B. N., P. (...) N., V P., E. B. E., iar cu referire strict la reclamantul N. (...) P. se reţine că la cererea D-nei N. F. s-a întocmit ancheta sociala nr.(...)/19.11.2007 semnată de către reclamant alături de cons. jur. S. Ţ. în calitate de Director Executiv , E. B. E. şi P. V.

Prin ancheta socială ce face obiectul sesizării Comisiei de Disciplină s-au stabilit de către semnatari „ petenta d-na F. N. , în vârstă de 83 ani, ocupă una din cele patru camere ale imobilului situat în C,(...), imobil ce a trecut în proprietatea d-nei (...) prin contractul de întreţinere, autentificat de către notarul public n. Conform declaraţiilor persoanei vârstnice, d-na (...) O. a obţinut prin mijloace ilegale o procură generală care i-a permis ulterior să intre în posesia tuturor proprietăţilor deţinute de d-na N. F. şi cu ajutorul celorlalte documente aparţinând familiei., pe care le-a sustras de la domiciliul bătrânei. D-na N. suferă de afecţiuni ale sistemului circulator, ale aparatului digestiv şi alte probleme de sănătate provocate de vârsta înaintată, cu consecinţa diminuării drastice a abilităţii motorii, în prezent deplasându-se cu ajutorul unui cadru metalic. Acesta este un impediment major pentru accesul la sala de baie care se situează mai sus decât planul orizontal cu aproximativ 25 cm, obstacol foarte dificil de depăşit.

Modul în care sunt procurate cele necesare alimentaţiei d-nei N. este deficitar, în sensul că d-na (...) trimite diverse persoane cu produse necesare gătitului.

Ï. procedează de aceasta manieră pentru a avea martori care să ateste că persoanele vârstnice i se furnizează cele necesare traiului. Starea sănătăţii d-nei N. F. necesită supraveghere şi îngrijite permanentă ce nu –i sunt asigurate de întreţinători , care deşi cunosc situaţia , îi trimit hrană congelată şi nepreparată fără a se îngriji de faptul că nu există şi persoana care să gătească.

D-na N. F. recunoaşte că fără ajutorul vecinilor şi al fiicei sale naturale, d-na E. N. nu ar putea supravieţui pentru că nu se poate deplasa nici ca să-şi cumpere o pâine. Această situaţie , precum şi ameninţările permanente cu moartea pe care le primeşte din partea d-nei (...) O. , îi agravează starea sănătăţii, şi aşa precară, constituind un atentat grosolan la demnitatea umană, producându-i prejudicii de natură psihică şi emoţională. Din spusele persoanei vârstnice, motivul pentru care aceasta procedează în maniera amintită este acela de a i provoca decesul şi a intra pe deplin în stăpânirea tuturor bunurilor ei.

În concluzie, nemulţumirile referitoare la modul în care este întreţinută d-na N. F. s-au adeverit cu ocazia efectuării anchetei sociale, condiţiile de viaţă ale acesteia şi modul de comunicare cu întreţinătorii fiind confirmate şi prin spusele altor vecini care nu au vrut să-şi declare identitatea, de teama ameninţărilor cu incendierea proferate de familia (...)”

Conform G. Postului , la capitolul Atribuţii lit.a , se prevede că reclamantului îi revine sarcina de a efectua şi tehnoredacta anchete sociale la cerere, sesizări scrise, telefonice sau din oficiu familiilor şi persoanelor singure ce solicită asistenţă socială şi răspunde de veridicitatea datelor înscrise.

Prin urmare, participarea la întocmirea unei anchete sociale, la cerere nu excede sferei atribuţiilor de serviciu ale reclamantului, aşa cum în mod eronat s-a reţinut prin Dispoziţia contestată.

În ceea ce priveşte faptul că D-na director executiv nu au avut delegare de competenţă pentru întocmirea anchetei sociale din partea secretarului Primăriei sau Primarului nu poate fi imputat direct reclamantului N. O.V. căruia nu –i revenea obligaţia de a verifica competenta consilierului juridic şi Director executiv Ţ. S..

Situaţia particulară a persoanei ce a formulat cererea privind întocmirea unei anchete sociale se regăseşte printre cele enumerate de art. 3 din Legea nr. 17/2000R -lit. e, din cerere si din constatări rezultand ca se afla în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Referitor la lipsa de veridicitate a constatărilor cuprinse în ancheta socială, intimata nu a făcut dovada prin probe certe şi concludente a caracterului nereal al menţiunilor anchetei sociale . Nu se precizează concret care dintre constatările nu corespund realităţii şi probele certe corelative ce demonstrează o stare de fapt contrară.

În plus, audierea d-nei N. F. ar fi fost utilă pentru stabilirea relei sau bunei credinţe a reclamantului, însă proba a fost respinsă de către comisie, fără o motivare temeinică .

Pe de altă parte, din cuprinsul interogatoriului luat reclamantului N. (...)-P. în cadrul cercetării disciplinare, rezultă că acesta , fiind angajat recent, nu avea cunoştinţă de faptul că există un contract de întreţinere încheiat de către D-na N. F. şi nici despre faptul că pe rolul instanţei se află un litigiul . O parte din întrebări sunt pur ipotetice, sau teoretice fără legătură strictă cu faptele reclamantului.

În ansamblu, interogatoriul nu relevă cu certitudine vinovăţia reclamantului pentru încălcarea unor norme legale sau a unor atribuţii de serviciu.

Sub aspectul legalităţii actului contestat se reţine că nu au fost respectate dispoziţiile art.50 alin.4 din HG nr.1344/2004 potrivit cărora omisiunea anexării Raportului Comisiei de Disciplină la Dispoziţia de sancţionare ce se comunică funcţionarului sancţionat constituie cauza de nulitate absolută.

Intimata nu a făcut dovada privind semnătura de primire a reclamantului că a respectat aceste dispoziţii legale.

Pentru aceste considerente a fost admisă contestaţia, s-a dispus anularea dispoziţiei nr.32462/06.03.2008 emisă de Primarul Municipiului C.

În temeiul art.274 C.pr.civ. a fost obligat pârâtul Primarul Municipiului C la plata sumei de 595 lei reprezentând cheltuieli de judecată către reclamantul N. (...) P., reprezentând onorariu avocat .

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Primarul Municipiului C .

In motivare, recurentul a învederat că nu este fondat argumentul instanţei de fond potrivit căreia au fost încălcate dispoziţiile art. 50 pct.4 din HG nr.1344/2007, având in vedere faptul ca raportul Comisiei de Disciplina a fost comunicat împreună cu Dispoziţia de sancţionare la finalizarea procedurii cercetării administrative .

De asemenea, motivarea instanţei de fond conform căreia participarea reclamantului –intimat la efectuarea anchetei sociale nu excede sferei atribuţiilor de serviciu este contrara materialului probator administrat .

Legea nr. 17/2000 face distincţie intre ancheta sociala efectuata in cazul persoanelor vârstnice ce beneficiază de întreţinere, fiind incidente dispoziţiile art. 33, 34 din lege .

Audierea martorei N. F. nu ar fi fost utilă întrucât este chiar beneficiarul anchetei sociale, iar pe de alta parte, potrivit art.37 alin.2 coroborate cu art. 39 alin. 4 şi art. 40 din HG nr. 1344/2007, funcţionarul public poate propune mijloacele de proba prin care înţelege să se apere, ceea ce nu a făcut reclamantul in speţă .

Sub aspectul temeiniciei, o ancheta socială are in vedere condiţiile socio –umane, consiliere si reprezentarea, si in nici un caz declaraţiile martorilor sau vecinilor.

Asistenţii sociali nu puteau face precizări cu privire la legalitatea unei măsuri, la condiţiile stabilite, la actele medicale sau la relaţiile dintre N. F. si d-na (...) .

Recurenta a mai susţinut că ancheta sociala a fost făcută pro causa cu scopul evident de a favoriza pe întreţinută N. F. la rezoluţiunea contractului de vânzare –cumpărare cu clauza de intreţinere şi că ancheta a fost depusa la dosarul cauzei având ca obiect anularea contract intreţinere .

Recurenta formulează critici si in ceea ce priveşte acordarea cheltuielilor de judecata reclamantului, nefiind dovedită culpa sa procesuală.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei instanţei de fond prin prisma motivelor invocate de pârât si a dispoziţiilor art. 304 1 din C o d u l d e procedură civilă, se reţin următoarele aspecte.

Sub aspectul legalităţii actului contestat, criticile recurentei referitoare la faptul ca au fost respectate dispoziţiile art. 50 alin.4 din HG nr.1344/2004 sunt întemeiate .

In acest sens, Raportul Comisiei de Disciplina întocmit la data de 20.02. 2008, aflat la (filele 239-245 din dosar fond), este semnat pe verso de către reclamantul –intimat, dată la care a luat cunoştinţa de acest act, ceea ce echivalează cu comunicarea.

De asemenea, se reţine că reclamantul –intimat a avut posibilitatea reală de a contesta sub toate aspectele dispoziţia de sancţionare, făcând referire inclusiv la respingerea nejustificată a unor probe solicitate in cursul cercetării administrative . In acest context nu sunt incidente dispoziţiile art. 50 alin 4 din HG nr. 1344/2004 ce sancţionează cu nulitatea absoluta omisiunea anexării raportului comisiei de disciplina la dispoziţia de sancţionare a funcţionarului public.

Sub aspectul temeiniciei , criticile recurentei nu sunt întemeiate .

In mod corect instanţa de fond a reţinut ca ancheta sociala nr. (...) din data de 19 nov. 2007 nu a fost intocmită cu depăşirea atribuţiilor de serviciu ale reclamantului –intimat.

Astfel, conform art. 3 şi 4 din Legea nr. 17/2000 poate beneficia de prevederile legii, persoana vârstnică, definită la art. 1 alin. 4 care se găseşte intr-una dintre situaţiile enumerate la lit. a.-e, iar în speţa, persoana vârstnică a solicitat efectuarea anchetei încadrandu -se in cazul reglementat de art. 3 lit. d din Legea nr. 17/2000, aceste aspecte nefiind contrazise de fişa postului de inspector in cadrul Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Sociala a Primăriei si nici de Regulamentul de organizare si funcţionare a aparatului Primarului Mun. C.

Existenţa intre beneficiara anchetei sociale, d-na N. F. si (...) O. a unui contract de vânzare - cumparare cu clauza de intreţinere nu prezinta relevanta juridică sub aspectul strict al sferei competentei profesionale, cazul prevăzut de art. 3 lit. a, nefiind exclus de cazul prevăzut de lit.d al aceluiaşi text de lege prin cererea formulată de către numita N. F. s–a învederat tocmai faptul ca nu beneficiază de ajutor, fiind singură la 83 de ani.

Se constată ca reclamantul –intimat a participat la efectuarea anchetei si a contrasemnat acest act alături de S. U. in calitate de Director executiv al Direcţiei Asistenta si Protecţie Sociala, neputând fi responsabil direct pentru faptul ca sesizarea nu a fost transmisă Autorităţii Tutelare, că a fost semnată şi de alţi funcţionari publici sau pentru faptul ca a fost comunicata unei instituţii fără semnătură primarului, nefiind dovedit faptul ca reclamantul - intimat ar fi procedat la aceasta comunicare către judecătorie din proprie initiativa.

Critica recurentei în sensul că nu s-a solicitat audierea d-nei N. F. este nefondata, reclamantul subscriind cererii intitulată ,,întâmpinare ,, formulată de către toţi funcţionarii publici cercetaţi disciplinar prin care s-a cerut audierea in calitate de martor a petentei, insă proba a fost respinsă ca inutilă aşa cum rezulta din Raport, în condiţiile în care proba ar fi fost utilă pentru a stabili cu certitudine dacă acuzaţia potrivit căreia in ancheta s–ar fi consemnat aspecte de fapt ce nu corespund realităţii, se dovedeşte.

Faptul că însăşi martora este beneficiara anchetei si ar fi prezentat aspecte neadevărate inspectorilor, aspecte consemnate cu buna credinţa, nu antrenează răspunderea acestora, în condiţiile în care nu s-a făcut dovada certă a unei presupuse complicităţi intre reclamant şi beneficiara anchetei in scopul producerii unei probe in procesul având ca obiect anulare contract vânzare –cumpărare cu clauza de întreţinere.

Critica recurentei referitoare la faptul ca anchetele sociale au in vedere condiţiile socio-umane şi nu ar fi posibil să cuprindă referiri la legalitatea unei masuri, la condiţiile stabilite sau acte medicale nu poate fi reţinută având în vedere că aspectele reţinute prin ancheta se refera la condiţiile de viata, socioumane în care trăieşte petentă : starea de sănătate, modul de deplasare , imposibilitatea de a–si pregăti hrana, cum işi procură hrana si medicamentele, aspectele fiind obiective, constatate personal, redate chiar de petentă, rezultate din acte sau confirmate de alte persoane indicate, nicio o proba administrată de recurentă neconducând in mod concludent la intenţia reclamantului de a releva aspecte false în beneficiul petentei.

Pe de alta parte, sancţiunea a fost dispusa in temeiul dispozitiilor art. 77 alin.3 lit. b din Legea nr. 188/1999 R text ce prevede sancţiunea pentru săvârşirea uneia dintre abaterile disciplinare prev. de art. 77 alin2 din Legea nr.188/1999, fără a se preciza cu exactitate cărei abateri dintre cele descrise şi enumerate de textul de lege se circumscriu faptele reclamantului - intimat .

Sub aspectul cheltuielilor de judecata critica recurentului este nefondată având în vedere dispoziţiile art. 274 din C o d u l d e procedură civilă, potrivit cu care partea care cade în pretenţii este obligată către partea adversă la plata cheltuielilor de judecata, astfel încât corect a fost obligata recurenta către intimatul reclamant la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea constată nefondat recursul declarat de pârât, urmând ca in temeiul dispoziţiilor art. 312 alin 1 din C o d u l d e procedură, să fie respins recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI C împotriva sentinţei nr.2313 din 24 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...).

Decizie irevocabila .

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 aprilie 2009

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red. jud. C.M.

Tehnored.D.F./ 2ex/08.05.2009

Jud. fond L.E.

 

 

Toate spetele


Sus ↑