• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 514 din data 2009-05-21
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ Nr. 514

Şedinţa publică de la 21 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) D.

Grefier şef secţie comercială M. S.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Astăzi a venit pe rol judecarea recursului formulat de recurentul-pârât PRIMARUL ORAŞULUI SLĂNIC M, împotriva sentinţei civile nr.658 din 10.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...), având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, atât la prima cât şi la a doua strigare, s-a constatat lipsa părţilor.

Procedura este completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei, după care:

Instanţa constată că în cauză s-a formulat recurs de către Primarul oraşului Slănic M, recurs declarat în termen, motivat, scutit de plata taxei de timbru ,conform art.15 lit.a din Legea nr.146/1997.

Constatând că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, instanţa, după verificarea actelor şi lucrărilor dosarului reţine cauza în pronunţare.

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND

Asupra recursului de faţă, în materia contenciosului administrativ, constată următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 658/10 decembrie 2008, astfel cum a fost completată prin încheierea de îndreptare a erorii materiale din 19 februarie 2009, ambele pronunţate în dosarul nr(...) de către T r i b u n a l u l B a c ă u, s-a respins excepţia tardivităţii acţiunii şi s-a admis acţiunea promovată de V. E. în contradictoriu cu pârâtul Primarul oraşului Slănic M, în sensul că s-a anulat Dispoziţia nr. 245/24 iunie 2008, emisă de pârât.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente :

Prin Dispoziţia nr. 245/24.06.2008 reclamantul a fost sancţionat cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pentru o perioadă de trei luni , pentru neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor de serviciu şi nerespectarea în mod repetat a programului de lucru.

S-au avut în vedere raportul de audit intermediar nr. 6075/17.06.2008 şi raportul comisiei de disciplină nr. 10/23.06.2008.

Decizia a fost comunicată reclamantului abia la data de 14.07.2008, dată la care reclamantul s-a prezentat la serviciu, astfel că investirea instanţei la data de 29.07.2008 a fost apreciată ca fiind în termenul legal , având în vedere şi faptul că pe mandatul poştal de la fila 19 nu există nici o confirmare de primire.

Instanţa de fond reţine că în raportul comisiei de disciplină nu se individualizează nici o faptă concretă, cu menţionarea datei acesteia.

Comisia de disciplină s-a investit cu soluţionarea notei interne nr. 5711/10.06.2008 în vederea cercetării prealabile a angajaţilor contractuali din subordinea Instituţiei Primarului/ Consiliului Local Slănic M , menţionând că sesizările au fost făcute de d-na N. B. prin referatul nr. 5963/2008 şi d-na B. N. - M. prin rapoartele de audit intern şi preliminar 6075 şi 6076/17.06.2008.

S-a constatat că raportul 5963/2008 indică doar fapta terţului E. E. , iar raportul de audit intern nr. 6076/17.06.2008, recomandă doar a se lua măsurile de către conducerea entităţii pentru conformarea persoanelor responsabile din cadrul serviciului de audit pentru a se putea finaliza misiunea de audit planificată.

Sesizarea comisiei de disciplină se face numai în condiţiile art. 27 din HG 1344/2007.

Tribunalul constată că în cauză nu au fost respectate aceste dispoziţii, nefiind menţionate în sesizare datele de identificare ale funcţionarului public, descrierea faptei, că nu au fost respectate nici dispoziţiile art. 35 din acelaşi act normativ ,cu privire la convocarea persoanelor ce urmau a fi audiate, cu comunicarea citaţiilor în condiţiile art. 36.

Numai după primirea citaţiei şi a sesizării îndreptate împotriva sa, funcţionarul public poate să formuleze întâmpinarea care să cuprindă răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale sesizării, precum şi mijloacele de probă prin care înţelege să se apere.

În speţă s-a constatat că reclamantul a fost audiat doar cu privire la orele de program şi s-a trecut direct la sancţionare pentru neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor de serviciu şi nerespectarea în mod repetat a programului de lucru.

Văzând că întreaga comisie de disciplină nu a respectat procedura prevăzută imperativ de H.G 1344/2007, că sancţiunea disciplinară a fost aplicată în baza acestui raport fără o cercetare prealabilă conform art. 78 din Legea nr. 188/1999, instanţa a admis acţiunea şi a dispus anularea Dispoziţiei nr. 245/24.06.2008.

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs pârâtul - Primarul oraşului Slănic M, care a susţinut că sentinţa este nelegală şi netemeinică, în considerarea următoarelor aspecte :

1. - În mod greşit s-a respins excepţia tardivităţii acţiunii, fără a se avea în vedere dovada de comunicare a deciziei din data de 30 iunie 2008, faptul că decizia a fost returnată la 01 iulie 2008 şi împrejurarea că reclamantul a participat la şedinţa comisiei de disciplină din 23 iunie 2008, dată la care a luat la cunoştinţă sancţiunea aplicată;

2. - Pe fondul cauzei s-a reţinut o situaţie de fapt neconformă cu realitatea, fără a se lua în considerare raportul de audit nr. 6075 din 17 iunie 2008 şi reţinându-se - în mod eronat - raportul de audit nr. 6076 din 17 iunie 2008.

De asemeni, susţine recurentul, convocarea reclamantului s-a făcut în termen legal, fiindu-i comunicat şi referatul nr. 5963 din 16 iunie 2008, iar ulterior i-au fost aduse la cunoştinţă şi cele două rapoarte de audit interne - nr. 6075 şi nr. 6076 din 17 iunie 2008.

Mai arată recurentul că reclamantul a fost audiat cu privire la toate aspectele sesizate şi analizate de comisia de disciplină, aşa cum rezultă din procesul - verbal nr. 10 din 23 iunie 2008.

Faţă de aceste considerente, recurentul consideră că se impune modificarea sentinţei şi menţinerea dispoziţiei de sancţionare contestate.

Analizând sentinţa recurată, sub aspectul criticilor formulate, încadrabile în dispoziţiile art. 304 pct. (9) Cod procedură civilă, curtea constată nefondat recursul de faţă, pentru considerentele ce urmează a fi expuse :

1. Referitor la excepţia de tardivitate a acţiunii, curtea constată că această excepţie a fost respinsă de instanţa de fond în mod corect.

La fila 94 dosar fond se află Biletul de ieşire din spital care atestă faptul că reclamantul a fost internat în spital în perioada 30.06.2008 - 11.07.2008.

Ca urmare, comunicarea din 30 iunie 2008, invocată de recurent, nu poate fi luată în considerare, întrucât la data respectivă reclamantul era în imposibilitate obiectivă de a lua cunoştinţă de conţinutul dispoziţiei de sancţionare şi de a ataca acest act.

Cum această împiedicare obiectivă a încetat la data de 11 iulie 2008 (data ieşirii din spital), termenul de contestare a dispoziţiei de sancţionare curge începând de la această dată.

În raport de această dată, acţiunea promovată la data de 28 iulie 2008 respectă termenul de 30 de zile, astfel că excepţia de tardivitate era nefondată, cum temeinic a reţinut tribunalul.

2. Pe fondul cauzei, susţinerile recurentului sunt - de asemeni - neîntemeiate.

Astfel, în cuprinsul Dispoziţiei nr. 245/24 iunie 2008 se face referire la Raportul de audit intern nr. 6075/17 iunie 2008, care ar privi constatarea unor fapte de neglijenţă ale reclamantului V. E..

Curtea constată că Raportul de audit nr. 6075/17 iunie 2008 nu cuprinde constatări cu privire la fapte de neglijenţă ale numitului V. E., ci doar o serie de constatări şi recomandări generale, în vederea respectării reglementărilor contabile, fără a nominaliza nici o persoană responsabilă.

Instanţa de fond a reţinut corect acest aspect, după cum a constatat în mod întemeiat că Raportul de audit intern nr. 6076/17 iunie 2008 se referă la o altă persoană şi nu la reclamant.

Raportul nr. 6076/17 iunie 2008 a fost analizat de instanţa de fond întrucât era menţionat în Raportul nr. 10 din 23 iunie 2008 al Comisiei de disciplină şi nu din eroare, aşa cum a susţinut recurentul.

De asemeni, referatul nr. 5963/16 iunie 2009 se referă la o altă persoană (E. E.) şi nu la pretinsele neglijenţe ale reclamantului V. E..

Ca urmare, instanţa de fond a reţinut în mod întemeiat că nici unul din actele invocate în preambulul Dispoziţiei nr. 245/24 iunie 2008 nu se referă la fapte comise de reclamant şi nu pot justifica sancţionarea acestuia.

În ce priveşte audierea reclamantului, de către comisia de disciplină, susţinerile recurentului sunt, în parte, întemeiate, în sensul că reclamantul a fost audiat şi cu privire la alte aspecte (încheierea contractului cu S.C. S. D. S.R.L, plăţi nejustificate) şi nu doar cu privire la nerespectarea orelor de program.

Acest aspect, însă, nu este în măsură să înlăture lipsurile dispoziţiei de sancţionare, constatate anterior, lipsuri care impun anularea dispoziţiei.

Pe cale de consecinţă, constatând că motivele de recurs nu sunt întemeiate, în raport de dispoziţiile art. 312 al. 1 Cod procedură civilă, curtea va respinge recursul de faţă, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul contencios administrativ promovat de recurentul - pârât PRIMARUL ORAŞULUI SLĂNIC M împotriva sentinţei civile nr.658 din 10.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul - reclamant V. E..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 21 mai 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) D.

 

Grefier şef secţie comercială,

M. S.

 

 

 

 

 

Red. s. M. T.

red. d.r. V.S.

Tehnored. Ş.D. 2 ex.

11 iunie 2009

Toate spetele


Sus ↑