• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 1072 din data 2009-04-16
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

Decizia civilă nr. 1072

Şedinţa publică din 16.04.2009

Curtea constituită din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...)-(...) P.

 

Pe rol se află soluţionarea recursului formulat de recurenta-pârâtă INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI U. N. în contradictoriu cu intimata-reclamantă Ţ. J..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns recurenta-pârâtă, reprezentată de avocat, cu împuternicire avocaţială pe care o depune la dosar, şi intimata-reclamantă, personal şi asistată de avocat, cu împuternicire avocaţială pe care o depune în şedinţă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că obiectul pricinii este recurs împotriva sentinţei civile nr. 2863/25.11.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l T e l e o r m a n în dosarul nr(...) şi procedura de citare este legal îndeplinită.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, Curtea acordă cuvântul pe recurs.

Recurenta-pârâtă, prin avocat, arată că a criticat sentinţa civilă pronunţată de T r i b u n a l u l T e l e o r m a n pentru aplicarea greşită a legii şi pentru ignorarea şi interpretarea greşită a actelor depuse la dosar. Sub aspectul excepţiei nulităţii absolute a Dispoziţiei nr. 56/2008, invocate prin prisma nerespectării art. 50 din HG nr. 1344/2007, precizează că, din înscrisul nou depus la dosar şi ataşat cererii de recurs, rezultă că intimata-reclamantă a intrat în posesia raportului de disciplină la data de 18.07.2008, existând semnătura de primire. Din verificarea semnăturii cu cea de pe procesul-verbal din data de 02.07.2008, aflat la fila 31 dosar de fond, se observă că cele două semnături sunt identice. Arată că a raportul comisiei de disciplină i-a fost comunicat pe data de 18.07.2008, pentru a lua cunoştinţă de acesta, iar dispoziţia nr. 56 a fost emisă pe data de 24.07.2008, pentru că nu s-a produs reconcilierea dintre reclamantă şi instituţia primarului. Astfel, s-a comunicat de două ori raportul comisiei de disciplină, o odată la data de 30.07.2008, cu adresa de înaintare a dispoziţiei, aflată la fila 6 dosar de fond, adresă în care nu s-a mai consemnat anexarea raportului. Deci, sunt îndeplinite prevederile art. 50 din HG nr. 1344/2007, pe care le citează, legea neprevăzând un termen de comunicare, în cauză raportul fiind comunicat anterior. În ce priveşte excepţia nulităţii, decizia de sancţionare corespunde cerinţelor impuse de art. 50 alin. 3 din actul normativ menţionat, fiind motivată în drept şi în fapt, fiind descrise şi abaterile grave, prevăzute de art. 3 lit. b), art. 6 şi 7 din Codul funcţionarului public. Solicită admiterea recursului, modificare în tot a sentinţei civile atacate, respingerea excepţiei nulităţii ca nefondate şi trimiterea cauzei spre rejudecare pe fond.

Intimata-reclamantă, prin avocat, solicită respingerea recursului, menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei atacate. Arată că motivele de recurs sunt întemeiate pe art. 204 pct. 7, 8 şi 9 C.p.civ., dar nu se încadrează acestor texte legale. Dispoziţia nr. 56/24.07.2008 este lovită de nulitate, nefiind comunicată astfel cum prevede art. 4 din HG nr. 1344/2007. Dispoziţia i-a fost comunicată pe data de 30.07.2008, însă nu i-a fost comunicată odată cu raportul comisiei, la adresa de înaintare, aflată la fila 25 dosar de fond, adăugându-se menţinea că i-a fost comunicat şi raportul, pentru a se intra în legalitate, dar acest fusese comunicat anterior. De asemenea, dispoziţia de sancţionare a fost dată pentru o faptă comisă de altă persoană, existând neconcordanţă între preambulul acesteia şi motivare. Solicită respingerea recursului, fără cheltuieli de judecată. Depune concluzii scrise.

 

C U R T E A,

 

Primăria comunei U. N.-Instituţia Primarului a respectat prevederile art.50 alin.4 din HG 1344/2007, comunicându-i reclamantei Dispoziţia nr.56/24.07.2007 ,dar şi Raportul Comisiei de disciplină nr.5/16.07.2008.

Raportul Comisiei de disciplină înregistrat sub nr.5/16.07.2008 a fost comunicat intimatei reclamante cu adresa nr.6/17.07.2008 sub semnătură de primire,acest document fiindu-i remis reclamantei în data de 18.07.2008.

In raport cu situaţia de fapt prezentată şi susţinută de înscrisuri ce atestă:convocarea intimatei reclamante la cercetarea disciplinară a faptelor,prezenţa sa în faţa Comisiei de disciplină Şi dovada de comunicare a Raportului Comisiei de disciplină sub semnătură,în data de 18.07.2008 cu adresa nr.6/17.07.2008,vă rugăm să constataţi temeinicia prezentei cereri de recurs şi pe cale de consecinţă să dispuneţi modificarea în tot a sentinţei recurate, iar în fond,vă rugăm să respingeţi ca nefondată excepţia nulităţii absolute reţinute de către prima instanţă în baza art.50 alin.(4) din I. 1344/2007 şi trimiterea cauzei la T r i b u n a l u l T e l e o r m a n pentru judecarea în fond.

 

Potrivit prevederilor art.101 alin.1 lit) a) din legea m 18 8/1999, republicată, destituirea din funcţia publică se dispune pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave, în condiţiile art.78 din lege, adică numai după cercetarea prealabilă a faptei săvârşirii şi după audierea funcţionarului public.

In baza dispoziţiilor art.49 alin. 1 şi alin.3 din HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină prevăzute de art.79 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, procedura cercetării administrative se finalizează prin întocmirea unui raport cu privire la sesizarea în cauză, raport care trebuie comunicat şi funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată.

In acest sens sunt şi prevederile art.50 alin.4 din HG nr. 1344/2007 potrivit cărora la actul administrativ de sancţionare se anexează raportul comisiei de disciplină, sub sancţiunea nulităţii absolute.

In cauza dedusă judecăţii nu a fost însă îndeplinită această cerinţă legală imperativă, adresa pârâtei nr.2381/29.07.2008, nefăcând o asemenea dovadă întrucât conţinutul său oficial pentru care a semnat de luare la cunoştinţă reclamanta primeşte doar comunicarea dispoziţiei de sancţionare nr.56/24.07.2008, nu şi a raportului comisiei de disciplină - fila nr.25.

In al doilea rând, în conformitate cu dispoziţiile art.50 alin.3 lit.a) din HG nr.1344/2007 sub sancţiunea nulităţii absolute actul administrativ de sancţionare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, ceea ce în dispoziţia nr.56/24.07.2007 nu s-a realizat decât generic şi nu o descriere a faptei săvârşite, această cerinţă legală neputând fi acoperită prin menţiuni corespunzătoare în înscrisurile care au stat la baza emiterii actului sancţionator.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul formulat de recurenta-pârâtă INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI U. N. împotriva sentinţei civile nr. 2863/25.11.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l T e l e o r m a n în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata-reclamantă Ţ. J., ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 16 aprilie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER

(...) (...) P.

 

Red. AC

Tehnored.J./2 ex.

28.04.2009

Toate spetele


Sus ↑