• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
 • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 110 din data 2008-10-17
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

- SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL-

Sentinţa nr.110/2008

ŞEDINŢA PUBLICĂ D(...)P. 2008

PREŞEDINTE - (...)-(...) (...) - judecător

- (...) (...) - grefier

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Astăzi a venit pe rol pronunţarea cauzei în contencios administrativ formulată de reclamantul E. C.D. împotriva pârâtei ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI, având ca obiect anulare act administrativ.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din 13 octombrie 2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă ce s-a întocmit în acea zi.

INSTANŢA

- deliberând -

Asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. 317/32/13.05.2008 reclamantul E. C. D. a chemat în judecată pârâta Arhivele Naţionale ale României în contradictoriu cu care a solicitat anularea dispoziţiei nr. 236 din 29.04.2008 emisă de directorul general al instituţiei pârâte.

Totodată, reclamantul a solicitat suspendarea dispoziţiei de sancţionare până la soluţionării irevocabile a cauzei. Această cerere a fost soluţionată de Curtea de A P E L B A C Ă U prin încheierea pronunţată la data de 7 iulie 2007, în sensul respingerii cererii.

În motivarea cererii ce chemare în judecată, reclamantul a invocat, pe cale de excepţie, motive de nulitate a deciziei de sancţionare, iar pe de altă parte, motive de fond.

I. Motive invocate pe cale de excepţie

1. Sancţionarea s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 78 alin. 3 din (...) nr. 188/1999 şi art. 25 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003, texte care instituie obligativitatea citării în faţa comisiei de disciplină prin scrisoare recomandată sau prin înştiinţare scrisă de luare la cunoştinţă prin semnătură, precum şi imperativul audierii funcţionarului public şi a consemnării în scris a audierii (art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003).

Nu au fost respectate principiile care guvernează activitatea comisiei de disciplină: prezumţia de nevinovăţie, garantarea dreptului la apărare şi contradictorialitatea, astfel cum sunt reglementate de art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003.

Nu au fost respectate nici dispoziţiile art. 22 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 privind convocarea de către secretar a funcţionarului public şi nici dispoziţiile art. 25 privind citarea cu 3 zile calendaristice anterior termenului de prezentare, procedura de citare şi comunicarea sesizării comisiei de disciplină.

Aceste dispoziţii nu au fost respectate, în sensul că nu a fost legal citat în faţa comisiei de disciplină. În perioada 24.10.2007 – 24.04.2008 s-a aflat în concediu medical, fiind internat în spital mai multe perioade de timp; actele medicale au fost depuse la pârâtă şi a precizat că nu se poate prezenta la comisie, dar cu toate acestea procedura s-a desfăşurat în lipsa sa. Astfel, au fost încălcate dispoziţiile art. 26 şi 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003.

2. Au fost încălcate dispoziţiile art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003. A luat cunoştinţă despre procesul-verbal nr. 321/18.12.2007 la data de 25.04.2008 când a fost prezent la serviciu la revenirea din concediu medical, a făcut obiecţiuni, dar acestea nu au fost luate în considerare.

3. Nu au fost respectate dispoziţiile art. 32 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003. Raportul comisiei de disciplină nr. 322 a fost întocmit la data de 20.12.2007, iar dispoziţia de sancţionare a fost emisă la data de 29.04.2008. Fiind depăşit termenul legal de 15 zile în care putea fi emisă decizia de sancţionare, sancţiunea nu mai putea fi aplicată.

4. Decizia de sancţionare nu cuprinde motivele pentru care au fost înlăturate apărările funcţionarului public în timpul cercetării disciplinare prealabile, element prevăzut sub sancţiunea nulităţii de art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003.

5. În decizia de sancţionare nu se menţionează data săvârşirii abaterilor de neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor, cu excepţia deplasării din 21.- 23.09.2006. Drept urmare, având în vedere art. 35 alin. 6 din hotărâre, dacă a existat o abatere disciplinară aceasta este prescrisă; pentru celelalte fapte nefiind precizată data săvârşirii, dacă acestea există sunt prescrise.

II. Motive de fond

Cu privire la numărul mare de fonduri deţinute de Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale şi fişa situaţiei fondului nu se poate apăra întrucât nu se menţionează în mod concret fapta care i se impută. Este însă de menţionat că numărul personalului este foarte redus - din 15 funcţii publice doar 13 sunt ocupate - toţi membrii colectivului fiind ocupaţi, în principal cu rezolvarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Faptul că nu există o evidenţă clară şi precisă a fondurilor arhivistice este cauzat de numărul foarte mare de cereri rezolvate de membrii colectivului, fiind soluţionate peste 30.000 astfel de cereri de când se află la conducerea colectivului. În aceste condiţii este practic imposibil de a realiza în condiţii normale o evidenţă corectă a tuturor fondurilor şi colecţiilor arhivistice.

Nu corespunde realităţii faptul că pentru 302 fonduri dosarele lipsesc; nu se indică care fonduri sunt incomplete şi neordonate. Este fără acoperire şi afirmaţia că registrul J. prezintă neconcordanţe în privinţa modului de completare şi nu se precizează în ce constă abaterea disciplinară de care este acuzat.

Nu se menţionează în ce constă abaterea disciplinară cu privire la operarea defectuoasă a registrului general de arhivă şi cu privire la dispoziţiile zilnice nr. S/46/7.03.2007, S/47/8.03.2007 şi S/48/9.03.2007.

Ordinul de serviciu nr. (...)/2006 a fost emis în mod legal, iar deplasarea M C şi C, în perioada 21- 23.09.2006 a fost emis în mod legal, iar deplasarea s-a făcut pentru soluţionarea unor probleme de serviciu; în aceeaşi perioadă a fost emis şi ordinul de serviciu nr. (...)/2007.

Donaţia făcută de N. E. a fost făcută în mod legal, documentul donat având valoare istorică; acesta provine din anul 1907 şi constituie fond arhivistic naţional. Nu poate constitui abatere disciplinară faptul că ulterior donaţiei a fost eliberată o copie a acestui document.

Un număr redus de acte au fost fotocopiate şi heliografiate în afara instituţiei la solicitarea cetăţenilor. Acest fapt s-a datorat lipsei , în cadrul Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale, a unui copiator A3 şi a unui heliograf pentru a fi copiate documente tip planşă, deşi pentru achiziţionarea unor astfel de aparate s-au făcut numeroase intervenţii. Este de precizat că documentele s-au aflat în permanenţă asupra unui funcţionar public din cadrul direcţiei.

Completarea acţiunii

La termenul din 15.09.2008 reclamantul şi-a completat oral motivele acţiunii. Prin cererea scrisă depusă la data de 18.09.2008 reclamantul şi-a completat acţiunea şi a solicitat să se constate nulitatea absolută a procedurilor şi actelor de cercetare, inclusiv a raportului nr. 322/20.12.2007, efectuate de comisia de disciplină, precum şi nulitatea absolută a dispoziţiei de sancţionare nr. 326/29.4.2008 pentru următoarele motive:

Procedurile şi actele de cercetare disciplinară, inclusiv raportul nr. 322/20.12.2007 şi decizia de sancţionare nr. 326/29.04.2008, sunt nule absolut. În perioada 24.10.2007 – 24.04.2008 s-a aflat în concediu medical, fiind periodic internat în spital; actele medicale au fost depuse la instituţia pârâtă şi a preciza că nu poate fi prezent la comisie datorită stării de sănătate, dar procedura a continuat în lipsa sa. În acest sens sunt de reţinut dispoziţiile art. 50 lit. b) din Codul muncii potrivit cărora contractul individual de muncă se suspendă de drept în situaţia în care angajatul se află în incapacitate temporară de muncă; în acelaşi sens sunt de reţinut dispoziţiile art. 94 alin. 1 lit. hotărârea) din (...) nr. 188/1999. Drept urmare, în mod implicit şi procedura cercetării administrative a comisiei de disciplină era suspendată pe toată perioada în care a fost în concediu medical pentru că aceasta derivă din calitatea de angajat cu contract de muncă. În consecinţă, în perioada concediului medical nu se pot face acte de cercetare disciplinară, orice procedură fiind suspendată de drept.

Incidente sunt şi dispoziţiile art. 75 din Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pe anii 2007 – 2010 încheiat conform art. 10 şi 11 din (...) nr. 130/1996.

Prin întâmpinare pârâta Arhivele Naţionale a solicitat respingerea acţiunii pentru următoarele motive:

Sesizarea comisiei de disciplină s-a făcut de funcţionarul public M. H., în temeiul art. 24 alin. 1 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003. în vederea cercetării faptelor, comisia de disciplină a procedat la convocarea reclamantului pentru termenul din 17.12.2007, prin înştiinţare scrisă de luare la cunoştinţă, comunicându-i-se, de asemenea, copia actului de sesizare. Deşi a fost citat potrivit legii, reclamantul nu s-a prezentat la termenul din 17.12.2007, invocând incapacitatea temporară de muncă. În condiţiile în care nicio dispoziţie legală nu prevede suspendarea activităţii comisiei de disciplină pentru acest motiv, având în vedere că reclamantul nu a dorit să fie reprezenta şi nici nu a precizat că doreşte să fie prezent la lucrările comisiei, aceasta din urmă a procedat la cercetarea faptelor. S-a ţinut seama de faptul că faptele cu care a fost sesizată au fost verificate la faţa locului de către membrii echipei de control, iar înscrisurile ataşate sesizării au făcut dovada audierii reclamantului şi a prezentării apărărilor sale.

Potrivit condicii de predare-primire a corespondenţei ordinare de la Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale rezultă că reclamantul a luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal al comisiei de disciplină încă din luna ianuarie 2008.

Pe fondul cauzei sunt relevante constatările consemnate în Raportul privind principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic efectuat la Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale în perioada 15 – 18.10.2007, control care a vizat modul de îndeplinire a sarcinilor specifice de către conducerea şi personalul acestei structuri în perioada 1.01.2006 – 30.09.2007.

Prin întâmpinarea formulată la completarea acţiunii pârâta a susţinut, în esenţă, următoarele: funcţionarii publici sunt supuşi unor reglementări speciale şi nu C o d u l u i m u n c i i, reclamantului fiindu-i aplicabile dispoziţii le art. 77 alin. 3 lit. d) din (...) nr. 188/1999, iar nu dispoziţiile C o d u l u i m u n c i i şi ale contractului colectiv de muncă; argumentele de fapt şi de drept invocate de reclamant sunt confuze, echivoce, eronate şi fără suport în realitatea faptică şi în drept: dispoziţiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 trebuie coroborate cu dispoziţiile art. 19 din acelaşi act normativ; suspendarea raporturilor de serviciu este o suspendare a principalelor sale efecte – prestarea activităţii şi plata acesteia, în acest sens fiind relevante dispoziţiile art. 96 alin. 3 teza a III-a din (...) nr. 188/1999.

Probe

În cauză au fost administrate proba cu înscrisuri, interogatoriul reclamantului şi proba testimonială, fiind audiată, la propunerea pârâtei, martora H. N..

 

Analizând actele contestate în raport de susţinerile părţilor, de probele administrate şi de dispoziţiile legale aplicabile, curtea de apel constată următoarele:

În fapt,

Reclamantul E. C. D. este funcţionar public de conducere, având funcţia de director – consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta I – la Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale.

În această calitate, activitatea sa şi a personalului din subordine a fost supusă, în perioada 5 – 18.10.2007, unui control tematic care a vizat modul de îndeplinire a sarcinilor specifice direcţiei judeţene în intervalul 1.01.2006 – 30.09.2007. Rezultatele controlului au fost consemnate într-un raport care a fost înregistrat la Arhivele Naţionale – Serviciul Metodologie, Îndrumare şi Control sub nr. S/2199/1.11.2007 şi care cuprinde constatări cu privire la calitatea actului managerial al conducerii direcţiei, la îndeplinirea atribuţiilor specifice de către director şi personalul din subordine şi la asigurarea resurselor umane şi pregătirea profesională a personalului (filele 19-29).

Sub primul aspect s-au constat următoarele:

 • ordinele şi dispoziţiile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ale Arhivelor Naţionale nu sunt aduse la cunoştinţa angajaţilor prin consultare directă, ci prin intermediul dispoziţiilor zilnice ale directorului Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale;

 • actul managerial nu are consistenţă şi finalitate, în condiţiile în care lipsesc analizele obiective şi calitative asupra principalelor probleme şi nu s-a instituit practica desfăşurării unor şedinţe periodice de informare şi analiză;

 • dispoziţiile zilnice, deşi sunt înregistrate într-un registru numerotat şi certificat, se remarcă prin formalism;

 • nu există caiete de activitate, directorul nefiind interesat de stadiul realizării obiectivelor propuse şi faţă de îndeplinirea Planului de măsuri pe anii 20006 şi 2007 cauzată, în primul rând, de modul defectuos de planificare a unor activităţi care, oricum nu putea fi îndeplinite din cauza numărul mare de cereri;

 • conducerea direcţiei se face responsabilă de necunoaşterea prevederilor legale în materie şi există o lipsă de preocupare pentru studierea şi aplicarea acestora;

 • sintezele privind planificarea şi realizarea lunară a obiectivelor sunt lipsite de consistenţă şi nu sunt corelate între ele, lipsind, de asemenea, motivele nerealizărilor şi a greutăţilor întâmpinate;

 • relaţiile interpersonale din cadrul colectivului sunt tensionate afectând direct şi negativ climatul de muncă, constatându-se o stare de nemulţumire generală la adresa directorului care manifestă un stil de conducere autoritar şi printr-o capacitate limitată de comunicare (metodă de conducere prin dispoziţii zilnice);

 • atitudinea necorespunzătoare calităţii de funcţionar public de conducere a directorului reiese şi din conţinutul dispoziţiilor zilnice nr. S/190 din 28.09.2007 şi nr. S/201 din 15.10.2007, prin aceasta din urmă încercând intimidarea angajaţilor şi obstrucţionarea activităţii echipei de control;

 • au fost încălcate prevederile P. nr. 382/5.03.2003 privind redactarea dispoziţiilor zilnice, în sensul că în perioada în care s-a aflat în misiuni cu părăsirea garnizoanei, directorul figurează ca semnatar al dispoziţiilor zilnice şi nu înlocuitorul lui;

 • nu este reglementată activitatea de completare a ordinelor de serviciu, pe această linie fiind constatate numeroase deficienţe, cazuri aparte constituindu-le ordinele de serviciu seria (...) nr. nr. (...) şi nr. (...);

 • cea mai mare parte a deplasărilor în teren a directorului nu sunt menţionate în Registrul de evidenţă a deplasărilor;

În ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor specifice de către director şi personalul din subordine au fost verificate următoarele activităţi: întocmirea şi actualizarea fondurilor şi colecţiilor arhivistice aflate în depozitele proprii; operaţiunile arhivistice desfăşurate asupra fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii; eliberarea copiilor, extraselor şi certificatelor de pe documentele deţinute de Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale.

Sub aspectul întocmirii şi actualizării fondurilor şi colecţiilor arhivistice aflate în depozitele proprii s-au constat următoarele:

 • nu au fost îndeplinite obiectivele planurilor de activitate pe anii 2006 – 2007, despre neîndeplinirea acestora directorul neinformând conducerea Arhivelor Naţionale;

 • principalele registre de evidenţă – registrul general de arhivă, registrul J. – prezintă deficienţe şi neconcordanţe în privinţa modului de înregistrare şi completare;

 • pentru un număr mare de fonduri s-au întocmit două sau mai multe fişe situaţia fondului;

 • dosarele fondurilor sunt incomplete, neordonate, în mare parte, pe foi volante fără coperte de protecţie sau fără elemente de identificare, iar un număr de 302 dosare de fond lipsesc;

 • există neconcordanţe şi erori de înregistrare între documentele aflate în dosare şi datele consemnate în Registrul General de Arhivă.

Sub aspectul operaţiunilor arhivistice desfăşurate asupra fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii au fost constate următoarele deficienţe:

 • lipsa planurilor metodice pentru fondurile puse în lucru în perioada 2006 – 2007, aspect cu atât mai grav cu cât operaţiunile arhivistice au fost replanificate în ultimii ani, iar asupra fondurilor arhivistice s-au desfăşurat acţiuni de recodare, reordonare şi reinventariere;

 • nu au fost efectuate lucrări de selecţionare asupra fondurilor şi colecţiilor arhivistice din depozitele proprii.

Sub aspectul eliberării copiilor, extraselor şi certificatelor de pe documentele deţinute de Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale s-a constatat existenţa numărului mare de cereri, fapt care a avut consecinţe nefaste asupra celorlalte activităţi ale direcţiei. Au fost constatate şi o serie de nereguli:

 • grave deficienţe în ceea ce priveşte rezolvarea cererii nr. 888/21.03.2007 în privinţa calităţii petentului E. F. şi eliberarea răspunsului, în sensul că împuternicirea dată avocatului nu îndeplinea elementele prevăzute de (...) nr. 95/2005, iar fotocopierea documentului s-a făcut în afara instituţiei, acest din urmă aspect constituindu-se într-o practică la nivelul direcţiei ;

 • deficienţe foarte grave în ceea ce priveşte cererile D. şi D. înregistrate la data de 17.04.2007 şi rezolvate la data de 18.04.2007, în condiţiile în care cererea fusese făcută în legătură cu un document care privea munţi situaţi în judeţul G, iar Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale nu deţinea documentele solicitate de petent;

 • încălcarea flagrantă a dispoziţiilor legale privind donaţia făcută de N. E..

În privinţa asigurării resurselor umane s-au constatat, ca deficienţe, faptul că fişele posturilor înaintate Serviciului Management Resurse Umane au fost returnate cu adresa nr. 16.040/6.09.2006, dar acestea au fost înmânate lucrătorilor direcţiei în timpul acţiunii de control, iar redactarea lor s-a făcut cu greşeli şi fără respectarea dispoziţiilor legale; neacordarea recuperărilor sau neplata orelor suplimentare pentru timpul lucrat peste durata normală a timpului de lucru stabilit în fişa postului; nerespectarea programului de pregătire profesională.

Ca măsură administrativă, prin raport s-a propus sesizarea comisiei de disciplină a Arhivelor Naţionale împotriva directorului Direcţiei Judeţene N a Arhivelor Naţionale pentru săvârşirea abaterilor prevăzute de art. 77 alin. 2 lit. a, b, g şi j din (...) nr. 188/1999.

Este de menţionat că în timpul controlului reclamantul a fost audiat cu privire la deficienţele constatate, întrebările şi răspunsurile fiind consemnate în înscrisurile înregistrate la Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale sub nr. 76.640/18.10.2007 (filele 82-100).

Cu prilejul controlului tematic efectuat la Direcţia Judeţeană D a Arhivelor Naţionale – control ale cărui rezultate au fost consemnate în raportul înregistrat la Arhivele Naţionale sub nr. S 12519/19.11.2007 (filele 105-107) – au fost verificate afirmaţiile reclamantului E. D. potrivit cărora deplasările sale la C, în perioadele 20-23.09.2006 şi 6-10-03.2007, au fost făcute în scopul cercetării şi depistării de documente necesare elaborării unei ediţii/catalog de documente în colaborare cu D.J.A.N. D. S-a constatat că reclamantul nu a studiat la D.J.A.N. D, în perioadele precizate, documentele precizate, ci doar s-a prezentat la direcţie interesându-se de unele probleme privind activitatea profesională, prilej cu care i s-a semnat ordinul de serviciu.

În temeiul art. 24 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003, şeful Serviciului Metodologie, Îndrumare şi Control, M. H., a sesizat Comisia de disciplină a funcţionarilor publici din Arhivele Naţionale cu cercetarea faptelor săvârşite de reclamant. În acest sens, a fost întocmită sesizarea înregistrată sub nr. 18632 din 6.12.2007 – respectiv 314/6.12.2007 – în care au fost prezentate faptele pentru care se impune sesizarea comisiei de disciplină, astfel cum au fost aceste fapte reţinute prin raportul nr. S/2199/1.11.2007 (filele 111-113).

A urmat apoi desemnarea membrilor Comisiei de disciplină şi convocarea acestora pentru data de 17.12.2007 (filele 114-118). Pentru aceeaşi dată au fost convocaţi, prin adresele nr. 319/2007 şi nr. 320/2007, reclamantul D. E. şi persoana care a sesizat comisia de disciplină, M. H. (filele 119 şi 120).

Prin adresa nr. 319/2007 i s-au comunicat reclamantului următoarele: faptul că este convocat pe data de 17.12.2007, ora 13, la sediul Arhivelor Naţionale, unde urma să aibă loc şedinţa Comisiei de disciplină, pe a cărei ordine de zi era cercetarea acuzaţiei de neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor formulată de funcţionarul public M. H.; faptul că în faţa comisiei se poate prezenta personal, putând fi asistat de un avocat şi că lipsa reclamantului nu va împiedica desfăşurarea şedinţei; în finalul adresei s-a făcut precizarea comunicării către reclamant a unei copii a sesizării făcute împotriva sa.

Astfel cum rezultă din extrasul condicii de predare-primire a corespondenţei ordinare pe anul 2007 (Cd. 595 – 2001), adresa nr. 319/2007 a fost înregistrată la Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale sub nr. 76.771 din 13.12.2007, iar reclamantul a luat cunoştinţă de această convocare la data de 14.12.2007, semnând de primire (filele 406 şi 407). În aceeaşi zi, 14.12.2007, ora 12:51 – potrivit datării făcute de faxul prin care a fost transmisă cererea – reclamantul a adus la cunoştinţa Comisiei de disciplină că este bolnav şi se află în concediu medical; această cerere a fost înregistrată la pârâtă sub nr. 19100/17.12.2007 (fila 121).

La data de 17.12.2007 a avut loc şedinţa comisiei de disciplină. În cadrul acestei şedinţe M. H. a prezentat situaţia constatată cu ocazia controlului tematic, iar în urma analizării acesteia membrii comisiei au concluzionat că reclamantul a data dovadă de ,,inconştienţă şi neprofesionalism”, propunând retrogradarea din funcţia publică pe o perioadă de 1 an, conform art. 77 alin. 3 lit. d) din (...) nr. 188/1999. această situaţie rezultă din procesul-verbal nr. 321/18.12.2007 (filele 122-124). Hotărârea conţinând propunerea de retrogradare a reclamantului a fost făcută prin raportul comisiei de disciplină nr. 322/20.12.2007 (filele 125 şi 126).

Astfel cum rezultă din extrasul condicii de predare-primire a corespondenţei ordinare pe anul 2008 (Cd. 595 – 2001) coroborat cu declaraţia martorei H. N., reclamantului i s-a înmânat raportul comisiei de disciplină la data de 22.01.2008, când a semnat în condică de primire (fila 405). Faţă de această situaţie, nu poate fi luată în considerare adresa înregistrată la pârâtă sub nr. 8002/30.04.2008 (fila 129) prin care a fost restituit raportul comisiei de disciplină, această adresă fiind întocmită şi semnată de reclamant pro causa.

Prin dispoziţia nr. 236 din 29.04.2008 a Directorului General al Arhivelor Naţionale (filele 8 şi 9), în conformitate cu art. 77 alin. 2 lit. b) şi alin. 3 lit. d) din (...) nr. 189/1999, luându-se în considerare adresa nr. 18623/6.12.2007 a Serviciului Metodologie, Îndrumare şi Control şi raportul nr. 322/20.12.2007 al Comisiei de disciplină reclamantul a fost sancţionat disciplinar cu retrogradarea din funcţia publică de conducere pe o perioadă de 1 an, stabilindu-se că acesta va îndeplini funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta I. Reclamant a fost sancţionat pentru săvârşirea abaterii de neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor, prevăzută de art. 77 alin. 2 lit. b) din (...) nr. 188/1999, abatere manifestată prin:

- încălcarea prevederilor art. 76 - anexa 15, art. 78 –anexa , art. 79 – anexa 17, art. 80 din Normele tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale, aprobate de Directorul general prin ordinul nr. 227 din 18 iunie 1996, referitoare la evidenţa fondurilor, colecţiilor şi documentelor din depozitele Arhivelor Naţionale, după cum urmează ;

 

 

- pentru un număr mare de fonduri deţinute de Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale au fost întocmite mai multe fişe „situaţia fondului”, cu date diferite de înregistrare pentru un singur fond;

 • dosarele fondurilor sunt incomplete şi neordonate, iar pentru 302 fonduri dosarele lipsesc;

 • Registrele J. prezintă neconcordanţe în privinţa modului de completare;

 • operarea defectuoasă a Registrului General de Arhivă ;

 • încălcarea prevederilor Ordinului Ministrului de Interne nr. 382/5.02.2003, în sensul că o serie de dispoziţii zilnice (nr. S/46/07.03.2007, S/47/08.03.2007, S/48/09.03.2007) au fost completate necorespunzător şi neconform cu realitatea. Astfel, în perioadele în care se afla în misiune în afara localităţii. dl. E. D. figurează ca semnatar al dispoziţiei zilnice.

 • emiterea şi folosirea unor ordine de serviciu în scopul efectuării de deplasări în interes personal după cum urmează:

  • ordinul de serviciu seria L nr. (...)/2006 emis pe numele d-lui E. D., pentru deplasarea în interes personal în localităţile M C ( judeţul H ) şi C ( judeţul D), în perioada 21 – 23.09.2006;

  • ordinul de serviciu seria L nr.(...)/2007 emis pe numele d-lui E. D., pentru deplasarea în interes personal în localitatea C ( Judeţul D) , în perioada 21-23.09.2006.

- Încălcarea prevederilor art. 147 -149 din Normele tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale, aprobate de Directorul general prin ordinul nr. 227 din 18 iunie 1996 şi ale art. 7 – 8 din Ordinul Ministrului de Interne nr. 340/01.11.2002 privind donaţiile şi sponsorizările în M i n i s t e r u l d e Interne, modificat şi completat ci O.M.I. nr. 381/27.01.2003,O.M.A.I. nr. 627/04.04.2005, O.M.A.I. nr. 1058/28.11.2005, O.M.A.I. nr. 468/02.10.2006 şi O.M.A.I. nr.107/10.07.2007, în ceea ce priveşte preluarea, la data de 18.04.2007, a unor documente donate de dl N. E., domiciliat în localitatea Târgu – N, judeţul N, în scopul eliberării de copii de pe aceste documente intrate în administrarea D.J.A.N. N fără forme legale.

- Scoaterea documentelor originale în afara sediului Direcţiei, în scopul executării de copii de pe acestea, cu încălcarea prevederilor art. 165 din Normele tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale, aprobate de Directorul General prin ordinul nr. 227 din 18 iunie 1996, referitoare la transportarea arhivei în afara depozitelor.

În legătură cu concediul reclamantului sunt de reţinut următoarele:

Reclamantul a susţinut în mod constant că s-a aflat în concediu medical în perioada 24.10.2007 – 24.04.2008. Întrucât în sprijinul acestei afirmaţii reclamantul a depus un singur certificat medical (fila 10) şi o adeverinţă medicală (fila 11) – adeverinţa nr. 1629/9.04.2008 potrivit căreia reclamantul s-a aflat în concediu medical în perioada 24.10.2007- 24.04.2008 – instanţa a pus în vedere reclamantului, la termenul din 15.09.2008, să depună la dosar copii ale certificatelor medicale invocate. La termenul din 13.10.2008 reclamantul a depus la dosar situaţiile-pontaj pentru perioada în discuţie (filele 170-176) şi adeverinţe eliberate de Casa Judeţeană de Pensii N privind plata contribuţiei de asigurări sociale; reclamantul a susţinut că nu poate depune copiile certificatelor medicale întrucât acestea au fost predate unitatea pârâtă; aceleaşi susţineri au fost făcute şi prin completarea la acţiune (filele 153, 154)

Din situaţiile-pontaj rezultă că reclamantul s-a aflat în concediu medical în următoarele perioade: 25.10 - 30.11.2007 şi 17.11.2007 - 24.04.2008; în perioada 3.12 - 14.12.2007, reclamantul a figurat în concediu de odihnă. Rezultă că afirmaţia reclamantului din cererea formulată la data de 14.12.2007 şi înregistrată la pârâtă sub nr. 19100/2007 este falsă; la acea dată acesta figura în concediu de odihnă, însă era prezent la serviciu, de unde a şi transmis cererea către pârâtă, prin faxul Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale. În acest context se reţine că certificatul medical seria (...) nr. (...) din 12.12.2007 a fost emis, de asemenea, pro causa, iar faptul că acesta este singurul certificat medical a cărei copie a putut fi depusă de reclamant la dosar semnifică faptul că nu a fost predat angajatorului precum celelalte certificate ale căror copii reclamantul nu le-a putut prezenta instanţei; nefiind predat angajatorului certificatul medical, în mod corespunzător, în situaţiile-pontaj, reclamantul figura în concediu de odihnă. În legătură cu emiterea pro causa a certificatului medical în discuţie este de reţinut că pe certificat există menţiunea (în partea dreaptă sus) potrivit căreia actul eliberat este un certificat iniţial, cu toate că anterior, în perioada 25.10. -30.11.2007 reclamantul se aflase în concediu medical.

Raportând situaţia de fapt astfel reţinută la dispoziţiile legale aplicabile în cauză - în reglementarea în vigoare la data emiterii actelor contestate - şi analizând-o prin prisma susţinerilor şi apărărilor reclamantului, curtea de apel reţine următoarele:

Potrivit art. 78 alin. 3 din (...) nr. 188/1999 sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal. Potrivit art. 79 alin. 2 din aceeaşi lege, din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, iar potrivit alin. 5, modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

În aplicarea acestor din urmă dispoziţii a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, în vigoare până la 12.01.2008, dată la care a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionarea comisiilor de disciplină.

În ceea ce priveşte atribuţiile şi activitatea comisiei de disciplină reclamantul a invocat încălcarea dispoziţiilor art. 19 lit. a) şi b) care reglementează, ca principii ale activităţii comisiei prezumţia de nevinovăţie, conform căruia se prezumă că funcţionarul public este nevinovat atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită (lit. a) şi garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul funcţionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat (lit. b). De asemenea, reclamantul a invocat încălcarea art. 22 lit. b) potrivit căruia secretarul comisiei de disciplină are ca atribuţie, între altele, convocarea, la cererea preşedintelui comisiei de disciplină, membrii comisiei de disciplină, funcţionarul public a cărui faptă formează obiectul dosarului, persoana care a făcut sesizarea şi persoanele care urmează să fie audiate.

Respectarea acestor din urmă dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor cuprinse în (...) nr. 188/1999 se impune a fi analizată cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 referitoare la modul de sesizare şi la procedura de lucru a comisiei de disciplină şi a căror încălcare a fost, de asemenea, invocată de reclamant, respectiv art. 25 alin. 1- 6, art. 26, art. 27 alin. 1, art. 28 alin. 1, art. 29 alin. 1, art. 30, art. 32 alin. 4, art. 33 alin. 4 şi art. 35 alin. 2 lit. c) şi alin. 6.

Această instanţă constată că niciuna dintre dispoziţiile invocate de reclamant nu au fost încălcate, pentru motivele care urmează:

- În ceea ce priveşte constituirea şi componenţa comisiei de disciplină au fost pe deplin respectate dispoziţiile art. 79 alin. 2 din (...) nr. 188/1999. Din cei 5 membri ai comisiei de disciplină, 2 membri sunt desemnaţi, prin efectul legii – respectiv al art. 5 alin. 1 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 – de către organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii respective, nefiind necesar ca pentru fiecare convocare în parte a comisiei de disciplină să se precizeze altă calitate decât acea de membru al comisiei.

- Convocarea celor 4 membri ai comisiei de disciplină, a persoanei care a făcut sesizarea şi a reclamantului s-a făcut prin adresele nr. 315 - 320 din 11.12.2007, adrese semnate de preşedintele comisiei de disciplină şi de secretarul acestei comisii, astfel că nu se poate reţine faptul că secretarul comisiei ar fi nesocotit atribuţia care îi revenea potrivit art. 22 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003.

- Din aceleaşi adrese rezultă şi respectarea dispoziţiilor art. 25 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 potrivit cărora preşedintele comisiei de disciplină va fixa de îndată termenul de prezentare şi va dispune citarea funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată şi a persoanelor indicate în sesizare, precum şi a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de termenul de prezentare; toate aceste adrese au fost întocmite la data de 11.12.2007, iar reclamantului i s-a comunicat adresa nr. 319/2007 la data de 14.12.2007, fiind respectat astfel termenul de 3 zile calendaristice anterior datei de 17.12.2007 care a constituit termenul de prezentare.

Potrivit art. 25 alin. 2 procedura de citare în faţa comisiei de disciplină se face prin scrisoare recomandată sau prin înştiinţare scrisă de luare la cunoştinţă prin semnătură. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de preşedintele comisiei de disciplină. În cauză, procedura de citare s-a realizat prin înştiinţare scrisă cu luare la cunoştinţă sub semnătură, această împrejurare rezultând neîndoielnic din extrasul condicii de predare-primire a corespondenţei ordinare pe anul 2007, astfel cum s-a reţinut în expunerea situaţiei de fapt. Faptul că hotărârea de guvern prevede că citarea este obligatorie la fiecare termen nu presupune, în mod implicit şi necesar, ca procedura în faţa comisiei de disciplină să se desfăşoare în mai multe termene, ci că, în cazul în care amânarea procedurii se impune pentru vreun motiv anume, funcţionarul public să fie citat din nou. În cauză, comisia de disciplină nu a considerat că procedura în faţa sa s-ar impune a fi amânată.

Mai sunt de reţinut şi dispoziţiile art. 19 lit. c) coroborate cu cele ale art. 28 alin. 1 şi 3, care impun celeritate cercetării abaterii disciplinare şi recomandă ca termenele de prezentare în faţa comisiei de disciplină să se stabilească astfel încât întreaga procedură să nu depăşească 7 zile lucrătoare.

- În cuprinsul înştiinţării nr. 319/2007 sunt menţionate locul, data şi ora şedinţei comisiei de disciplină, precum şi obiectul sesizării respectându-se astfel dispoziţiile art. 25 alin. 3. şi 4.

- Odată cu adresa nr. 319/2007 reclamantului i s-a comunicat, conform art. 25 alin. 5, şi o copie a sesizării făcute împotriva sa, menţiune făcută în chiar cuprinsul înştiinţării.

- Potrivit art. 26 funcţionarul public a cărui faptă se cercetează se înfăţişează personal în faţa comisiei de disciplină. Funcţionarul public îşi poate exercita dreptul la apărare prin asistarea de către un avocat sau prin reprezentare. Conţinutul acestui text a fost menţionat şi în adresa nr. 319/2007. Din interpretarea textului nu rezultă că şedinţa comisiei de disciplină nu s-ar putea desfăşura în lipsa funcţionarului public cercetat; textul se referă la modalităţile în care funcţionarul public cercetat îşi poate exercita drepturile procedurale în faţa comisiei de disciplină: personal sau prin mandatar, fiind similar textului art. 67 din C o d u l d e procedură civilă.

- La termenul de prezentare din 17.12.2007, comisia de disciplină a verificat îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 24 - respectiv persoana care a sesizat comisia, conţinutul sesizării, înscrisurile care o însoţesc, termenul în care trebuie făcută sesizarea şi autoritatea la care a fost depusă şi constatându-le îndeplinite, a trecut la cercetarea abaterii disciplinare, conformându-se astfel dispoziţiilor art. 27.

- Art. 28 alin. 2 lit. c) prevede că activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune audierea funcţionar public a cărui faptă constituie obiectul sesizării. Neprezentarea reclamantului a împiedicat realizarea acestei activităţi, însă această împrejurare nu poate determina nulitatea procedurii disciplinare în condiţiile în care reclamantul a fost în mod legal încunoştinţat despre termenul de prezentare; în plus, se au în vedere şi de această dată, dispoziţiile aceluiaşi text referitoare la celeritate şi la termenul în care trebuie finalizată procedura. Mai mult, prin cererea transmisă comisiei de disciplină prin fax, reclamantul – pe lângă faptul că a invocat o împrejurare O., respectiv faptul că se afla în concediu medical la o dată la care figura în concediu de odihnă, dar, în fapt, se afla la serviciu – nu a solicitat amânarea cercetării abaterii disciplinare.

- Legat de această din urmă situaţie (audierea reclamantului) nu se poate reţine încălcarea art. 29 alin. 1 potrivit căruia audierea persoanelor prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a) - c) trebuie consemnată în scris într-un proces-verbal, sub sancţiunea nulităţii. Procesul-verbal se semnează de preşedinte, de membrii comisiei de disciplină, de secretarul acesteia, precum şi de persoana audiată. În condiţiile în care reclamantul nu s-a prezentat în faţa comisiei de disciplină nici nu putea fi audiat; nulitatea la care se referă textul s-ar fi produs doar în situaţia în care reclamantul ar fi fost audiat, iar răspunsul său nu ar fi fost consemnat într-un proces-verbal.

În legătură cu audierea reclamantului este de reţinut că aceasta s-a produs anterior sesizării comisiei de disciplină, timpul controlului reclamantul fiind audiat cu privire la deficienţele constatate, întrebările şi răspunsurile fiind consemnate în înscrisurile înregistrate la Direcţia Judeţeană N a Arhivelor Naţionale sub nr. 76.640/18.10.2007; deficienţele constatate sunt tocmai faptele pentru care a fost sesizată comisia de disciplină.

- Instanţa nu reţine nici încălcarea dispoziţiilor art. 30 referitoare la comunicarea referatului comisiei de disciplină şi la obiecţiunile reclamantului la acest referat. Aşa cum s-a reţinut în expunerea situaţiei de fapt, referatul comisiei de disciplină a fost comunicat reclamantului care a semnat de primirea lui la data de 22.01.2008; obiecţiunile au fost formulate după revenirea reclamantului din concediu medical, astfel că nu mai puteau fi avute în vedere de comisie.

- Cercetarea abaterii disciplinare s-a făcut cu respectarea principiilor prevăzute de art. 19 lit. a) şi b), cele două principii fiind coroborate însă şi cu principiul celerităţii procedurii (a cărei finalizare, prin emiterea dispoziţiei de sancţionare, a fost întârziată din motive obiective, respectiv concediul medical în care s-a aflat reclamantul) prevăzut de art. 19 lit. c) şi de art. 28 alin. 1. în context, se are în vedere şi audierea reclamantului efectuată în timpul controlului, la care s-a făcut anterior referire.

- Potrivit art. 32 alin. 4 raportul comisiei de disciplină se înaintează persoanei competente să aplice sancţiunea, în termen de 3 zile de la data ultimei şedinţe. Raportul comisiei de disciplină nr. 322/20.12.2007 a fost înaintat Directorului General al Arhivelor Naţionale în termenul legal, insă acesta nu a putut aplica sancţiunea la data la care i s-a transmis raportul din cauza faptului că reclamantul s-a aflat în concediu medical în perioada care a urmat sesizării comisiei de disciplină – 17.12.2007 – până la data de 24.04.2008.

- Art. 33 alin. 4 prevede că în cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. b) - d) din (...) nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta va propune şi durata acestora şi, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale. Din analiza acestui text coroborat cu art. 70 alin. (3) lit. b) - d) din (...) nr. 188/1999 (devenit, după ultima republicare, art. 77) rezultă că nu acelaşi raport trebuie să cuprindă atât durata sancţiunii, cât şi procentul de diminuare a drepturilor salariale. Durata sancţiunii trebuie în mod obligatoriu prevăzută în raport în toate cele 3 cazuri (cazul în care sancţiunea constă în diminuarea drepturilor salariale pentru o perioadă de până la 3 luni; cazul în care cazul în care sancţiunea disciplinară constă în suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare/ funcţie; cazul în care sancţiunea constă în retrogradarea în treptele de salarizare/funcţie), în care sancţiunile se aplică pentru o anumită durată care trebuie determinată de cei care propun şi respectiv, aplică sancţiunea; procentul de diminuare a drepturilor salariale trebuie indicat doar în cazul în care sancţiunea aplicată este cea prevăzută la art. 77 alin. 3 lit. b), respectiv diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20%. În cauză, fiind vorba de sancţiunea retrogradării din funcţie, raportul comisiei de disciplină cuprinde propunerea privind durata sancţiunii, durat propusă fiind aceea de 1 an.

- Art. 35 alin. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 – text care prevedea, sub sancţiunea nulităţii absolute, ca în decizia de sancţionare a funcţionarului să fie cuprinse în mod obligatoriu motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării disciplinare prealabile – nu poate fi reţinut întrucât la data la care a fost emisă dispoziţia de sancţionare nr. 236 din 29.04.2008 emitentul acesteia era ţinut a respecta dispoziţiile în vigoare la data emiterii potrivit principiului aplicării imediate a legii noi de procedură. Astfel cum s-a reţinut anterior, Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 şi-a încetat efectele la data de 12.01.2008 când a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007. Ori, art. 50 alin. 3 din această din urmă hotărâre nu mai prevede ca element obligatori al deciziei de sancţionare motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării disciplinare prealabile.

Aceeaşi este situaţia şi în ceea ce priveşte termenul de 6 luni prevăzut de art. 35 alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare. Noul act normativ nu mai prevede un astfel de termen. Pe de altă parte, astfel cum s-a mai reţinut, aplicarea sancţiunii nu s-a putut realiza din cauza concediului medical al reclamantului din perioada 17.12.2007 – 24.04.2008 pe perioada căruia raportul de serviciu au fost suspendat de drept, în temeiul art. 94 alin. 1 lit. h) din (...) nr. 188/1999.

Dispoziţiile privind suspendarea de drept a raportului de serviciu nu pot fi reţinute ca aplicabile la data sesizării comisiei de disciplină şi a convocării reclamantului în faţa acestei comisii întrucât în perioada 3.12. – 17.12.2007 reclamantul a figurat în concediu de odihnă, iar obţinerea unui nou concediu medical începând cu data de 17.12.2007 – data termenului de prezentare în faţa comisiei de disciplină – a fost obţinută de reclamant în pro causa, în condiţiile în care acesta luase cunoştinţă de data la care trebuia să se prezinte la comisie.

Nu sunt aplicabile dispoziţiile cuprinse în Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010. Un astfel de contract, încheiat în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 130/1996 şi prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă, nu este aplicabil funcţionarilor publici. Se are în vedere împrejurarea de drept că, potrivit art. 117 din (...) nr. 188/1999, completarea dispoziţiilor acestei legi cu prevederile legislaţiei muncii se face doar în măsura în care nu contravine legislaţiei specifice funcţiei publice. Ori, în condiţiile în care în privinţa răspunderii disciplinare şi a procedurii de urmat pentru stabilirea acesteia există dispoziţii specifice care au un alt conţinut decât cele reglementate de legislaţia muncii – dispoziţii care au fost deja analizate – sunt aplicabile doar acestea din urmă, iar nu dispoziţiile legislaţiei muncii.

Fapta pentru care reclamantul a fost sancţionat disciplinar, prevăzută de art. 77 alin. 2 lit. b) din (...) nr. 188/1999, este aceea de neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor. Această abatere a fost în mod corect reţinută în sarcina reclamantului pentru următoarele motive:

▪ Activitatea de evidenţă a fondurilor, colecţiilor şi documentelor din depozitele Arhivelor Naţionale – reglementată prin Normele tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale aprobate prin Ordinul nr. 227/1996 – reprezintă o activitate prioritară, însă, din cauza neglijării sale şi a perpetuării carenţelor de gestiune, a generat numeroase neregularităţi şi disfuncţionalităţi: întocmirea mai multor fişe privind situaţia fondului, cu date diferite de înregistrare; lipsa a 302 dosare de fond; existenţa unor dosare incomplet şi neordonate; neconcordanţe în privinţa modului de completare a Registrului J.; operarea defectuoasă a Registrului general de Arhivă. Toate acestea au fost constatate şi reţinute prin raportul nr. S/2199/1.11.2007 întocmit în urma controlului tematic; reclamantul doar a afirmat că ceea ce s-a constatat de echipa de control nu corespunde realităţii, însă dovezi în sens contrar celor constatate nu au fost făcute. Dimpotrivă este de reţinut că la audierea sa în timpul controlului - astfel cum rezultă din procesul-verbal din 18.10.2007 înregistrat sub nr. 76640/18.10.2007 - însuşi reclamantul a recunoscut că ,,fişele situaţia fondului nu prezintă garanţia că prezintă date corecte” (pct. 3); că ,,multe documente lipsesc din dosarele de fond”, însă ,,documentele de preluare există, dar trebuie căutate” şi că nu s-a implicat suficient în activitatea de coordonare a J. (pct. 5); că există o lipsă de control din partea sa (pct. 6).

Potrivit aceluiaşi raport responsabilitatea privind completarea şi actualizarea principalelor instrumente de evidenţă revine în sarcina şefului direcţiei, în conformitate cu atribuţiile din fişa postului nr. 165; din verificarea fişelor posturilor celorlalţi angajaţi a reieşit că niciun alt lucrător nu are stabilite atribuţii pe linia operării principalelor instrumente de evidenţă.

▪ O altă faptă reţinută ca abatere disciplinară o constituie încălcarea prevederilor Ordinului Ministrului de Interne nr. 382/2003 privind redactarea dispoziţiilor zilnice, în sensul că o serie de astfel de dispoziţii – nr. S/46/7.03.2007, nr. S/47/8.03.2007, nr. T./9.03.2007 – au fost completate necorespunzător şi neconform cu realitatea. Astfel, în perioadele în care se afla în misiune cu părăsirea garnizoanei, reclamantul figura ca semnatar al dispoziţiilor respective, deşi semnatar ar fi trebuit să fie înlocuitorul său la comandă.

▪ De asemenea, în sarcina reclamantului a fost reţinut faptul emiterii şi folosirii unor ordine de serviciu în scopul efectuării de deplasări în interes personal. Sub acest aspect au fost evidenţiate ordinele de serviciu seria L nr. (...)/2006 pentru deplasarea în localităţile M C şi C, în perioada 21 23.09.2006 (fila 413), pe cotorul căruia (fila 395) este trecută data de 8.09.2006 şi localitatea de deplasare R – U., precum şi ordinul seria L nr. (...)/2007 pentru deplasarea la C, în perioada 21- 23.09.2007 (fila 414) pe cotorul căruia (fila 403) ca localitate de deplasare este trecut B. Primul ordin de serviciu a fost emis la data de 15.09.2006, fiind menţionată o altă persoană care se deplasa într-o altă localitate: N. T., respectiv localitatea R; acest ordin este nesemnat la emitent şi la şeful unităţii, fiind doar vizat de persoana aflată la comanda D.J.A.N. N, O. E.. În ceea ce priveşte deplasarea la C relevante sunt concluziile rezultate în urma controlului tematic efectuat la D.J.A.N. D - consemnate în raportul nr. S/2519/19.11.2007 - potrivit cărora, pentru perioadele 20 – 23.09.2006 şi 6.03.- 10.03.2007, nu s-a confirmat susţinerile reclamantului cu privire la scopul deplasării: cercetarea şi depistarea de documente necesare elaborării unei ediţii/catalog de documente, în colaborare cu D.J.A.N. D; conform declaraţiilor lucrătorilor de la D.J.A.N. D, reclamantul nu a studiat la această direcţie documente în perioadele precizate.

▪ Una dintre cele mai grave fapte reţinută ca abatere disciplinară a constat în încălcarea dispoziţiilor art. 146 – 149 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr. 227/1996 şi ale art. 7 – 8 din Ordinul nr. 340/2002 al Ministrului de Interne, modificat şi completat prin Ordinele nr. 381/2003, nr. 627/2005, nr. 1058/2005, nr. 468/2006 şi 107/2007. Încălcarea acestor dispoziţii a fost făcută cu prilejul preluării, la data de 18.04.2007, a unor documente de la persoana fizică N. E., preluare care s-a făcut în scopul eliberării unor copii ale acestor documente.

Această donaţie a constituit rezolvarea cererilor D. şi D. din 17.04.2007 prin care petiţionarul E. N.-E., având domiciliul în C, a solicitat eliberarea unei copii legalizate a contractului de închiriere pentru exploatarea a 1/2 din Muntele E., respectiv ¾ din Muntele E., munţi situaţi în judeţul G. Documentele donate de N. E. au fost înscrise în documentele obligatorii de evidenţă de E. O. la data de 18.04.2007, iar copia contractului de vânzare-cumpărare din anul 1907 a fost integrată în ,,D. Documente şi Scrisori S.”. Prin rezoluţie, reclamantul a dispus eliberarea către petiţionarul E. N.-E. a două copii realizate prin scanare, în condiţiile în care D.J.A.N. N nu deţine un scaner pentru realizarea unor astfel de copii.

Echipa de control a considerat ca fiind un fapt deosebit de grav neprezentarea copiilor-martor ale documentelor eliberate, a adreselor de înaintare şi a chitanţelor de plată a taxei de eliberare.

▪ În sfârşit, reclamantului i s-a imputa faptul că au fost scoase în afara sediului D.J.A.N. N o unor documente originale, în scopul fotocopierii lor, încălcându-se astfel, dispoziţiile art. 165 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr. 227/1996, dispoziţii care reglementează modalitatea de realizare a operaţiunilor de transportare a documentelor în interiorul şi în afara depozitelor.

Pe lângă aceste fapte pentru care reclamantul a fost sancţionat nu este lipsită de relevanţă împrejurarea că relaţiile interpersonale din cadrul colectivului sunt tensionate, existând o stare de nemulţumire generală la adresa reclamantului şi a modului în care acesta îşi îndeplineşte atribuţiile manageriale. Aceste aspecte rezultă atât din raportul nr. S/2199/2007, cât şi din raportul nr. S/(...)/10.10.2007 realizat la centrul de Psihologie din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor, raport în care rezultă că, la D.J.A.N. N o mare parte dintre lucrători au conturată intenţia de a părăsi instituţia în viitorul apropiat pentru următoarele motive: modul abuziv şi aberant de conducere a acestei instituţii; climatul foarte tensionat şi emiterea de către directorul instituţiei a unor decizii care au încălcat flagrant legislaţia arhivistică; stilul rigid de conducere şi agresivitatea directorului.

Numărul redus al personalului ţi numărul mare de cereri – invocate de reclamant în apărare – sunt împrejurări a căror realitate a fost constatată şi prin raportul nr. S/2199/2007, însă aceste împrejurări nu sunt de natură a înlătura caracterul faptelor reclamantului de abateri disciplinare, putând fi reţinute doar ca elemente de circumstanţiere a sancţiunii aplicate (în sensul că pentru faptele săvârşite reclamantului i s-ar fi putut aplica o sancţiune mult mai gravă).

Faţă de toate aceste motive, curtea de apel va respinge acţiunea, astfel cum a fost completată, considerând nefondate susţinerile şi apărările, în fapt şi în drept, formulate de reclamant.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondată acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul E. C.D. împotriva pârâtei ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI, astfel cum a fost completată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 17 octombrie 2008.

  

 

Preşedinte,

N. H. D.

 

 

Grefier,

N. E.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.s.c.G.M.C./10.11.2008

Tehnored.E.P./10.11.2008

Ex.4

Toate spetele


Sus ↑