• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 1598 din data 2009-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

DOSAR NR(...)

 

 

D E C I Z I A Nr. 1598

Şedinţa publică din data de 12 noiembrie 2009

Preşedinte - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de pârâta POLIŢIA COMUNITARĂ P - cu sediul în P,(...), judeţul P, împotriva sentinţei nr. 253 din 22 aprilie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a , în contradictoriu cu intimata reclamantă N. T. domiciliată în P,(...), judeţul P.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, a răspuns recurenta pârâtă Poliţia Comunitară P prin consilier juridic F. E. potrivit delegaţiei depusă la dosarul cauzei şi intimata reclamantă N. T. personal şi asistată de avocat D. H. potrivit împuternicirii avocaţiale depusă la dosarul cauzei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , după care,

Părţile prezente, prin reprezentanţii lor, arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Curtea, luând act că în cauză nu se formulează alte cereri, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Recurenta pârâtă Poliţia Comunitară P prin consilier juridic F. E. critică sentinţa instanţei de fond care a apreciat în mod părtinitor conduita reclamantei de neprezentare în faţa Comisiei de Disciplină, apreciere pe care se fundamentează hotărârea pronunţată şi care este lipsită de temei legal. Astfel, convingerea instanţei potrivit căreia „ se pare că reclamanta pe parcursul derulării activităţii Comisiei de Disciplină se afla în concediu medical” nu este una de natură a se regăsi în motivarea unei hotărâri judecătoreşti, care se presupune că se face în spiritul şi litera legii, fără nici un fel de afirmaţii echivoce.

Susţine recurenta, că instanţa de fond în urma analizei celor două referate care au făcut obiectul Comisiei de Disciplină a tras concluzia că la serviciul unde lucra reclamanta au existat anumite probleme de organizare şi de comunicare cu salariaţii instituţiei, dar care nu s-au datorat în exclusivitate reclamantei, interpretare trunchiată şi vădit părtinitoare care nu are nici un suport real şi nici nu a fost probată sub vreun aspect. De altfel, dacă reclamanta N. T. ar fi întocmit nota explicativă ar fi elucidat situaţia, acest capăt de referat reprezentând unul din motivele de emitere a deciziei privind sancţionarea disciplinară a susnumitei.

Faţă de motivele expuse, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii şi menţinerii deciziei contestate.

Intimata reclamantă N. T. prin reprezentant avocat H. D., având cuvântul solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei instanţei de fond .

În acest sens, arată că referatul 289/08.10.2008 ce a stat la baza emiterii deciziei contestate este lovit de nulitate deoarece încalcă dispoziţiile potrivit cărora sesizarea trebuie formulată în scris şi trebuie să cuprindă elemente obligatorii ca numele si prenumele celui care a săvârşit fapta, fapt ce nu reiese din analiza respectivului referat. De asemenea , sesizarea trebuie să cuprindă descrierea faptei care constituie contravenţie, obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia, iar din referatul sus menţionat se impută numai probleme privind comunicarea cu biroul financiar contabil şi nu se menţionează numele reclamantei ci doar la modul general privind serviciul contabilitate.

Mai mult decât atât, în atribuţiile de serviciu ale intimatei reclamante nu se menţionează că ar introduce datele in calculator privitoare la deducerile personale şi la calcularea de impozite , operaţii care au produs disensiuni de comunicare între biroul unde îşi desfăşoară activitatea reclamanta şi anumiţi salariaţi din cadrul instituţiei.

Instanţa de fond a analizat în mod temeinic actele de la dosar , ajungând la concluzia că se impune admiterea contestaţiei reclamantei, faţă de acest aspect solicitând respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei instanţei de fond. Cu plata cheltuielilor de judecată.

 

 

C U R T E A

Prin acţiunea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i P r a h o v a sub nr(...) , reclamanta N. T., în contradictoriu cu POLITIA COMUNITARA P a solicitat anularea deciziei nr. 1273/17.11.2008 prin care a fost sancţionată disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioada de 2 luni , respectiv noiembrie si decembrie 2008, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata .

In motivarea acţiunii reclamanta arată in esenţă că la data de 21.11.2008 i s-a comunicat decizia nr. 1273/17.11.2008 , prin care i s-a adus la cunoştinţa sancţiunea aplicata , însă apreciază că decizia nu este conformă legii , întrucât nu a fost dovedita pretinsa sa vinovăţie pentru faptele ce îi sunt imputate , i-a fost încălcat dreptul la apărare garantat de art. 19 lit. b din HG nr. 1344/2007 , în sensul că nu a fost audiata , nu a fost respectată proporţionalitatea, respectiv acordul just în gravitatea pretinsei abateri disciplinare si sancţiunea aplicată si s-au invocat pretinse încălcări ale unor prevederi din S. , regulament ce nu i-a fost niciodată adus la cunoştinţa .

A mai arătat că referatul nr. 289/8.10.2008 care a stat la baza emiterii deciziei contestate este lovit de nulitate conform disp. art. 28 alin. 1 lit. b din HG nr. 1344/2007.

A mai arătat că prin referatul nr. 191/18.08.2008 s-a menţionat împrejurarea că ar fi avut o atitudine arogantă fată de agenţii D. E. care a solicitat relaţii despre modul de calcul al salariului si căruia i-a explicat modul de calcul , neavând o atitudine arogantă.

In final, arată că toate pretinsele abateri disciplinare ce i-au fost imputate sunt nereale, deoarece din analiza fisei postului nu rezultă competenta sa de a da solicitările referitoare la deducerile privind impozitul pe salarii si că modul in care a calculat salariile a fost verificat de către Comisia de Audit , iar in luna ianuarie 2008 a primit salariu de merit si în raportul de evaluare profesionala a primit calificativul ,, foarte bine”.

Pârâta Politia Comunitara P a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei , ca neîntemeiata si menţinerea deciziei nr. 1273/17.11.2008 , ca legala si temeinic întocmita .

Prin sentinţa nr. 253 din data din 22.04.2009 T r i b u n a l u l P r a h o v a a admis acţiunea formulată de reclamanta N. T. în contradictoriu cu pârâtul POLITIA COMUNITARA P şi a anulat Decizia nr.1273/17.11.2008 emisă de Poliţia Comunitară P.

Pentru a pronunţa această sentinţă Tribunalul a reţinut că reclamanta a primit decizia nr.1273/17.11.2008 la data de 17.11.2008 şi în baza dispoziţiilor art.51 din H.G. nr.1344/2007 a formulat contestaţie la data de 18.12.2008.

Totodată a reţinut că din Raportul nr.366/10.(...) rezultă că această Comisie de disciplină din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului P constituită prin Decizia nr.3/03.01.2008, privind activitatea reclamantei a avut o primă şedinţă la data de 19.08.2008 având ca obiectiv printre altele, verificarea respectării termenului de depunere a sesizării.

S-a mai reţinut că a doua şedinţă a Comisiei de Disciplină s-a desfăşurat la data de 01.10.2008 când s-a trecut la procedura cercetării administrative şi au fost audiaţi E. F.-şef Serviciu Ordine Publică şi D. E. agentul comunitar care a formulat sesizarea, însă reclamanta N. T. nu s-a prezentat la audiere. În raport se menţionează că a fost citată la adresa de domiciliu şi scrisoarea a fost returnată expeditorului pentru că destinatarul nu s-a prezentat să o ridice, data de expediţie a mandatului a fost 19.09.2008 şi data de returnare a fost 03.10.2008. Rezultă implicit din această prezentare a situaţiei de fapt din raport că reclamanta nu era la serviciu fiind probabil într-un concediu, astfel s-ar fi arătat în raport că aceasta este la serviciu şi refuză să se prezinte.

Astfel, la a treia şedinţă a Comisiei de Disciplină din data de 09.10.2008, citarea s-a făcut sub semnătură de primire prin Registratura instituţiei nr.5132/01.(...) şi întrucât la data de 09.10.2008 orele 09,15 s-a constatat că reclamanta N. T. nu s-a prezentat, la solicitarea expresă adresată şefului ierarhic, răspunsul primit a fost că aceasta de află în concediul medical.

La ultima reunire a Comisiei de disciplină din data de 03.11.2008, reclamanta a fost citată conform recomandatei nr. AR (...) care nu s-a prezentat la lucrările comisiei, neridicând recomandata de la Oficiul Poştal. De această dată membrii Comisiei de Disciplină nu au mai solicitat relaţii exprese de la şeful ierarhic al acesteia.

Tribunalul a apreciat că planează un dubiu asupra conduitei reclamantei de neprezentare în faţa Comisiei de Disciplină, întrucât dacă s-ar fi verificat prezenţa de către pârâtă, s-ar fi putut aprecia asupra conduitei reclamantei cu privire la neprezentare, şi se pare că aceasta pe parcursul derulării activităţii Comisiei de Disciplină s-a aflat în concediu medical, aşa cum a comunicat şeful ierarhic al acesteia, când Comisia de Disciplină i-a solicitat expres relaţii privitoare la prezenta reclamantei la serviciu, pentru data din 09.10.2008.

De asemenea a mai reţinut că Decizia nr.1273/17.11.2008 priveşte două referate, respectiv referatul nr.191/18.08.2008 şi 289/08.10.2008, deci ultimul referat apare pe perioada derulării activităţii Comisiei de Disciplină.

Lecturând cele două referate care au făcut obiectul Comisiei de Disciplină, tribunalul a reţinut că acestea privesc activitatea derulată de Serviciul Financiar Contabilitate în componenţa căruia intră cinci persoane, respectiv o persoană cu funcţie de conducere şi 4 persoane cu funcţii de execuţie, printre care se numără şi reclamanta.

Tribunalul a apreciat că având în vedere conţinutul referatului nr.191/18.08.2008 în care numitul D. E., face referire la comportamentul reclamantei în momentul în care i-a solicitat anumite relaţii, însă raportat la celălalt referat şi la audierile efectuate, se desprinde ideea clară că la Serviciul Financiar Contabilitate au existat anumite probleme de organizare cât şi de comunicare cu salariaţii instituţiei, de care nu se face vinovată în exclusivitate reclamanta.

Având în vedere referinţele profesionale excelente privitoare la activitatea reclamantei, coroborate cu situaţia de fapt reţinută de instanţă referitoare la faptul că au existat sincope de comunicare între personalul de la Serviciul Financiar Contabilitate şi salariaţii Poliţiei Comunitare P, se apreciază că sancţiunea aplicată reclamantei este nelegală şi nu concordă cu situaţia de fapt existentă la momentul derulării evenimentelor care au făcut obiectul Comisiei de Disciplină.

Împotriva sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a a formulat recurs pârâta Poliţia Comunitară P care a criticat sentinţa pentru nelegalitate si netemeinicie si a susţinut că soluţia pronunţată de instanţa de fond nu este în concordanţă cu probatoriile administrate şi contravine dispoziţiilor legale incidente.

Recurenta a reiterat situaţia de fapt şi a precizat ca intimata a refuzat să se prezinte în fata Comisiei de disciplina şi să dea nota explicativă, apreciind ca a existat o încălcare cu vinovăţie de către contestatoare a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţine şi a normelor de conduita profesională şi civică prevăzute de actele normative.

Examinând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor legale incidente in cauza, Curtea constata recursul nefondat, urmând sa-l respingă în temeiul art. 312 Cod pr.civ si a următoarelor considerente:

Recurenta considera ca instanţa de fond nu a făcut o corecta apreciere a probelor dosarului, ceea ce a condus la pronunţarea unei sentinţe nelegale si netemeinice.

Recursul este însă nefondat întrucât instanţa de fond a dat o interpretare corecta a probelor administrate în cauză si a motivat laborios hotărârea, analizând, în concret, fiecare din susţinerile recurentei- intimate.

Astfel, nu s-a făcut dovada vinovatei intimatei pentru faptele care-i sunt imputate, fiindu-i încălcat dreptul la apărare, garantat de art. 19 lit. b din HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplina - în sensul ca nu a fost audiata si nici nu s-a respectat principiul proporţionalităţii, respectiv raportul just intre gravitatea pretinsei abateri disciplinare şi sancţiunea aplicată.

Nu i se pot imputa intimatei reclamante stări de fapt care privesc activitatea care se desfăşoară în cadrul compartimentului financiar - contabilitate, nemulţumirile salariaţilor audiaţi privind modul de desfăşurare a comunicării între ei, ceea ce nu-i poate fi imputat intimatei în mod exclusiv, aşa cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond.

De asemenea, susţinerile recurentei sunt nefondate si pentru faptul ca instanţa de fond a avut in vedere întregul probatoriu administrat in cauza, analizând cele doua referate invocate de recurenta in motivele de recurs, motivele neprezentării la Comisia de disciplina, dar si faptul ca, anterior, intimata a avut o evaluare profesionala foarte buna, în urma căreia a primit atât salariu de merit cât si calificativul foarte bine.

Prin urmare, constatând ca sentinţa nu este afectată de vreunul din motivele de casare sau de modificare prevăzute de art. 304 Cod proc.civ , in temeiul art. 312 Cod proc.civ recursul se va respinge ca nefondat.

Pentru aceste motive

În numele legii

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta POLIŢIA COMUNITARĂ P - cu sediul în P,(...), judeţul P, împotriva sentinţei nr. 253 din 22 aprilie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a , în contradictoriu cu intimata reclamantă N. T. domiciliată în P,(...), judeţul P.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12 noiembrie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

GREFIER,

(...) (...)

 

Red. P.M.

Dact. M.I./4 ex. 03.12.2009

Dosar fond (...) al Trib. P

Jud fond M. Ş.

Operator de date cu caracter personal

nr. notificare 3120/2006

 

Toate spetele


Sus ↑