• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 2514 din data 2008-12-03
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 2514

Şedinţa publică de la 03 E. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE- (...) (...) - Judecător

-(...) (...) - Preşedinte Secţie

-(...) (...) - Judecător

Grefier -N. H.

 

X X X X

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta DGFP D, împotriva sentinţei nr. 223 din data de 31 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...).

La apelul nominal s-au prezentat consilier juridic H. B. pentru recurenta pârâtă DGFP D şi avocat E. D. pentru intimatul reclamant P. O..

Procedura legal îndeplinită.

S-a prezentat referatul cauzei, după care,

Curtea, apreciind cauza în stare de judecată, a acordat cuvântul părţilor pentru a pune concluzii:

Consilier juridic H. B. pentru recurenta pârâtă DGFP D susţine oral motivele de recurs, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii, iar pe cale de consecinţă menţinerea deciziei prin care reclamantul a fost sancţionat disciplinar ca temeinică şi legală.

     Avocat E. D. pentru intimatul reclamant P. O. solicită respingerea recursului, menţinerea sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j ca legală şi temeinică, fără cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului de faţă;

 

Prin sentinţa nr.223 din 31 ianuarie 2008, T r i b u n a l u l D o l j a admis acţiunea reclamantului P. O., a anulat decizia nr.271 din 29 iunie 2007, emisă de DGFP D şi a obligat intimata să restituie reclamantului sumele reţinute din drepturile salariale în procent de 20% pentru lunile iunie, iulie şi august 2007.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că decizia de sancţionare este nelegală, având în vedere dispoziţiile art. 78 alin 3 din Legea 188/1999 R., potrivit cărora sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după o cercetare prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea celui în cauză.

A constatat prima instanţă că pârâta nu a făcut dovada că reclamantul a fost audiat sau a refuzului de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie cu privire la abaterile disciplinare, materializate prin întocmirea unui proces verbal în acest sens şi că unitatea nici nu putea produce asemenea dovezi, atâta timp cât contestatorul se afla în concediu medical.

S-a reţinut că decizia de sancţionare a reclamantului este nelegală, fiind emisă cu încălcarea dreptului la apărare, acesta suferind o vătămare ce nu poate fi înlăturată fiind lipsit de drepturile băneşti reţinute de intimată pe lunile iunie - august 2007.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta DGFP D.

A precizat că reclamantul a fost convocat la Comisia de disciplină cu adresa nr.116/11.06.2007, reclamantul semnând de primirea acesteia şi că certificatul medical nu a fost adus la cunoştinţa comisiei de disciplină, aşa cum ar fi fost firesc, deoarece fusese invitat la această comisie.

S-a arătat că în raport de faptul că reclamantul intimat nu a înştiinţat comisia de disciplină despre existenţa concediului medical, s-au aplicat prevederile art.31 din HG 1210/2003, în sensul că lipsa sa a fost considerată nejustificată, aşa încât desfăşurarea şedinţei nu era împiedicată.

S-a motivat şi în sensul că greşit a reţinut instanţa de fond că nu ar exista propunerea comisiei de disciplină cu privire la sancţiunea aplicată, deoarece raportul comisiei conţine o astfel de propunere privind diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe 3 luni.

A susţinut că fondul cauzei nu a fost analizat, în sensul că reclamantul nu şi-a îndeplinit sarcinile curente prevăzute în fişa postului.

Prin decizia nr.1336 din 11 iunie 2008, Curtea de A P E L C R A I O V A a respins recursul pârâtei DGFP D.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a reţinut că reclamantului P. O., inspector principal clasa I treapta 2 în cadrul Serviciului colectare şi executare silită persoane fizice al B. C i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară a diminuării salariului cu 20% pe o perioadă de 3 luni pentru neglijenţă în rezolvarea lucrărilor.

S-a avut în vedere că soluţia adoptată de instanţa de fond este întemeiată, deoarece intimata nu a făcut dovada convocării reclamantului la audieri, aşa încât decizia a fost emisă cu încălcarea dreptului la apărare, precum şi a prevederilor art.78 alin.2 şi 3 din Legea 188/1999 R.

 

 

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare recurenta pârâtă DGFP D.

De asemenea, s-a arătat că nu au fost analizate toate motivele de recurs, respectiv cele care privesc existenţa propunerii comisiei de disciplină, a raportului acestei comisii, că certificatul medical nu a fost adus la cunoştinţa comisiei de disciplină şi că nu s-a analizat convocarea reclamantului efectuată prin adresa nr.116/11.06.2007, sub semnătură.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile art.318 Cod pr.civilă.

Prin decizia nr. 1927/24.09.2008 pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A a fost admisă contestaţia în anulare, anulată decizia nr.1336/11.06.2007, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosarul nr(...), s-a dispus rejudecarea recursului.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a avut în vedere că, recurenta contestatoare a invocat, atât săvârşirea unor erori materiale, precum şi omisiunea analizării vreunuia din motivele de recurs.

Astfel, s-a reţinut că deşi în motivele de recurs s-a făcut referire la faptul că există semnătura reclamantului pe actul de convocare la comisia de disciplină, totuşi instanţa nu a analizat acest aspect şi a concluzionat că reclamantul nu a fost convocat la comisia de disciplină.

De asemenea, la soluţionarea contestaţiei în anulare, s-a apreciat că, în motivele de recurs s-a arătat în mod explicit că reclamantul nu a depus certificatul medical spre încunoştinţare la comisia de disciplină, dar acest aspect nu a fost analizat de instanţa de recurs.

În acelaşi mod s-a procedat şi cu motivul de recurs privind raportul comisiei de disciplină, în motivele de recurs făcându-se referire expresă la acest raport şi totuşi instanţa de recurs nu a analizat motivul respectiv.

Având în vedere că nu au fost analizate motivele de recurs, Curtea a apreciat că au fost întrunite cerinţele art.318 teza a II-a Cod pr.civilă, în sensul omisiunii cercetării motivelor de modificare sau casare, fiind admisă contestaţia în anulare, s-a anulat decizia 1336/11 iunie 2007, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, în dosarul nr(...) şi s-a dispus rejudecarea recursului.

Analizând motivele de recurs formulate de pârâta recurentă DGFP D, precum şi acţiunea reclamantului, probele administrate şi prevedrile legale aplicabile în cauză, Curtea reţine următoarele;

Prin decizia nr.271/29.06.2007, reclamantul P. O. a fost sancţionat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni, pentru neândeplinirea unor sarcini de serviciu.

Reclamantul a sesizat instanţa cu acţiune în anularea acestei decizii, considerând că a fost adoptată cu încălcarea prevedrilor art. 78 alin.3 din Legea nr.188/1999 în sensul că nu s-a efectuat cercetarea prealabilă şi audierea funcţionarului public.

S-a precizat de asemenea în acţiune că, nu s-a prezentat la comisia de disciplină pentru că în intervalul 12.06.2007 – 17.06.2007, se afla în concediu medical.

Din expunerea rezumativă a motivelor acţiunii reclamantului, Curtea constată că nu au fost formulate critici cu privire la temeinicia csancţiunii aplicate reclamantului.

În raport de motivarea acţiunii şi de motivele de recurs se va examina dacă autoritatea angajatoare a respectat prevederile Legii 188/1999 atunci când a aplicat sancţiunea.

Potrivit art.78 alin.3 din Legea 188/1999, sancţiunile disciplinare pot fi aplicate numai după cercetarea prealabilă a faptei şi după audierea funcţionarului public, care trebuie consemnată în scris.

În cauza de faţă, reclamantul P. O. a fost înştinţat de comisia de disciplină prin adresa nr. 116/11.06.2007 ( fila 6 dosar fond) să se prezinte la comisia de disciplină în data de 15.06.2007, în vederea cercetării abaterilor disciplinare prevătzute de art.77 alin.1 lit.b şi i din legea 188/1999 R.

Din procesul verbal încheiat la 15.06.2007 de către comisia de disciplină, se reţine că, la data desfăşurării cercetării disciplinare, reclamamntul P. O., nu s-a prezentat în faţa comisiei de disciplină pentru a fi audiat şi a-şi expune punctul de vedere cu privire la abaterile reţinute în sarcina sa.

Reclamantul, prin acţiune, a susţinut că nu s-a putut prezenta deoarece s-a aflat în concediu medical şi a înştiinţat despre aceasta unitatea angajatoare, depunând certificatul medical.

Întradevăr la data de 16 iunie 2007, deci a doua zi după ce reclamantul a primit înştiinţarea de a se prezenta la comisia de disciplină, acesta a intrat în concediu medical eliberîndui-se certificat medical pentru perioada 11.06.2007 – 17.06.2007 ( fila 7 dosar fond).

Curtea apreciază că, reclamantul nu a justificat lipsa în faţa comisiei de disciplină, entitate distinctă faţă de DGFP , care are calitatea de angajator, aşa încât aprecierea comisiei asupra faptelor şi solicitarea aplicării unei sancţiuni disciplinare în lipsa acestuia nu a condus la încălcarea dreptul la apărare .

Trebuie precizat că, despre înştiinţarea emisă la 11.06.2007, emisă de comisia de disciplină ( fila 17 dosar fond), reclamamntul a avut cunoştinţă, acesta semnând convocarea respctivă aşa cum se poate observa din josul filei 17.

Reclamantul a încunoştinţat comisia de disciplină despre situaţia abaterilor reţinute în sarcina sa, dar după ce s-a întocmit referatul de către comisia de disciplină şi după ce i s-a comunicat soluţia adoptată de către această comisie.

Aşadar, la 15.06.2007, comisia de disciplină nu a fost în situaţia de a-l audia pe reclamantul P. O. întrucât acesta se afla în concediu medical, concediu acordat pe 12 iunie 2007 ( fila 7 dosar fond) după ce la 11 iunie 2007 ( fila 17 dosar fond) a primit convocarea la comisia de disciplină pentru 15 iunie 2007.

Întrucât reclamantul nu a adus la cunoştinţa comisiei de disciplină faptul că este în imposibilitate de a se prezenta, în mod corect aceasta a procedat la analiza faptelor sesizate ca fiind abateri disciplinare în lipsa funcţionarului public, consemnându-se lipsa acestuia în procesul verbal încheiat la 15.06.2007 ( fila 18 dosar (...) – recurs ).

În această situaţie comisia şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute în art.78 alin.3 din Legea 188/1999 aşa încât nu se poate reţine cauza de nulitate invocată de către reclamantul intimat.

Întrucât cererea de anulare a deciziei nr.271/2007 a fost întemeiată pe singurul motiv al nesocotirii prevederilor art.78 alin.3 din Legea 188/1999 şi cum acest motiv s-a explicat că este nefondat, Curtea în baza art.312 c.p.c., va admite recursul DGFP D, va modificat sentinţa primei instanţe, şi va respinge acţiunea.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de pârâta DGFP D, împotriva sentinţei nr. 223 din data de 31 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...).

Modifică sentinţa.

Respinge acţiunea.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 E. 2008

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

N. H.

 

   

 

Red. Jud.E. (...)

Tehnored SI 4 ex./ 06.01.2009

Jud fond C. N.

Gh E.

Toate spetele


Sus ↑