• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 359/R-C din data 2008-03-28
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 359/R-C

Şedinţa publică din 28 martie 2008

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...) (...), judecător

Judecător : (...) (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

     

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de contestatorul N. U., domiciliat în Rm.V,(...), (...)., .A, .3, jud.V împotriva sentinţei nr.1162 din 27 noiembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a - Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr(...), intimaţi fiind OFICIUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORULUI, cu sediul în Rm.V,(...), Bl.8, jud.V şi INSPECTORATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR cu sediul în C,(...), jud.D.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul- contestator N. U., asistat de avocaţii T. E. şi Ş. N., în baza împuternicirilor avocaţiale de la dosar, lipsind intimaţii Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului V şi Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor D.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , învederându-se că la dosar s-a depus, prin serviciul registratură, întâmpinare din partea Inspectoratului Regional pentru Protecţia Consumatorilor D.

Apărătorii recurentului arată că nu mai au alte cereri de formulat, depunând la dosar copia sentinţei penale nr.757 din 17 octombrie 2007, pronunţată de Judecătoria Rm.V, prin care s-a respins plângerea formulată de intimatul Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, împotriva soluţiei procurorului.

Constatându-se recursul în stare de judecată s-a acordat cuvântul asupra acestuia.

Apărătorii recurentului, având pe rând cuvântul, solicită admiterea recursului, aşa cum a fost motivat, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

  

 

C U R T E A :

Asupra recursului de faţă, constată:

Prin sentinţa nr.1162/27.11.2007 T r i b u n a l u l V â l c e a – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, în rejudecare, a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul N. U. în contradictoriu cu pârâţii Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului V şi Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorilor D, împotriva deciziei nr.19/23.11.2006 privind sancţionarea sa disciplinară.

În motivarea sentinţei prima instanţă a reţinut că decizia nr.19/2006 nu este afectată de motive de nulitate deoarece conţinutul său a fost completat prin decizia nr.9/28 februarie 2007, care are toate elementele prevăzute în HG nr.1210/2003.

Termenul de sesizare a faptelor imputate reclamantului este cel legal, întrucât conducătorul OJPC V a luat cunoştinţă de fapta săvârşită de reclamant, constând în falsificarea semnăturii actului de control nr(...), la data de 11.08.2006 – când s-a luat notă explicativă reclamantului - dată de la care a început să curgă termenul de sesizare a comisiei de disciplină.

În mod nefondat a susţinut reclamantul că i s-a încălcat dreptul de a formula obiecţiuni la referatul comisiei de disciplină, întrucât din probe rezultă că a formulat astfel de obiecţiuni, care i-au şi fost respinse.

Referatul comisiei de disciplină cuprinde constatările cercetării prealabile asupra faptelor săvârşite de reclamant şi încadrate în dispoz.art.65 alin.2 lit.b) din Legea nr.188/1999.

În privinţa perioadei de sancţionare de doi ani stabilită de comisia de disciplină şi respectiv de un an reţinută în referatul comisiei respective, prima instanţă a apreciat că este vorba despre o greşeală de redactare corectată de comisie.

Faptul că reclamantul a fost în concediu medical în perioada 31.08. – 10.09.2006 nu a afectat posibilitatea acestuia de a se prezenta la comisia de disciplină, în faţa căreia reclamantul a şi fost prezent la data de 19.09.2006.

Sesizarea comisiei de disciplină individualizează faptele imputate reclamantului şi anume: falsificarea semnăturilor colegului de echipă a reclamantului şi a agentului economic controlat de reclamant în procesele verbale de contravenţie întocmite în perioada 7.03. – 31.07.2006.

Reclamantul nu a probat susţinerile sale că este nevinovat de săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa.

Nu există dovezi că secretarul comisiei de disciplină a prejudiciat pe contestator cu ocazia întocmirii proceselor verbale, acestea fiind însuşite de membrii comisiei prin semnarea lor.

Faptele reclamantului sunt grave şi au fost comisie în mod repetat, aspecte în raport de care sancţiunea disciplinară aplicată a fost proporţională.

Împotriva sentinţei a formulat recurs reclamantul care, invocând dispoz art.304 pct.9 şi 3041 Cod pr.civilă a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

1.- Astfel, deciziile emise de OJPC V sunt nule absolut pentru că sancţiunea aplicată prin decizia nr.19/2006 şi constând în suspendarea dreptului reclamantului de a avansa în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţie publică pe o perioadă de doi ani a fost luată în perioada în care acesta s-a aflat în concediu medical, motiv pentru care OJPC V a dispus suspendarea de drept a raportului său de serviciu potrivit art. 81 alin.1 lit.h) din Legea nr.188/1999. Respectiva suspendarea s-a dispus prin actul administrativ nr. 2/3 ianuarie 2007.

Mai mult, chiar şi la momentul desfăşurării anchetei disciplinare reclamantul se afla în concediu medical.

În aceste condiţii, împotriva sa nu putea fi luată nici o sancţiune disciplinară.

2.- Decizia nr.19/2006 nu prevede persoana faţă de care s-a luat sancţiunea disciplinară de suspendare a dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de doi ani. Împrejurarea că, ulterior, intimatul pârât a emis decizia nr.9/2007 în care a arătat că sancţiunea este aplicată recurentului reclamant nu poate reprezenta o îndreptare a unei erori materiale, ci o nouă decizie, care este tardivă. De altfel, însăşi instanţa de fond a apreciat că această din urmă decizie este un act de modificare.

În plus, decizia nr.9/2007 modifică şi perioada de sancţionare de la 1 la 2 ani, ceea ce dovedeşte că nu este o simplă decizie de îndreptare a unei erori materiale.

3.- Decizia contestată nu conţine toate menţiunile prev. de HG nr.1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină din cadrul instituţiilor publice. Termenul de contestarea a sancţiunii, precum şi termenul de sesizare a faptelor pentru toate procesele verbale deduse judecăţii ( conform art.24 alin.4 din HG 1210/2003), sunt greşite.

4.- Prin Ordonanţa nr.3136/P/2006/16.03.2007 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.V s-a dispus sancţionarea reclamantului cu amendă administrativă pentru săvârşirea aceloraşi fapte pentru care s-au emis şi cele două decizii contestate în speţă. Potrivit dispoziţiilor legale în materie, nu se pot dispune două sancţiuni pentru aceeaşi faptă.

Intimatul Inspectoratul regional pentru Protecţia Consumatorilor D a depus la dosar, prin fax întâmpinare prin care a solicitat, în esenţă, menţinerea sentinţei instanţei de fond, precum şi sentinţa penală nr.757/2007 pronunţată de Judecătoria Rm.V şi prin care a fost menţinută Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm.V dată în dosarul nr.3136/P/2006.

Examinând sentinţa prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate, Curtea constată că recursul este nefondat.

1.- Faptul că recurentul a fost cercetat pentru abateri disciplinare şi, ulterior, a fost sancţionat în perioada în care s-a aflat în concediu medical nu afectează legalitatea sancţiunii disciplinare şi a actelor administrative de sancţionare, întrucât art. 35 Legea nr. 188/1999/R (actual art. 36) interzice doar modificarea şi încetarea raportului de serviciu în perioada concediului medical, nu şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare. Recurentul, chiar în concediu medical fiind, a participat la desfăşurarea anchetei disciplinare, fiind audiat.

2.- Decizia nr.19/2006 a fost completată ulterior de decizia nr.9/2007, care nu constituie un act nou de sancţionare, după cum rezultă din chiar preambulul său în care se precizează că îndreaptă eroarea materială strecurată în dispozitivul deciziei nr. 19/2006.

Prin urmare, ambele acte vizează aceeaşi situaţie, cea din urma decizie acoperind omisiunea din prima decizie cu privire la numele celui sancţionat şi la concluziile raportului comisiei de disciplină comună.

Perioada de sancţionare de 2 ani dispusă iniţial prin decizia nr. 19/2006 a fost menţinută şi prin decizia nr. 9/2007.

3.- Decizia nr. 19/2006, aşa cum a fost completată prin decizia nr. 9/2007, conţine toate menţiunile obligatorii prev. de art. 35 din HG nr. 1210/2003.

Menţionarea unui termen greşit de contestare în faţa instanţei de contencios administrativ nu afectează valabilitatea deciziei nr. 19/2006.

Cu privire la termenul de sesizare a comisiei de disciplină cu săvârşirea faptelor comise de recurent, Curtea constată că în mod corect a apreciat prima instanţă că termenul legal a fost respectat, potrivit art. 24 alin. 4 din HG 1210/2003. Astfel, conducătorul OJPC V a luat cunoştinţă de fapta săvârşită de reclamant şi constând în falsificarea semnăturii colegului de echipă şi a agentului economic pe procesul verbal de contravenţie nr(...) (primul din seria actelor imputate recurentului şi întocmite în perioada 07.03.2006 -11.08.2006) la data de 11.08.2006 – când s-a luat notă explicativă acestuia - dată de la care a început să curgă termenul de sesizare a comisiei de disciplină (sesizare făcută la data de 04.08.2006).

4.- Faptul că recurentul a fost sancţionat administrativ de organul de cercetare penală nu exclude răspunderea disciplinară a acestuia, potrivit art. 74 alin. 4 din Legea nr. 188/1999/R (actual art. 86 alin. 4).

Pentru cele expuse, văzând dispoz. art. 312 alin. 1 C.proc.civ., Curtea va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatorul N. U., domiciliat în Rm.V,(...), (...)., .A, .3, jud.V împotriva sentinţei nr.1162 din 27 noiembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a - Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr(...), intimaţi fiind OFICIUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORULUI, cu sediul în Rm.V,(...), Bl.8, jud.V şi INSPECTORATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR cu sediul în C,(...), jud.D.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28 martie 2008, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

C.G. (...) I.E. (...) G.(...)

 

 

Grefier,

 

Red.C.G.N.

2 ex./11.04.2008

jud fond.E.N.

M.B.I.

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑