• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 364 din data 2008-12-11
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINŢA Nr. 364

Şedinţa publică de la 11 decembrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x

 

Pe rol, rezultatul dezbaterilor din 27 noiembrie 2008, privind acţiunea formulată de reclamantul E. S. T. împotriva pârâtului MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE - AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici .

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile din 27 noiembrie 2008, au fost consemnate într-o încheiere separată care face parte integrantă din prezenta.

 

C U R T E A

 

Asupra acţiunii de faţă,

Prin cererea înregistrată la nr(...), reclamantul E. S. T. a chemat în judecată pe pârâta AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei nr.900 din 05.05.2008 şi radierea sancţiunii disciplinare din cazierul său administrativ.

În motivarea cererii se arată că decizia a cărei anulare o solicită a fost emisă ca urmare a propunerii unei comisii de disciplină constituită în mod nelegal, întrucât această comisie funcţionează la nivel central pentru întreaga structură B., încălcându-se dispoziţiile Legii nr.1/2004 şi ale HG 1344/2007, care prevede că o astfel de comisie se constituie la nivelul fiecărei instituţii publice.

Se mai arată că această comisie avea obligaţia de a se sesiza şi a dispune disjungerea cauzei, nefiind competentă să analizeze eventualele fapte supuse atenţiei ei şi referitoare la funcţionarii publici din cadrul centrelor judeţene.

Reclamantul mai precizează că deşi legea prevede un termen de 10 zile calendaristice în care trebuia să fie emisă şi un termen de 5 zile calendaristice în care trebuie să fie comunicată, aceste termene n-au fost respectate, întrucât raportul comisiei de disciplină este întocmit de aceasta şi aprobat de Directorul General în data de 23.04.2008, iar decizia este emisă la 05.05.2008.

La 21.10.2008, pârâta B. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca fiind nefondată şi neîntemeiată.

Arată pârâta că în baza deciziei nr.229/15.02.2008 a fost efectuată o verificare cu privire la activitatea B. – Centrul Judeţean D, iar în urma acestui control s-au constatat mai multe nereguli cu privire la activitatea personalului aflat în subordinea reclamantului, respectiv faptul că n-au fost respectate în totalitate procedurile din manualul J., n-au fost respectate cerinţele din circularele şi adresele transmise de B., nu s-au respectat procedurile de procesare în baza de date J., iar controlul administrativ al cererilor de acordare a sprijinului unic pe suprafaţă nu a fost efectuat la timp.

Se mai arată în întâmpinare că reclamantul, în calitate de director al centrului judeţean, avea obligaţia, conform atribuţiilor din fişa postului, de a coordona monitorizarea activităţii centrelor locale aflate în subordinea sa şi de a asigura că sunt respectate procedurile de lucru.

Pârâta precizează că reclamantul nu contestă decizia în fond şi nu aduce nicio critică cu privire la faptele pentru care a fost sancţionat sau cu privire la aspectele care au fost constatate cu ocazia controlului efectuat.

Se menţionează că cercetarea administrativă cu privire la faptele reclamantului a fost efectuată de o comisie de disciplină legal constituită, fiind respectate prevederile art.10 alin.1 lit.a din HG nr.1344/207.

În întâmpinare se arată că şi emiterea, dar şi comunicarea deciziei s-a făcut cu respectarea termenelor legale prevăzute de HG nr.1344/2007.

S-au depus la dosar copiile următoarelor acte: decizia nr.900/05.05.2008, emisă de B., raportul nr.298/23.04.2008, întocmit de Comisia de Disciplină, plângerea prealabilă, răspunsul pârâtei la plângerea prealabilă, decizia nr.119/19.05.2008 a Curţii de A P E L C R A I O V A, pronunţată în dosarul nr(...), decizia nr.5842/30.11.2007 emisă de B., decizia nr.508/28.03.2008, raport de evaluare a performanţelor individuale ale reclamantului, decizia nr.2710/15.09.2008 a B., adresele 3262/31.01.2007 şi nr.1880/18.01.2007, emise de B., decizia nr.75/15.01.2008, regulamentele de organizare şi funcţionare – decembrie 2007 şi octombrie 2008.

Examinând cauza, prin prisma actelor depuse, a susţinerilor părţilor şi a legislaţiei aplicabile, instanţa reţine:

Prin decizia nr.900 din 05.05.2008, reclamantul a fost sancţionat cu diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni, începând cu 15.05.2008, întrucât acesta a săvârşit abaterile disciplinare prevăzute de art.77 alin.2, lit.b,b , teza I din Legea 188/1999, nu a respectat atribuţiile ce ăi revin conform art.7 li.d din R.O.F. al B. şi nu a respectat atribuţiile ce-i revin conform art.7 lit.e din R.O.F al B..

Susţinerea reclamantului că au fost încălcate dispoziţiile legale în ceea ce priveşte comisia de disciplină nu sunt întemeiate.

Potrivit art.10 alin.1 lit.a din HG 1344/2007, comisia de disciplină competentă să desfăşoare procedura disciplinară este cea constituită din cadrul autorităţii sau instituţiei publice ierarhic superioare privitoare la faptele săvârşite de conducători ai autorităţilor sau instituţiilor publice aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia.

Reclamantul deţinea funcţia de director al B. – Centrul Judeţean D, astfel că în cazul acestuia comisia de disciplină competentă să desfăşoare procedura disciplinară este cea constituită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice superioare, respectiv la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Instanţa apreciază că cercetarea administrativă cu privire la faptele reclamantului care, aşa cum s-a menţionat, deţinea funcţia de director al B. – Centrul Judeţean D, a fost făcută de o Comisie de disciplină legal constituită.

Nici susţinerea reclamantului, că la emiterea şi comunicarea deciziei a cărei anulare a solicitat-o nu s-au respectat termenele legale, nu este întemeiată.

Potrivit art.50 alin.1 din HG 1344/2007, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplină, persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară va emite actul administrativ de sancţionare.

Art.101 alin.1 şi 5 din C o d u l d e procedură civilă prevăd că termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de T. legală sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

În speţă, raportul Comisiei de disciplină a fost aprobat de directorul general în data de 23.04.2008, iar potrivit art.101 alin.ultim Cod pr.civilă, termenul în care persoana abilitată putea emite actul administrativ de sancţionare s-a sfârşit la 04.05.2008 şi întrucât această zi era duminica, termenul s-a prelungit până la sfârşitul zilei de lucru următoare – luni 05.05.2008.

Astfel, instanţa o apreciază că decizia de sancţionare a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor art.50 alin.1 din HG 1344/2007.

De asemenea şi comunicarea actului administrativ de sancţionare a fost comunicat cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art.50 alin.5 potrivit cărora actul administrativ de sancţionare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice .

Din borderoul pentru trimiteri de corespondenţă (fila 91) reiese că la data de 08.05.2008, reclamantului i-a fost comunicată decizia de sancţionare.

În ceea ce priveşte faptele reţinute prin decizia de sancţionare, instanţa reţine că această decizie conţine doar aspecte de formalism cu caracter de generalitate în organizarea, planificarea şi eficientizarea muncii.

Astfel, săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.77 alin.2 lit.b şi j din Legea 188/199 R, respectiv neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor şi încălcarea prevederilor legale privitoare la îndatoriri, întrucât nu a coordonat şi nu a verificat monitorizarea activităţii centrelor locale şi nu s-a asigurat că sunt respectate procedurile de lucru (dosarele fiind incorect prelucrate în baza de date) nu este dovedită prin nici un mijloc de probă.

În raportul întocmit, comisia de disciplină reţine apărările reclamantului, enumeră probele administrate fără a le corobora cu faptele reţinute şi propune sancţiuni disciplinare.

Coordonarea şi verificarea monitorizării activităţii centrelor locale nu apare printre atribuţiile stabilite în sarcina reclamantului, aşa cum sunt ele enumerate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Nici fapta reţinută în sarcina reclamantului că acesta nu s-a asigurat că sunt respectate procedurile de lucru, în sensul că dosarele au fost incorect prelucrate în baza de date nu poate fi încadrată în art.77 alin.2 lit.j, respectiv încălcarea prevederilor legale privitoare la îndatoriri, întrucât nici aceasta nu figurează printre atribuţiile stabilite prin R.O.F.

Nerespectarea atribuţiilor prevăzute de art.7 lit.d şi lit.e din S. reţinute în sarcina reclamantului prin decizia de sancţionare nu sunt dovedite prin nici un mijloc de probă.

Răspunderea disciplinară a funcţionarului public intervine atunci când s-a comis o faptă ilicită în exercitarea prerogativelor de serviciu sau în legătură cu acestea, respectiv atunci când acesta a încălcat obligaţiile ce-i revin şi implicit legea.

Cum în speţă, n-au fost probate în sarcina reclamantului săvârşirea unor fapte ilicite prin care se încalcă o obligaţie legală ce decurge din lege, regulamente, dispoziţii ierarhice, norme de comportament care să atragă răspunderea disciplinară, instanţa apreciază că decizia de sancţionare este nelegală.

În consecinţă, instanţa va admite acţiunea şi va dispune anularea deciziei nr.900 din 05.05.2008, emisă de B..

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE.

 

Admite cererea formulată de reclamantul E. S. T., domiciliat în C,(...), (...).6., .a, .20, în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE - AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, cu sediul în B, sector 2,(...).

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 decembrie 2008.

 

  

 

Preşedinte,

(...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

 

Red.jud.G.(...)

LF/ 4 ex/20.01.2009

Toate spetele


Sus ↑