• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 556 din data 2008-03-25
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 556

Şedinţa publică de la 25 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR M împotriva sentinţei nr.4955 din 22 noiembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit recurenta pârâtă DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR M şi intimatul reclamant F. J..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul a fost declarat în termen legal, că s-a depus la instanţa a cărei hotărâre se atacă, potrivit art.302 CPC şi că este scutit de taxa de timbru.

S-a referit că intimatul reclamant F. J. nu a depus întâmpinare şi că se solicită judecarea cauzei în lipsă, potrivit art.242 pct.2 CPC, după care, apreciindu-se dosarul în stare de soluţionare, instanţa a trecut la deliberări.

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului de faţă:

Constată că prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i M e h e d i n ţ i sub nr(...) reclamantul F. J. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea dispoziţiei nr.77/18 iunie 2007 emisă de directorul executiv al DSVSA M şi restituirea sumei de bani de 10% din salariu ce i-a fost reţinută ca urmare a acestei dispoziţii.

În motivarea cererii a arătat că această dispoziţie a fost dată cu încălcarea art.35 alin.2 din HG nr.1210/2003, care prevede că, sub sancţiunea nulităţii absolute, în actul administrativ de sancţionare a funcţionarului public se cuprind , în mod obligatoriu, descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, precizarea prevederilor din procesul verbal al comisiei de disciplină , motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării disciplinare.

Pe fond, a arătat că este funcţionar public în cadrul DSVSA M, îndeplinind funcţia de şef serviciu la Serviciul Sănătate B. şi în urma unui control al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor a fost întocmită nota nr.5420/1 iunie 2007 prin care nu a fost găsit vinovat în mod expres , aceasta făcând referire la ceea ce s-a constatat în judeţ la modul general .Mai arată reclamantul că este adevărat că prin nota respectivă s-a recomandat să fie analizat în comisia de disciplină, însă nu a scos în evidenţă care sunt abaterile pe care l-a comis. De asemenea, la 25 iunie 2007 a solicitat, în scris, conducerii DSVSA să-i elibereze o copie a raportului întocmit de comisia de disciplină cu propunerea de sancţionare pentru ca astfel să ştie de ce anume se face vinovat şi dacă vina îi aparţine , precum şi ce măsuri s-au propus de comisia de disciplină , însă nu a primit nici un răspuns .Apreciază că nu s-a ţinut seama de prevederile art.33 alin.3 din HG nr.1210/2003 întrucât nu a mai fost sancţionat iar din notă nu rezultă gravitatea faptelor sau gradul de vinovăţie şi nici împrejurările în care s-au produs acestea.

B. Nota nr.5420/1 iunie 2007 încheiată de B., convocatorul comisiei de disciplină din cadrul DSVSA M, dispoziţia de sancţionare nr.77 din 10 iunie 2007, cererea adresată directorului executiv la 25 iunie 2007 pentru a i se elibera o copie după raportul comisiei de disciplină , cererea înregistrată sub nr.6742 din 29 iunie 2007 prin care a solicitat conducerii pârâtei anularea dispoziţiei de sancţionare .

Pârâta DSVSA M a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, arătând că în baza Raportului cu nr.5420 din 1 iunie 2007 întocmit de specialiştii B. B cu ocazia controlului efectuat în judeţ cu privire la gestionarea focarelor de pestă porcină clasică, unde se arată deficienţele constatate şi propunerea pentru analiza în Comisia de disciplină a DSVSA M a tuturor medicilor veterinari zonali, a Serviciului de Sănătatea Animalelor şi a directorului executiv adjunct.

Comisia de disciplină a DSVSA M a analizat şi pe reclamant, în calitatea sa de şef Serviciu de Sănătatea Animalelor , care şi-a formulat apărările , şi în urma acestora a hotărât sancţionarea cu diminuarea salariului în procent de 10% pe timp de o lună, fapt consemnat în procesul - verbal nr.59 din 8 iunie 2007, în baza acestuia întocmindu-se raportul nr.60/8 iunie 2007 al Comisiei de disciplină prin care s-a stabilit sancţionarea reclamantului , acesta având sarcini precise pentru aplicarea Programului Strategic privind monitorizarea , controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în judeţul M, conform Dispoziţiei nr.21/14 februarie 2007.

B. Nota nr.5420/1 iunie 2007, procesul verbal nr.59 din 8 iunie 2007 al Comisiei de disciplină a DSVSA M, Raportul nr.60/ 8 iunie 2007 al aceleiaşi comisii, dispoziţia nr.21/14 februarie 2007.

T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i prin sentinţa nr. 955/CAF din 22.11.2007 a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul F. J., în contradictoriu cu pârâta Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor M.

A anulat în parte dispoziţia nr. 77 din 18 iunie 2007, şi anume în ceea ce priveşte sancţionarea reclamantului F. J. cu diminuarea salariului cu 10% pe timp de o lună, şi dispune restituirea sumei astfel reţinute .

În considerentele sentinţei s-a reţinut că prin dispoziţia nr.77 din 10 iunie 2007 reclamantul a fost sancţionat disciplinar cu diminuarea salariului cu 10% pe timp de o lună conform art.65 alin.2 lit. b şi alin. 3 lit. b din Legea nr.188/1999 ( art.77 conform republicării din 29 mai 2007).

În preambulul dispoziţiei s-a arătat că aceasta se întemeiază pe: constatările din Nota nr. 5420/1 iunie 2007 întocmită de specialiştii B. în urma controlului efectuat în judeţ cu privire la gestionarea focarelor de pestă porcină clasică şi în care s-a recomandat analizarea în comisia de disciplină a tuturor medicilor veterinari zonali şi a Serviciului de Sănătatea Animalelor; procesul – verbal nr.59/8 iunie 2007 al comisiei de disciplină a DSVSA ; raportul nr.61/12 iunie 2007 al Comisiei de disciplină prin care s-a hotărât reţinerea a 10% din salariu pe timp de o lună în ceea ce îl priveşte pe reclamant.

Contrar dispoziţiilor art.35 din HG nr.1210/2003, în cuprinsul dispoziţiei nu s-a precizat însă fapta care constituie abatere disciplinară şi care să fi fost reţinută în sarcina reclamantului de Comisia de Disciplină a DSVSA M în urma analizării Serviciului Sănătate animală, astfel cum s-a dispus prin Nota de control nr.5420/1 iunie 2007 încheiată de B. B .

De asemenea, nu s-a menţionat prevederile procesului – verbal încheiat de comisia de disciplină cu ocazia audierilor (înscris care nu este semnat şi de reclamant, astfel cum prevăd dispoziţiile art.29 alin.1 din HG nr.1210 /2003 - filele 23-26), şi nici motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de reclamant în timpul audierii, lipsa acestor elemente obligatorii fiind sancţionată de legiuitor cu nulitatea absolută a actului administrativ de sancţionare ( art.35 alin.2 din acelaşi act normativ ). În subsidiar, instanţa a constatat că în fapt nu s-a reţinut că a avut loc o cercetare a unor abateri disciplinare concrete, documentaţia pe baza căreia a fost emisă dispoziţia de sancţionare fiind sumară şi întocmită cu nerespectarea dispoziţiilor art.30 şi art.32 din HG nr.1210/2003 ( filele 23-27).

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR M, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea recurenta pârâtă a arătat că instanţa de fond nu a ţinut cont de faptul că reclamantul a avut dispoziţia nr(...) pentru a se ocupa de pesta porcină clasică. Aceasta cu atât mai mult cu cât reclamantul nu a respectat obligaţia legală ce-i revenea, aceea de a se supune normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa animalelor.

La data de 21.03.2008 intimatul-reclamant F. J. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului declarat şi menţinerea sentinţei de fond ca legală şi temeinică.

A arătat intimatul că motivele invocate de recurent în cererea sa de recurs au fost deja analizate de instanţa de fond, fiind invocate prin întâmpinarea depusă.

Având în vedere motivele de recurs invocate şi dispoz. art. 3041 Cod pr. civilă, se reţine că recursul nu este fondat.

În mod corect instanţa de fond a analizat, cu prioritate, excepţia nulităţii dispoziţiei de sancţionare nr. 77/18.06.2007, întemeiată pe lipsa unor menţiuni obligatorii, având în vedere că, urmare a soluţionării acestei excepţii, analizarea motivelor de fond privind temeinicia sancţionării disciplinare este de prisos.

Nelegalitatea deciziei de sancţionare a rezultat din nerespectarea dispoz. art. 35 din HG nr. 1210/2003 ale cărei menţiuni sunt obligatorii. Lipsa uneia dintre aceste menţiuni atrage nulitatea deciziei de sancţionare.

Având în vedere cele expuse anterior, se constată nefondat motivul de recurs invocat de către recurentă, urmând ca, în temeiul art. 312 Cod pr. civilă să fie respins recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de pârâta DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR M împotriva sentinţei nr.4955 din 22 noiembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosar nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Martie 2008.

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   red. Jud. A R

Ex.2/J.

Jud. fond A E.

V O.

Toate spetele


Sus ↑