• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 4257 din data 2009-10-26
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

DECIZIE Nr. 4257

Şedinţa publică de la 26 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) J.

Grefier N. J. E.

xxxxxx

 

S-a luat în examinare recursul declarat de recurentul reclamant E. E., în contradictoriu cu intimaţii pârâţi OFICIUL JUDEŢEAN PENTRU CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ M, COMISIA DE DISCIPLINĂ A OFICIULUI JUDEŢEAN DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ M, E. E., şi T. U. împotriva sentinţei nr.2070 din 11 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de către grefierul de şedinţă au lipsit recurentul reclamant E. E. şi intimaţii pârâţi OFICIUL JUDEŢEAN PENTRU CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ M, COMISIA DE DISCIPLINĂ A OFICIULUI JUDEŢEAN DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ M, E. E., şi T. U..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat în termen şi motivat, iar recurentul reclamant E. E. a solicitat judecarea în lipsă.

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă:

Prin cererea înregistrata la 26.03.2009, petentul E. E., funcţionar in cadrul P. M a chemat in judecată P. M în solidar cu directorii şi Comisia de disciplină a P. M, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să-i acorde despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare.

În motivarea cererii a arătat că s-a judecat cu unitatea şi prin mai multe hotărâri judecătoreşti ramase definitive i-au fost admise o parte sau total contestaţiile dispunându-se si plata cheltuielilor de judecata şi despăgubiri pe care le-a solicitat insă nu i-au fost acordate, fapt ce i-a periclitat sănătatea prin stresul la care a fost supus fiind nevoit să se interneze în spital. Datorită stresului a fost nevoit să solicite serviciile salvării fiind internat în spital in legătura cu situaţia cardiacă a sa. A mai arătat ca datorita unor tratamente si agresiunii psihice si fizice a fost transportat de nouă ori de la serviciul de urgenţă al spitalului şi în aceasta situaţie nu i-au fost achitate concediile medicale, ordinele de deplasare . A concluzionat că s-a făcut discriminare intre el şi ceilalţi salariaţi încât solicita despăgubiri pentru aceasta situaţie.

Prin sentinţa nr. 2070 din 11 iunie 2009, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a respins acţiunea formulată de reclamantul E. E., în contradictoriu cu pârâţii OFICIUL JUDEŢEAN PENTRU CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ M, COMISIA DE SCIPLINĂ A OFICIULUI JUDEŢEAN DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ M, E. E. şi T. U..

În considerentele sentinţei s-a reţinut referitor la cheltuielile de judecată care au fost stabilite prin hotărâri judecătoreşti, că acestea urmează să fie puse în executare prin E. de executor judecătoreşti, încât conducătorii pârâtei nu sunt vinovaţi în legătură cu această situaţie, probabil că din lipsa de fonduri nu i-au achitat aceste drepturi. Pentru executare trebuia va trebui să uziteze de dispoziţiile art. 371 si urm c.p.civ.

În ceea ce priveşte celelalte despăgubiri acestea vor fi respinse întrucât nu a făcut dovada acestor despăgubiri şi a cuantumului acestora, iar în situaţia îmbolnăvirii sale, nu a depus la dosar certificat din care să rezulte boala psihică, încât nu poate să fie analizată aceasta situaţie, iar in cazul în care consideră că a fost stresat trebuia să se prezinte la instanţă să solicite efectuarea de expertize în baza actelor emise, pentru a se stabilita dacă există legătură de cauzalitate între bolile de care suferă petentul şi comportarea conducătorilor societăţii pârâte, pentru ca instanţa să se pronunţe, ori pe baza numai a unor cereri depuse la dosar s-a constat că reclamantul nu a făcut dovada acţiunii sale.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în cauză recurentul reclamant E. E., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea recursului reclamantul a susţinut că instanţa de fond a soluţionat cauza fără a avea în vedere actele depuse la dosar, acte din care rezultă stresul la care a fost supus atât el cât şi soţia sa.

Recursul este nefondat şi va fi respins reţinându-se următoarele aspecte:

Reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.27 alin.1 din OG nr.137/31.08.2000 considerându-se discriminat deoarece nu i s-au acordat despăgubiri şi nu a fost restabilită situaţia anterioară discriminării.

Raportat la temeiul de drept invocat de reclamant, Curtea constată că acţiunea reclamantului este nefondată întrucât OG nr.137/2000 pentru prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare reglementează o procedură specială pentru constatarea faptelor de discriminare.

Potrivit art. 2 alin. (1), prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare I., apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Susţinerea reclamantului potrivit căreia pârâţii refuză punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti irevocabile nu constituie faptă de discriminare în accepţiunea legii, reclamantul având la dispoziţie mijloace procesuale specifice pentru executarea silită.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge recursul declarat de recurentul reclamant E. E., în contradictoriu cu intimaţii pârâţi OFICIUL JUDEŢEAN PENTRU CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ M, COMISIA DE DISCIPLINĂ A OFICIULUI JUDEŢEAN DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ M, E. E., şi T. U. împotriva sentinţei nr.2070 din 11 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Octombrie 2009.

Preşedinte,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) J.

 

Grefier,

N. J. E.

 

Red. Jud. M C

Ex.2/J./25.11.2009

Jud. fond S E.

Toate spetele


Sus ↑