• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 1336 din data 2008-06-11
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 1336

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE (...)IE 2008

COMPLETUL D. DIN:

PREŞEDINTE -(...) (...) -JUDECĂTOR

-(...) (...)- JUDECĂTOR

-(...) (...) - JUDECĂTOR

GREFIER -U. B.

x.x.x

     

S-a luat în examinare recursul formulat de pârâta DGFP D, împotriva sentinţa 223 din data de 31 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns consilier juridic B. pentru recurenta pârâta DGFP D şi avocat E. D. pentru intimatul reclamant P. O..

Procedura legal îndeplinită.

S-a prezentat referatul cauzei, arătându-se că recursul a fost declarat în termenul legal, că s-a depus la instanţa a cărei hotărâre se atacă, potrivit art. 302 c.p.c. şi este scutit de taxa de timbru.

S-a arătat că intimatul reclamant nu a depus întâmpinare.

Curtea, apreciind cauza în stare de judecare s-a acordat cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii asupra recursului de faţă;

Consilier juridic B. pentru recurenta pârâta DGFP D, solicită admiterea recursului , modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii şi menţinerii actelor contestate , întrucât reclamantul era obligat să depună certificatul medical la registratură nu la secretariatul Comisiei de disciplină şi implicit membri acesteia nu aveau cunoştinţă de respectivul certificat medical.

Avocat E. D. pentru intimatul reclamant P. O., solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei recurate ca fiind legală şi temeinică, întrucât reclamantul nu a dat curs invitaţiei de a se prezenta la Comisia de disciplină, întrucât la aceea dată se afla în concediu medical , conform certificatului medical nr.(...) , înregistrat la unitate sub nr.49596 din 13.06.2007, fără cheltuieli de judecată.

 

     C U R T E A:

 

Asupra recursului de faţă;

Prin acţiunea formulată la T r i b u n a l u l D o l j, reclamantul P. O. a chemat în judecată pe pârâta DGFP D, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei nr. 271/29.06.2007 prin care a fost sancţionat disciplinar şi obligarea intimatei la restituirea sumelor reţinute din drepturile salariale în procent de 20% pentru lunile Iunie – August 2007.

În motivare a arătat că îndeplineşte funcţia de inspector principal clasa I treapta 2 în cadrul Serviciului Colectare şi Executare Silită persoane fizice al B. C din structura DGFP D. Prin sesizarea nr. 48883/11.06.2007 şeful serviciului şi şeful adjunct al B. C au solicitat Comisiei de Disciplină ca reclamantul să fie cercetat pentru neglijenţă în rezolvarea lucrărilor şi pentru refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu. Comisia de disciplină a dispus prin înştiinţarea nr. 116/11.06.2007 să fie prezent la data de 15.06.2007 ora 10,00 la sediul DGFP D pentru cercetarea cauzei, însă la data respectivă se afla în concediu medical.

La data de 23.11.2007 intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii.

Prin sentinţa nr.223 din 31 ianuarie 2008, T r i b u n a l u l D o l j a admis acţiunea reclamantului P. O., a anulat decizia nr.271 din 29 iunie 2007, emisă de DGFP D şi a obligat intimata să restituie reclamantului sumele reţinute din drepturile salariale în procent de 20% pentru lunile iunie, iulie şi august 2007.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că decizia de sancţionare este nelegală, având în vedere disp. art. 78 alin 3 din Legea 188/1999 R., potrivit cărora sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după o cercetare prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea celui în cauză.

A constatat prima instanţă că pârâta nu a făcut dovada că reclamantul a fost audiat în scris sau chiar a refuzului de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie cu privire la abaterile disciplinare, materializate prin întocmirea unui proces verbal în acest sens şi că unitatea nici nu putea produce asemenea dovezi, atâta timp cât contestatorul se afla în concediu medical.

S-a reţinut că decizia de sancţionare a reclamantului este nelegală, fiind emisă cu încălcarea dreptului la apărare, acesta suferind o vătămare ce nu poate fi înlăturată fiind lipsit de drepturile băneşti reţinute de intimată pe lunile iunie, august 2007.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta DGFP D.

A precizat că a fost convocat la Comisia de disciplină cu adresa nr.116/11.06.2007, reclamantul semnând de primirea acesteia şi că certificatul medical nu a fost adus la cunoştinţa comisiei de disciplină, aşa cum ar fi fost firesc, deoarece fusese invitat la această comisie.

S-a arătat că în raport de faptul că reclamantul intimat nu a înştiinţat comisia de disciplină despre existenţa concediului medical, s-au aplicat prevederile art.31 din HG 1210/2003, în sensul că lipsa sa a fost considerată nejustificată, aşa încât desfăşurarea şedinţei nu era împiedicată.

S-a motivat şi în sensul că greşita a reţinut instanţa de fond că nu ar exista propunerea comisiei de disciplină cu privire la sancţiunea aplicată, deoarece raportul comisiei conţine o astfel de propunere privind diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe 3 luni.

A precizat că fondul cauzei nu a fost analizat, în sensul că reclamantul nu şi-a îndeplinit sarcinile curente prevăzute în fişa postului.

Examinând recursul, Curtea îl găseşte nefondat.

Reclamantului P. O., inspector principal clasa I treapta 2 în cadrul Serviciului colectare şi executare silită persoane fizice al B. C i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară a diminuării salariului cu 20% pe o perioadă de 3 luni pentru neglijenţă în rezolvarea lucrărilor.

Soluţia adoptată de instanţa de fond şi criticată în prezenta cauză este întemeiată, deoarece intimata nu a făcut dovada convocării reclamantului la audieri, aşa încât decizia a fost emisă cu încălcarea dreptului la apărare, precum şi a prevederilor art.78 alin.2 şi 3 din Legea 188/1999 R.

 

Având în vedere cele expuse, urmează ca în baza art.312 Cod pr.civilă, recursul să fie respins, sentinţa primei instanţe fiind legală şi temeinică.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge recursul formulat de pârâta DGFP D, împotriva sentinţa 223 din data de 31 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosarul nr(...).

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Iunie 2008

 

  

Preşedinte,

J. S.

Judecător,

F. D.

Judecător,

T. M.

 

Grefier,

U. B.

 

   

Toate spetele


Sus ↑