• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act emis de autoritati publice locale. Recurs

Hotararea nr. 2002 din data 2009-03-11
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova
Numar dosar

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 2002

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE (...)U. 2009

COMPLETUL D. DIN:

PREŞEDINTE- (...) (...) -JUDECĂTOR

-(...) (...)- JUDECĂTOR

-(...) (...) JUDECĂTOR

GREFIER- U. B.

x.x.x

 

Pe rol, judecarea recursului formulat de reclamanta H. B., împotriva sentinţei numărul 2013 din data de 07.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns avocat E. M. pentru recurenta reclamantă H. B. şi consilier juridic J. G pentru intimatul pârât Primarul Comunei Băleşti, lipsind intimata pârâtă Comisia de Disciplină de pe lângă Primăria Comunei Băleşti.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care,

Constatând cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii asupra tardivităţii completării motivelor de recurs şi pe fondul cauzei.

Avocat E. M. pentru recurenta reclamantă H. B., apreciază că completarea motivelor de recurs este depusă în termenul legal. Pe fond, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii cererii de chemare în judecată, întrucât instanţa de fost a reţinut numai circumstanţele agravante, fără a reţine faptul că în întreaga activitate a obţinut calificativul foarte bun.

Consilier juridic J. G pentru intimatul pârât Primarul Comunei Băleşti,cu privire la tardivitatea completării motivelor de recurs , solicită constatarea nulităţii acestora în raport de dispoziţiile art.306 Cod procedură civilă. Pe fond, solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei recurate ca fiind legală şi temeinică.

 

 

CURTEA

 

Asupra cauzei de faţă:

Prin sentinţa numărul 2013 din data de 07.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...) a fost respinsă contestaţia formulată de reclamanta H. B. împotriva Dispoziţiei nr. 617 din 6.08.2008 şi a procesului verbal al Comisiei de disciplină care a stat la baza emiterii acesteia, în contradictoriu cu pârâţii Primarul comunei Băleşti şi Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin contestaţia de faţă, înregistrată la data de 27.08.2008 reclamanta H. B. a solicitat ca în contradictoriu cu Primarul comunei Băleşti şi Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti, să se dispună anularea Dispoziţiei nr. 617 din 6.08.2008 şi a procesului verbal al Comisiei de disciplină care a stat la baza emiterii acesteia prin care a fost sancţionată disciplinar cu destituirea din funcţia publică de referent clasa III, gradul profesional superior, treapta 1 în cadrul Compartimentului registratură, secretariat şi stare civilă începând cu data de 11.08.2008 ca fiind netemeinică şi nelegală şi să se dispună reîncadrarea sa pe funcţia publică de execuţie şi postul deţinut la data destituirii.

În motivare a arătat că decizia contestată este nelegală deoarece în cadrul procedurii prealabile, Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti a încălcat disp. art. 29 al.1 şi 2 lit. b din HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină întrucât nu conţine elementele constitutive prevăzute la art. 28 lit. a – a, caz în care sesizarea se clasează şi nu se mai declanşează procedura de cercetare administrativă.

Că, pentru a nu se observa nerespectare procedurii prealabile în motivarea în drept şi în fapt a dispoziţiei contestate, nu se face uz de sesizare, ci doar de procesul verbal al Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti nr. 15922/2008, cu toate că aceasta nu s-a sesizat din oficiu, iar sancţiunea propusă prin sesizare a fost reducerea cu 10% a salariului pe lunile august şi septembrie şi nu destituirea din funcţia publică care este prevăzută la art. 77 al.3 lit.,b din Legea nr. 188/1999, articol care la lit. c şi d mai prevede şi alte sancţiuni şi abia la lit. e destituirea din funcţia publică.

Mai precizează reclamanta că potrivit dispoziţiilor art. 70 al.4 din Legea nr. 188/1999 la individualizarea sancţiunii disciplinare se ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a funcţionarului public, precum şi existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate. Susţine reclamanta că deşi au fost constatate unele deficienţe, în cei 15 ani de când lucrează în cadrul Primăriei Băleşti a obţinut şi rezultate bune în activitatea desfăşurată, la evaluarea performanţelor profesionale pe ultimii patru ani a obţinut calificativul „G. bun”, iar pentru întreaga activitate desfăşurată a fost premiată lunar.

Reclamanta recunoaşte că faptele reţinute la art. 1 din Dispoziţia nr. 617/2008 îi aparţin, dar nu în totalitate, altele aparţinând unor salariaţi din aparatul de specialitate al Primarului comunei Băleşti, în acest sens menţionând adresa nr.5144 din 16.05.2008 a SC E. SRL. care nu a fost primită şi înregistrată de reclamantă, ci de un alt salariat ce avea obligaţia să o prezinte primarului , pentru luare la cunoştinţă şi repartizare, în acea perioadă ea aflându-se în concediu medical.

Că, în perioada în care şi-a desfăşurat activitatea a fost controlată cel puţin o dată pe an îndeosebi pe linie de stare civilă , organele competente de la nivelul Consiliului judeţean G – Direcţia comunitară de evidenţa populaţiei şi starea civilă şi Inspectoratului judeţean de poliţie neaplicându-i nici o sancţiune contravenţională, în procesele verbale de control făcându-se numai recomandări pentru viitor.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2 şi HG nr. 1344/2007 privind Normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.

Au fost depuse la dosar în copie xerox sesizarea înregistrată la nr. 6577/2008, procesul verbal al Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti înregistrat sub nr. 15922/2008, dispoziţia nr. 540/2008 nr. 617/2008, adresa de comunicare nr. 7526/2008, cap.III – secţiunea 1 – Sesizarea comisiei de disciplină şi secţiunea a 2-a – Dispoziţii generale privind procedura cercetării administrative din HG nr.1344/2007, extras din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Pârâţii au formulat întâmpinare în cauză prin care au solicitat respingerea plângerii şi menţinerea dispoziţiei contestate ca fiind netemeinică şi nelegală, depunând în copie xerox dispoziţia nr. 533 din 27.06.2008, ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală din 14.09.2005, ştatul de salarii pe luna iunie 2008, referatul Comisiei de disciplină din 4.07.2008, adresa nr. 15852 din 11.07.2008, declaraţi ale membrilor comisiei de disciplină D. D., E. A D., E. D., T. D. F., O. E., din 18.07.2008, procesele verbale nr. 15897 din 18.07.2008 privind audierea primarului E. B., nr. 15898 din 18.07.200 privind audierea reclamantei, nr. 15899 din 18.07.2008 al Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti, adresele nr. 15901 din 24.07.2008, nr. 15903 din 24.07.2008, nr. 15904 din 24.07.2008, raportul nr. 15905 din 24.07.2008, adresele de înaintare a raportului Comisiei de disciplină înregistrate la nr. 15906 din 24.07.2008, adresele nr. 15907, 15908, (...), (...), din 24.07.2008 ale Primăriei comunei Băleşti, procesele verbale nr. 15916, 15917, 15918, 15919, 15020 din 1.08.2008, procesul verbal nr. 15921 din 1.08.2008 al Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti, adresa nr. 15922 din 4.08.2008 privind raportul pentru consemnarea rezultatelor activităţii de cercetare administrativă desfăşurate de Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti referitoare la sesizarea nr. 15843 din 8.07.2008, adresele nr. 15923 şi 15924 din 4.08.2008, dispoziţia nr. 617 din 6.08.2008.

Tribunalul, constată că în fapt , reclamanta a solicitat anularea dispoziţiei nr. 617/2008 pentru că s-ar fi încălcat dispoziţiile art. 29 al.1şi 2 lit. b din HG 1344/2007.

Această susţinere nu poate fi primită deoarece din procesul verbal încheiat la 18.07.2008 şi înregistrat sub nr. 15899 s-a discutat sesizarea nr. 15843 din 8.07.2008 împotriva petentei din punctul de vedere al îndeplinii condiţiilor prev. de art. 28 al. 1 din HG 1344/2007.

Cu toate că reclamanta invocă nerespectarea şi a art. 28 lit. a – c din HG 1344/2007 în desfăşurarea celor trei elemente este trecută şi data săvârşirii faptei, data înscrisă în sesizarea formulată şi chiar, mai mult, funcţia acesteia .

Sub aspectul fondului , instanţa reţine că petenta recunoaşte existenţa unor deficienţe în activitatea sa, dar din actele întocmite de comisia de disciplină instanţa reţine că, practic, aceasta a avut în vedere mult mai multe nereguli săvârşite de petentă, nereguli care au afectat activitatea instituţiei deoarece anumite documente erau datate la nivelul anului 2007.

Practic, din documentele de la dosar a rezultat faptul că petenta în perioada 2004-2005 a procedat chiar la falsificarea unor chitanţe, fiind cercetată penal pentru faptele prev. de art., 215/1, 289 şi 291 Cod penal şi pentru care i s-a aplicat o sancţiune cu caracter administrativ de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-J .

Mai mult decât atât, la 27.06.2008 aceeaşi petentă a fost sancţionată pentru că nu a expediat în termen un număr de 157 somaţii şi titluri executorii.

Faptul că sancţiunea propusă prin sesizare nu a fost însuşită de comisia de disciplină, nu are o relevanţă deosebită, deoarece aceasta din urmă este cea care efectuează procedura de cercetare administrativă şi propune sancţiunea disciplinară conform art. 23 din HG 1344/2007.

Raportul comisiei de disciplină a fost adus la cunoştinţa primarului care are competenţa legală de aplicare a sancţiunii disciplinare , dar care în raport de faptele petentei a înţeles să nu dea eficienţă disp. art. 50 al.2.

Instanţa constată că în raport de gravitatea abaterilor şi consecinţele acestora, precum şi de existenţa antecedentelor, acţiunea nu poate fi admisă, motiv pentru care se va menţine dispoziţia nr. 617/2008 a Primarului comunei Băleşti ca legală şi temeinică.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, susţinând că sentinţa este nelegală şi netemeinică.

Ca motiv de nelegalitate recurenta a invocat nerespectarea dispoziţiilor art. 28 literele a-c din H.G.1344/2007, în sensul că nu s-ar fi desfăşurat cercetarea prealabilă.

Totodată, s-a susţinut că sentinţa este netemeinică deoarece nu s-au reţinut şi circumstanţele personale, comportamentul anterior, fapt ce a condus la aplicarea unei sancţiuni disproporţionate.

La data de 11.02. 2009 s-au depus completări ale motivelor de recurs, în care s-au detaliat susţinerile referitoare la nelegalitatea constituirii Comisiei de disciplină referindu-se la componenţa şi la modul de sesizare a acesteia, precum şi la modul de individualizare a sancţiunii.

S-a formulat întâmpinare de către intimaţi prin care se solicita respingerea recursului, iar prin notele de şedinţă din 02.03.2009 se solicita ca instanţa să ia act de faptul că recurenta a depus completarea motivelor de recurs peste termenul de 15 zile.

Curtea va avea în vedere completarea motivelor de recurs numai cu privire la componenţa şi la modul de sesizare a acesteia, precum şi la modul de individualizare a sancţiunii, deoarece aceste aspecte au fost invocate si în motivele iniţiale de recurs.

În recurs ambele părţi au depus următoarele acte: adresa nr.15438/2008, cererea nr. 6218/24.06.2008, adresa nr.7062/22.07.2008, certificatul medical nr. (...)/2008, Regulamentul de funcţionare privind înregistrarea, păstrarea şi evidenţa actelor în aparatul de specialitate al Primarului comunei Băleşti aprobat prin Dispoziţia nr. !97/2008, sentinţa penală nr. 2644/2001 a Jud. Tg. J, decizia penală nr. 996/2001 a Trib. G.

Curtea, analizând recursul formulat potrivit art. 3041 din C. Pr. Civ., apreciază că este nefondat pentru considerentele ce urmează a fi expuse:

Analizând materialul probatoriu existent la dosarul cauzei se reţine că membrii comisiei de disciplină, au fost desemnaţi în conformitate cu Dispoziţia nr. 3310/2007 a Primarului comunei Băleşti, astfel că susţinerea recurentei referitoare la nelegalitatea compunerii comisiei de disciplină este neîntemeiată.

Referitor la modul de sesizare a Comisiei de disciplină se reţine faptul că, aceasta s-a realizat în mod legal, prin sesizarea scrisă nr. 6577 din 04.07. 2008, iar cercetarea disciplinară s-a realizat de asemenea în conformitate cu dispoziţiile legale, fiind respectate termenele şi dreptul la apărare al reclamantei, care a fost audiată la 18.07.2008 şi ulterior la solicitarea sa la 01.08.2008, astfel că şi aceste susţineri referitoare la nelegalitatea sesizării şi desfăşurării cercetării disciplinare sunt neîntemeiate.

Referitor la susţinerea privind caracterul disproporţionat al sancţiunii aplicate, se reţine că şi această critică este neîntemeiată, deoarece la aplicarea sancţiunii s-au avut în vedere dispoziţiile legale privind modul de individualizare a sancţiunii, inclusiv circumstanţele personale şi comportamentul anterior.

Tocmai aceste din urmă împrejurări, despre care recurenta afirmă că nu ar fi fost avute în vedere, respectiv - circumstanţele personale şi comportamentul anterior – au fost cele care, alături de caracterul grav al abaterilor, au condus la aplicarea sancţiunii, recurenta fiind sancţionată disciplinar la 27.06.2008 pentru că nu a expediat în termen un număr de 157 somaţii şi titluri executorii, iar în anul 2005 i s-a aplicat o sancţiune cu caracter administrativ de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-J .

Având în vedere considerentele expuse anterior, Curtea apreciază că, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre temeinică şi legală, astfel că in baza art. 312 alin .1 din C. Pr. Civ., va respinge recursul ca nefondat.

 

 

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂŞTE

 

Respinge recursul declarat de reclamanta H. B., împotriva sentinţei numărul 2013 din data de 07.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...).

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Martie 2009.

 

Preşedinte,

H. E.

Judecător,

T. M.

Judecător,

D. J.

 

Grefier,

U. B.

 

Red.K..C.J.

2ex./08.05.2009

T.A. 18 Martie 2009

Toate spetele


Sus ↑