• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act emis de autoritati publice locale - Revizuire. Recurs

Hotararea nr. 4510 din data 2009-11-04
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova
Numar dosar

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 4510

Şedinţa publică de la 04 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

 

S-a luat în examinare contestaţia în anulare formulată de contestatoarea H. B., împotriva deciziei nr. 2002 din 11 martie 2009, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii Primarul Comunei Băleşti şi Comisia de Disciplină de pe Lângă Primăria Comunei Băleşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns consilier juridic N. E. în calitate de mandatar pentru contestatoarea H. B. şi consilier juridic J. G pentru intimatul Primarul Comunei Băleşti, lipsind intimata Comisia de Disciplină de pe lângă Primăria Comunei Băleşti .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care;

Consilier juridic N. E. în calitate de mandatar pentru contestatoarea H. B., depune cerere precizatoare prin care învederează faptul că înţelege să-şi califice cererea de investire a instanţei de judecată cu cale extraordinară de atac, ca fiind contestaţie în anulare , întemeiată pe dispoziţiile art.317-321 Cod procedură civilă.

Consilier juridic J. G pentru intimatul Primarul Comunei Băleşti, nu solicită termen pentru observarea înscrisurilor.

Curtea, apreciind cauza în stare de soluţionare, a acordat cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii asupra cererii faţă;

Consilier juridic N. E. în calitate de mandatar pentru contestatoarea H. B., solicită admiterea contestaţiei în anulare, conform motivelor expuse pe larg în cererea precizatoare.

Consilier juridic J. G pentru intimatul Primarul Comunei Băleşti, solicită respingerea contestaţiei în anulare , menţinerea deciziei Curţii de A P E L C R A I O V A , ca fiind legală şi temeinică.

 

 

 

CURTEA

 

Asupra contestaţia în anulare de faţă constată următoarele:

Prin decizia nr. 2002 din 11 martie 2009, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii Primarul Comunei Băleşti şi Comisia de Disciplină de pe lângă Primăria Comunei Băleşti a fost respins recursul declarat de reclamanta H. B., împotriva sentinţei numărul 2013 din data de 07.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...).

Pentru a pronunţa această decizie Curtea a reţinut următoarele:

Prin sentinţa numărul 2013 din data de 07.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...) a fost respinsă contestaţia formulată de reclamanta H. B. împotriva Dispoziţiei nr. 617 din 6.08.2008 şi a procesului verbal al Comisiei de disciplină care a stat la baza emiterii acesteia, în contradictoriu cu pârâţii Primarul comunei Băleşti şi Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti.

Pentru a pronunţa această sentinţă Tribunalul a reţinut următoarele:

Prin contestaţia de faţă, înregistrată la data de 27.08.2008 reclamanta H. B. a solicitat ca în contradictoriu cu Primarul comunei Băleşti şi Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti, să se dispună anularea Dispoziţiei nr. 617 din 6.08.2008 şi a procesului verbal al Comisiei de disciplină care a stat la baza emiterii acesteia prin care a fost sancţionată disciplinar cu destituirea din funcţia publică de referent clasa III, gradul profesional superior, treapta 1 în cadrul Compartimentului registratură, secretariat şi stare civilă începând cu data de 11.08.2008 ca fiind netemeinică şi nelegală şi să se dispună reîncadrarea sa pe funcţia publică de execuţie şi postul deţinut la data destituirii.

În motivare a arătat că decizia contestată este nelegală deoarece în cadrul procedurii prealabile, Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti a încălcat disp. art. 29 al. 1 şi 2 lit. b din HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină întrucât nu conţine elementele constitutive prevăzute la art. 28 lit. a – a, caz în care sesizarea se clasează şi nu se mai declanşează procedura de cercetare administrativă.

Că, pentru a nu se observa nerespectare procedurii prealabile în motivarea în drept şi în fapt a dispoziţiei contestate, nu se face uz de sesizare, ci doar de procesul verbal al Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti nr. 15922/2008, cu toate că aceasta nu s-a sesizat din oficiu, iar sancţiunea propusă prin sesizare a fost reducerea cu 10% a salariului pe lunile august şi septembrie şi nu destituirea din funcţia publică care este prevăzută la art. 77 al. 3 lit. b din Legea nr. 188/1999, articol care la lit. c şi d mai prevede şi alte sancţiuni şi abia la lit. e destituirea din funcţia publică.

Mai precizează reclamanta că potrivit dispoziţiilor art. 70 al. 4 din Legea nr. 188/1999 la individualizarea sancţiunii disciplinare se ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a funcţionarului public, precum şi existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate. Susţine reclamanta că deşi au fost constatate unele deficienţe, în cei 15 ani de când lucrează în cadrul Primăriei Băleşti a obţinut şi rezultate bune în activitatea desfăşurată, la evaluarea performanţelor profesionale pe ultimii patru ani a obţinut calificativul „G. bun”, iar pentru întreaga activitate desfăşurată a fost premiată lunar.

Reclamanta recunoaşte că faptele reţinute la art. 1 din Dispoziţia nr. 617/2008 îi aparţin, dar nu în totalitate, altele aparţinând unor salariaţi din aparatul de specialitate al Primarului comunei Băleşti, în acest sens menţionând adresa nr. 5144 din 16.05.2008 a SC E. SRL. care nu a fost primită şi înregistrată de reclamantă, ci de un alt salariat ce avea obligaţia să o prezinte primarului , pentru luare la cunoştinţă şi repartizare, în acea perioadă ea aflându-se în concediu medical.

Că, în perioada în care şi-a desfăşurat activitatea a fost controlată cel puţin o dată pe an îndeosebi pe linie de stare civilă , organele competente de la nivelul Consiliului judeţean G – Direcţia comunitară de evidenţa populaţiei şi starea civilă şi Inspectoratului judeţean de poliţie neaplicându-i nici o sancţiune contravenţională, în procesele verbale de control făcându-se numai recomandări pentru viitor.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2 şi HG nr. 1344/2007 privind Normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.

Au fost depuse la dosar în copie xerox sesizarea înregistrată la nr. 6577/2008, procesul verbal al Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti înregistrat sub nr. 15922/2008, dispoziţia nr. 540/2008 nr. 617/2008, adresa de comunicare nr. 7526/2008, cap. III – secţiunea 1 – Sesizarea comisiei de disciplină şi secţiunea a 2-a – Dispoziţii generale privind procedura cercetării administrative din HG nr. 1344/2007, extras din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Pârâţii au formulat întâmpinare în cauză prin care au solicitat respingerea plângerii şi menţinerea dispoziţiei contestate ca fiind netemeinică şi nelegală, depunând în copie xerox dispoziţia nr. 533 din 27.06.2008, ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală din 14.09.2005, ştatul de salarii pe luna iunie 2008, referatul Comisiei de disciplină din 4.07.2008, adresa nr. 15852 din 11.07.2008, declaraţi ale membrilor comisiei de disciplină D. D., E. A (...), E. D., T. D. F., O. E., din 18.07.2008, procesele verbale nr. 15897 din 18.07.2008 privind audierea primarului E. B., nr. 15898 din 18.07.200 privind audierea reclamantei, nr. 15899 din 18.07.2008 al Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti, adresele nr. 15901 din 24.07.2008, nr. 15903 din 24.07.2008, nr. 15904 din 24.07.2008, raportul nr. 15905 din 24.07.2008, adresele de înaintare a raportului Comisiei de disciplină înregistrate la nr. 15906 din 24.07.2008, adresele nr. 15907, 15908, (...), (...), din 24.07.2008 ale Primăriei comunei Băleşti, procesele verbale nr. 15916, 15917, 15918, 15919, 15020 din 1.08.2008, procesul verbal nr. 15921 din 1.08.2008 al Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti, adresa nr. 15922 din 4.08.2008 privind raportul pentru consemnarea rezultatelor activităţii de cercetare administrativă desfăşurate de Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti referitoare la sesizarea nr. 15843 din 8.07.2008, adresele nr. 15923 şi 15924 din 4.08.2008, dispoziţia nr. 617 din 6.08.2008.

Prin contestaţia formulată reclamanta a solicitat anularea dispoziţiei nr. 617/2008 pentru că s-ar fi încălcat dispoziţiile art. 29 al.1şi 2 lit. b din HG 1344/2007.

Această susţinere nu poate fi primită deoarece din procesul verbal încheiat la 18.07.2008 şi înregistrat sub nr. 15899 s-a discutat sesizarea nr. 15843 din 8.07.2008 împotriva petentei din punctul de vedere al îndeplinii condiţiilor prev. de art. 28 al. 1 din HG 1344/2007.

Cu toate că reclamanta invocă nerespectarea şi a art. 28 lit. a – c din HG 1344/2007 în desfăşurarea celor trei elemente este trecută şi data săvârşirii faptei, data înscrisă în sesizarea formulată şi chiar, mai mult, funcţia acesteia .

Sub aspectul fondului , instanţa reţine că petenta recunoaşte existenţa unor deficienţe în activitatea sa, dar din actele întocmite de comisia de disciplină instanţa reţine că, practic, aceasta a avut în vedere mult mai multe nereguli săvârşite de petentă, nereguli care au afectat activitatea instituţiei deoarece anumite documente erau datate la nivelul anului 2007.

Practic, din documentele de la dosar a rezultat faptul că petenta în perioada 2004-2005 a procedat chiar la falsificarea unor chitanţe, fiind cercetată penal pentru faptele prev. de art., 215/1, 289 şi 291 Cod penal şi pentru care i s-a aplicat o sancţiune cu caracter administrativ de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-J .

Mai mult decât atât, la 27.06.2008 aceeaşi petentă a fost sancţionată pentru că nu a expediat în termen un număr de 157 somaţii şi titluri executorii.

Faptul că sancţiunea propusă prin sesizare nu a fost însuşită de comisia de disciplină, nu are o relevanţă deosebită, deoarece aceasta din urmă este cea care efectuează procedura de cercetare administrativă şi propune sancţiunea disciplinară conform art. 23 din HG 1344/2007.

Raportul comisiei de disciplină a fost adus la cunoştinţa primarului care are competenţa legală de aplicare a sancţiunii disciplinare , dar care în raport de faptele petentei a înţeles să nu dea eficienţă disp. art. 50 al.2.

Instanţa constată că în raport de gravitatea abaterilor şi consecinţele acestora, precum şi de existenţa antecedentelor, acţiunea nu poate fi admisă, motiv pentru care se va menţine dispoziţia nr. 617/2008 a Primarului comunei Băleşti ca legală şi temeinică.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, susţinând că sentinţa este nelegală şi netemeinică.

Ca motiv de nelegalitate recurenta a invocat nerespectarea dispoziţiilor art. 28 literele a-c din H.G.1344/2007, în sensul că nu s-ar fi desfăşurat cercetarea prealabilă.

Totodată, s-a susţinut că sentinţa este netemeinică deoarece nu s-au reţinut şi circumstanţele personale, comportamentul anterior, fapt ce a condus la aplicarea unei sancţiuni disproporţionate.

La data de 11.02. 2009 s-au depus completări ale motivelor de recurs, în care s-au detaliat susţinerile referitoare la nelegalitatea constituirii Comisiei de disciplină referindu-se la componenţa şi la modul de sesizare a acesteia, precum şi la modul de individualizare a sancţiunii.

S-a formulat întâmpinare de către intimaţi prin care se solicita respingerea recursului, iar prin notele de şedinţă din 02.03.2009 se solicita ca instanţa să ia act de faptul că recurenta a depus completarea motivelor de recurs peste termenul de 15 zile.

Curtea va avea în vedere completarea motivelor de recurs numai cu privire la componenţa şi la modul de sesizare a acesteia, precum şi la modul de individualizare a sancţiunii, deoarece aceste aspecte au fost invocate şi în motivele iniţiale de recurs.

În recurs ambele părţi au depus următoarele acte: adresa nr.15438/2008, cererea nr. 6218/24.06.2008, adresa nr.7062/22.07.2008, certificatul medical nr. (...)/2008, Regulamentul de funcţionare privind înregistrarea, păstrarea şi evidenţa actelor în aparatul de specialitate al Primarului comunei Băleşti aprobat prin Dispoziţia nr. 197/2008, sentinţa penală nr. 2644/2001 a Jud. Tg. J, decizia penală nr. 996/2001 a Trib. G.

Curtea, analizând recursul formulat potrivit art. 3041 din C. Pr. Civ., apreciază că este nefondat pentru considerentele ce urmează a fi expuse:

Analizând materialul probatoriu existent la dosarul cauzei se reţine că membrii comisiei de disciplină, au fost desemnaţi în conformitate cu Dispoziţia nr. 3310/2007 a Primarului comunei Băleşti, astfel că susţinerea recurentei referitoare la nelegalitatea compunerii comisiei de disciplină este neîntemeiată.

Referitor la modul de sesizare a Comisiei de disciplină se reţine faptul că, aceasta s-a realizat în mod legal, prin sesizarea scrisă nr. 6577 din 04.07. 2008, iar cercetarea disciplinară s-a realizat de asemenea în conformitate cu dispoziţiile legale, fiind respectate termenele şi dreptul la apărare al reclamantei, care a fost audiată la 18.07.2008 şi ulterior la solicitarea sa la 01.08.2008, astfel că şi aceste susţineri referitoare la nelegalitatea sesizării şi desfăşurării cercetării disciplinare sunt neîntemeiate.

Referitor la susţinerea privind caracterul disproporţionat al sancţiunii aplicate, se reţine că şi această critică este neîntemeiată, deoarece la aplicarea sancţiunii s-au avut în vedere dispoziţiile legale privind modul de individualizare a sancţiunii, inclusiv circumstanţele personale şi comportamentul anterior.

Tocmai aceste din urmă împrejurări, despre care recurenta afirmă că nu ar fi fost avute în vedere, respectiv - circumstanţele personale şi comportamentul anterior – au fost cele care, alături de caracterul grav al abaterilor, au condus la aplicarea sancţiunii, recurenta fiind sancţionată disciplinar la 27.06.2008 pentru că nu a expediat în termen un număr de 157 somaţii şi titluri executorii, iar în anul 2005 i s-a aplicat o sancţiune cu caracter administrativ de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-J .

Având în vedere considerentele expuse anterior, Curtea apreciază că, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre temeinică şi legală, astfel că in baza art. 312 alin .1 din C. Pr. Civ., va respinge recursul ca nefondat.

Împotriva acestei decizii, reclamanta H. B. a formulat la 27.03.2009 cerere de revizuire, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 322 alin. 1 C.Pr.Civ.

În motivarea cererii, a susţinut că instanţa de recurs a respins recursul pe cale de excepţie şi nu a analizat fondul procesului, invocând motive de nelegalitate şi netemeinicie a deciziei.

Astfel s-a susţinut că instanţa de recurs nu a luat în considerare motivele de recurs, care au fost depuse în termen, că instanţa de fond nu a dat dovadă de celeritate şi stăruinţă în aflarea adevărului fiind încălcat a principiul de drept privind rolul activ al instanţei de judecată.

S-a mai susţinut că instanţa de recurs nu a analizat motivele invocate privind nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. 1 lit. e din H.G. 1344/2007 privind conflictul de interese existent între membrii Comisiei de disciplină şi că nu s-a ţinut cont de faptul că, sesizarea comisiei de disciplină nu a urmat procedura stipulată de art. 21 şi art. 38 din H.G. nr. 1344/2007, în sensul că actul de sesizare privea împrejurarea că nu a predat corespondenţa, iar comisia de disciplină a "judecat" alte fapte decât cele cu care a fost investită prin sesizarea nr. 15843/08.07.2008.

În cauză a fost formulată întâmpinare, prin care s-a solicitat respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă, deoarece motivele invocate nu se încadrează în cazurile prevăzute limitativ de art. 322 C. Proc. Civ.

La data de 02.11.2009 revizuienta prin mandatarul Comisariatul pentru Societatea Civilă, şi-a precizat cererea calificând-o ca fiind contestaţie în anulare, întemeiată pe dispoziţiile art. 317- 321 C. Pr. Civ. susţinându-se că instanţa de recurs a omis din greşeală să cerceteze unul din motivele de modificare sau casare.

În motivare acesteia s-a susţinut că decizia contestată este nelegală deoarece în cadrul procedurii prealabile, Comisia de disciplină de pe lângă Primăria comunei Băleşti a încălcat disp. art. 29 al. 1 şi 2 lit. b din HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină întrucât nu conţine elementele constitutive prevăzute la art. 28 situaţie în care sesizarea trebuia clasată.

S-a mai arătat că şedinţele comisiei de disciplina s-au ţinut în perioada când aceasta se afla în concediu de odihna, audierea nu s-a făcut in limitele legii, nu s-a solicitat o sancţiune mai mică ci direct aceea de destituirea din funcţie, încălcându-se astfel criteriile de individualizare.

S-a mai susţinut că destituirea din funcţie este nelegală, deoarece nu s-a constatat săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare condiţie imperativă prevăzută de art. 94 din Legea nr. 188/1999 republicată şi că este abuzivă deoarece contestatoarea a desfăşurat o activitate meritorie nefiind sancţionată anterior.

Analizându-se contestaţia în anulare formulată în cauză se reţin următoarele:

Potrivit art. 318 cod procedură civilă hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.

În speţă, deşi în drept se invocă generic dispoziţiile art. 317 – 321 cod procedură civilă prezenta contestaţie în anulare nu este argumentată decât în sensul existenţei unei greşeli materiale săvârşite de instanţa de recurs în soluţionarea acestei căi de atac, neaducându-se nici un argument în sensul judecării cauzei în condiţiile neîndeplinirii procedurii legale de citare cu părţile, soluţionării cauzei de către o instanţă necompetentă sau necercetării unui motiv de recurs, astfel încât contestaţia urmează a fi analizată sub aspectul temeiului invocat şi susţinut prin argumentarea cererii.

În sensul dispoziţiilor art. 318 cod procedură civilă „greşeală materială” înseamnă greşeală de ordin procedural, de o asemenea gravitate încât a avut drept consecinţă darea unei soluţii greşite.

Legea are în vedere greşelile materiale cu caracter procedural, care au dus la pronunţarea unei soluţii eronate.

Pentru a putea fi admisă o contestaţie în anulare îndreptată împotriva deciziei pronunţate de o instanţă de recurs este necesar ca eroarea materială gravă invocată de parte să privească o problemă de procedură.

O atare eroare trebuie să fie evidentă, în legătură cu aspectele formale ale judecăţii în recurs, pentru verificarea căreia să nu fie necesară o reexaminare a fondului sau o reapreciere a probelor.

Această cale de atac tinde la anularea unei hotărâri nu pentru că judecata nu a fost bine făcută, ci pentru motivele expres prevăzute de lege.

Prin urmare, greşelile instanţei de recurs, care deschid calea contestaţiei în anulare, sunt greşeli de fapt şi nu greşeli de judecată, de apreciere a probelor sau de interpretare a dispoziţiilor legale.

Contestaţia în anulare prevăzută de art. 318 cod procedură civilă este o contestaţie specială, care urmăreşte îndreptarea neregularităţilor evidente privind actele de procedură şi nu cele referitoare la problemele de fond.

În speţă, prin prezenta contestaţie în anulare se aduc critici hotărârii instanţei de recurs numai cu privire la greşeli de judecată, de apreciere a probelor şi de interpretare a dispoziţiilor legale, argumente ce nu pot fi analizate pe calea contestaţiei în anulare, deoarece aceasta nu constituie un mijloc de reformare a hotărârii pronunţate în recurs.

Legea nu a urmărit să deschidă părţilor recursul la recurs, care să fie soluţionat de aceeaşi instanţă, sub motivul că a fost stabilită greşit starea de fapt, sau că s-ar fi aplicat greşit legea.

Pentru aceste considerente, având în vedere şi dispoziţiile art. 318 cod procedură civilă urmează a se respinge contestaţia în anulare formulată în cauză ca inadmisibilă.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge contestaţia în anulare formulată de contestatoarea H. B., împotriva deciziei nr. 2002 din 11 martie 2009, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii Primarul Comunei Băleşti şi Comisia de Disciplină de pe Lângă Primăria Comunei Băleşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 04 O. 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Red.jur.C.I/2ex.

Toate spetele


Sus ↑