• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
 • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Exceptie nelegalitate act administrativ. Fond

Hotararea nr. 117 din data 2009-06-26
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS

ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr.(...)-P.I.

 

 

SENTINŢA NR.117/CA/2009-P.I.

 

Şedinţa publică din data de 26 iunie 2009

 

Preşedinte : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra a cauzei de contencios administrativ şi fiscal în primă instanţă, formulată de reclamantul E. N. domiciliat în O,(...) în contradictoriu cu pârâtul COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA cu sediul în B,(...), sector 1, având ca obiect excepţie de nelegalitate act administrativ.

La apelul nominal făcut în cauză lipsesc părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanţei că cererea este scutită de plata taxei de timbru, reclamantul a depus la dosar concluzii scrise, după care:

Se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din 22 iunie 2009, când părţile prezente au pus concluzii consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când, în vederea deliberării instanţa a amânat pronunţarea hotărârii pentru data de 26 iunie 2009.

 

CURTEA DE APEL

D e l i b e r â n d:

 

Constată că prin Încheierea din 28.04.2009 pronunţată în dosar nr(...) al T r i b u n a l u l u i B i h o r, Curtea de A p e l O r a d e a a fost sesizată cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate a prevederilor art. 9 lit e din Regulamentul Comisiilor de Disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România raportat la dispoziţiile art. 531 din Legea 95/2006.

În motivarea excepţiei de nelegalitate, reclamantul a arătat că Regulamentul comisiilor de disciplină ale Colegiului medicilor dentişti din România reprezintă un act administrativ unilateral individual cu toate caracteristicile unui act administrativ de această natură- generează, modifică sau stinge drepturi şi obligaţii în sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate-, fiind emis de Colegiul medicilor Dentişti din România în vederea executării legii sau a executării în concret a legii, în speţă Legea 95/2006, li, mai apoi, a regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Colegiilor Medicilor Dentişti din România.

Reclamantul a reiterat prevederile art. 9 din Regulamentul comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, art.531 din Legea 95/2006 şi art. 92 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegilor Medicilor Dentişti din România.

Prin decizia nr.6/9.10.2008 actul administrativ jurisdicţional din litigiu, reclamantul a fost sancţionat cu avertisment şi interdicţia de a mai candida şi de a mai face parte din organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România.

Nici în Legea 95/2006, nici în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegilor Medicilor dentişti din România nu este prevăzută această sancţiune disciplinară- interdicţia de a mai candida şi de a mai face parte din organele de conducere ale Colegiului medicilor dentişti din România.

Pârâtul COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA , prin întâmpinare a invocat inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate formulată de reclamant, iar pe fond, respingerea excepţiei de nelegalitate ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării, pârâtul a arătat că, Colegiul Medicilor Dentişti din România funcţionează în baza Legii 95/2006, iar atribuţiile acestui colegiu sunt prevăzute de art. 502 din această lege.

Potrivit art. 519 alin. 1 din Legea 95/2006 conducerea D., la nivel naţional, se exercită de către Adunarea generală naţională, Consiliul Naţional şi Biroul executiv naţional. Conform art. 519 alin. 2 Biroul executiv naţaional şi preşedintele acestuia, aleşi de Adunarea generală naţională, sunt de drept organele de conducere ale Consiliului Naţional al D..

Colegiul medicilor Dentişti din România are ca atribuţii, între altele, adoptarea Codului deontologic al medicului dentist, Regulamentului de organizare şi funcţionare a D., conform art. 502 alin. 1 lit. f din Legea 95/2006-Titlul XIII.

Astfel, D. este îndrituit să-şi stabilească toate condiţiile pe care le consideră oportune pentru ocuparea unor funcţii de conducere şi regulile şi regulamentele interne pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii colegiului.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate invocată de pârâtul COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA, instanţa o va respinge ca neîntemeiată pe considerentul că, deşi art. 4 alin. 1 Teza 1 din Legea 554/2004, face referire doar la actul administrativ unilateral, alin. 2 al aceluiaşi articol se referă la actul unilateral fără a mai face distincţie între actul cu caracter normativ şi actul cu caracter individual, astfel că dispoziţiile celor două texte ale aceluiaşi articol este necesar a fi interpretate conform principiului de drept care impune ca legea sa fie aplicată în sensul de a produce efecte juridice.

Excepţia de nelegalitate presupune cenzurarea actelor administrative prin raportare la lege, iar pentru a fi admisibilă excepţia de nelegalitate, care constituie obiectul de reglementare al art. 4 din Legea 554/2004, aceasta trebuie să privească un act administrativ, în accepţiunea art. 2 lit. c din aceeaşi lege, care se referă atât la actul cu caracter individual cât şi la actul cu caracter normativ.

Examinând excepţia de nelegalitate invocată de reclamantul E. N., instanţa o apreciază ca fiind întemeiată pentru următoarele considerente:

În conformitate cu art. 9 din Regulamentul comisiilor de disciplină ale Colegiului medicilor dentişti din România sancţiunile disciplinare sunt:

 1. mustrare

 2. avertisment

 3. vot de blam

 4. interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medico dentare pe o durată de la o lună la 6 luni;

 5. interdicţia de a mai candida şi de a mai face parte din organele de conducere, până la radierea sancţiunii, pentru cele prevăzute la lit. b, c şi d

 6. retragerea calităţii de membru al D.

 7. sancţiunile vor avea termenele prevăzute de lege.

Art. 531 din Legea 95/2006 prevede:

1) Sancţiunile disciplinare sunt:

 1. mustrare

 2. avertisment

 3. vot de blam

 4. interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medico dentare pe o durată de la o lună la 6 luni;

 5. retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

2)Retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor dentişti din România operează de drept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instanţele judecătoreşti cu privire la interzicerea exercitării profesiei;

3) La sancţiunile prevăzute la alin. 1 se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medico- dentară ori alte forme de pregătire profesională.

Art. 92 din regulamentul de organizare şi Funcţionare al Colegilor Medicilor dentişti din România stipulează:

 1. Sancţiunile disciplinare sunt:

a) mustrare

b) avertisment

 1. vot de blam

 2. interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medico dentare pe o durată de la o lună la 6 luni;

 3. retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

2) La sancţiunile prevăzute la alin. 1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medico- dentară ori a altor forme de pregătire profesională.

Instanţa constată că prin art. 9 lit. e din Regulamentul Comisiilor de Disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din B a fost introdusă pentru medicii dentişti sancţiunea disciplinară constând în interdicţia de a mai candida şi de a mai face parte din organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, până la radierea sancţiunii, pentru sancţiunile disciplinare prevăzute la lit. b,c şi d , respectiv avertisment, vot de blam şi interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medico- dentare pe o durată de la o lună la 6 luni.

Această sancţiune disciplinară nu este prevăzută însă nici în art. 92 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România, adăugându-se astfel la prevederile legale şi ale Regulamentului Colegiului Medicilor Dentişti din România cu atât mai mult cu cât comisia de disciplină se află în subordinea Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.

Cum Regulamentul de organizare şi desfăşurare a comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor dentişti din România reprezintă un act administrativ normativ emis în vederea executării Legii 95/2006 şi, mai apoi, a Regulamentului de organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor dentişti din România, instanţa apreciază ca irelevante în speţă susţinerile pârâtului din întâmpinare în conformitate cu care Colegiul Medicilor Dentişti din România este îndrituit prin prevederile art. 500 alin. 1 şi 2, art. 519 alin. 1, art. 523 şi art. 572 din Legea 95/2006 (Legea spitalelor) să-şi stabilească toate condiţiile pe care le consideră necesare pentru ocuparea unor funcţii de conducere şi regulile şi regulamentele interne pe care le consideră necesare pentru buna funcţionare a activităţii colegiului. Într-adevăr Colegiul medicilor Dentişti din România are atribuţiile menţionate la art. 500 alin. 2 din Legea 95/2006, însă prin adoptarea unui regulament de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină, nu se poate introduce o nouă sancţiune disciplinară pentru medicii dentişti faţă de cele prevăzute de Legea 95/2006 şi respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Colegiilor Medicilor Dentişti din România.

În consecinţă, în baza considerentelor expuse, în temeiul prevederilor art. 4 din Legea 554/2004 a Contenciosului administrativ, instanţa va admite excepţia de nelegalitate invocată de reclamantul E. N. în contradictoriu cu pârâtul COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA şi va constata nelegalitatea prevederilor art. 9 lit. e din Regulamentul Comisiilor de Disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România raportat la prevederile art. 531 din Legea 95/2006 şi ale art. 92 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

RESPINGE excepţia de inadmisibilitate a excepţiei de nelegalitate invocată de pârâtul Colegiul Medicilor Dentişti din România.

ADMITE excepţia de nelegalitate invocată de reclamantul E. N. domiciliat în O,(...) în contradictoriu cu pârâtul COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA cu sediul în B,str. (...) (...) nr.14, sector 1.

Constată nelegalitatea prevederilor art. 9 lit. e din Regulamentul Comisiilor de Disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România raportat la prevederile art. 531 din Legea 95/2006 şi ale art. 92 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Colegiului medicilor Dentişti din România.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 26.06.2009.

Preşedinte Grefier

(...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

Red. sent. E. O.

În concept la 29.06.2009

Tehn.red.M.L./4 ex.

29.06.2009

 

 

 

Emis 2 comunicări:

1. reclamantul E. N. - O,(...)

2. pârâtul COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA - B,str. (...) (...) nr.14, sector 1

E. la exp. azi 30.06.2009

Toate spetele


Sus ↑