• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Obligatia de a face. Recurs

Hotararea nr. 532/CA din data 2009-10-19
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

DECIZIA Nr. 532/CA

Şedinţa publică de la 19 octombrie 2009

Completul compus din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...) (...)

Judecător: (...) G

Grefier: N. H. B.

 

S-a luat spre examinare judecarea cauzei de contencios administrativ şi fiscal privind pe recurentul N. D., domiciliat în Bârlad,(...)(...).4, .10, judeţul V, în contradictoriu cu intimaţii: J. G, Comisia de Disciplină din cadrul J. G, având ca obiect - obligaţia de a face, recurs împotriva sentinţei numărul 57/CA/23.02.2009 a T r i b u n a l u l u i V a s l u i.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se dă citire referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care evidenţiază părţile, obiectul litigiului, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare. stadiul procesual al dosarului care se află la al doilea termen de judecată şi faptul că nu s-a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Instanţa, verificând actele şi lucrările dosarului, constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare.

După deliberare;

 

C U R T E A D E A P E L,

 

Asupra recursului de contencios de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 57/CA din 23.02.2009 a T r i b u n a l u l u i V a s l u i s-a respins acţiunea formulată de reclamantul N. D. în contradictor cu J. G şi Comisia de Disciplină din cadrul J. G.

A reţinut instanţa de fond că reclamantul N. D. a chemat în judecată J. G şi Comisia de disciplină din cadrul acesteia, solicitând anularea raportului nr. 131/23.08.2008 şi obligarea pârâţilor să reia procedura de cercetare administrativă împotriva inspectorului reclamat, obligarea la plata cheltuielilor de judecată şi daune cominatorii. În motivarea acţiunii, reclamantul arată că în urma unei sesizări a constatat că un funcţionar public al J. G a încălcat OG 27/2002 şi s-a implicat în mod ilegal în soluţionarea sesizării sale adresată OPC V. Prin raportul 131/23.08.2008 Comisia de disciplină a clasat în mod ilegal cererea sa învederând că faptele nu există, deşi fuseseră motivate pe texte de lege.

Prioritar, Tribunalul a verificat legalitatea sesizării instanţei şi a constatat că în temeiul art. 51 din HG 1344/2007 Raportul Comisiei de disciplină a J. G poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ.

Analizând legalitatea şi temeinicia raportului, Tribunalul constată că petiţia de faţă nu este fondată. Comisia de disciplină a examinat fiecare punct din sesizarea petentului N. D. şi nu a constatat încălcarea vreunui text de lege.

În cursul judecăţii, Tribunalul a verificat reclamaţia petentului, probele cauzei, textele de lege invocate şi a constatat că soluţia din raportul contestat este legală şi că inspectorul OPC reclamat nu a săvârşit nici o abatere disciplinară. De asemenea, comisia a reţinut, aspect constatat şi de Tribunal din probele cauzei, că petentul a primit contravaloarea telefonului achiziţionat astfel că, prezenta acţiune apare ca fiind şi fără interes.

Împotriva acestei sentinţe a formulat cerere de recurs reclamantul N. D., considerând-o nelegală şi netemeinică, vătămarea sa în cauză constând în faptul că funcţionarul public şi-a încălcat atribuţiile de serviciu, atunci când i-a înstrăinat fără drept un bun aflat sun contract, fără întocmirea documentelor legale.

Solicită aşadar admiterea recursului şi rejudecarea cauzei, întrucât telefonul proprietatea sa, pentru care a plătit abonament, a fost ilegal înstrăinat, chiar dacă inspectorul i-a achitat contravaloarea bunului.

Pentru primul termen de judecată, Curtea a pus în vedere recurentului necesitatea timbrării recursului cu sumele de 2 lei taxă judiciară de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar.

Deşi legal citat, conform dovezii aflate la fila 15 dosar, recurentul nu a înţeles să îşi îndeplinească obligaţia legală de timbrare, aşa încât Curtea, văzând dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele de timbru, cu modificările ulterioare, va proceda la anularea ca netimbrată a cererii de recurs formulate de reclamantul N. D., cu menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei civile nr. 57/CA/2009 a T r i b u n a l u l u i V a s l u i.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E::

Anulează ca netimbrat recursul promovat de reclamantul N. D., contra sentinţei nr.57/CA/23.02.2009 a T r i b u n a l u l u i V a s l u i, pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 19 octombrie 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) G

 

Grefier,

N. H. B.

 

 

 

 

 

 

Red. G.A.

Tehnored. R.G.

2 ex.

30.10.2009

 

T r i b u n a l u l V a s l u i – jud. E. I.

Toate spetele


Sus ↑