• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Suspendare executare act administrativ. Fond

Hotararea nr. SENTINtA 115/F-C din data 2008-08-13
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR(...) SENTINŢA NR. 115/F-C

Şedinţa publică din 13 August 2008

Curtea compusă din:

Preşedinte : (...) (...) (...) - judecător

Grefier : (...) (...)

     

S-a luat în examinare, pentru soluţionare în primă instanţă, cererea formulată potrivit Legii contenciosului administrativ de reclamanta U. D., cu domic. în C,(...), (...) . 3, . 4, judeţul D, privind suspendarea Deciziei nr.333/31.03.2008, în contradictoriu cu pârâtul Preşedintele AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, cu sediul în B, T. J., nr. 294, sector 6, cauză venită prin strămutare de la Curtea de A p e l C r a i o v a .

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns reclamanta personal şi asistată de avocat E. U., în baza împuternicirii avocaţiale nr. 875/23.07.2008 emisă de Baroul O, şi consilier - juridic J. E. B. pentru pârât.

Procedura, legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Avocat E. U., având cuvântul pentru reclamantă solicită în dovedirea acţiunii proba cu înscrisuri. Depune la dosar în copii, extras din sistemul informatic Ecris al Curţii de A p e l C r a i o v a privind stadiul dosarului nr(...), Raportul comisiei de disciplină din data de 16.05.2008 şi adresă emisă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici către reclamantă. Se comunică un exemplar al acestor acte reprezentantului pârâtei, care arată că nu se opune probei solicitate şi că are cunoştinţă de conţinutul acestora.

Curtea admite proba cu înscrisuri, primind actele depuse la dosar şi, nemaifiind alte cereri de formulat în cauză, acordă cuvântul asupra acţiunii pe fond .

Avocat E. U., având cuvântul pentru reclamantă , solicită admiterea cererii şi suspendarea executării deciziei nr. 333/31.03.2008 emisă de pârât până la soluţionarea pe fond a cererii de anulare a actului administrativ, pentru motivele expuse pe larg în scris şi pe care le susţine oral în şedinţă publică. Precizează că decizia este lovită de nulitate dacă nu este însoţită de Raportul de disciplină. Depune la dosar note de şedinţă. Solicită de asemenea obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată .

Consilier - juridic J. E. B., având cuvântul pentru pârâtă, solicită respingerea cererii formulată de reclamantă pentru motivele arătate în scris în întâmpinarea depusă la dosar şi pe care le susţine oral.

  

 

C U R T E A

 

Prin cererea înregistrată la Curtea de A p e l C r a i o v a sub nr(...), reclamanta U. D. a chemat în judecată pe Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, solicitând instanţei de judecată să dispună suspendarea Deciziei nr.33/31.03.2008 până la pronunţarea instanţei de fond, cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că prin Decizia respectivă a fost suspendată provizoriu din funcţia de director executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului D, suspendare care este nelegală şi neîntemeiată.

- Astfel, Decizia a fost emisă în condiţiile în care nu a existat nicio sesizare a comisiei de disciplină cu privire la încălcarea de către reclamantă a atribuţiilor specifice funcţiei sale.

- Reclamanta nu a avut nicio atribuţie în derularea procedurii de achiziţie publică a unui imobil de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului C, imobil în care urma să-şi desfăşoare activitatea atât Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului C, cât şi Agenţia pentru Protecţia Mediului D.

- Decizia de suspendare a raportului de serviciu al reclamantei este nulă şi datorită lipsei unei sesizări şi lipsei iniţierii procedurii administrative prealabile de către comisia de disciplină. Pentru demararea procedurii cercetării disciplinare prealabile de către comisia de disciplină este necesară existenţa unei sesizări din partea persoanei vătămate prin fapta funcţionarului public, sesizare care în cazul reclamantei nu există. Chiar dacă s-ar considera că o astfel de sesizare există, reclamantei i-au fost încălcate drepturile ce reprezentau obligaţii ale comisiei de disciplină în îndeplinirea atribuţiilor acestuia. Comisia de disciplină nu a respectat nici unul dintre principiile enumerate la art.19 alin.1 din HG nr.1344/2007 şi a încălcat dispoziţiile art.29, 30 şi 43 din acelaşi act. Reclamantei nu i-a fost comunicată existenţa unei sesizări împotriva ei. Comisia de disciplină nu a avut nicio dovadă din care să reiasă concluzia că reclamanta ar fi încercat ori poate încerca să influenţeze activitatea comisiei. Acţiunea comisiei are un caracter politic.

- Decizia nr.333/2008 este nelegală şi pentru că este nemotivată.

- Reclamanta suferă un prejudiciu de imagine atât în raport cu ceilalţi funcţionari din cadrul Agenţiei Regionale, dar şi cu cei din cadrul Agenţiei Judeţene şi cu opinia publică.

Intimatul a depus întâmpinare solicitând respingerea cererii reclamantei ca nefondată şi arătând că procedura administrativă a fost declanşată ca urmare a sesizării comisiei de disciplină cu cererea nr.37039/D./13.03.2008 formulată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile;

- Comisia de disciplină şi-a îndeplinit toate obligaţiile legale prev. de art.14 din HG nr.1344/2007 şi a respectat dispoziţiile art. 28 şi 29 din acelaşi act. În aplicarea art.37 alin.1, comisia de disciplină a acţionat legal atâta timp cât nu există obligativitatea comunicării actului de sesizare către funcţionarul public reclamat. Comisia de disciplină a apreciat că reclamanta cunoaşte conţinutul sesizării disciplinare, având în vedere că împotriva ei a fost formulată şi o plângere penală.

- Reclamantei i-a fost interzis accesul la documentele utilizate sau rezultate din activitatea comisiei de disciplină, în baza art. art.44 din HG nr.344/2007 şi art.77 alin.7 din Legea nr.188/1999/R.

- Este nefondată afirmaţia caracterului politic al măsurii de suspendare a raportului de serviciu al reclamantei.

- În legătură cu motivarea Deciziei nr.333/2008, intimatul a arătat că, potrivit art.94 alin.1 lit.n) din Legea nr.188/1999, raportul de serviciu se suspendă de drept, la propunerea comisiei de disciplină, atunci când funcţionarul public poate influenţa cercetarea administrativă.

- Cererea de chemare în judecată este nefondată întrucât Decizia nr.333/2008 a fost legal emisă, iar instanţa se poate pronunţa doar asupra nelegalităţii actului administrativ, iar nu şi asupra oportunităţii emiterii lui. Reclamanta nu a invocat vreun caz bine justificat real şi nu a dovedit producerea unei pagube şi cuantumul acesteia, îndeosebi în condiţiile în care reclamanta are şi alte posibilităţi de a realiza venituri.

La termenul din data de 8 mai 2008, reclamanta a depus la dosar în faţa Curţii de A p e l C r a i o v a concluzii în cadrul cărora a invocat nelegalitatea Deciziei nr.333/2008 şi pentru faptul că, atâta vreme cât împotriva ei a fost formulată o plângere penală, procedura angajării răspunderii disciplinare trebuia suspendată.

Prin încheierea nr.2571/19.06.2008, pronunţată în dosarul nr(...), Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal a dispus strămutarea judecării cauzei de la Curtea de A p e l C r a i o v a - Secţia de contencios administrativ şi fiscal la Curtea de A P E L P I T E Ş T I.

La dosarul cauzei părţile au depus înscrisuri.

Examinând cererea reclamantei, instanţa constată că aceasta este întemeiată.

Astfel, reclamanta a ocupat funcţia de director executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului D şi, începând cu data de 01.04.2008, prin Decizia nr.333/31.03.2008 emisă de Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, raportul de serviciu al acesteia a fost suspendat de drept pe perioada cercetării administrative.

În emiterea deciziei susarătate (filele 10 - 11) a fost avut în vedere, printre alte înscrisuri, Raportul nr.85/CD/28.03.2008 al comisiei de disciplină constituite la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, raport prin care se propunea suspendarea pentru ca reclamanta să nu influenţeze cercetarea administrativă ce avea ca obiect nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice în derularea procedurii de achiziţie a unui imobil cu destinaţia de sediu pentru B. D.

Prin Raportul nr.85/CD/28.03.2008 (filele 93-95), comisia de disciplină a propus suspendarea raportului de serviciu al reclamantei şi al altor persoane potrivit art.94 alin.1 lit.n) din Legea nr.188/1999/R, coroborat cu art.44 din HG nr.1344/2007, precum şi informarea comisiei de disciplină de către Preşedintele B. şi Ministrul Mediului şi Dezvoltării Durabile despre existenţa vreunei plângeri penale împotriva persoanelor faţă de care s-a iniţiat cercetarea administrativă.

Curtea constată că motivele referitoare la îndeplinirea obligaţiilor comisiei de disciplină în derularea procedurii de cercetare administrativă sunt motive ce vizează legalitatea procedurii cercetării respective, iar nu legalitatea Deciziei nr.333/2008. Aceasta este un act administrativ distinct şi care intervine în condiţiile declanşării unei cercetări administrative şi la propunerea comisiei de disciplină, independent de desfăşurarea cercetării administrative în sine. Ca atare, motivele care vizează nerespectarea anumitor paşi procedurali în cadrul cercetării administrative şi al legalităţii acesteia în ansamblu sau modular nu pot fi examinate în cauza de faţă. Respectarea sau nerespectarea de către comisia de disciplină a propriilor obligaţii şi a drepturilor reclamantei nu poate avea o influenţă în sensul admiterii cererii de suspendare a Deciziei nr.333/2008, decizie a cărei aparenţă de legalitate este examinată în cauza de faţă în raport de dispoziţiile art. 94 alin. 1 lit. n) din Legea nr.188/1999/R2.

În cauză există dovada că cercetarea administrativă s-a declanşat la sesizarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi că Decizia nr. 333/20008 a fost emisă după declanşarea cercetării respective şi la propunerea comisiei de disciplină.

Curtea constată că nu este fondat nici motivul ce vizează nemotivarea Deciziei nr.333/2008, actul administrativ fiind motivat în sensul că măsura suspendării raportului de serviciu s-a luat la propunerea comisiei de disciplină şi a concluziilor rezultate din înscrisurile enumerate în preambulul deciziei.

Curtea constată că este fondat motivul ce vizează suspendarea cercetării disciplinare pentru existenţa unei plângeri penale, motiv despre a cărui existenţă reclamanta a luat cunoştinţă în cursul judecăţii, după depunerea la dosar de către pârât a plângerii penale formulate împotriva reclamantei. Curtea apreciază că acest motiv a putut fi cunoscut de către pârât, chiar dacă a fost invocat în faţa Curţii de A p e l C r a i o v a la un moment în care respectiva instanţă a considerat dezbaterile încheiate. Ulterior, însă, cauza a fost repusă pe rol, iar dezbaterile au fost reluate în faţa Curţii de A P E L P I T E Ş T I.

Într-adevăr, la fila 53 dosar, există dovada emisă de Parchetul de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie că, la data de 06.03.2008, sub nr.1/734/E., a fost înregistrată plângerea formulată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului împotriva unor funcţionari publici printre care şi reclamanta din cauza de faţă.

Potrivit art. 77 alin. 6 din Legea nr.188/1999/R2 „în cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal”.

Se constată că la data emiterii Deciziei nr.333/31.03.2008, Preşedintele B. formulase deja plângere penală împotriva reclamantei . În această situaţie procedura cercetării disciplinare este suspendată de drept. Întrucât Decizia nr.333/2008 a fost emisă într-o perioadă în care cercetarea administrativă era suspendată de drept, deci în care nu se mai putea propune luarea măsurii suspendării, Curtea apreciază că această situaţie reprezintă un caz bine justificat ce poate crea un dubiu relativ la legalitatea actului administrativ respectiv.

De altfel, la data de 16.05.2008 comisia de disciplină a hotărât suspendarea procedurii disciplinare în baza art. 77 alin. 6 sus arătat (filele 111-114)

În privinţa condiţiei pagubei iminente, Curtea constată că măsura de suspendare a raportului de serviciu, măsură ce are aparenţa unui act nelegal, este de natură să producă reclamantei un prejudiciu material viitor şi previzibil, aceasta fiind lipsită de sursa veniturilor sale constante primite ca funcţionar public cu funcţie de conducere. Deşi afirmă că reclamanta are şi alte surse de finanţare, pârâtul nu a dovedit acest lucru, iar din declaraţia de avere depusă de pârât la dosar rezultă că reclamanta are contractat un credit bancar nescadent la acest moment şi nu rezultă existenta altor surse de venit.

Pentru cele expuse, Curtea constată că sunt îndeplinite condiţiile de suspendare a Deciziei nr.333/2008 şi, în consecinţă, în temeiul art. 15 şi 14 din Legea nr. 554/2004, va dispune suspendarea actului până la pronunţarea instanţei de fond, astfel cum a solicitat reclamanta.

Văzând şi dispoziţiile art.274 Cod pr.civilă.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Admite cererea formulată de reclamanta U. D., cu domic. în C,(...), (...) . 3, . 4, judeţul D, privind suspendarea Deciziei nr.333/31.03.2008, în contradictoriu cu pârâtul Preşedintele AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, cu sediul în B, T. J., nr. 294, sector 6, cauză venită prin strămutare de la Curtea de A p e l C r a i o v a .

Dispune suspendarea Deciziei nr.333/31.03.2008 până la pronunţarea instanţei de fond.

Obligă pe pârât să plătească 1004,3 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 august 2008, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

 

C.G.N.

 

Grefier,

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2008

Red.D.

EM/4 ex.

Toate spetele


Sus ↑