• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Completare dispozitiv. Recurs

Hotararea nr. 421 din data 2008-03-05
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 421

Şedinţa publică de la 05 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE- (...) (...) - Judecător

-(...) (...) - Preşedinte Secţie

-(...) (...) - Judecător

Grefier -N. H.

 

X X X X

 

S-au luat în examinare recursurile declarate de pârâţii Primarul Municipiului O – D. O., T.ul E. 2003 prin E. N. N. şi Serviciul Public de Asistenţă Socială prin E. F., împotriva sentinţei nr. 4271 din data de 05 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...).

La apelul nominal s-a prezentat avocat C. N. pentru recurentul pârât Primarul Municipiului O – D. O. şi intimata reclamantă E. (...), lipsind recurenţii pârâţi T.ul E. 2003 prin E. N., Serviciul Public de Asistenţă Socială prin E. F. şi intimatul pârât Prefectul Judeţului M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a prezentat referatul cauzei, după care,

Avocat C. N. pentru recurentul pârât Primarul Municipiului O – D. O. depune un set de înscrisuri şi o cerere prin care Primarul Oraşului O arată că îşi însuşeşte recursul.

Intimata reclamantă E. (...) depune adresa nr. 104/P/2008 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de A P E L C R A I O V A.

Instanţa pune în discuţia părţilor cererea de suspendare.

Intimata reclamantă E. (...) învederează că în ceea ce priveşte cererea de suspendare lasă la aprecierea instanţei soluţia ce se va pronunţa.

Avocat C. N. pentru recurentul pârât Primarul Municipiului O – D. O. solicită respingerea cererii de suspendare.

Instanţa respinge cererea de suspendare şi apreciind cauza în stare de judecată, a pus recursul în dezbaterea părţilor prezente.

C. N. pentru recurentul pârât Primarul Municipiului O – D. O. solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

Intimata reclamantă E. (...) invocă excepţia nulităţii recursurilor declarate de pârâţii T.ul E. 2003 prin E. N., Serviciul Public de Asistenţă Socială prin E. F.. Pe fond solicită respingerea recursurilor ca nefondate şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i.

Instanţa pune în discuţie excepţia nulităţii recursurilor declarate de T.ul E. 2003 prin E. N., Serviciul Public de Asistenţă Socială prin E. F.:

Avocat C. N. pentru recurentul pârât Primarul Municipiului O – D. O. lasă la aprecierea instanţei cu privire la excepţia invocată.

 

 

C U R T E A

 

 

 

Asupra recursurilor de faţă;

Prin sentinţa nr.4271 din 05 septembrie 2007, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a admis acţiunea reclamantei E. (...), a dispus anularea Dispoziţiei nr.1015, emisă la 08.12.2006, privind constituirea Comisiei de disciplină a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului O şi a Serviciului Public de Asistenţă Socială a Consiliului Local al Municipiului O.

Reclamanta E. (...) a chemat în judecată Primăria Municipiului O precum şi T.ul E. 2003 al funcţionarilor publici şi personal contractual din cadrul aceleiaşi unităţi, Prefectul Judeţului M şi Serviciul Public de Asistenţă Socială O, solicitându-se a se constata nulitatea absolută a dispoziţiei nr. 1015/08.12.2006 privind constituirea Comisie de Disciplină a Funcţionarilor Publici din cadrul primăriei şi a Serviciului Public de Asistenţă Socială O, precum şi cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că T.ul E. 2003 şi-a exprimat acordul privind desemnarea în această comisie a inginerului J. F. şi a preşedintelui supleant P. E. E. în data de 07.11.2006, respectiv 07.12.2006, iar dispoziţia pentru încetare a raportului de serviciu a consilierului superior J. F. a fost întocmită la data de 06.12.2006, astfel încât acordul sindicatului şi-a pierdut valabilitatea neproducând efecte juridice.

Prin dispoziţia 1015 s-a constituit Comisia de disciplină a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei O şi a Serviciului public de asistenţă socială al Consiliului Local al Municipiului O, fiind organizată o comisie comună pentru două autorităţi sau instituţii publice distincte, fiecare cu conducător propriu, încât având calitate procesuală pasivă nu s-au respectat dispoziţiile HG 1210/2003 pentru constituirea acestei comisii de către T.ul E. 2003.

S-a mai reţinut că Primarul Municipiului O a numit comisia de disciplină, neavând acordul valabil al sindicatului pentru desemnarea preşedintelui comisiei de disciplină, precum şi a componenţei reprezentanţilor săi, astfel încât dispoziţia este lovită de nulitate absolută.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii Primarul Municipiului O, T.ul E. 2003 O, Serviciul Public de Asistenţă Socială O.

Primarul Municipiului O în motivele de recurs susţine că hotărârea este netemeinică şi nelegală, motivat de faptul că s-a făcut o interpretare şi aplicare greşită a legii, fiind incidente dispoziţiile art. 304 alin.9 c.p.c., întrucât menţinerea dnei. J. F. în funcţia de preşedinte al comisiei de disciplină s-a făcut în mod corect deoarece nu a fost nici un moment în care să fi încetat raporturile acesteia de serviciu, iar schimbarea funcţiei din consilier superior în consilier clasa I grad profesional superior treapta I a intervenit înaintea numirii în funcţia de preşedinte şi nu produce nici un efect juridic în ceea ce priveşte legalitatea constituirii comisiei.

Se menţionează şi faptul că au fost îndeplinite cerinţele art. 10 din HG nr. 1210/2003 în ceea ce priveşte desemnarea preşedintelui comisiei de disciplină.

De asemenea acest recurent susţine că instanţa de fond în mod greşit a apreciat probele administrate în cauză, referitoare la legalitatea componenţei comisiei de disciplină, deoarece a avut loc o consultare a sindicatului cu privire la desemnarea membrilor comisiei, dovadă în acest sens fiind adresa nr. 30/17.11.2006.

Mai mult din referatul nr. 14361/20.12.2006, Dispoziţia primarului nr. 1015/08.12.2006 a primit avizul de legalitate din partea Instituţiei Prefectului.

Recursul T.ul E. 2003 O critică sentinţa instanţei de fond motivat de faptul că au fost interpretate greşit probele administrate în cauză cât şi dispoziţiile legale incidente întrucât schimbarea din funcţie a numitei J. F. a intervenit înaintea numiri în funcţia de preşedinte astfel că, nu s-au produs niciun fel de efecte juridice în ceea ce priveşte legalitatea constituirii Comisiei de disciplină. Cerinţa privind consultarea T.ului se apreciază că a fost îndeplinită dată fiind adresa nr.31/17.11.2006 prin care sindicatul a înaintat Primarului propunerile sale cu privire la membrii desemnaţi care să facă parte din Comisia de disciplină.

A formulat recurs şi Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul consiliului Local al Muncipiului O criticând sentinţa ca nelegală şi netemeinică motivat de faptul că instanţa în mod greşit a reţinut nelegalitatea menţinerii d-nei J. F. în funcţia de Preşedinte a Comisiei de disciplină, pentru motivul încetării, înainte de termen a mandatului deoarece acesteia nu i-au încetat niciodată raporturile de serviciu fiind funcţionar public definitiv care îndeplineşte cerinţele pentru a fi desemnat membru al acestei comisii.

De asemenea, se precizează că, sindicatul a fost consultat cu privire la desemnarea membrilor comisiei, iar la desemnarea componenţei Comisiei de disciplină au fost respectate toate cerinţele prevăzute de HG 1210/2003.

Intimata E. (...) a formulat întîmpinare prin care a solicitat respingerea recursurilor ca nefondate susţinând că este legală şi temeinică hotărârea primei instanţe, motivat de faptul că d-na J. F. a fost numită în funcţia publică de arhitect şef ca urmare a câştigării concursului organizat de ANAF, astfel că, aveau un nou raport de serviciu fără nicio legătură cu anteriorul, care încetase prin acordul părţilor, astfel că, la data numirii în funcţia de preşedinte al Comisiei de disciplină nu mai îndeplinea cerinţa de a fi funcţiona public în cadrul Primăriei Municipiului O.

Se precizează de asemenea că, actul ce poartă număr de înregistrare nr.31/16.11.2006 la T.ul E. 2003 este un număr fictiv, astfel că, înscrisul este lovit de nulitatea absolută şi nu poate fi luat în considerare.

Au fost depuse la dosar, copie registru aparţinând pârâtei T.ul E. 2003, adresa nr.31/16.11.2006 a acestui sindicat, rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale pronunţată în dos.nr.304/P/2007 al parchetului de pe lângă J u d e c ă t o r i a O r ş o v a, copia sesizării intimatei către Parchet , concluzii scrise ale T.ului E. 2003 şi ale Serviciului Public de Asistenţă socială, precum şi cele formulate de Primarul Muncipiului O prin care se reiterează motivele de recurs.

S- au mai depus la dosar şi adresa nr.104/P/2008 a Parchetului de pe lângă Curtea de A P E L C R A I O V A, din 03.03.2008, certificatul de cazier administrativ din 18.04.2007, Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală, pronunţată de Parchetul de pe lângă J u d e c ă t o r i a O r ş o v a nr.180/P/2007 din 22.10.2007.

Curtea analizând recursurile formulate de recurentele T. E. 2003 şi Serviciul Public de Asistenţă Socială O, în raport de excepţia invocată, constată că acestea sunt nule întrucât au fost depuse la Curtea de A P E L C R A I O V A în loc de a fi depuse la T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i deoarece hotărârea care se atacă a fost pronunţată de această instanţă.

Astfel, sunt incidente dispoziţiile art.302 c.p.,c., care prevăd sancţiunea nulităţii recursului în cazul nedepunerii acestuia la instanţa a cărei hotărâre se atacă.

În consecinţă cele două recursuri se va constata că sunt nule.

Cu privire la recursul formulat de Primarul Municipiului O, Curtea, analizându-l în raport de motivele invocate apreciază că acesta este fondat urmând a fi admis pentru considerentele ce urmează a fi expuse.

Prin dispoziţia nr.1015/08.12.2006, emisă de Primarul Municipiului O s-a dispus constituirea Comisiei de disciplină a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului O şi a Serviciului Public de Asistenţă Socială al Consiliului Local al Muncipiului O pentru un mandat de 3 ani al cărui preşedinte titular a fost desemnată numita J. F., consilier superior cls.I.

La data de 08.12.2006, când a avut loc numirea preşedintelui Comisiei de disciplină, raporturile de serviciu ale funcţionarului public J. F., nu încetaseră în niciun fel întrucât la data de 07.12.2006, aceasta şi-a schimbat funcţia din consilier superior în consilier cls.I grad profesional superior treapta I, astfel că, numirea ca preşedinte al Comisiei de disciplină s-a făcut ulterior schimbării funcţiei. Nu se poate invoca nelegalitatea dispoziţiei de constituire a comisiei de disciplină deoarece la data emiterii acesteia sunt îndeplinite cerinţele art.10 din HG 1210/2003 privind desemnarea Preşedintelui Comisiei de disciplină.

De asemenea, sunt întemeiate motivele de recurs potrivit cărora în mod greşit instanţa de fond a reţinut că, nu există un acord valabil al T.ului E. 2003 privind desemnarea în comisia de disciplină a numitei J. F. şi a Preşedintelui supleant, precum şi a componenţei reprezentaţilor acestei comisii întrucât aşa cum rezultă din adresa nr.31/17.11.2006, T.ul a înaintat primarului propunerile sale cu privire la membrii desemnaţi care să facă parte din Comisia de disciplină, propuneri care s-au făcut ţinând cont de probitatea lor morală şi nu de funcţiile ocupate.

Mai mult, prin motivele de recurs formulate de T.ul E. 2003, se susţine şi se menţine în continuare propunerea sa iniţială cu privire la membrii desemnaţi a face parte din Comisia de disciplină, astfel că, în niciun caz nu se pot reţine ca fiind încălcate dispoziţiile HG 1210/2003 sub aspectul consultării organizaţiei sindicale reprezentative în conformitate cu cerinţele art.6 din HG 1210/2003.

De asemenea, aşa cum rezultă din referatul din 20.12.2006, nr.14361 al Instituţiei Prefectului M, dispoziţia 1015/2006 privind constituirea Comisiei de disciplină a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului O şi a Serviciului Public de Asistenţă Socială, a fost verificată sub aspectul legalităţii apreciindu-se ca fiind legală.

Avându-se în vedere aceste considerente, nu pot fi reţinute cele susţinute de intimata reclamantă în întâmpinare referitor la fictivitatea adresei nr.31/16.11.2006 cât timp această adresă este recunoscută şi menţinută de sindicatul de la care emană astfel că, pe cale de consecinţă aceasta îşi produce efectele.

Nici celelalte susţineri privind nelegalitatea dispoziţiei contestate de reclamantă nu pot fi reţinute întrucât au fost respectate cerinţele HG 1210/2003, respectiv art.6, art.5, 10, privind constituirea Comisiei de disciplină atât sub aspectul consultării organizaţiei sindicale reprezentative cât şi sub aspectul cerinţelor privind componenţa acestei comisii care vizează atât membrii săi cât şi modalitatea de constituire.

Avându-se în vedere considerentele de mai sus se apreciază că nu există motive de nelegalitate a dispoziţiei 1015/08.12.2006, contestată de reclamantă.

Ţinând seama de cele de mai sus cât şi dispoziţiile art.304 pct.9 c.p.c. coroborate cu art.312, 316 c.p.c., Curtea urmează să admită recursul formulat de Primarul Municipiului O, să modifice sentinţa recurată în sensul respingerii contestaţiei formulată de reclamantă împotriva dispoziţiei 1015/2006.

Conform dispoziţiilor art.302 c.p.c., se vor constata nule recursurile declarate de T.ul E. 2003 şi Serviciul Public de Asistenţă Socială O.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de Primarul Municipiului O împotriva sentinţei nr. 4271 din data de 05 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...).

Modifică sentinţa în sensul că respinge contestaţia formulată de reclamanta E. (...) împotriva Dispoziţiei nr.1015/08.12.2006 emisă de Primarul Municipiului O.

Constată nule recursurile declarate de T.ul E. 2003 şi Serviciul Public de Asistenţă Socială din Cadrul Consiliului Local al Municipiului O împotriva sentinţei nr. 4271 din data de 05 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...).

Decizie irevocabilă

Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Martie 2008

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

N. H.

 

   

 

 

 

 

 

Red. I (...)

Tehnored SI 03.04.2008/2 ex.

Toate spetele


Sus ↑