• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Fond

Hotararea nr. 169 din data 2009-10-16
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- Legea nr.188/1999 -

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ŞI FISCAL

SENTINŢA NR.169

Şedinţa publică din 16 octombrie 2009

Preşedinte (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

 

Pe rol, judecarea acţiunii în contencios administrativ formulată în temeiul Legii nr. 188/1999 de reclamantul H. G cu domiciliul în E., A.N.R.S. – U.T.4., judeţul B, în contradictoriu cu pârâta Administraţia Naţională a S. de Stat – Unitatea Teritorială 4. E., judeţul B.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care instanţa având în vedere că reclamantul a solicitat judecarea în lipsă, conform art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă şi constatând cauza în stare de judecată, a rămas în pronunţare.

După deliberare,

 

C U R T E A,

 

Asupra cauzei de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i - secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal la data de 9.03.2009, reclamantul H. H. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Administraţia Naţională a S. de Stat – Unitatea Teritorială 4. E., obligarea acesteia la plata sumelor de bani reprezentând sporul privind suplimentul postului în procent de 25% din salariul tarifar de încadrare şi sporul privind suplimentul treptei de salarizare, în procent de 25% din salariul tarifar de încadrare, pentru perioada de timp cuprinsă între data de 23.05.2006- 23-05.2007, sume actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că aceste sporuri sunt prevăzute de art. 29 din Legea nr. 188/1999 modificată, că prin OG 92/2004 sporurile au fost suspendate pentru perioada 2004-2006, însă nu au fost abrogate, trebuind a fi acordate după încetarea perioadei de suspendare.

A mai arătat reclamantul că anterior introducerii acţiunii a solicitat prin procedură prealabilă acordarea acestor drepturi, însă solicitarea i-a fost refuzată.

În susţinerea acţiunii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

Pârâta, legal citată, prin întâmpinarea depusă la dosar a solicitat declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel.

Prin sentinţa nr. 793 din 24 iunie 2009, T r i b u n a l u l B o t o ş a n i a admis în excepţia lipsei de competenţă materială a Tribunalului şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de A p e l S u c e a v a.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut că în perioada pentru care se solicită drepturile salariale reclamantul a avut calitatea de funcţionar public de conducere, fiind numit în baza Ordinului A.N.R.S. nr. 122/23.05.2006 şi, prin urmare s-a păstrat raportul de serviciu încheiat cu o instituţie publică centrală – A.N.R.S. B.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curţii de a p e l S u c e a v a – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal sub nr(...) din data de 13 iulie 2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului Curtea reţine următoarele:

Temeiul legal al drepturilor salariale pretinse prin acţiune îl constituie disp. art. 29 din Legea nr. 188/1999 modificată, care - în forma actuală - prevede că salariul funcţionarului public este compus din salariul de bază, sporul de vechime în muncă, suplimentul postului şi suplimentul treptei de salarizare.

Ori, această componentă a salariului a fost introdusă prin art. 13 din Titlul III- Reglementări privind funcţia publică şi funcţionarii publici - din Legea nr. 161/2003, care a modificat prevederile anterioare ale disp. art. 29 din Legea nr. 188/1999 şi care, prin art. 25 din aceeaşi lege, a prevăzut data aplicării acestui text de lege, respectiv data de 1.01.2004.

În ce priveşte efectul suspendării sporurilor respective prin OG nr. 92/2004 şi OG nr. 2/2006, pentru perioada 2004-2006, instanţa a constatat că acestea nu au fost abrogate, reintrând de drept în vigoare la data încetării perioadei de suspendare, conform dispoziţiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă.

Potrivit art. 31 al. 1 lit. c şi d din Legea nr. 188/1999 „pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din: salariul de bază, sporul de vechime în muncă, suplimentul postului, suplimentul corespunzător treptei de salarizare".

Aşa cum de altfel pârâta admite, reclamantul nu au primit aceste sporuri salariale.

De principiu, o normă legală, o dată reglementată, trebuie să producă efecte, fiind împotriva raţiunii de a exista, a unei legi, să aibă doar caracter formal.

Potrivit art. 1 din Protocolul nr. 1 Adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea drepturilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietate decât pentru cauza de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului".

Dreptul reclamantului la sporurile salariale reprezentând suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare este un drept de creanţă şi prin urmare, un bun în sensul art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, iar atâta timp cât nu s-a dovedit existenţa unei cauze de utilitate publică pentru nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare, pârâta urmează a fi obligată la plata sumelor solicitate prin acţiunea iniţială.

Cât priveşte suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 31 al. 1 lit. c şi d din Legea nr. 188/1999 prin art. 44 din O.U.G. nr. 92/2004 se reţine că , măsura suspendării s-a dispus cu încălcarea dispoziţiilor constituţionale ce reglementează drepturile persoanelor încadrate în muncă.

Suspendarea aplicării acestor dispoziţii, care evident a avut un caracter temporar, nu duce la stingerea dreptului.

Faţă de aceste aspecte, Curtea apreciază întemeiată acţiunea formulată, urmând a o admite şi a obliga pârâta la plata sporurilor solicitate pentru perioada 23.05.2006-23-05.2007, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Pentru aceste motive,

In numele Legii,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Admite acţiunea în contencios administrativ formulată în temeiul Legii nr. 188/1999 de reclamantul H. G cu domiciliul în E., A.N.R.S. – U.T.4., judeţul B, în contradictoriu cu pârâta Administraţia Naţională a S. de Stat – Unitatea Teritorială 4. E., judeţul B.

Obligă pârâta să plătească reclamantului drepturile salariale constând în suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare, în cuantum de 25% fiecare, pentru perioada 23.05.2006-23.05.2007, actualizate cu aplicarea indicelui de inflaţie la data plăţii.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 16 octombrie 2009.

 

Preşedinte, Grefier,

 

Red. A.M.

U. M.A.

4ex/17.11.2009

 

Toate spetele


Sus ↑