• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 273 din data 2008-02-14
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- Legea nr. 188/1999

 

 

 

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

D E C I Z I A NR. 273

Şedinţa publică din 14 februarie 2008

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă B, cu sediul în mun. B, Calea Naţională nr. 85, jud. B, împotriva sentinţei nr. 1514 din 07.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal în dosar nr(...).

La apelul nominal a lipsit pârâta recurentă şi reclamanta intimată I. (...).

Procedura este completă.

S-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa constatând recursul în stare de judecată, a rămas în pronunţare.

După deliberare,

 

C U R T E A,

 

Asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin cererea introdusă la T r i b u n a l u l B o t o ş a n i - secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal şi înregistrată sub nr(...) din 02.10.2007, reclamanta I. (...) în contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă B, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată pârâta la plata primi de concediu pentru anul 2006 actualizată cu indicele de inflaţie, la data plăţii efective .

În motivarea acţiunii arată reclamanta că este funcţionar public în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă B şi că, potrivit art. 33 al. 2 din Legea nr. 188/1999 (devenit art. 34 după republicare), funcţionarul public are dreptul pe lângă indemnizaţia de concediu la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu.

Ulterior, acest drept nu a mai fost acordat fiind suspendat prin următoarele acte normative : art. 3 al. 1 din OUG nr. 33/2001 până la 01.01.2002; art. 12 al. 4 din Legea nr. 743/2001 până la 31.12.2002; art. 10 al. 3 din Legea nr. 631/2002 până la 31.12.2003; art. 9 al. 7 din Legea nr. 507/2003 până la 31.12.2004 şi art. 8 al. 7 din Legea nr. 511/2004 până la 31.12.2005, art. 5 alin. 1 din Legea nr. 379/2005 până la 31.12.2006.

A mai arătat reclamanta că este îndreptăţită la primele de vacanţă pe anul 2006 motivat de faptul că suspendările dispuse în legile bugetului anual şi-au încetat aplicabilitatea la momentul formulării prezentei acţiuni, neexistând nici un act normativ care să abroge dispoziţiile art. 34 al. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată.

Prin întâmpinare, pârâta Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de Muncă B a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

Soluţionând cauza în fond, T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal, prin sentinţa nr.1514 din 7 noiembrie 2007, a admis acţiunea şi a obligat pe pârâtă să plătească reclamantei prima de concediu egale cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu pentru anul 2006, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că potrivit art. 33 al. 2 din Legea nr. 188/1999 ( în prezent art. 34 al. 2 din actuala lege) funcţionarul public, are dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu şi că suspendarea succesivă a acordării primei anuale prin diferite acte normative nu au dus la stingerea dreptului, dispoziţia prevăzută de art. 34 al. 2 din Legea nr. 188/1999 republicată fiind în vigoare şi neabrogată.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă B, care a arătat că sentinţa este nelegală, deoarece prin diferite acte normative acordarea primei de vacanţă a fost suspendată şi că prin urmare nu a existat temei legal de acordare a acestor drepturi băneşti; că nu i se poate imputa vreo culpă în neplata primelor de vacanţă, întrucât a respectat dispoziţiile legale în vigoare.

Recursul se poate încadra în dispoziţiile art. 304 pct. 9 cod pr. civilă.

Recursul este nefondat.

Dispoziţiile art. 33 al. 2 din Legea nr. 188/1999 ( în prezent art. 34 al. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată), prin care funcţionarul public are dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariu de bază din luna anterioară plecării în concediu, sunt imperative şi nu au fost abrogate.

Suspendarea succesivă a dreptului de acordare a primei de vacanţă pentru perioada 2003 – 2006, care evident a avut un caracter temporar, atâta vreme cât suspendarea a fost anuală, nu duce la stingerea dreptului.

În acest context, sentinţa pronunţată de prima instanţă este temeinică şi legală şi cum din oficiu nu se constată motive de ordine publică care să ducă la casarea sentinţei recurate, curtea în baza art. 304 pct. 9 raportat la art. 3042 şi art. 3123 (1) cod pr. civilă, va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtă.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

 

D E C I D E,

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă B, cu sediul în mun. B, Calea Naţională nr. 85, jud. B, împotriva sentinţei nr. 1514 din 07.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal în dosar nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 14 februarie 2008.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

Red. G.C.

Jud. N. E.

S. M.

Tehnored. D.S.

Ex. 2/18.02.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑