• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act emis de autoritati publice locale. Recurs

Hotararea nr. 484 din data 2010-02-24
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 484

Şedinţa publică de la 24 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE: - (...) (...) - Judecător

- (...) (...) - Judecător

- (...) (...) - Judecător

Grefier: - N. J.

 

 

XXXXX

 

S-au luat în examinare recursurile declarate de pârâţii Primarul Comunei U., E. G., E. N. şi D. F. E., împotriva sentinţei nr. 815 din data de 25 noiembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta Instituţia Prefectului Judeţului O.

La apelul nominal au lipsit recurenţii pârâţi Primarul Comunei U., E. G., E. N. şi D. F. E. şi intimata reclamantă Instituţia Prefectului Judeţului O.

Procedura legal îndeplinită.

S-a prezentat referatul cauzei, arătându-se că recursurile au fost declarate şi motivate în termenul legal.

S-a arătat că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă conform dispoziţiilor art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă.

S-a referit că intimata reclamantă Instituţia Prefectului Judeţului O şi pârâtul Primarul Comunei U. au depus la dosarul cauzei întâmpinări.

Nemaifiind alte cereri, Curtea apreciind cauza în stare de soluţionare a trecut la deliberări:

 

 

C U R T E A

 

 

 

Asupra recursului de faţă;

Prin Sentinţa nr. 815 din data de 25 noiembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), s-a admis acţiunea reclamantei Instituţia Prefectului Judeţului O în contradictoriu cu pârâţii Primarul comunei U., D. F. E., E. G. şi E. N..

Constată nulitatea absolută a dispoziţiei nr.199/22.07.2009 emisă de Primarul comunei U..

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că prin art. 31 din Legea nr. 188/1999 R se reglementează salarizarea funcţionarilor publici, cu precizarea că aceasta se face conform prevederilor legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare.

Fără a ţine seama de dispoziţiile legale enunţate anterior, pârâtul Primarul comunei U. a emis dispoziţia nr.199/22.07.2009 prin care a acordat începând cu 01.07.2009 funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei U., respectiv D. F. E., E. G. şi E. N. suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare în procent de 25% fiecare.

În ceea ce priveşte acordarea celor două sporuri, tribunalul constată că până la intrarea în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unic de salarizare, anual prin ordonanţe ale Guvernului au fost reglementate drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, respectiv OUG nr. 92/2004, OG nr. 2/2006 şi OG nr. 6/2007.

In cadrul acestor acte normative au fost enumerate sporurile, premiile, primele şi alte drepturi de natură salarială ce se acordă funcţionarilor publici precum şi cuantumul acestora, prin stabilirea unui procent din salariul de bază. Procentul celor două suplimente salariale nu a fost stabilit prin nici o lege, astfel încât orice cuantificare a acestora este arbitrară.

Pentru a fi posibilă cuantificarea celor două suplimente menţionate în lege, ca părţi componente ale salariului funcţionarului public, este necesară legiferarea, respectiv emiterea unor dispoziţii date în aplicarea şi în executarea art. 31 alin. 1 lit. c şi d din Legea nr. 188/1999 R, atribuţie ce revine fie legiuitorului printr-un act normativ cu forţă juridică de lege, fie Guvernului prin adoptarea unei hotărâri date în executarea prevederilor cuprinse în această lege.

În condiţiile în care modalitatea de calculare a suplimentului postului şi suplimentului corespunzător treptei de salarizare nu are reglementare legală, acordarea acestor drepturi într-un cuantum arbitrar încalcă şi dispoziţiile deciziei Curţii Constituţionale nr. 820/3 iulie 2008, cât şi competenţa instanţei de judecată, care nu se poate substitui puterii legislative.

Mai mult, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 820 din 3 iulie 2008 a statuat că ,în lipsa unor reglementări legale care să stabilească modalitatea de calculare a suplimentului postului şi suplimentului corespunzător treptei de salarizare, instanţa de judecată nu poate să se substituie puterii legislative şi, implicit, să considere ca legală emiterea unor dispoziţii ale reprezentanţilor administraţiei publice locale prin care s-au acordat astfel de sporuri, în absenţa unor dispoziţii date în aplicarea şi în executarea art. 31 al. 1 lit. c şi d din Legea nr. 188/1999 republicată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii Primarul Comunei U., E. G., E. N. şi D. F. E., criticând-o ca netemeinică şi nelegală.

În motivarea recursului pârâţii au arătat că suplimentul postului şi suplimentul gradului nu sunt datorate de către angajator, deoarece prevederile art.29 alin.1 lit.c şi d din Legea 188/1999 au fost suspendate în mod expres prin art.44 din OUG 92/2004 şi art.48 din OG 2/2006.

S-a mai arătat de asemenea că sumele respective nu au fost prevăzute în bugetul instituţiei, context în care nu sunt datorate de către angajator.

Examinând recursul, Curtea reţine următoarele:

În conformitate cu prevederile art.31 alin.1 din Legea 188/1999 (forma actuală), pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din salariul de bază, sporul pentru vechimea în muncă, suplimentul postului, suplimentul corespunzător treptei de salarizare.

Prevederea legală privind compunerea salariilor funcţionarilor publici a fost suspendată prin art.44 din OUG 92/2004, text care a dispus expres că la data intrării în vigoare a acestui act normativ se suspendă aplicarea dispoziţiilor art.29 din Legea 188/1999 (actual art.31) , cu modificările ulterioare.

Ulterior, prin OG 2/2006, au fost suspendate prevederile art.29 alin.1 lit. c şi d din Legea 188/1999 (actual art.31), până la 31 decembrie 2006.

Curtea precizează că prin modificarea adusă Legii 188/199 prin Legea 251/2006, lit”d” a aliniatului 1 a art.29 care prevedea suplimentul corespunzător gradului a fost modificată, în sensul prevederii suplimentului corespunzător treptei de salarizare.

Prin Ordonanţa Guvernului nr.6/24 ianuarie 2007, au fost reglementate drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar al legii de salarizare şi altor drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi drepturile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007.

Potrivit art.1 alin.2 din OG 6/2007, sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.

Primarul , acordand aceste sporuri in lipsa unor dispozitii concrete de cuantificare , de stabilire a procentului si acriteriilor de acprdare , si in lipsa unor prevederi bugetare exprese a incalcat dispozitii imperative ale legii. Astfel ,in perioada 2004-2006 drepturile au fost suspendate prin OUG nr. 92/2004 iar de la 01 01 2007 prin OG nr. 6/2007 nu prevede exprex modalitatea de acordare acestor sporuri . Este adevarat ca aceste sporuri au continuat a fi prevazute in Statutul functinarului public dar cu mentiunea ca se vor aplica in concordanta cu legea viitoare a salarizarii unitare conform art. 31 alin.3 din legae nr. 188/1999.

Nu este intemeiata critica recurentului Primarul Com. U. referitoare la discriminare , diferentele salariale stabilite pe criterii obiective , de competenta , ierarhie si structura in administratia publica nu pot fi apreciate discriminari in sensul legii. Acordarea acestor sporuri prin sentinte anterioare a corespuns unei practici judecatoresti neunitare in acea perioada , unificarea realizandu –se in acest moment definitiv prin recursul in interesul legii pronuntat de ICCJ . Aceleasi argumente nefondate au fost sustinute si de catre ceilalti recurenti.

Pentru aceste considerente , intrucat sentinta recurata este legala si temeinica , in temeiul disp. art. 312 alin.1 C pr. civila va respinge recursurile ca nefondate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursurile declarate de pârâţii Primarul Comunei U., E. G., E. N. şi D. F. E., împotriva sentinţei nr. 815 din data de 25 noiembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta Instituţia Prefectului Judeţului O.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Februarie 2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

N. J.

 

 

Red. LB

Tehn. MI 2 ex/03.03.2010

Toate spetele


Sus ↑