• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 847 din data 2009-09-22
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 847

Şedinţa publică de la 22 T. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) N.

Grefier J. E.

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect litigiu de muncă privind recursul formulat de E. O.-F. împotriva sentinţei civile nr. 1029 din 9.07.2008 a T r i b u n a l u l u i I a ş i (dosar nr(...)), intimată fiind Universitatea ˝E. B. din I.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat O. P. pentru recurentul E. O.-F., lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca dosarul este la al cincilea termen.

Avocat O. P. pentru recurentul E. O.-F. depune la dosar o declaraţie de renunţare la judecată de către Universitatea ˝E. B. din I şi o copie de pe ordinul de numire a rectorului universităţii. Arată că nu insistă în excepţia de constituţionalitate deoarece are prioritate renunţarea la judecată.

Instanţa constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbateri.

Avocat O. P. pentru recurentul E. O.-F. solicită admiterea recursului şi să se ia act de renunţarea la judecată a Universităţii ˝E. B.. Fără cheltuieli de judecată.

Declarând dezbaterile închise.

După deliberare,

 

CURTEA DE APEL,

 

Asupra recursului de faţă:

Prin cererea înregistrată sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l I a ş i, reclamanta Universitatea „E. B.” din I a chemat în judecată pe pârâtul E. O.-F. solicitând instanţei ca, pe baza probelor ce se vor administra în cauză, să pronunţe o hotărâre prin care să dispună anularea deciziei nr.267/1.09.2006 de încetare a contractului individual de muncă şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că decizia contestată nu îndeplineşte condiţiile generale de validitate ale actului juridic (prevăzute de art.948 Cod civil) în sensul că numitul U. E. nu are calitatea de a reprezenta Universitatea „E. B.” din I în cadrul naşterii, modificării sau stingerii unui raport juridic de muncă; nu a fost valabil exprimat consimţământul părţilor (în sensul că nu a fost dat cu intenţia de a produce efecte juridice specifice unei încetări efective a contractului individual de muncă) şi este un înscris pro causa (pe rolul T r i b u n a l u l u i I a ş i se află înregistrat dosarul nr(...) prin care se solicită anularea contractului de muncă nr.(...)/04.11.2005).

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii, invocând excepţia lipsei calităţii de reprezentant a lui O. O. faţă de dispozitivul sentinţei civile nr.1072/20.02.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Pe fondul cauzei, pârâta a apreciat că instanţa de judecată nu poate să oblige un angajat să continue să execute un contract individual de muncă, cât timp acesta şi-a exprimat fără echivoc voinţa de a nu-l executa.

Părţile au depus la dosar înscrisuri.

La termenul de judecată din 18 aprilie 2007 instanţa de fond a invocat excepţia lipsei de interes a reclamantei în promovarea prezentei cereri.

Prin sentinţa civilă nr.1277/29 iunie 2007, T r i b u n a l u l I a ş i a respins excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată şi excepţia lipsei calităţii de reprezentant a lui O. O., excepţii invocate de către pârât şi a respins, ca fiind lipsită de interes, acţiunea formulată de reclamantă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta Universitatea „E. B.” din I, considerând-o ca fiind nelegală şi netemeinică, iar prin decizia nr.715/27.11.2007, Curtea de A P E L I A Ş I a respins excepţia lipsei calităţii de reprezentant a lui D. B. invocată de intimată, a admis recursul declarat de reclamanta Universitatea „E. B.” din I, prin reprezentant legal, a respins excepţia lipsei de interes a reclamantei invocată din oficiu şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, reţinând că reclamanta Universitatea „E. B.” din I are interes în promovarea acestei acţiuni, având în vedere faptul că pe rolul instanţei de fond se află o cauză având ca obiect tocmai valabilitatea contractului individual de muncă a cărui încetare constituie obiectul prezentei cauze.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i I a ş i sub nr(...).

La termenul de judecată din 09.01.2008, intimata a invocat excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 1162 din Legea nr. 84/1995 raportat la disp. art. 16 şi art. 32 din Constituţia României.

Prin decizia nr. 518/08.05.2008 pronunţată de Curtea Constituţională a fost respinsă ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1162 din Legea nr. 84/1995.

În cauză s-a pronunţat sentinţa civilă nr.1029/09.07.2008, prin care a fost admisă contestaţia formulată de contestatoarea Universitatea „E. B.” din I, a fost anulată decizia nr. 267/01.09.2006, intimata fiind obligată să achite contestatorului suma de 600 lei, cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Intimatul E. O.-F. a fost salariatul contestatoarei Universitatea „E. B.” din I, iar prin decizia nr. 267/01.09.2008 s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al intimatei, începând cu data de 01.09.2006, în temeiul disp. art. 55 lit. b Codul muncii, ca urmare a acordului părţilor.

Decizia nr. 267/01.09.2006 a fost semnată de către intimată, în calitate de salariată, şi de către decanul Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „E. B.” din I, numitul U. E..

Potrivit disp. art. 55 lit. b Codul muncii, contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea. Actul juridic prin care părţile pun capăt raportului de muncă trebuie să îndeplinească toate condiţiile de fond stabilite de lege pentru validitatea oricărui act juridic, fiind necesar ca acestea să-şi materializeze acordul de voinţă printr-un consimţământ care să întrunească cerinţele art. 948 Cod civil. Astfel, consimţământul părţilor trebuie să fie valabil exprimat, să fie serios şi explicit şi să excludă orice echivoc.

Conform disp. art. 35 din Decretul nr. 31/1954, „persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale”. Potrivit disp. art. 68 alin. 1 din Legea nr. 128/1997, instituţia de învăţământ superior este condusă de senatul universitar prezidat de rector, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, conducerea operativă a instituţiei de învăţământ superior este asigurată de biroul senatului al cărui preşedinte este rectorul. În art. 1162 din Legea nr. 84/1995 se prevede că structurile şi funcţiile de conducere ale universităţilor particulare, atribuţiile, modul de constituire, durata mandatelor şi limitele de vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite de carta universităţii. Potrivit disp. art. 74 din Carta Universităţii „E. B.” din I, preşedintele instituţiei reprezintă, împreună cu rectorul, universitatea în relaţiile cu terţii. Astfel, faţă de toate aceste dispoziţii legale, s-a reţinut de către instanţă că reprezentantul legal al universităţii este rectorul, acesta având atribuţii de reprezentare şi la încheierea actelor juridice.

Totodată, instanţa a reţinut şi faptul că, în speţă, contestatoarea, reprezentată legal prin rector, nu şi-a exprimat consimţământul pentru încetarea contractului individual de muncă al intimatei în temeiul disp. art. 55 lit. b Codul muncii, prin acordul părţilor. De asemenea, nici nu s-au făcut dovezi din care să rezulte că decanul Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială, U. E., a fost mandatat de către contestatoare pentru a proceda la încetarea contractului individual de muncă al intimatei.

În consecinţă, încetarea contractului individual de muncă constatată de către decanul unei facultăţi din cadrul Universităţii „E. B.” nu poate fi considerată ca producând efecte juridice, astfel prima instanţă a reţinut că decizia nr. 267/01.09.2006 este nelegală.

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs pârâtul E. F., considerând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:

În mod greşit prima instanţă a reţinut că U. E. nu ar avea mandat pentru a semna decizia de încetare a contractului de muncă încheiat între părţi, actele depuse la dosar relevând contrariul.

Se mai invocă lipsa calităţii de reprezentant a domnului profesor B. D., care nu are calitatea de salariat al Universităţii „E. B.” din I şi nu a avut mandat de a reprezenta această universitate.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, se arată că, odată constatată nulitatea deciziei de încetare a contractului de muncă, ar trebui dispusă reîncadrarea pârâtei, ori reclamanta nu are nici un interes în continuarea raporturilor cu pârâta.

În cauză s-a mai invocat excepţia de neconstituţionalitate a disp.art.72 alin.5 din Legea nr.128/1997, însă la termenul de judecată din data de 22.09.2009, recurenta a renunţat la sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea acestei excepţii.

La termenul de judecată din data de 22.09.2009 s-a depus o cerere de renunţare a Universităţii „E. B.” din I la judecata acţiunii formulate în contradictoriu cu pârâtul E. O. F. în dosarul nr(...) al Curţii de A P E L I A Ş I.

Recurenta a declarat că este de acord cu renunţarea la judecată în acest stadiu procesual, fără a avea alte pretenţii.

Pentru aceste considerente, în temeiul disp.art.312 alin.2 şi art.246 din C o d u l d e procedură civilă, se va admite recursul declarat de pârâtul E. O. F., se va modifica în tot sentinţa pronunţată de prima instanţă şi se va lua act de renunţarea reclamantei, prin reprezentant legal, la judecata acţiunii formulate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de intimatul E. O.-F. împotriva sentinţei civile nr.1029 din 09.07.2008 a T r i b u n a l u l u i I a ş i, sentinţă pe care o modifică în tot.

Ia act de renunţarea contestatoarei Universităţii „E. B.” din I la judecata acţiunii formulate în contradictoriu cu intimatul E. O.-F., în dosarul nr(...) al Curţii de A P E L I A Ş I.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.09.2009.

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

M.N.C. B.C. M.C. Grefier,

P.I.

 

Red./Tehnored.: M.C;

30.09.2009 - 2 ex.;

T r i b u n a l u l I a ş i:- D. D. F.;

- B. D..

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑