• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1335/R-CM din data 2009-10-06
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Operator date 3918

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 1335/R-CM

 

Şedinţa publică din 06 Octombrie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) E.

Grefier N. T.

 

 

S-a luat în examinare pentru soluţionare recursul declarat de contestatorul M. J. D., împotriva sentinţei civile nr.617 din 9 iunie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns avocat M. D. A pentru recurentul-contestator M. J. D., în baza împuternicirii avocaţiale nr.23/2009, emisă de Cabinet individual- B a r o u l V â l c e a şi consilier juridic O. D. pentru intimata S.C. N. S.A. Râmnicu V, în baza împuternicirii de reprezentare juridică emisă de Colegiul Consilierilor Juridici V.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxelor judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că nu sunt cereri prealabile acordării cuvântului asupra recursului.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra lui.

Apărătorul recurentului-contestator susţine oral recursul aşa cum a fost formulat în scris, solicitând admiterea lui şi modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii contestaţiei, anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă şi reîncadrarea în funcţia avută, cu obligarea intimatei la plata drepturilor băneşti de care a fost lipsit contestatorul. Depune la dosar concluzii scrise însoţite de documente pe care contestatorul le-a întocmit cu executorul judecătoresc şi decizia nr.205 din 26.06.2001 pronunţată de Curtea Constituţională.

Consilier juridic O. D. pentru intimata S.C. N. S.A. Râmnicu V având cuvântul, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii pronunţate de prima instanţă ca fiind legală şi temeinică, pentru motivele invocate în întâmpinarea depusă la dosar şi susţinute oral.

Susţine că, din înscrisurile probatorii aflate la dosar, rezultă că angajatorul a respectat toate prevederile legale în vigoare şi că atât preavizul cât şi decizia de concediere au fost comunicate prin poştă, iar contestatorul a refuzat primirea.

Precizează că sediul S.C. N. S.A. se află în interiorul S.C. P. S.A., iar serviciul de poştă se face prin S.C. P. S.A.

 

C U R T E A

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i V â l c e a, contestatorul M. J. D., în contradictoriu cu intimata S.C. N. S.A., a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună anularea deciziei nr.1181/8.12.2008 emisă de intimată, reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior şi obligarea intimatei la plata drepturilor băneşti cuvenite şi a despăgubirilor calculate de la data încetării activităţii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei a arătat că prin decizia contestată i-a fost desfăcut contractul individual de muncă în temeiul art.55 lit.c coroborat cu art.58 alin.2 şi art.65 Codul muncii şi că această măsură este netemeinică, deoarece nu au fost respectate drepturile şi obligaţiile inserate în contractul individual de muncă.

Prin întâmpinarea formulată, intimata a invocat tardivitatea formulării contestaţiei, arătând că a fost depăşit termenul legal reglementat de art.283 alin.1 Codul muncii, respectiv 30 de zile de la data comunicării deciziei de concediere. De asemenea, a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, cu motivarea că încetarea contractului individual de muncă al contestatorului s-a făcut având în vedere dificultăţile economice şi necesitatea reorganizării activităţii consiliului de administraţie, fiind respectate dispoziţiile art.65 din Codul muncii şi cele din contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

Prin sentinţa civilă nr.617/9.06.2009 a fost respinsă contestaţia ca fiind tardiv formulată, instanţa reţinând că prin decizia nr.1181/8.12.2008 emisă de intimată, s-a dispus, în temeiul art.55 lit.c coroborat cu art.58 alin.2 şi art.65 din Codul muncii, încetarea contractului individual de muncă al contestatorului M. J. D., având funcţia de inginer electronist în cadrul Secţiei electro. Încetarea contractului a avut loc ca urmare a desfiinţării postului contestatorului. În cuprinsul deciziei s-a reţinut că salariatul a refuzat să semneze decizia pentru luare la cunoştinţă.

A mai reţinut tribunalul că, în conformitate cu art.75 din Codul muncii, decizia de concediere produce efecte de la data comunicării acesteia, comunicare ce se face personal către salarial sub semnătură de primire, sau, în caz de refuz, prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reşedinţa acestuia.

A constatat instanţa că în speţă contestatorul a refuzat primirea deciziei contestate, motiv pentru care aceasta i-a fost comunicată prin scrisoare recomandată la data de 11.12.2008 şi că în perioada 8.12.2008 – 26.03.2009 (data formulării contestaţiei) salariatul a încercat reluarea raporturilor de muncă, însă a fost refuzat de către angajator.

A concluzionat tribunalul că acţiunea a fost formulată cu depăşirea termenului de 30 de zile instituit de art.283 alin.1 lit.a Codul muncii şi ca atare a respins contestaţia ca fiind tardiv formulată.

În termen legal contestatorul a declarat recurs împotriva acestei sentinţe, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, după cum urmează:

În mod greşit instanţa a soluţionat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, fără a administra un minim de probatoriu, bazându-şi soluţia numai pe înscrisul de la fila 9 din dosar, în condiţiile în care chiar intimata a arătat că a comunicat salariatului decizia ca urmare a notificării adresate prin executorul judecătoresc. În aceste condiţii contestatorului i-a fost încălcat dreptul la apărare şi la un proces echitabil, refuzându-i-se posibilitatea de a administra probe cu privire la această excepţie.

În legătură cu documentul de la fila 9, recurentul a susţinut că acesta face dovada comunicării preavizului şi că la rubrica expeditor este trecută S.C. P. S.A., iar nu S.C. N. S.A., deşi acestea sunt două unităţi distincte.

Mai susţine contestatorul că dovada comunicării legale a deciziei trebuie dovedită cu confirmarea de primire de către angajat, sub semnătura acestuia şi că termenul de 30 de zile trebuie socotit de la data unei astfel de comunicări legale. Sancţiunea necomunicării constă în aceea că decizia nu produce efecte, comunicarea reprezentând o garanţie pentru ocrotirea intereselor salariatului şi neputând fi înlocuită cu alte probe (aceasta este practica constantă a fostului Tribunal Suprem).

Prin întâmpinarea formulată, intimata S.C. N. S.A. a solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că decizia de desfacere a contractului de muncă a fost comunicată legal, prin poştă cu confirmare de primire - nr.12769 - , primirea fiind însă refuzată de recurentul-contestator.

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, curtea reţine următoarele:

Prin decizia nr.10/29.05.2008 (f.7 dosar fond), Consiliul de administraţie al S.C. N. S.A. Râmnicu V a aprobat propunerea de reorganizare a societăţii prin desfiinţarea unui număr de 60 de locuri de muncă, urmată de concedieri individuale, măsura fiind luată ca urmare a dificultăţilor economice financiare înregistrate de societate. În cadrul Secţiei electro s-a dispus reducerea unui post de inginer electro, respectiv postul ocupat de contestatorul M. J. D. (f.8).

La data de 7.11.2008 acestuia i-a fost acordat un preaviz de 20 de zile lucrătoare (f.9 dosar fond), iar prin decizia nr.1181/8.12.2008, înregistrată la angajator sub nr.11535/8.12.2008 (f.12), s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatorului din iniţiativa angajatorului pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, începând cu data de 8.12.2008. Decizia a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.55 lit.c coroborat cu art.58 alin.2 şi cu art.65 şi urm. din Codul muncii.

Pe această decizie s-a făcut menţiunea că salariatul refuză să semneze de primire, menţiune atestată de 4 martori. Împotriva acestor menţiuni contestatorul nu s-a înscris în fals.

Ca urmare a refuzului contestatorului de a primi decizia, angajatorul i-a comunicat-o prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (f.13 dosar fond). În înscrisul aflat la fila 13 apare ca expeditor S.C. N. S.A. cu sediul în Râmnicu V,(...), iar ca destinatar M. J. D., cu domiciliul în Calea lui U. nr.48, (...).27, .A, .12. Scrisoarea recomandată a plecat de la unitate la data de 9.12.2008, iar oficiul de poştă l-a avizat pe salariat la data de 10.12.2008, contestatorul lipsind de la domiciliu.

Contestatorul nu s-a prezentat la oficiul poştal pentru a ridica înscrisul, acesta fiind păstrat până la data de 22.12.2008, când a expirat termenul de păstrare, aprobându-se înapoierea înscrisului la expeditor.

Curtea constată aşadar că în speţă angajatorul a respectat regulile impuse de Codul muncii, în sensul că, urmare a refuzului de primire personală a deciziei de desfacere a contractului individual de muncă, a procedat la comunicarea legală prin poştă a respectivului înscris.

Deşi recurentul-contestator a luat cunoştinţă de existenţa deciziei încă din data emiterii acesteia, dată la care a refuzat să semneze de primire, iar unitatea angajatoare i-a comunicat decizia prin recomandată cu confirmare de primire în decembrie 2008, totuşi contestaţia a fost promovată abia în luna martie 2009.

Constatând că a fost depăşit termenul de 30 de zile reglementat de dispoziţiile art.283 alin.1 lit.a Codul muncii, în mod corect T r i b u n a l u l V â l c e a a respins contestaţia ca fiind tardiv formulată, situaţie faţă de care, curtea, în temeiul art.312 Cod procedură civilă, va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de contestatorul M. J. D., împotriva sentinţei civile nr.617 din 9 iunie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a în dosarul nr(...), intimată fiind S.C. N. S.A. Râmnicu V.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 6 octombrie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – secţia civilă pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

 

Grefier,

N. T.

 

 

Red. L.I.

Tehnored. G.T.

2 ex./07.10.2009

Jud. fond: C. A. N.

E. D.

Toate spetele


Sus ↑