• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1269/2009 din data 2009-12-03
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 1269/2009

Şedinţa publică din 03 E. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) – grefier

 

Pe rol se află soluţionarea recursurilor formulate de reclamanta H. T. şi pârâta Asociaţia de Proprietari Prima B. Sibiu împotriva sentinţei civile nr.151/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S i b i u în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă recurenta reclamanta H. T. asistată de avocat N. B. şi avocat O. E. pentru recurenta pârâtă Asociaţia de Proprietari Prima B. Sibiu.

Procedura este îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în recurs.

Reprezentanta recurentei reclamante H. T. solicită admiterea recursului lor modificarea sentinţei instanţei de fond în sensul admiterii contestaţiei cu toate petitele.

Cu cheltuieli de judecată şi depune Notă de cheltuieli.

Cu privire la recursul formulat de pârâta solicită respingerea acestui recurs ca nefondat.

Reprezentanta pârâtei Asociaţia de Proprietari Prima B. Sibiu solicită admiterea recursului lor în sensul acordării cheltuielilor de judecată solicitate.

Cu cheltuieli de judecată şi depune chitanţa şi factura reprezentând onorariu de avocat.

Cu privire la recursul formulat de reclamanta H. T. solicită respingerea acestuia ca nefondat.

Instanţa faţă de actele şi lucrările dosarului lasă cauza în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL

Asupra recursului de faţă;

 

Prin Sentinţa civilă nr.591 din data de 26 mai 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S i b i u a fost respinsă contestaţia formulată şi precizată de

 

contestatoarea H. T. împotriva intimatei Asociaţia de proprietari „Prima B.” Sibiu. Prin decizia nr.959/2008 Curtea de A p e l A l b a-I a admis recursul declarat de reclamanta H. T., a casat sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe de fond.

În rejudecare, dosarul a fost înregistrat la t r i b u n a l u l S i b i u sub nr(...).

Prin contestaţia formulată şi precizată la fila 19 din primul dosar de fond, contestatoarea solicită:

- anularea Hotărârii nr.1/2008 privind încetarea contractului individual de muncă ca fiind nelegală;

- anularea deciziei nr.2/27.03.2008 prin care s-a dispus încetarea aceluiaşi contract de muncă;

- repunerea părţilor în situaţia anterioară încetării raportului de muncă, respectiv obligarea intimatei la reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior,obligarea intimatei la plata către contestatoare a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate începând cu data încetării contractului individual de muncă şi până la reîncadrarea efectivă în muncă;

- obligarea pârâtei să vireze la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate contribuţiile datorate asupra fondului de salarii realizat în condiţiile Legii nr.95/2006.

În motivarea contestaţiei, contestatoarea susţine, în esenţă, că desfacerea contractului de muncă este nelegală deoarece nu există o hotărâre validă a AGA de proprietari prin care să se dispună încetarea contractului individual de muncă, numitul R D. nu a fost desemnat preşedinte al asociaţiei şi deci nu are competenţa să semneze hotărârea de concediere aceasta fiind lovită de nulitate.

Decizia nr.2 din data de 27.03.2008 a AGA este nelegală deoarece în baza acesteia s-a dispus desfacerea contractului de muncă al contestatoarei care deja era încetat iar prin această hotărâre s-a schimbat motivul încetării raportului juridic de muncă. În ceea ce priveşte decizia nr.2/2008 s-a acordat un nou termen de preaviz de 20 de zile lucrătoare.

În drept, contestaţia este întemeiată pe prevederile art.283, 103, 62, 75,76,78 din C.M., Legea nr.95/2006.

Prin întâmpinare, intimata solicită respingerea contestaţiei. În apărare, intimata susţine că preşedintele asociaţiei a fost ales statutar, în cadrul Adunării Generale din data de 18 noiembrie 2007 iar Legea nr.230/2007 nu prevede înregistrarea modificării preşedintelui la registrul aflat la J u d e c ă t o r i a S i b i u. Intimata arată că potrivit art.26 din Legea nr.230/2007 numai membrii asociaţiei pot contesta lucrările sau hotărârile acesteia, ori, contestatoarea nu este membră a asociaţiei. În cadrul A.G.A. din data de 14.02.2008 s-a discutat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 şi s-au dispus măsuri menite să realizeze economii, una dintre aceste măsuri fiind şi reducerea postului contestatoarei, sarcinile acesteia urmând a fi preluate de o persoană care să nu fie remunerată, deoarece asociaţia este compusă din peroane care majoritatea sunt pensionari, veniturile fiind foarte mici.

Din probatoriul administrat în cauză instanţa de judecată a reţinut următoarele:

În baza contractului individual de muncă nr.1/2006 înregistrat la ITM Sibiu, contestatoarea a fost angajată la intimată pe durată nedeterminată în calitate de administrator, activitatea urmând a se desfăşura începând cu data de 01.09.2006 (filele 7-8 din primul dosar de fond).

Cu ocazia Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari din data de 18.11.2007 ca urmare a demisiei preşedintei acesteia, s-a ales un nou Comitet executiv, preşedinte fiind desemnat dl. R D., proprietar al unui apartament din asociaţie, membru al asociaţiei. De asemenea, Adunarea Generală a delegat Comitetul Executiv ca împreună cu administratorul să întocmească balanţa de verificare şi casa la predarea-primire între noul şi vechiul comitet executiv. Procesul-verbal este semnat de 14 persoane.

În cadrul AGA a asociaţiei din data de 14.02.2008, Comitetul Executiv prin preşedinte a propus încetarea contractului individual de muncă al administratorului având în vedere proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli mic din care o parte din sume urmează a fi alocate reabilitării clădirii iar atribuţiunile administratorul să fie preluate de preşedintele asociaţiei care le va îndeplini fără a fi remunerat, întrucât majoritatea membrilor asociaţiei sunt pensionari care au venituri mici iar numărul familiilor este mic.

Prin Hotărâre nr.1/2008 dată de AGA s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al d-nei administrator în baza art.65 C.M. având în vedere considerentele prezentate în şedinţa AGA din data de 14.02.2008, preluarea atribuţiilor de administrator al asociaţiei de către preşedintele asociaţiei, au fost împuternicite persoanele care să reprezinte asociaţia în relaţia cu CEC şi alte măsuri ce vizează activitatea asociaţiei(fila 14 din primul dosar de fond).

La data de 19 februarie 2008, contestatoarea a fost notificată de asociaţie că urmează să-i înceteze raportul de muncă deoarece asociaţia nu îşi mai permite financiar să achite drepturile salariale lunare pentru activitatea prestată şi i se acordă acesteia un preaviz de 20 de zile lucrătoare, perioadă după care contractul de muncă va înceta în baza art.65 din C.M.

Prin Decizia nr.2/27.03.2008 se dispune încetarea contractul de muncă al contestatoarei în baza ar.65 C.M. începând cu data de 1 aprilie 2008(fila 16 din primul dosar de fond).

La dosarul cauzei s-a depus Acordul de asociere al proprietarilor, acord dat de aceştia la data de 28 iunie 2005 din care rezultă că sunt 21 de proprietari iar potrivit adresei de la fila 25 la data de 18 aprilie 2008 în asociaţie mai erau înscrişi 19 membri. La dosarul cauzei s-a depus şi Statutul Asociaţiei de Proprietari.

La dosarul de fond după rejudecare, la fila 17 s-a depus cererea Asociaţiei de Proprietari-intimată în cauză - adresată J u d e c ă t o r i e i S i b i u din conţinutul căreia instanţa de fond reţine că prin aceasta s-a solicitat efectuarea modificării structurii de conducere a comitetului executiv şi preşedintelui, ulterior s-a renunţat deoarece s-a constatat că au fost proprietari care nu au participat la şedinţa AGA din data de 18.11.2007 dar hotărârea nu a fost anulată.

La fila 19 s-a depus Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008.

Prin sentinţa civilă nr.151/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S i b i u în dosar (...) s-a admis în parte contestaţia formulată şi precizată de contestatoarea H. T. în contradictoriu intimata ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI”PRIMA B.” şi în consecinţă a fost obligată intimata să vireze la bugetul Fondului Naţional Unic de asigurări sociale de sănătate contribuţiile datorate acestuia pe durata contractului de muncă al contestatoarei.

Au fost respinse celelalte capete de cerere.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut din perspectiva dispoziţiilor art.65 Codul muncii că desfiinţarea locului de muncă deţinut de contestatoare are o cauză reală, serioasă şi a fost efectivă, raportat la faptul că veniturile asociaţiei sunt limitate în contextul în care are loc reabilitarea clădirii, la împrejurarea că atribuţiile acesteia au fost preluate de preşedintele asociaţiei ca activitate neremunerată şi că în locul său nu a fost angajată o altă persoană.

S-a apreciat că Hotărârea nr.1/2008 nu constituie o decizie de desfacere a Contractului Individual de Muncă al contestatoarei, ci o concretizare a discuţiilor ce au avut loc în cadrul AGA.

Potrivit art.26 din Legea 230/2007 s-a mai avut în vedere faptul că reclamanta, în calitate de administrator al societăţii nu poate ataca hotărârile luate de adunarea generală.

Astfel, s-a constatat că măsura concedierii contestatoarei a fost dispusă cu respectarea prevederilor legale în materie.

În schimb, pentru lipsa dovezii achitării de către asociaţie a CAS-ului aferent veniturilor realizate de contestatoare, s-a dispus îndeplinirea acestei obligaţii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatoarea, solicitând admiterea acesteia, modificarea hotărârii atacate, în sensul admiterii în totalitate a contestaţiei.

În expunerea de motive arată în esenţă că în mod greşit instanţa a apreciat că Hotărârea 1/2008 nu este o decizie de încetare a D., chiar dacă cuprinde şi alte măsuri luate la nivel de asociaţie, deci în final suntem în prezenţa a 2 decizii de concediere cu 2 preavize.

În aceste condiţii invocă nulitatea Hotărârii 1/2008 pentru lipsa îndeplinirii condiţiilor de formă prevăzute de art.74 Codul muncii (neprevederea preavizului şi a şi a motivelor care au determinat încetarea D..

Apreciază nulă Hotărârea nr.1/2008 pentru faptul că nu a fost legal constituit comitetul executiv semnatar al acestuia şi astfel nu au fost respectate modificările statutare conform legii 230/2007.

Consideră aşadar că are calitatea de a ataca hotărârea AGA nr.1/2008 întrucât prin aceasta s-a produs în privinţa sa o concediere nelegală.

Prin nevalidarea printr-o hotărâre judecătorească a hotărârii de instituire în cadrul asociaţiei a noului preşedinte, Hotărârea nr.2/2008 este nulă deoarece a rămas fără obiect, încetarea E. dispunându-se deja prin Hotărârea 1/2008.

Invocând apoi dispoziţiile art.77 Codul muncii, susţine contrarietatea între cele 2 hotărâri 1 şi 2 din 2008 şi astfel apreciază că cea de-a doua este contrafăcută, având un conţinut fals.

În drept invocă art.304 pct.9 Cod pr.civilă.

Împotriva aceleiaşi hotărâri a declarat recurs şi intimata Asociaţia de Proprietari Prima B. Sibiu, solicitând admiterea acesteia, modificarea în parte a hotărârii, în sensul acordării cheltuielilor de judecată solicitate în raport cu admiterea contestaţiei şi menţinerea celorlalte dispoziţii ca legale şi temeinice.

Solicită cheltuieli de judecată.

În motivare arată că deşi în cuprinsul hotărârii s-a consemnat în mod corect solicitarea reprezentantei asociaţiei de acordare a cheltuielilor de judecată, instanţa în dispozitiv a luat act că nu se solicită cheltuieli de judecată, fapt neadevărat.

În drept invocă art.274 Cod procedură civilă şi 304 pct.9 Cod procedură civilă.

Părţile nu au depus întâmpinări în cauză, însă intimata – recurentă H. T. a depus un înscris întitulat „Memoriu” (f.14) ce conţine punctul său de vedere referitor la anumite aspecte ale cauzei.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate prin prisma aspectelor critice invocate, cât şi din oficiu potrivit art.304/1 Cod procedură civilă, Curtea apreciază recursurile de faţă ca nefondate, urmând a le respinge în temeiul art.312 Cod procedură civilă, pentru considerentele ce vor fi mai jos expuse.

În ceea ce priveşte recursul contestatoarei, sunt a se reţine următoarele:

Recurenta H. T. a fost angajata intimatei Asociaţia de Proprietari Prima B. pe durată nedeterminată, începând cu 1.09.2006, în calitate de administrator, conform Contractului Individual de Muncă nr.1/2006, înregistrat la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă la 6.09.2007 (f.7-8).

Ca urmare a întrunirii Adunării Generale a Asociaţiei din data de 14.02.2008, ale cărei concluzii s-au materializat prin procesul verbal existent la dosar fila 14, s-a adoptat Hotărârea nr.1/2008, semnată de Comitetul Executiv, prin care s-a hotărât luarea unui set de 7 măsuri care privesc asociaţia, determinate de reparaţiile ce urmau a se face clădirii asociaţiei şi implicit reducerii cheltuielilor acesteia prin preluarea atribuţiilor administratorului de către preşedinte, ca activitate neremunerată.

Deci, prin Hotărârea 1/2008 a AGA s-a hotărât încetarea Contractului Individual de Muncă al contestatoarei.

Ca urmare a acestei hotărâri, contestatoarea a fost notificată prin adresa nr.12/19.02.2008, motivat despre împrejurarea acordării preavizului de 20 zile lucrătoare, după care operează încetarea Contractului Individual de Muncă în baza art.65 Codul muncii (f.15).

La expirarea acestui termen, respectiv la 27.03.2008, prin Decizia nr.2, intimata a decis încetarea Contractului Individual de Muncă al contestatoarei, începând cu 1.04.2008, în temeiul art.65 Codul muncii.

Deşi se susţine prin intermediul motivelor de recurs existenţa a două hotărâri de încetare a Contractului Individual de Muncă al contestatoarei, între care prima este lovită de nulitate, fapt ce atrage rămânerea fără obiect a celei de-a doua deoarece cuprinde o măsură deja luată, această afirmaţie se dovedeşte a fi nefondată.

De la început trebuie precizat că cele două acte în prezent atacate au în mod firesc titulaturi diferite: prima fiind o materializare a unor măsuri luate de membrii AGA poartă denumirea de „hotărâre”, iar cea de-a doua dispunând efectiv încetarea Contractului Individual de Muncă al contestatoarei poartă denumirea şi are conţinutul unei „decizii” astfel cum aceasta este reglementată a cuprinde în art.74 Codul muncii.

Revenind la Hotărârea nr.1/2008, se apreciază aşa cum corect a reţinut şi instanţa de fond, că aceasta, fiind o concretizare a măsurilor luate în cadrul unei şedinţe AGA, nici un moment nu poate fi calificată ca o decizie de încetare Contractului Individual de Muncă, care să poată fi contestată în condiţiile C o d u l u i m u n c i i, motiv pentru care nici nu s-a făcut pe aceasta menţiunea posibilităţii contestării ei potrivit art.283 c o d u l m u n c i i.

Dimpotrivă, ca urmare a emiterii Hotărârii 1/2008 a AGA în urma şedinţei din 14.02.2008, ulterior s-a emis efectiv Decizia nr.2/27.03.2008,care concretizează şi transpune faptic hotărârea de încetare a Contractului Individual de Muncă, acest fapt rezultând fără dubiu din preambulul deciziei (f.20).

Aşadar, pentru că hotărârea AGA, în contextul dat, nu poate face obiectul analizării ei prin prisma constatării unei nelegale concedieri, rămâne a se vedea dacă din perspectiva calităţii pe care a avut-o în cadrul Asociaţiei, contestatoarea poate cere constatarea nulităţii ei, ceea ce mai departe ar lăsa fără obiect Decizia nr.2/2008.

Şi sub acest aspect însă instanţa de fond a procedat corect, constatând că într-adevăr, potrivit art.26 din Legea nr.230/2007 hotărârile luate de AGA pot fi atacate de orice membru al asociaţiei, însă aşa cum am mai menţionat, în calitatea sa de administrator, contestatoarea nu este apreciată prin lege ca membru, deci nu poate contesta o atare hotărâre.

Mai mult decât atât, schimbarea componenţei Comitetului Executiv al Asociaţiei nu constituie o modificare a statutului ei pentru a fi necesară înregistrarea la judecătorie şi în plus niciun membru al acesteia nu a contestat calitatea de preşedinte a numitului R D., care astfel, potrivit art.27 lit.d din aceeaşi lege este mandatat să angajeze sau să elibereze din funcţie pe administrator, aşa încât în mod corect a semnat decizia nr.2/2008 de încetare a Contractului Individual de Muncă al petentei.

În privinţa legalităţii Deciziei nr.2/2008, se constată că în speţă a avut loc o concediere efectivă, având o cauză reală şi efectivă, potrivit art.65 Codul muncii, dată de aspectele rezultate din procesele-verbale din 18.11.2007 şi 14.02.2008, astfel că raportat la recursurile asociaţiei şi lucrările ce trebuiau efectuate pentru reabilitarea clădirii se justifică reducerea numărului membrilor asociaţiei, atribuţiile contestatoarei în cauză stabilindu-se a fi preluate ca activitate neremunerată de către preşedintele asociaţiei. Mai mult, după concedierea petentei, nu a fost angajat un alt administrator.

Faţă de aceste aspecte, recursul contestatoarei se priveşte a fi nefondat,aceeaşi soartă urmând a avea şi recursul intimatei.

Potrivit art.274 Cod procedură civilă, partea care cade în pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată.

Pentru lipsa dovezii achitării în privinţa reclamantei a asigurărilor de sănătate, intimata recurentă a fost obligată de instanţa de fond la plata acestora.

Nu se contestă prin prezentul recurs nelegalitatea acestei dispoziţii deci potrivit dispozitivului hotărârii este parte căzută în pretenţiuni.

Este adevărat că recurenta a solicitat cheltuieli de judecată şi că probabil dintr-o eroare în finalul considerentelor hotărârii (şi nu în dispozitiv) s-a luat act că nu se solicită astfel de cheltuieli, însă soluţia pronunţată este una corectă, intimatei Asociaţia de Proprietari „Prima B.” Sibiu neputându-i-se acorda cheltuieli de judecată câtă vreme acţiunea contestatoarei împotriva sa a fost admisă, chiar şi numai parţial.

Dimpotrivă, poate recurenta contestatoare ar fi fost în măsură să solicite cheltuielile de judecată la fond, proporţional cu capătul de cerere admis, însă o astfel de critică nu face obiectul recursului său.

Referitor la cheltuielile de judecată solicitate de ambele părţi, în recurs, acestea urmează a fi respinse, faţă de împrejurarea că recursurile declarate vor fi apreciate ca nefondate şi deci respinse.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursurile declarate de reclamanta H. T. şi pârâta Asociaţia de Proprietari Prima B. Sibiu împotriva sentinţei civile nr.151/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S i b i u în dosar (...).

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 3.12.2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

Red. NV.

Tehnored. SM.

2ex/12.01.2010.

Jud.fond: Ţ. M.. E. M.

Toate spetele


Sus ↑