• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 5262 din data 2009-10-06
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 5262

 

Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 06 octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

***********

Pe rol, pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 29 septembrie 2009, privind recursului declarat de reclamanta N. B., împotriva sentinţei civile nr. 2077 din 30.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Asociaţia de Proprietari Nr 18 Tg. J, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Procedura de citare este legal îndeplinită fără citarea părţilor.

Dezbaterile şi concluziile părţilor în cauză au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 29 septembrie 2009, care face parte integrantă din prezenta decizie când având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului şi pentru a se depune concluzii sau note scrise la solicitarea apărătorului intimatei pârâte, în conformitate cu dispoziţiile art. 260 şi 146 c.pr.civ, a amânat pronunţarea la data de 06 octombrie 2009.

În urma deliberării, s-a pronunţat următoarea soluţie.

 

C U R T E A

 

Prin acţiunea formulată, petenta N. B. a solicitat instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa să fie anulată decizia nr.3/06.01.2009 prin care i-a încetat contractul individual de muncă în temeiul art.65 alin.1 din Codul muncii, să fie reintegrată în postul avut anterior încetării contractului de muncă şi să fie obligată intimata la plata drepturilor salariale cuvenite de la încetarea contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă.

In motivarea acţiunii, petenta a arătat că i-a fost desfăcut abuziv contractul individual de muncă de către preşedintele Asociaţiei, în urma unei şedinţe a Comitetului executiv al asociaţiei, deşi această măsură ar fi putut fi hotărâtă doar de Adunarea generală a proprietarilor.

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa nr. 2077 din 30 martie 2009 a respins acţiunea formulată de petenta N. B. în contradictoriu cu intimata Asociaţia de Proprietari nr. 18 Tg. J.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că petenta a fost salariata intimatei în funcţia de contabil în perioada 05.08.2005 – 06.01.2009, fiindu-i desfăcut contractul individual de muncă în temeiul art.65 alin.1 din Codul muncii prin decizia nr.3/06.01.2009.

Prin procesul verbal din 20.10.2008, în urma concursului organizat, a fost declarată admis în funcţia de administrator numita E. D. urmând să fie încheiat contract individual de muncă cu aceasta începând cu 01.12.2008, conform dispoziţiei nr.421/20.11.2008.

Prin aceeaşi dispoziţie a fost numită comisia de inventariere şi s-a stabilit ca petenta să predea gestiunea noului administrator în perioada 20.11.2008 – 30.11.2008.

Prin procesul verbal din 12.11.2008 încheiat cu ocazia şedinţei Comitetului executiv al Asociaţiei s-a hotărât ca începând cu data de 20.11.2008 petenta să intre în concediul de odihnă pe anul 2008, urmând ca la expirarea acestui concediu să înceteze raporturile de muncă cu aceasta, iar petenta să predea documentele avute în primire.

Cu privire la apărarea intimatei în sensul că doar Adunarea Generală a Proprietarilor putea decide desfacerea contractului său de muncă, instanţa a apreciat-o ca neîntemeiată, deoarece potrivit art.27 pct. d din Legea nr.230/2007, adunarea generală a proprietarilor poate mandata comitetul executiv, prin preşedintele asociaţiei pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanei care ocupă funcţia de administrator de imobile, iar acest mandat a fost dat prin hotărârea Adunării Generale a Proprietarilor concretizată în procesul verbal din 20.09.2007 (filele 65 şi 66 de la dosar).

Ca urmare, la desfacerea contractului individual de muncă al petentei, intimata a respectat dispoziţiile legale, astfel încât acţiunea formulată de petentă a fost respinsă ca neîntemeiată.

Împotriva sentinţei a declarat recurs contestatoarea, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că nu i-a fost acordat preavizul prevăzut în contractul încheiat cu pârâta. Solicită a se analiza probele cauzei şi cererile sale din contestaţia formulată.

Recursul este fondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin hotărârea nr. 3 din 06 ianuarie 2009, Asociaţia de Proprietari nr. 18 Tg. J a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei, în baza art. 65 alin.1 Codul muncii.

Conform acestui text de lege, „concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia”.

A. 2 al aceluiaşi articol precizează că „desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă”.

In apărarea sa, intimata a prezentat cu totul alte argumente decât motivul conţinut de art. 65 alin. 1 Codul muncii, şi anume deficienţe în gestionarea şi buna funcţionare a asociaţiei, nemulţumiri ale locatarilor, vârsta înaintată a contestatoarei, specializarea necorespunzătoare pentru specificul postului etc.

Astfel, deşi în decizie se precizează că are loc o restructurare în cadrul intimatei, conform textului de lege, se constată inexistenţa vreunei dovezi, respectiv organigrame, state de funcţii şi alte probe prin care să se dovedească faptul că a avut loc o reorganizare efectivă având la bază o cauză reală şi serioasă.

Dimpotrivă, intimata invocă argumente de ordin disciplinar, ceea ce impunea luarea unei măsuri dacă se aprecia, cu alt temei legal.

La fila 41 a dosarului d e fond se află certificatul de atestare din 08 mai 2002, prin care contestatoarei i se recunoaşte dreptul şi competenţa de a exercita funcţia de administrator de imobile.

Astfel, instanţa constată că este neîntemeiată contestaţia înaintată, urmând, în consecinţă,

Ca în baza art. 312 cod procedură civilă, raportat la art. 304 pct. 9 cod procedură civilă, să admită recursul şi să modifice sentinţa în sensul admiterii contestaţiei, anulării deciziei şi repunerii contestatoarei în postul deţinut anterior, acela de administrator în cadrul intimatei.

Drept consecinţă a celor menţionate, va fi obligată intimata pârâtă la plata drepturilor salariale începând cu data concedierii şi până la reintegrarea efectivă în baza art. 269 alin. 1 din Codul muncii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta N. B., împotriva sentinţei civile nr. 2077 din 30.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR 18, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Modifică sentinţa în sensul că admite contestaţia.

Anulează decizia nr. 3/06.01.2009 emisă de intimată şi dispune reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior şi obligă intimata la plata drepturilor salariale de la data concedierii şi până la reintegrare.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 06 octombrie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.jud.I.M.

3 ex7IE/23.10.2009

J. fond:L.U.

R.N.

Toate spetele


Sus ↑