• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1080 din data 2009-11-06
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1080

Şedinţa publică de la 06 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) E.

Grefier N. I.

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect litigiu de muncă - contestaţie decizie de concediere - privind recursul declarat de S.C. F. U. S.A. împotriva sentinţei civile nr. 830/13.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i în dosarul nr(...), intimat fiind B. G.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă intimatul asistat de avocat M. E., lipsă reprezentantul recurentei.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că dosarul este la al treilea termen de judecată, recurenta nu a depus la dosar fila a doua a motivelor de recurs, cu semnăturile, aşa cum a fost citată pentru acest termen.

Instanţa acordă cuvântul părţii pe nulitatea cererii de recurs.

Avocat M. E. pentru intimat solicită să se admită excepţia invocată de instanţă privind nulitatea recursului, recurenta nu a înţeles să-şi completeze înscrisul de care înţelege să se folosească . Solicită obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată şi depune la dosar chitanţa în sumă de 1100 lei reprezentând onorariu avocat.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra nulităţii cererii de recurs.

 

 

CURTEA DE APEL

 

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i I a ş i sub nr(...), contestatorul B. G a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 2045/20.11.2008 emisă de S.C. „F. U. S.” S.A. solicitând anularea acesteia, reintegrarea în funcţia avută şi obligarea unităţii la plata drepturilor salariale indexate, majorate şi reactualizate de la data desfacerii contractului de muncă şi până la reintegrare, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că, în baza contractului de muncă încheiat cu unitatea, a prestat activitate în funcţia de subinginer pe şantierul din S, unde S.C. F.-U. avea lucrări, de la data de 7 iulie 2008 şi până la 8 decembrie 2008, când conducerea unităţii i-a dat cartea de muncă şi i-a spus că la data de 1 martie 2009 va relua lucrul.

A mai arătat că s-a prezentat la unitate pentru a începe activitatea şi i s-a comunicat că acest lucru nu este posibil, întrucât i-a încetat contractul de muncă prin acordul părţilor, lucru neconform cu realitatea.

 

 

 

A susţinut contestatorul că nu şi-a dat acordul la încetarea raporturilor de muncă, ci a avut dispute profesionale legate de aspecte tehnice ce vizau specialitatea sa cu inginerul electronist care fusese desemnat ca şef de şantier în ultima lună.

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei. A arătat că la data de 09.12.2008, prin procesul-verbal de predare-primire semnat de domnul B. G, s-a procedat la predarea către contestator a carnetului de muncă seria I.D. nr. (...) al cărui titular este, completat la rubrica corespunzătoare cu menţiunea şi temeiul încetării raporturilor de muncă.

La data predării procesului-verbal la care a făcut referire, contestatorul nu a formulat nici o obiecţie referitoare la modalitatea de încetare a raporturilor de muncă prin acordul părţilor şi nici nu a refuzat oferta angajatorului.

Practica şi literatura juridică au statuat în mod constant că pentru încetarea contractului de muncă nu este necesar, ad validitatem, ca acordul părţilor să fie consemnat într-un înscris.

Potrivit normelor dreptului comun, oferta uneia dintre părţi referitoare la încetarea contractului individual de muncă potrivit art. 55 lit. b poate fi revocată, revocare ce poate interveni numai până la momentul în care ofertantul, în speţă angajatorul, ia cunoştinţă de acceptarea celeilalte părţi.

Pentru aceste considerente, a solicitat intimata să se constate că actul intitulat decizie, pornind de la faptul că natura unui act nu este dată de titulatură ci de conţinut, constituie oferta angajatorului referitoare la încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor, ofertă acceptată de către salariat la data semnării procesului-verbal de predare primire a carnetului de muncă, dată la care nu a refuzat oferta.

Prin sentinţa civilă nr. 830/13.05.2009, T r i b u n a l u l I a ş i a admis contestaţia formulată de B. G în contradictoriu cu intimata S.C. „F.. U.” S.A., şi, în consecinţă:

A dispus anularea deciziei nr. 2045/20.11.2008 emisă de intimată.

A dispus reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior încetării contractului individual de muncă.

A obligat pârâta să-i plătească reclamantului o despăgubire egală cu drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate începând cu data de 15.11.2008 şi până la reintegrarea efectivă.

A obligat pârâta să-i plătească reclamantului suma de 1000 lei cheltuieli de judecată (onorariu avocat).

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Conform contractului individual de muncă înregistrat la I.T.M. G sub nr. 28588/29.07.2008, contestatorul B. G a fost angajat - începând cu data de 10.07.2008 - la unitatea „F. U.” S.A. în funcţia de subinginer.

La data de 20.11.2008, angajatorul a emis decizia nr. 2045, prin care a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatorului, începând cu data de 15.11.2008 în temeiul art. 55(b) Codul muncii.

Potrivit dispoziţiilor legale menţionate, contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea.

Unitatea nu a dovedit că salariatul şi-a dat acordul cu privire la încetarea contractului individual de muncă la data de 15.11.2008.

Ulterior, la data de 8.12.2008, s-a încheiat un proces-verbal privind predarea-primirea carnetului de muncă al contestatorului, dar în acest înscris nu se consemnează că s-ar fi predat carnetul ca urmare a încetării raporturilor de muncă.

Pentru aceste considerente, s-a reţinut că decizia contestată este nelegală, urmând ca, în temeiul dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii, să se dispună anularea acesteia, reintegrarea contestatorului, pe funcţia deţinută anterior şi plata de despăgubiri.

În temeiul dispoziţiilor art. 274 Cod procedură civilă intimata a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs S.C. „F. U.” S.A. G, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Curtea de Apel a invocat excepţia nulităţii cererii de recurs şi a acordat două termene de judecată, unul pentru ca recurenta să depună şi a doua filă a cererii de recurs (cea cu semnăturile), având în vedere că a fost transmisă prin fax şi la dosarul Curţii se află doar prima pagină, iar al doilea pentru ca recurenta să semneze cererea de recurs sub sancţiunea nulităţii.

Având în vedere că recurenta nu s-a conformat acestor dispoziţii şi nu a complinit lipsa semnăturii cererii de recurs, în conformitate cu prevederile art.312 cu referire la art. 302 ind.1 alin.1 lit. d Cod proc.civ., Curtea de Apel va constata nulă cererea de recurs formulată de S.C. „F. U.” S.A. G şi va menţine sentinţa atacată.

În baza disp. art.316 cu referire la art.298 şi 274 Cod proc.civ., recurenta va fi obligată să plătească intimatului B. G suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat, conform chitanţei nr.18/25.09.2009 (contract 46/2009).

Suma de 1000 lei, conform chitanţei nr.1/02.04.2009 (contract 21/2009) reprezintă onorariul de avocat la fond, care a fost deja acordat prin sentinţa primei instanţe, conform delegaţiei de la fila 4 dosar, astfel încât nu poate fi obligată societatea şi în recurs la plata acestei sume.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

 

 

Constată nulă cererea de recurs formulată de S.C. „F. U.” S.A. G împotriva sentinţei civile nr. 830/13.05.2009a T r i b u n a l u l I a ş i, sentinţă pe care o menţine.

Obligă recurenta să plătească intimatului B. G suma de 100 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.11.2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) E.

 

Grefier,

N. I.

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Tehnored. M.N.C.

20.11.2009 – 02 ex.

T r i b u n a l u l I a ş i – U. E.

B. D.

Toate spetele


Sus ↑