• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 821/R/2009 din data 2009-04-29
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

  • Secţia civilă mixtă –

 

 

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 821/R/2009

Şedinţa publică din 29 aprilie 2009

 

Preşedinte:

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- grefier

 

 

Pe rol , soluţionarea recursului civil declarat de recurenta reclamantă U. B., domiciliată în comuna E., sat. M., nr. 142, judeţul S M, în contradictoriu cu intimata pârâtă SC E. D. prin reprezentant L. N., cu sediul în O,(...), judeţul B –punct de lucru – Carei, str. (...) ( în fosta D. a B., nr. 90, judeţul S M împotriva sentinţei civile nr. 1626/D din 12 noiembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, având ca obiect:contestaţie decizia de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă recurenta reclamantă U. B., lipsă intimata SC E. D..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei faptul că recursul este scutit de la plata taxei judiciare de timbru, după care:

Nefiind alte cereri de formulat sau prob de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Recurenta solicită admiterea recursului , fără cheltuieli de judecată.

În motivare arată că este de acord cu încetarea contractului individual de muncă ca urmare a acordului părţilor şi ca atare solicită obligarea intimatei de a efectua cuvenitele menţiuni în carnetul de muncă în care s-a trecut desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă conform art. 61 lit A c o d u l m u n c i i.

 

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

 

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele: Prin sentinţa civilă nr. 1626/D din 12 noiembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e s-a respins ca tardivă contestaţia reclamantei U. B. împotriva deciziei de încetare a contractului de muncă nr.17/25.07.2008 emisă de pârâta SC E. D. .

Din considerentele sentinţei se reţine că decizia de încetare a contractului individual de muncă a fost comunicată reclamantei prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la data de 25.07.2008, fapt dovedit prin recipisa poştală.

Reclamanta, în şedinţa publică din 6.11.2008, confirmă primirea deciziei în luna iulie, aceasta fiind preluată de către sora ei cu care locuieşte în acelaşi imobil, reclamanta fiind plecată din localitate.

Comunicarea este legală din perspectiva disp.art.92 alin.3 Cod procedură civilă.

Lipsa reclamantei din localitate nu justifică în acest condiţii depăşirea termenului de 30 de zile pentru formularea contestaţiei înregistrată la instanţă la data de 12.09.2008.

Pentru considerentele expuse, tribunalul a respins ca tardivă contestaţia formulată de reclamanta U. B. împotriva deciziei de încetare a contractului de muncă nr.17/25.07.2008 emisă de pârâta SC E. D. SRL O.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatoarea U. B. , criticând în dezvoltarea motivelor de recurs hotărârea pentru nelegalitate şi netemeinicie arătând că, contractul de muncă i-a fost desfăcut în mod abuziv , că nu a săvârşit abaterea disciplinară constând în lipsa nemotivată de la serviciu , subliniind că a fost în imposibilitate de a se prezenta la locul de muncă , datorită bolii grave de care suferă , fiind în concediu medical în perioada imputată.

Intimata nu a formulat întâmpinare şi nici nu şi-a precizat poziţia procesuală în cauză.

Analizând recursul formulat prin prisma criticilor invocate , instanţa constată următoarele:

Prin decizia nr. 17 din 25.07.2008 s-a decis încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei U. B. , în temeiul art 61 lit a din c o d u l m u n c i i , ca urmare a neprezentării acesteia la locul de muncă în data de 26.06.2008 până în data de 30.06.2008 .

Excepţia de tardivitate a formulării prezentei contestaţii invocată de către intimată , în mod greşit a fost admisă de către prima instanţă, confirmarea de primire depusă în probaţiune , nefăcând dovada certă a comunicării deciziei , în condiţiile în care are menţionată aceiaşi dată cu cea la care decizia a fost emisă .

Cât priveşte fondul raportului juridic dedus judecăţii , instanţa constată că măsura disciplinară cea mai severă aplicată contestatoarei este excesivă şi nu se justifică , nedovedindu-se reaua intenţie a acesteia în neprezentarea la locul de muncă pentru a justifica măsura luată , absentarea datorându-se stării de boală dovedită cu acte medicale .

Având însă în vedere împrejurarea că recurenta a fost de acord cu încetarea contractului individual de muncă , instanţa va lua act de manifestarea de voinţă a părţilor în sensul încetării contractului individual de muncă prin acordul lor potrivit art 55 lit b din c o d u l m u n c i i , astfel că în temeiul dispoziţiilor art 312 cod procedură civilă se va admite recursul , sentinţa recurată va fi modificată în parte , conform dispozitivului prezentei.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

ADMITE ca fondat recursul civil declarat de recurenta reclamantă U. B., domiciliată în comuna E., sat. M., nr. 142, judeţul S M, în contradictoriu cu intimata pârâtă SC E. D. prin reprezentant L. N., cu sediul în O,(...), judeţul B –punct de lucru – Carei, str. (...) ( în fosta D. a B., nr. 90, judeţul S M împotriva sentinţei civile nr. 1626/D din 12 noiembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e pe care o modifică în totalitate în sensul că:

ADMITE în parte contestaţia formulată de contestatoarea U. B. în contradictoriu cu intimata SC E. D. .

MODIFICĂ decizia nr. 17 din 25 iulie 2008 emisă de intimată în sensul că:

CONSTATĂ încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei ca urmare a acordului părţilor, în temeiul art. 55 lit b din c o d u l m u n c i i.

DISPUNE efectuarea cuvenitelor menţiuni în carnetul de muncă al contestatoarei.

RESPINGE restul pretenţiilor formulate.

Fără cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 29 aprilie 2009.

 

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Red dcz D. N.

25.05.2009

Jud fond M. G. S., R.G. N.

Dact IC

2ex/29.05.2009

 

 

Toate spetele


Sus ↑