• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 5179 din data 2008-06-24
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 5179

Şedinţa publică de la 24 Iunie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) S.

Grefier E. S.

 

 

x.x.x

 

Pe rol judecarea recursului declarat de contestatoarea E. F. împotriva sentinţei civile nr. 1187 din 31 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...) , în contradictoriu cu intimata Şcoala Generală T., având ca obiect contestaţie la decizia de concediere.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, s-a prezentat recurenta contestatoare E. F., asistată de avocat N. E., lipsind intimata Şcoala Generală T..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, apreciindu-se cauza în stare de soluţionare, s-a acordat cuvântul asupra recursului :

Avocat M. E., pentru recurenta contestatoare, expune oral motivele invocate în cererea de recurs, în raport de care pune concluzii de admiterea recursului, casarea sentinţei şi, în principal trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond iar în subsidiar modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii.

     

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr. 1187 din 31 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...) , s-a respins contestaţia formulată de petenta E. F..

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele :

Petitionara E. F. a fost salariata unitatii intimate Şcoala Generală T., pe postul de îngrijitor până la data de 15.09.2007, când i s-a desfăcut contractul individual de muncă prin dispoziţia nr.2/2007, în baza art.65 alin 1 Codul muncii aşa cum reiese şi din înscrierile din carnetul de muncă al petentei la poziţia nr.48, fila 2 din dosar.

Din organigrama depusă la dosarul cauzei, înainte şi după concediere, reiese fără echivoc faptul că măsura dispusă, respectiv încetarea contractului individual de muncă al petentei a fost necesară ca urmare a reducerii posturilor de narura celui ocupat de către petentă ca urmare a deciziei nr. 070/2007 a Inspectorului Şcolar General prin care s-a dispus comasarea mai multor unităţi şcolare de pe raza comunei T., în vederea unei mai bune funcţionări.

Mai mult, petenta nu poate invoca faptul că nu a avut cunoştinţă de această măsură, întrucât menţiunea în carnetul de muncă cu privire la încetarea contractului individual de muncă al petentei s-a făcut la cererea acesteia după data de 18.09.2007 în vederea obţinerii indemnizaţiei de somaj.

Faţă de această stare de fapt, instanţa a constatat că intimata, a emis decizia de desfacere a contractului individual de muncă al petentei cu respectarea prevederilor legale întrucât şi-a restrâns activitatea şi implicit a redus de personalul, având competenţa exclusivă de a-şi selecta angajaţii care să continue prestarea muncii.

 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamantul, criticând hotărârea instanţei de fond ca netemeinică şi nelegală.

Se invocă necomunicarea hotărârii în termenul legal, precum şi aspectele de formă ale deciziei de concediere, condiţii ce au fost încălcate de către angajator la emiterea deciziei de desfacere a contractului de muncă.

De asemenea, recurentul arată că i-a fost încălcat dreptul la apărare, drept imperativ recunoscut de lege, în condiţiile în care apărătorul angajat a depus cerere de amânare a soluţionării cauzei pentru termenul din 31.01.2008, iar instanţa fără a se pronunţa asupra acestei cereri a luat dosarul în pronunţare, contravenind astfel regulilor procedurale ce garantează dreptul la apărare.

Analizând motivele de recurs invocate, cât şi hotărârea instanţei de fond, se constată că recursul este fondat, astfel încât în temeiul art.304 pct.5 rap. la art.312 C.pr.civ., urmează a-l admite, va casa hotărârea instanţei de fond şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Potrivit dispoz. art.156 C-pr.civ. „Instanţa va putea da un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivat.

Când instanţa refuză amânarea judecăţii pentru acest motiv, va amâna, la cererea părţii, pronunţarea în vederea depunerii de concluzii scrise”.

Se observă astfel că, prima instanţa a nesocotit dispoziţiile legale atunci când la termenul soluţionării cauzei pe fond, apărătorul reclamantei formulase cerere de amânare, prima în dosar, iar instanţa a soluţionat cauza, fără a acorda amânarea cauzei şi nici a amâna pronunţarea acesteia.

Dreptul la apărare, asigurarea acestuia fiind un corolar al drepturilor ce guvernează un proces echitabil, odată încălcat, afectează hotărârea pronunţată în condiţiile nerespectării sale, cu nulitatea actului procedural încheiat în aceste condiţii.

În aceste condiţii urmează ca hotărârea primei instanţe să fie casată, iar cauza să fie trimisă spre rejudecare.

Cu ocazia rejudecării cauzei, urmează a fi stabilit stadiul procesual în raport de solicitările părţilor şi de asemenea, urmează a fi avute în vedere condiţiile de formă şi fond, ce vizează actul de concediere, valabilitatea actului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de contestatoarea E. F. împotriva sentinţei civile nr. 1187 din 31 ianuarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...) , în contradictoriu cu intimata Şcoala Generală T..

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 24 iunie 2008.

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) S.

 

Grefier,

E. S.

 

   

Red.jud.TB

Ex.2/MC/07.07.2008

Jud.fond.D.U.

L.U.

Toate spetele


Sus ↑