• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 634/R-CM din data 2009-03-31
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
Numar dosar

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 634/R-CM

Şedinţa publică din 31 Martie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) H.

Grefier N. T.

 

 

S-a luat în examinare pentru soluţionare, recursul declarat de reclamanta D. F. împotriva sentinţei civile nr.32/CM din 12 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns recurenta-reclamantă D. F., personal şi consilier juridic E. U. pentru intimatul-pârât Consiliul Judeţean A-Direcţia Generală de Protecţia Copilului A, în baza împuternicirii de reprezentare juridică emisă de Colegiul Consilierilor Juridici.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxelor judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că nu sunt cereri prealabile acordării cuvântului asupra recursului.

Consilier juridic E. U. pentru intimatul-pârât Consiliul Judeţean A – Direcţia Generală de Protecţia Copilului A, depune la dosar întâmpinare, comunicând un exemplar recurentei-reclamante.

Recurenta-reclamantă depune la dosar concluzii scrise însoţite de înscrisuri.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra lui.

Recurenta-reclamantă având cuvântul, susţine oral recursul aşa cum a fost formulat în scris, solicitând admiterea lui, modificarea în tot a sentinţei atacate şi pe fond admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată.

Reprezentantul intimatei-pârâte având cuvântul, solicită respinge-rea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş ca legală şi temeinică, pentru motivele invocate în întâmpinarea depusă la dosar şi susţinute oral.

Susţine că, în cauză nu este vorba despre o concediere a recurentei în timp ce se afla în incapacitate temporară de muncă, ci despre o încetare de fapt a contractului individual de muncă, ca urmare a încetării convenţiei de plasament.

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului de faţă, constată că :

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i A r g e ş la data de 10.10.2008, reclamanta D. F. a solicitat în contradictoriu cu Consiliul Judeţean A şi Direcţia Generală de Protecţia Copilului A anularea dispoziţiei nr.1050/2008 şi pe cale de consecinţă să fie repusă în situaţia anterioară existenţei Contractului Individual de Muncă nr.13793/2007.

În motivarea acţiunii s-a arătat că, reclamanta a îndeplinit funcţia de asistent maternal, în baza contractului individual de muncă nr.1050/2008 pe care Consiliul Judeţean A l-a încetat începând cu data de 13.08.2008, în timp ce reclamanta se afla în concediu medical.

Prin sentinţa civilă nr.32/12.01.2009, a fost respinsă contestaţia ca nefondată.

Pentru a pronunţa o astfel de soluţie instanţa de fond a reţinut că, încetarea contractului de muncă încheiat între părţi s-a datorat măsurii de încredinţare spre adopţie a minorei N. N. M., fiindu-i adusă la cunoştinţa reclamantei revocarea măsurii plasamentului copilului şi pe cale de consecinţă a încetării raportului de muncă.

Cu privire la nulitatea dispoziţiei invocată, tribunalul a reţinut că doar concedierea salariatului nu se poate dispune pe durata incapacităţii temporare de muncă nu şi încetarea contractului individual de muncă potrivit art.60 alin.1 din Codul muncii.

Împotriva hotărârii a formulat recurs reclamanta, pentru motivul prevăzut de art.304 pct.9 Cod pr.civilă în motivarea căruia s-a arătat că, instanţa s-a pronunţat cu încălcarea dispoziţiilor C o d u l u i m u n c i i şi a Contractului colectiv de muncă atunci când a reţinut că, încetare contractului de muncă este permisă în perioada în care salariatul se află în incapacitatea temporară de a mai muncii.

De asemenea, a fost ignorată şi sancţiunea nulităţii care operează ca urmare a încetării contractului de muncă fără dreptul de a controla această măsură.

Analizând recursul în limita motivului invocat se apreciază ca nefondat pentru argumentele ce urmează.

Prin dispoziţia nr.1050/4.09.2008, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a dispus încetarea contractului individual de muncă încheiat cu recurenta în calitate de asistent maternal, ca urmare a revocării măsurii de plasament a minorei N. N. M..

Recurenta a invocat sancţiunea nulităţii dispoziţiei pentru motivul că, măsura încetării s-a dispus în perioada în care se afla în concediu medical şi nu s-a prevăzut calea de atac împotriva acesteia.

Încetarea contractului de muncă poate avea loc de drept la data convenită de către părţi sau la iniţiativa angajatorului prin concediere.

Potrivit art.7 din Contractul individual de muncă, la data încetării convenţiei de plasament urma să înceteze şi raporturile de muncă pe care recurenta le-a încheiat cu intimatul; în condiţiile art.55 din Codul muncii care nu opune încetarea contractului individual de muncă datorită incapacităţii temporare în care s-a aflat recurenta.

Încetarea contractului de muncă era interzisă în perioada incapacităţii temporare de muncă, numai în ipoteza în care avea loc ca urmare a concedierii potrivit art.60 din Codul muncii aşa după cum în mod corect a apreciat instanţa de fond.

Un alt motiv de nulitate al dispoziţiei de încetare a contractului de muncă a fost acela privitor la lipsa menţiunii căii de atac împotriva măsurii.

Conflictele de muncă, în legătură cu încetarea contractelor individuale de muncă se soluţionează potrivit regulilor procedurale prevăzute în Titlul XII din Codul muncii, privind jurisdicţia muncii.

Potrivit art.283 din Codul muncii, cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă se soluţionează în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a dreptului de a contesta măsura luată, nu poate afecta legalitatea actului, deoarece acest drept este reglementat de lege şi titularul său îl poate exercita în mod liber, însă cu respectarea condiţiilor prevăzute în actul normativ.

Pentru toate aceste motive, recursul este nefondat, urmând să fie respins în baza art.312 Cod pr.civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta D. F. împotriva sentinţei civile nr.32/CM din 12 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimat fiind CONSILIUL JUDEŢEAN A ŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIA COPILULUI A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 31 martie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I, Secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

I.R. N.S.P. P.G.

Grefier,

 

Red.I.R.

S./2 ex/16.04.2009

Jud.fond N.D.; C. E.;

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑