• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 954 din data 2009-09-23
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 954

 

Şedinţa publică de la 23 T. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) B.

Grefier B. B.

***************************

 

La ordine a venit spre soluţionare recursul promovat de pârâta S.C. N. E. S.R.L. B împotriva sentinţei civile nr.925 din 27 mai 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-a prezentat av. E. H. O. pentru recurentă, lipsă fiind intimata-contestatoare.

Procedura fiind legal îndeplinită, s-a expus referatul oral asupra cauzei, după care:

Av. E. depune la dosar copia cererii intimatei privind desfacerea contractului individual de muncă al acesteia prin acord şi prezintă spre consultare şi originalul acesteia din 09 mai 2008.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Av. E.-H. O. având cuvântul în susţinerea recursului, a solicitat admiterea acestuia în sensul infirmării soluţiei primei instanţe, pe care o apreciază ca nelegală şi netemeinică, iar pe fond solicită respingerea acţiunii ca nefondată, motivat de împrejurarea că situaţia de fapt reţinută nu este conformă cu realitatea. Decizia de desfacere a contractului de muncă al contestatoarei respectă în tot dispoziţiile C o d u l u i m u n c i i.

Contestatoarea a lucrat la unitatea recurentă în perioada 31.10.2007 – 09.05.2008. pentru perioada 31.10.2007 – 11.03.2008, aceasta a lucrat conform contractului de cesiune exclusivă a drepturilor de autor de la fila 7 dosar fond, ulterior luându-se de comun acord hotărârea ca acest contract de cesiune de drepturi de autor să ia sfârşit şi să fie înlocuit printr-un contract individual de muncă înregistrat la ITM B la data de 12.03.2008.

La 24.04.2008 contestatoarea nu s-a mai prezentat la locul de muncă, în luna mai fiindu-i desfăcut contractul de muncă, la cerere, prin acordul părţilor, decizia de desfacere fiind înregistrată la ITM B şi comunicată şi contestatoarei.

Sentinţa de fond este netemeinică, existând o serie de erori în motivarea acesteia. Astfel s-a reţinut că actul din 4.12.2007 ar fi anexă la contractul individual de muncă.

Solicită admiterea recursului, decizia de concediere fiind legală şi temeinică şi înregistrată la ITM, la baza acesteia fiind cererea contestatoarei din 09 mai 2008 prin care aceasta a solicitat încetarea contractului individual de muncă cu data de 06 mai 2008.

Cu doar două săptămâni înainte de încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei, aceasta a fost la cabinetul de medicina muncii şi nu a declarat nicio clipă că ar fi însărcinată. Despre susţinerea contestatoarei că ar fi fost însărcinată, recurenta a luat cunoştinţă odată cu primirea copiei de pe cererea de chemare în judecată, apreciind că aceasta a încercat să inducă în eroare instanţa de judecată pentru a obţine în mod nelegal unele drepturi la care nu ar fi fost îndreptăţită.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, instanţa reţinând cauza în pronunţare.

C U R T E A

- deliberând –

Asupra recursului civil de faţă, constată că:

Prin sentinţa civilă nr.925 din 01.04.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) a fost admisă contestaţia formulată de contestatoarea D. D.-S., a fost anulată decizia nr.3/09.05.2008 emisă de intimată şi a fost obligată intimata la reintegrarea contestatoarei în postul deţinut anterior şi să-i plătească despăgubiri egale cu salariile indexate majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:

Prin acţiunea dedusă judecăţii, s-a solicitat de către reclamanta D. D.-S., în contradictoriu cu intimata SC N. E. SRL B, anularea Deciziei nr.3/09.05.2008 prin care s-a dispus desfacerea contractului individual de muncă începând cu 06.05.2008. Se solicită reintegrarea contestatoarei în postul deţinut anterior.

În motivare s-a arătat că aceasta a lucrat la societatea intimată în perioada 31.10.2007- 15.08.2008, procedând la înregistrarea contractului individual de muncă începând cu 27.03.2008, deşi contestatoarea l-a semnat la 31.10.2007.

Susţine contestatoarea că în perioada 01.11.2007 – 30.04.2008 a primit de la administratorul societăţii doar contravaloarea drepturilor de autor cesionate 800 lei lunar, fără să semneze state de plată, fără a-i achita şi salariul.

În ce priveşte decizia contestată, a mai arătat contestatoarea că nu şi-a exprimat acordul privind încetarea raporturilor de muncă, astfel cum susţine intimata, prin decizia emisă., iar între părţi există relaţii tensionate fapt ce explică emiterea Deciziei nr.3/09.05.2008.

În susţinerea acţiunii la dosar s-au depus contract de confidenţialitate din 09.05.2008, contract cesiune exclusivă de drepturi de autor, Decizia nr.3/09.05.2008, anexa nr.1/04.12.2007 la contractului individual de muncă, copia contractului individual de muncă din 12.03.2008.

Prin precizările la acţiune depuse dosar, se arată că în perioada 25.04.2008 – 08.05.2008 a avut concediu medical şi în atare condiţii nu putea să-şi exprime acordul privind încetarea raporturilor de muncă, decizia nu este semnată de contestatoare.

Prin întâmpinarea depusă la dosar s-a solicitat respingerea acţiunii întrucât contractului individual de muncă nu a fost semnat la 31.oct., contestatoarea nu a lucrat la societate în perioada 15.05.2007 -31.10.2007 întrucât postul de radio deţinut de intimată nu avea autorizaţie de funcţionare.

S-a mai precizat că între părţi s-a încheiat un contract individual de muncă începând cu 12.03.2008 care a fost înregistrat la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă la 27.03, iar contestatoarea nu a înştiinţat angajatorul privind starea sa se sarcină.

În ce priveşte emiterea deciziei contestate, se arată că aceasta a fost emisă datorită atitudinii contestatoarei care nu s-a mai prezentat la serviciu începând cu data de 24.04.2008, ulterior solicitând încetarea raporturilor de muncă.

Urmare a emiterii deciziei, intimata a solicitat achitarea tuturor drepturilor băneşti.

În cauză s-au acordat mai multe termene de judecată dispunându-se comunicarea de intimată a documentaţiei care a stat la baza emiterii deciziei contestate, obligaţie care nu a fost îndeplinită de intimată.

Tribunalul verificând actele şi lucrările dosarului a constatat că prin decizia nr. 3/09.05.2008 emisă de SC N. E. SRL B, s-a dispus începând cu 06.05.2008 încetarea raporturilor de muncă ale contestatoarei, în temeiul art.55, lit, b din Legea nr.53/2003 urmare a convenţiei părţilor.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că, contestatoarea a solicitat prin cererea înregistrată la nr.62/09.05.2008, încetarea raporturilor de muncă, iar în baza acestei cereri ( care nu există la dosar) intimata a emis anexa 1/04.12.2007 la contratul nr.33/31.10.2007.

Tribunalul a respins apărările intimatei, întrucât la dosar nu s-a depus documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei contestate, lipsind cererea înregistrată la nr.62/09.05.2008, fapt ce a creat convingerea instanţei că această decizie s-a emis în mod nelegal, temeiul de drept indicat nefiind dovedit şi real.

În ce priveşte plata drepturilor salariale cuvenite contestatoarei, intimata nu a făcut dovada în sensul dispoziţiilor art.287, cu referire la art.163(5) Codul muncii potrivit cărora „ plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit”.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs intimata SC N. E. SRL B şi în motivare se arată că soluţia primei instanţe este nelegală bazându-se pe o situaţie de fapt cu totul diferită de cea reală.

Se arată,în motivare că, deşi reclamanta a solicitat încetarea activităţii prin demisie, instanţa nu a ţinut cont de acest temei al încetării contractului individual de muncă şi nici de faptul că reclamanta nu a lucrat în perioada 31.10.2007 -12.03.2008, cum dovedeşte contractul individual de muncă.

Examinând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate de recurentă şi ţinând seama de dispoziţiile art.3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursul este nefondat.

Nu se poate reţine că instanţa de fond a acordat mai mult decât s-a cerut, astfel cum susţine recurenta, prima instanţă apreciind în mod corect, în raport de înscrisurile depuse la dosar, respectiv contractul de cesiune a dreptului de autor şi contractul de confidenţialitate, că reclamanta a intrat în raporturi juridice de muncă cu recurenta la data de 01.11.2007, când a semnat primul contract.

Nu poate fi primit nici motivul de recurs referitor la faptul că reclamanta şi-a manifestat voinţa de a înceta contractul individual de muncă prin demisie la data de 06.05.2008.

La această dată reclamanta avea contractul de muncă suspendat, cum rezultă şi din întâmpinarea formulată de recurentă – pag. 45 verso dosar fond - , iar cererea prin care intimata solicită lichidarea la zi este echivocă şi nu îndeplineşte condiţiile de valabilitate a actelor juridice (art.948 Cod civil) pentru a-şi produce efectele juridice pretinse de recurentă.

În atare situaţie, Curtea găseşte soluţia primei instanţe, corectă şi legală şi în baza art.312 Cod procedură civilă, va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge recursul promovat de pârâta S.C. N. E. S.R.L. B împotriva sentinţei civile nr.925 din 27 mai 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-contestatoare D. D. – S., ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.09.2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) B.

 

Grefier,

B. B.

 

 

Red.s.A.E./C.P.G.

Red.d.r.,J.G.

Tehn. 4 ex.AA 23.10.2009.

Com la părţi la

Toate spetele


Sus ↑