• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 301/R din data 2009-03-19
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Decizia nr. 301/R

Şedinţa publică de la 19 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE dr.(...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) I. (...)

Grefier (...) (...) E.

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de pârâta CANTINA DE AJUTOR SOCIAL V, cu sediul în F,(...), jud.V, împotriva sentinţei nr.517 din 8 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurenta CANTINA DE AJUTOR SOCIAL V prin consilier juridic E. E. şi intimata - T. B., personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că a fost acordat termen pentru a se timbra recursul, dar nu s-a depus taxa de timbru, iar recurenta a depus note scrise, după care;

Reprezentanta recurentei depune la dosar Ordinul de plată nr.85, în sumă de 4,00 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,30 lei cu care face dovada achitării taxei de timbru şi un set de acte doveditoare.

Intimata depune un set de cate în dovedirea susţinerilor sale, acte ce se află şi în dosar depuse pe parcursul judecăţii.

Nemaifiind alte cereri de formulat Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta recurentei solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi modificarea sentinţei instanţei de fond şi în judecarea pe fond menţinerea ca legală şi temeinică a Deciziei nr.34/2008 a Cantinei de Ajutor Social.

Precizează că motivele prezentului recurs sunt expuse cronologic în motivarea aflată la dosar precum şi în concluziile scrise pe care le depune .

Intimata, pentru considerentele arătate pe larg în întâmpinare depusă la dosar, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei instanţei de fond ca legală şi temeinică, prin care s-a constatat nulitatea Deciziei nr.34/2008 emisă de către recurentă.

 

 

 

CURTEA

 

Asupra recursului de faţă;

Prin cererea înregistrată sub nr(...) ) 1334/C+C/2008 ), reclamanta T. B. , în contradictoriu cu pârâta CANTINA DE AJUTOR SOCIAL a solicitat instanţei să constate nulitatea deciziei nr. 34/5.05.2008 emisă de pârâtă.

În motivarea în fapt a arătat că pe data de 24.04.2008 s-a adresat directorului unităţii pârâte şi că aceasta, fără a-i răspunde în termenul legal a emis decizia a cărei anulare a solicitat-o.

Pârâta CANTINA DE AJUTOR SOCIAL V a formulat întâmpinare susţinând :

- pe excepţie , tardivitatea intentării acţiunii ;

- pe fond, respingerea acţiunii ca neîntemeiată motivat de faptul că în urma cererii petentei aceasta fost pensionată anticipat ( Decizia nr. (...)/21.03.2007, înregistrată la pârâtă sub nr. 731/18.09.2007 ).

În ce priveşte excepţia tardivităţii formulării cererii instanţa a respins-o pentru netemeinicie .

Petenta, pe data de 24.03.2008, anterior emiterii deciziei atacate a formulat cerere pentru a nu se da curs pensionării şi implicit de a nu i se desface contractul de muncă în acest scop, solicitând aprobarea continuării contractului de muncă..

Ori pârâta, fără a avea în vedere această cerere şi fără a da vreun răspuns, a emis o nouă decizie de încetare a contractului de muncă.

În atare situaţie, atât faţă de data de 24.04.2008 ( data până la care unitatea pârâtă ar fi trebuit să răspundă cererii ), cât şi faţă de data de 30.04.2008 ( când s-a emis decizia privind încetarea contractului individual de muncă al reclamantei ), petenta a intentat acţiunea în interiorul termenului de 6 luni prevăzut de Legea contenciosului administrativ.

Totodată instanţa, a observat că decizia atacată este lovită de nulitate absolută, motiv pentru care petenta nu poate fi decăzută din dreptul de a cere să se constate nevalabilitatea juridică a actului prin care se dispune încetarea raportului juridic de muncă.

Pe fondul cauzei, din examinarea actelor dosarului, instanţa reţine, cronologic următoarea situaţie de fapt.

- Petenta a fost încadrată în funcţia de contabil şef la unitatea pârâtă, CANTINA DE AJUTOR SOCIAL FOCŞANI ;

- Din motive personale ( nevoia de a-şi îngriji tatăl grav bolnav, care de altfel, a decedat, aşa cum rezultă din actele însoţitoare ale precizărilor depuse la data de 8.10.2008 ), petenta a solicitat pensionarea anticipată , sens în care pârâta, a emis Decizia nr. 12/27.02.2007, prin care s-a dispus încetarea activităţii, începând cu data de 01.03.2007 .

- La data de 21.03.2007 CASA DE PENSII V a emis Decizia de acordare a pensiei anticipate parţiale, acordându-i-se petentei o pensie de asigurări sociale de 523 lei.

- Ca urmare a cererii petentei, aceasta şi-a continuat activitatea după emiterea deciziei de pensionare anticipată aspect reţinut şi dovedit de emiterea de către pârâtă a Deciziei nr. 28/26.04.2007, prin care i s-a stabilit salariul petentei, începând cu data de 01.04.2007.

- După acceptarea de către unitate a continuării activităţii de către petentă, începând cu a doua J a anului 2007 între aceasta şi conducerea cantinei au apărut neînţelegeri , care s-au concretizat printr-o serie de memorii adresate de petentă primarului municipiului FOCŞANI .

Prin decizia atacată nr. 34/30.04.2008, unitatea a dispus încetarea contractului individual de muncă al petentei, începând cu data de 5 mai 2008, fără a avea în vedere : şi intenţia de continuare a activităţii de către petentă, intenţie exprimată prin cererea depusă la data de 24.03.2008.

Decizia de suspendare nr. (...) din 30.05.2008, emisă de CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII V, potrivit căreia , pentru faptul că petenta T. B. nu a încetat activitatea de salariat s-a suspendat cu data de 02.03.2007 plata pensiei, în baza prevederilor art. 92 alin.1 lit.b din legea nr. 19/2000.

În raport cu aspectele reţinute mai sus, instanţa observă că unitatea, contrar disp. art. 93 din Legea nr. 19/2000, a emis o nouă decizie de încetare a contractului individual de muncă al petentei .

În consecinţă , instanţa constată că unitatea pârâtă a emis în ce priveşte pensionarea anticipată a petentei, două decizii de încetare a raportului juridic de muncă:

- prima, având nr. 12, emisă la data de 27.02.2007 ;

- a doua , cea contestată în cauza de faţă, având nr. 34, emisă la 30.04.2008.

Cum prima decizie nu a fost revocată şi cum în baza acestei prime decizii s-a emis de CASA DE PENSII decizia pentru acordarea pensiei anticipate şi cum această ultimă decizie este suspendată , emiterea celei de a doua decizie de către pârâtă este lovită de nulitate.

Petenta este beneficiară pe deplin drept a unei pensii anticipate parţială a cărei plată este suspendată ( Decizia Casei de Pensii V, nr. 127.112 din 30.05.2008 ), suspendare care operează de la data de 02.03.2008 ( data emiterii primei decizii de încetare a raportului juridic de muncă ).

Pentru reluarea în plată a pensiei este suficientă cererea persoanei pensionate, în condiţiile art. 93 din Legea nr. 19/2000 şi nicidecum emiterea unei noi decizii de încetare a raportului juridic de muncă.

Pentru considerentele de mai sus, instanţa a admis acţiunea şi a constatat nulitatea deciziei atacate, emisă de pârâtă sub nr. 34 la 30.04.2008.

Împotriva acestei sentinţe în termen legal a declarat recurs pârâta, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare recurenta a arătat că instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, hotărârea pronunţată fiind lipsită de temei legal şi dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii.

În mod eronat a reţinut instanţa de judecată că prin Decizia nr. 28/26.04.2007 i s-a stabilit salariul petentei, când de fapt i s-a indexat salariul conform legii, începând din data de 01.04.2007, până la momentul încetării de drept a contractului individual de muncă al d.nei T. B., ca urmare a pensionării anticipate parţiale.

Conform art.56 al.1 lit.d din Legea nr. 53/2003, Codul muncii,, contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului.

Având în vedere prevederile art.56 al.1 lit.d din Legea nr. 53/2003, Codul muncii şi faptul că Decizia de pensionare anticipată nr.(...)/21.03.2007 a Casei Teritoriale de Pensii V, privind acordarea pensiei anticipate parţiale d.nei T. B., a fost comunicată Cantinei de Ajutor Social abia în data de 18.09.2007, având nr. de înregistrare 730/18.09.2007.

Rezultă că abia după comunicarea acestei decizii a Casei de Pensii unităţii angajatoare, respectiv după data de 18.09.2007 se putea emite de către instituţia angajatoare - Cantina de Ajutor Social - o Decizie de încetare a contractului individual de muncă al d.nei T. B..

Aşadar de la data 01.04.2007 şi până la încetarea contractului individual de muncă al petentei era necesară această indexare, conf. OUG nr.10/2007.

În mod eronat se apreciază de către instanţa de fond faptul că Decizia nr.12/27.02.2007, reprezintă Decizia de pensionare anticipată a reclamantei.

De fapt, Decizia nr.12/2007 reprezintă doar Propunerea de pensionare anticipată a d.nei T. B., înscrisă în carnetul de muncă de către unitatea angajatoare sub această titulatură,, propus pentru pensie anticipată parţială, prin Decizia nr.12/2007.

Decizia de pensionare anticipată parţială se emite de către Casa Teritorială de Pensii, în cazul de faţă fiind emisă Decizia nr. (...)/21.03.2007, în baza cererii d.nei T. B., înregistrată la Casa de Pensii şi în baza propunerii făcute de către unitatea angajatoare prin Decizia nr.12/27.02.2007.

Decizia de pensionare nu putea fi emisă de unitatea angajatoare, ci numai de Casa Teritorială de Pensii.

Pe de altă parte, Decizia nr.34 din 30.04.2008, emisă de Cantina de Ajutor Social, reprezintă decizia prin care a încetat de drept contractul individual de muncă al d.nei T. B. , având la bază Decizia de Pensionare B. Parţială nr. (...)/21.03.2007 a Casei Teritoriale de Pensii V, art.56 lit.d din Codul muncii şi art. 50 al.1 din Legea nr.19/2000.

Cererea la care face referire reclamanta nr. 206/24.03.2008, reprezintă doar o înştiinţare a instituţiei angajatoare cu privire la faptul intimata nu doreşte să dea curs deciziei de pensionare, însă acest aspect a fost deja reglementat şi stabilit prin aprobarea de către conducerea Cantinei de Ajutor Social a solicitării înregistrată la nr. 818/30.10.2007, prin care intimata a cerut amânarea emiterii unei Decizii de încetare a contractului de muncă până la data de 30.04.2008.

La această adresă i s-a răspuns de către Cantina de Ajutor Social prin adresa nr.289/08.05.2008 , comunicându-i-se reclamantei faptul că Decizia de pensionare anticipată parţială nr.(...)/21.03.2007 s-a emis la solicitare sa şi pentru acest motiv în mod legal au încetat raporturile de serviciu cu instituţia angajatoare, începând cu data de 30.04.2008.

Examinând sentinţa pronunţată prin prisma motivelor invocate, dar şi din oficiu, sub toate aspectele, conf. art.304/1 C. pr .civ., Curtea constată că prima instanţă a pronunţat soluţia cu interpretarea şi aplicarea corectă a legii, şi printr-o corectă şi integrală apreciere a materialului probator administrat în cauză.

Corect a reţinut instanţa că decizia nr.34/05.05.2008, este lovită de nulitate, fiind emisă cu încălcarea prevederilor Legii nr.19/2000.

Astfel, prin această decizie pârâta a dispus încetarea contractului individual de muncă al petentei , începând cu data de 5 mai 2008 ,fără a avea în vedere intenţia de continuare a activităţii, exprimată de petentă prin cererea depusă la pârâtă la data de 24.03.2008.

Datorită faptului că petenta nu a încetat activitatea de salariat, s-a suspendat plata pensiei , în baza prevederilor art. 92 al.1 lit.b din Legea nr.19/2000.

În aceste condiţii, recurenta pârâtă nu putea emite o decizie de încetare a raportului juridic de muncă, decizia astfel emisă fiind lovită de nulitate.

Pentru reluarea în plată a pensiei este suficientă cererea persoanei pensionate în condiţiile art.93 din Lg.nr.19/2000 şi nicidecum emiterea unei noi decizii de încetare a raportului juridic de muncă, astfel cum în mod corect a reţinut şi prima instanţă .

Faţă de cele expuse, constatând că nu există alte motive de nelegalitate sau netemeinicie a sentinţei recurate de natură a fi luate în discuţie şi din oficiu, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

Respinge recursul declarat de pârâta CANTINA DE AJUTOR SOCIAL V, cu sediul în F,(...), jud.V, împotriva sentinţei nr.517 din 8 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul nr(...), ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 19.03.2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

Dr.(...) (...) (...) (...) (...) I.(...)

 

GREFIER

(...) (...) E.

 

 

Red.D.V./06.04.2009

Tehnored.G./2ex./07.04.2009

Fond - I.D.

 

 

Toate spetele


Sus ↑