• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Anulare act. Recurs

Hotararea nr. 94/2010 din data 2010-01-21
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 94/2010

Şedinţa publică de la 21 ianuarie 2010

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - grefier

 

Pe rol se află soluţionarea recursului promovat de reclamanta G. B. împotriva sentinţei civile nr. 936/03.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...).

La apelul nominal efectuat în cauză se prezintă avocat T. T. în calitate de apărător al reclamantei recurente şi pârâta intimată S.C. „D. A E.” SRL S-E. prin administrator G. B..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care reprezentantul pârâtei intimate depune la dosar şi comunică cu reprezentanta reclamantei recurente întâmpinare.

Instanţa, reţinând că nu sunt chestiuni prealabile de discutat ori cereri de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta reclamantei recurente solicită admiterea recursului şi în măsura în care se apreciază că instanţa de fond a soluţionat cauza pe excepţie, să fie casată hotărârea întrucât în mod greşit a fost reţinută excepţia tardivităţii formulării acţiunii şi pe cale de consecinţă să fie trimisă cauza pentru soluţionare aceleiaşi instanţe.

Dacă se apreciază că pricina a fost soluţionată pe fond, solicită admiterea recursului , modificarea sentinţei şi rejudecarea cauzei în recurs în sensul admiterii acţiunii şi anulării deciziei prin care s-a dispus încetarea contractului de muncă în temeiul art. 55 lit.b din Codul muncii, care nu se circumscria situaţiei reale , cu obligarea intimatei să emită o decizie de încetare a contractului individual de muncă prin demisie potrivit art. 78 alin.8 din Codul muncii. Precizează că astfel cum rezultă din cererea reclamantei depusă la dosarul de fond, încetarea contractului de muncă al reclamantei s-a făcut prin demisie fără preaviz, iar societatea din eroare, necunoscând dispoziţiile C o d u l u i M u n c i i, în urma formularului înmânat de ITM, a procedat la emiterea unei decizii ce nu corespundea realităţii, decizie ce nu a fost comunicată cu reclamanta. Critică hotărârea instanţei de fond , solicitând a se reţine că decizia de încetare a contractului de muncă a fost contestată în termen legal de către reclamantă, întrucât termenul curge de la comunicare, iar decizia s-a comunicat reclamantei în baza cererii formulate de aceasta la data de 22.02.2009, dată în raport de care acţiunea a fost introdusă în termen legal. Totodată solicită a se lua în considerare împrejurarea că intimata a fost de acord cu admiterea acţiunii.

Fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâtei intimate pune concluzii de admitere a recursului, precizând că nu are obiecţii cu privire la cele expuse.

Instanţa, faţă de înscrisurile depuse în dosar şi concluziile prezentate în dezbateri, lasă cauza în pronunţare.

CURTEA DE APEL

Constată că, prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i A l b a sub dosar nr(...) reclamanta G. B. a chemat în judecată pârâta SC "D. A E." SRL, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

- anularea în parte a Deciziei nr. 1/13.11.2007 de încetare a contractului de muncă în baza art. 55 lit. b Codul muncii;

- obligarea pârâtei să emită o nouă decizie privind încetarea contractului individual de muncă al reclamantului conf. art. 78 alin. 8 Codul muncii;

- obligarea ITM A să efectueze cuvenitele rectificări în carnetul de muncă al reclamantului;

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii arată că a fost angajata pârâtei în calitate de economist şi că la data de 12.11.2007 a formulat o cerere prin care a solicitat să i se acorde demisia, fără a mai efectua perioada de preaviz prevăzută de lege.

La data de 13.11.2007 – susţine reclamanta – i s-a adus la cunoştinţă de către administratorul societăţii că cererea i-a fost admisă urmând a se prezenta la data de 14.11.2009 la ITM A în vederea ridicării carnetului de muncă, ceea ce a şi făcut.

Ulterior, dorind să se angajeze la o altă societate, a observat că în carnetul său de muncă s-a consemnat încetarea contractului conform art. 55 lit.b din Codul muncii, fiind în contradicţie cu cererea înregistrată la societatea pârâtă sub nr. 112/12.11.2007.

Cu privire la decizia atacată arată că aceasta i-a fost comunicată doar la data de 22.02.2009 când a cerut pârâtei să efectueze demersurile necesare în vederea rectificării menţiunilor din carnetul său de muncă, administratorul comunicându-i că urmează a o contesta în instanţă, ceea ce a şi făcut.

Prin Sentinţa civilă nr.936/2009, T r i b u n a l u l A l b a a respins ca nefondată acţiunea.

Împotriva hotărârii a declarat recurs reclamanta solicitând admiterea recursului, modificarea în întregime a sentinţei atacate şi în urma rejudecării, admiterea acţiunii formulate, respectiv anularea Deciziei nr. 1/13.11.2007 prin care societatea intimată a dispus încetarea contractului său de muncă în temeiul art. 55 lit.b din Codul muncii, obligarea pârâtei să emită o decizie prin care să dispună încetarea contractului individual de muncă prin „demisie” potrivit art. 78 alin.8 din Codul muncii şi obligarea ITM A de a efectua cuvenitele rectificări în carnetul de muncă al reclamantei.

În expunerea de motive, reclamanta arată că prin cererea nr.112/12.11.2007 a solicitat demisia din funcţia de economist, iar la data de 13.11.2007 a fost anunţată că cererea i-a fost admisă. Deşi la scurt timp s-a angajat nu a observat menţiunea greşită din carnetul de muncă, de unde rezultă că i-a încetat contractul individual de muncă prin acordul părţilor. A solicitat societăţii lămuriri, aceasta comunicându-i decizia nr.1/2007, doar la data de 22.02.2009.

Prin întâmpinarea de la fila 8, pârâta intimată arată că este de acord cu admiterea recursului.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, sub toate aspectele, conform art.304/1 Cod proc.civ., precum şi din oficiu, în limitele statuate de art.306 alin.2 Cod proc.civ., Curtea constată că recursul declarat de reclamantă este nefondat pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a reţinut în baza probatoriului administrat în cauză, că reclamanta a fost angajata pârâtei în calitate de economist până la data de 13.11.2007 când contractul de muncă al acesteia a încetat potrivit art. 55 lit. b din Codul muncii.

Numărul deciziei şi temeiul de drept al încetării raporturilor de muncă sunt menţionate în mod explicit în carnetul de muncă la poziţia nr.10.

Determinarea datei de la care se calculează termenul pentru înregistrarea contestaţiei se face prin stabilirea momentului când cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă de angajator, în cauză acest moment fiind dovedit ca fiind data ce rezultă din menţiunea efectuată sub nr. crt. 10 în carnetul de muncă al reclamantei, aşa încât acţiunea de faţă este promovată cu mult peste termenul prevăzut de textul de lege, cum corect a reţinut instanţa de fond.

Potrivit art. 283 alin. 1 lit. a din Codul muncii, cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării deciziei angajatorului vizând încetarea contractului individual de muncă, astfel că hotărârea primei instanţe este la adăpost de criticile formulate în recurs.

În temeiulart.312 alin.(1)Cod procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondat recursul reclamantei.

Pentru aceste motive

În numele legii

 

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta G. B. împotriva sentinţei nr. 936/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a, în dosar nr(...).

Fără cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 21.01.2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Tehnored.CF 4 ex.IM 16.02.2010

Jud.fond-L.E., E. E. L.

Toate spetele


Sus ↑