• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Calcul drepturi salariale. Recurs

Hotararea nr. 554 din data 2010-01-27
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...) -contestaţie decizie A.J.O.F.M.

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA a II A CIVILĂ ŞI PENTRU CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 554

 

Şedinţa publică din data de 27 Ianuarie 2010

Completul compus din:

Preşedinte: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

*******

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de reclamantul D. N., împotriva sentinţei civile nr.1057/28.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O, având ca obiect, calcul drepturi salariale.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, părţile nu au răspuns.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care înVază că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, că prin serviciul registratură s-a depus în termen procedural întâmpinare cu exemplar pentru comunicare, că în conformitate cu prevederile art.242 alin.2 C.pr.civ. s-a solicitat şi judecata cauzei în lipsă, după care,

Instanţa constatând cauza în stare de soluţionare, a trecut la deliberare.

 

 

 

 

CURTEA

 

 

 

 

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr.1057/28.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), s-a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată de contestatorul D. N., împotriva deciziei nr.64/16.07.2009 emisă de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Din analiza actelor depuse la dosar instanţa a constatat că acţiunea este neîntemeiată.

S-a reţinut că prin Decizia nr. 202/13.11.2007 a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică S, s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantului începând cu data de 15.11.2007.

T r i b u n a l u l O l t, prin sentinţa nr. 1745/10.11.2008 a admis acţiunea formulată printre alţii şi de către reclamant, şi a obligat pârâta AJOFM O la plata veniturilor de completare lunară conform art. 2 din Legea 174/2006 către acesta, considerând că în cauză este vorba de o concediere colectivă.

Pârâta a pus în aplicare această sentinţă executorie, însă a declarat recurs.

Asupra recursului s-a pronunţat Curtea de A P E L C R A I O V A, care prin decizia nr. 1155/05.03.2009, irevocabilă, a admis recursul declarat de pârâtă, constatând că în cauză nu este vorba de o disponibilizare colectivă, fiind concediaţi un număr de 25 de persoane şi nu a fost făcută în baza unui proces de restructurare.

Astfel, neîncadrându-se în prevederile legale privind acordarea venitului de completare, reclamantul a beneficiat de o plată nedatorată în cuantum de 1836 lei, iar în mod corect pârâta a procedat, în baza deciziei nr. 1155/2009 a Curţii de A P E L C R A I O V A, definitivă şi irevocabilă, la emiterea deciziei proprii nr. 64/16.07.2009 şi la recuperarea debitului.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs reclamantul, considerând-o nelegală şi netemeinică deoarece Regia Naţională a pădurilor Romsilva –Direcţia Silvică S s-a dispus încetarea contractului individual de muncă ca urmare a reducerii posturilor, începând cu 15 11 2007 , fiindu-i aplicabile dispoziţiile art. 2 alin.1 lit. b din Legea 174/2006 – instanţa de fond ignorând faptul că acesta are dreptul la indemnizaţia de şomaj , venitul de completare şi 2 salarii medii nete.

Analizând sentinţa civilă prin prisma motivelor de recurs şi a dispoziţiilor

Legale aplicabile în cauză, Curtea constată că recursul este nefondat şi urmează a fi respins pentru considerentele ce vor fi prezentate în continuare.

Pentru a primi sumele cuvenite cu titlu de venit în completare, , contestatorul trebuia să fie disponibilizat în procedura unei concedieri colective,.

Deşi iniţial se admisese acţiunea reclamantului prin sentinţa civilă nr. 1745/10.11.2008 – pusă de altfel în executare de către A.J.O.M. , fiind promovată calea de atac , Curtea de A P E L C R A I O V A a statuat prin decizia nr. 1155/05.03. 2009 că disponibilizarea nu este colectivă fapt pentru care , temeiul acordării venitului în completare nu mai subzistă.

Sumele fiind deja executate, , Curtea apreciază că în mod corect acestea au fost imputate debitorului , prin emiterea deciziei de recuperare a debitului, nr. 64/16.07.2009.

În raport de aceste considerente, se apreciază că sentinţa instanţei de fond este legală şi temeinică şi urmează a fi respins recursul de faţă , ca fiind nefundat, în temeiul art. 312 alin.1 teza a II-aC.P.civ.

 

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de reclamantul D. N., împotriva sentinţei civile nr.1057/28.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O, având ca obiect, calcul drepturi salariale.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 27.01.2010.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) E. Grefier,

(...) (...)

 

Red. Jud.CT /15.03.2010

Tehn.red. IB - 2 ex

J.F./I N. şi L E.

 

 

Toate spetele


Sus ↑