• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Actiune in constatare. Recurs

Hotararea nr. 98/2010 din data 2010-01-21
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.98/2010

Şedinţa publică de la 21 ianuarie 2010

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - grefier

 

Pe rol se află soluţionarea recursului promovat de reclamanta D. S J. A I împotriva sentinţei civile nr. 1045 din 17.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...).

La apelul nominal efectuat în cauză se prezintă avocat U. F. D. în substituirea avocatei D. B. E. pentru recurenta reclamantă D. T. J. A I, lipsă fiind pârâţii intimaţi I.T.M. A şi E. N. F..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care reprezentanta reclamantei recurente depune la dosar împuterniciri avocaţiale .

Instanţa, reţinând că nu sunt chestiuni prealabile de discutat ori cereri de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reprezentanta reclamantei recurente solicită admiterea recursului, respingerea excepţiei tardivităţii introducerii acţiunii şi rejudecând cauza, admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată. Învederează în esenţă că excepţia de tardivitate se impunea a fi respinsă întrucât subscrisa nu era ţinută de termenul de 30 de zile pentru promovarea acţiunii, ce viza rectificarea unei erori materiale şi nu contestarea deciziei emise , astfel că acţiunea nu trebuia soluţionată prin prisma disp. art. 283 alin. 1 lit.a Codul muncii.

Instanţa, în raport de actele dosarului şi concluziile prezentate în dezbateri, lasă cauza în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL

 

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i A l b a sub dosar nr(...) reclamanta D. S J. A I, în contradictoriu cu I.T.M. A şi E. N. F., a solicitat să se constate că prin decizia nr. 94/11.02.2008 s-a trecut din eroare ca temei de drept art. 55 lit.b Codul muncii în loc de art. 79 Codul muncii şi să fie obligat pârâtul I.T.M. A să rectifice această menţiune în carnetul de muncă al pârâtei E. N. F..

În motivarea cererii se arată că pârâta a fost angajata reclamantei în perioada noiembrie 2005-octombrie 2006, iar la data de 22.01.2008 a solicitat încetarea contractului individual de muncă prin demisie începând cu data de 11.02.2008. din eroare, în conţinutul deciziei de încetare a contractului individual de muncă a fost trecut ca temei de drept acordul părţilor şi nu demisia.

Prin sentinţa civilă nr. 1045/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosarul cu nr. de mai sus a fost admisă excepţia tardivităţii formulării contestaţiei , invocată de pârâtul I.T.M. A. A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei invocată de acelaşi pârât. A fost respinsă acţiunea formulată de reclamantă.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că pârâta E. N. F. a depus o cerere de demisie la data de 22.01.2008, solicitând încetarea contractului individual de muncă începând cu data de 11.02.2008. prin decizia nr. 94/11.02.2008 reclamanta i-a încetat contractul în temeiul art. 55 lit.b Codul muncii, decizia nefiind contestată de pârâtă, fiind înaintată la I.T.M. pentru efectuarea operaţiunilor.

A.J.O.F.M. A a efectuat un control la reclamantă la data de 30.12.2008, urmare căruia aceasta a promovat acţiunea de faţă, invocând eroarea materială în înscrierea din carnetul de muncă al pârâtei, invocând prevederile art. 7 alin.2 din Decretul 92/1976.

Instanţa de fond constată că înscrierea în carnetul de muncă s-a efectuat în conformitate cu decizia nr. 94/2008, faţă de conţinutul căreia nu a fost săvârşită o eroare materială. Decizia putea fi atacată potrivit prevederilor art. 283 Codul muncii în 30 de zile de la comunicarea acesteia.

Faţă de aceste considerente s-a apreciat că acţiunea , faţă de data comunicării deciziei, este tardivă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta solicitând admiterea acestuia, respingerea excepţiei tardivităţii introducerii acţiunii şi modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii acţiunii sale.

În expunerea de motive arată că excepţia tardivităţii se impune a fi respinsă, reclamanta nefiind ţinută de termenul de 30 de zile pentru promovarea acţiunii , acţiunea vizând rectificarea unei erori materiale şi nu contestarea deciziei în discuţie.

Deliberând asupra recursului de faţă funcţie de criticile formulate şi din oficiu, potrivit prevederilor art. 304 ind.1 Cod procedură civilă , Curtea constată următoarele:

Conform susţinerilor reclamantei recurente, în condiţiile în care la dosarul cauzei nu există o copie de pe carnetul de muncă al pârâtei E. N. F. sau alte înscrisuri doveditoare, pârâta a fost angajata reclamantei în calitate de profesor de limba şi literatura engleză în perioada noiembrie 2005-octombrie 2006.

La data de 22.01.2008 pârâta a solicitat încetarea contractului individual de muncă prin demisie, începând cu data de 11.02.2008. În consecinţă, reclamanta emite Decizia nr. 94/11.02.2008 prin care contractul individual de muncă al pârâtei încetează, începând cu data de 11.02.2008, conform art. 55 lit.b din Codul muncii, deci prin acordul părţilor şi nu prin demisie, conform art. 79 Codul muncii, aşa cum a solicitat pârâta.

Prima instanţă nu a verificat nici faptul că, aşa cum susţine reclamanta, raporturile de muncă dintre aceasta şi pârâtă au încetat de fapt în luna noiembrie 2006, dar de drept, prin decizia în discuţie, au încetat doar în data de 11.02.2008, fără a se şti concret dacă în perioada noiembrie 2006-11.02.2008 s-au mai derulat sau nu raporturi de muncă.

De asemenea, soluţionând excepţia tardivităţii introducerii acţiunii de către reclamantă, prima instanţă a admis-o, apreciind că decizia în discuţie putea fi atacată, potrivit art. 283 Codul muncii, în 30 de zile de la comunicarea acesteia, termen cu mult depăşit, fără însă a exista dovada certă a datei comunicării deciziei emisă de reclamantă către pârâtă.

În egală măsură , prima instanţă a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei invocată de pârâtul I.T.M. A, fără a analiza concret şi exact excepţia şi susţinerile pârâtului, mulţumindu-se doar să reţină interesul legitim pe care reclamanta l-ar justifica în promovarea acţiunii.

Faţă de cele ce preced, în conformitate cu prevederile art. 312 alin.5 Cod procedură civilă şi Decizia nr. XXI pronunţată de Î.C.C.J. la data de 12.06.2006 în dosar nr. 9/2006, Curtea va admite recursul şi va casa sentinţa atacată, trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Cu ocazia rejudecării cauzei, instanţa va analiza şi se va pronunţa şi cu privire la toate susţinerile reclamantei recurente.

 

Pentru aceste motive

În numele legii

 

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de reclamanta D. S J. A I împotriva sentinţei civile nr. 1045/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...) şi în consecinţă:

Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond, T r i b u n a l u l A l b a.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 21.01.2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

Red.CV, Tehnored.IM 09.02.2010

Jud.fond-E. E. L, E. L.

Toate spetele


Sus ↑