• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 2229 din data 2009-04-21
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 2229

Şedinţa publică de la 21 Aprilie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*************

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta SC E. SA- MEMBRU P. GRUP, împotriva sentinţei civile nr.6473 din 18.11.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă D. N., având ca obiect „drepturi băneşti”.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns recurenta pârâtă SC E. SA- MEMBRU P.. GRUP, reprezentată de avocat U. B., lipsind intimatul reclamant D. N..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care; constatând cauza în stare de soluţionare, a acordat cuvântul asupra recursului.

Avocat B. U., pentru recurenta pârâtă, a pus concluzii de admitere a recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.

     

CURTEA:

 

Asupra recursului de faţă;

Constată că la data de 10.07.2008, petenta D. N. a chemat in judecata intimata SC. E. S.A. B, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, sa fie obligată intimata la plata sumelor reprezentând drepturi salariale cuvenite şi neacordate prevăzute în contractul colectiv de muncă cu ocazia pensionării, actualizate la data plăţii.

In motivarea acţiunii petenta a arătat că a fost salariata societăţii intimate până la data de 24.08.2005, când a fost pensionată, iar potrivit art.161 alin.1 din Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii pe anii 2004-2007, avea dreptul la patru salarii avute la data pensionării, care însă nu i-au fost acordate.

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa nr.6473 din 18.11.2008 a admis acţiunea formulată de petenta D. N. şi a obligat intimata să plătească drepturile băneşti reprezentând 4 salarii avute la data pensionării, sume actualizate în funcţie de indicele de inflaţie la data plăţii.

A fost obligată intimata la plata către petentă a sumei de 300 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că petenta a fost salariata societăţii intimate, până la data de 24.08.2005, fiind pensionată pentru limită de vârtă.

Potrivit art.161 din Contractul colectiv de muncă pe anii 2004-2007 încheiat la nivelul S.N.P. E. S.A., ,,La pensionare – indiferent de cauza pensionării – salariatul este premiat pentru întreaga activitate cu o sumă reprezentând două salarii avute la data pensionării. Dacă salariatul are peste 15 ani vechime în petrol, suma acordată va fi de 4 salarii avute la data pensionării”.

Conform înscrierilor din carnetul de muncă, petenta are o vechime de peste 30 de ani în domeniul petrolier, astfel încât este îndreptăţită la plata a 4 salarii avute la data pensionării.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata SC „E.” SA, criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

In motivare susţine că la data de 24.08.2005, contractul individual de muncă al reclamantei a încetat în conformitate cu dispoziţiile art. 65 şi 66 din Codul muncii şi la data încetării raporturilor sale de muncă au fost aplicabile dispoziţiile CCM încheiat la nivel E. pentru anul 2005, nicidecum cele ale CCM pe anul 2007. Că, la data concedierii petenta a beneficiat de o indemnizaţie de concediere acordată în temeiul art. 50 din CCM, completate cu prevederile Planului Social, ţinând cont de vechimea sa în E..

Posibilitatea acordării unui număr de salarii avute la pensionare, în cazul salariaţilor pensionaţi, a fost prevăzut abia în anul 2007, fiind reglementat de art. 52 alin. 2 al CCM care se coroborează cu prevederile art. 161 CCM.

Un alt motiv de recurs se referă la faptul că petentei i-a încetat contractul individual de muncă în temeiul art. 65 şi 66 din Codul muncii şi anume concediere colectivă, motivul concedierii fiind desfiinţarea postului ocupat de salariat şi în nici un caz împlinirea vârstei de pensionare sau pensionare anticipată, nefiindu-i astfel aplicabile dispoziţiile art. 161 CCM la nivel E..

Mai mult, reclamanta şi-a dat acordul cu privire la încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa societăţii, iar la data încetării acestuia (14 noiembrie 2005) nu intraseră în vigoare modificările aduse CCM la nivel de E., care au făcut obiectul Actului Adiţional înregistrat la E..

Recursul este fondat şi se va admite pentru considerentele ce se vor expune în continuare:

Astfel, în mod greşit, prima instanţă a admis acţiunea reclamantei, dispunând obligarea pârâtei recurente către aceasta la plata drepturilor băneşti reprezentând contravaloarea a 4 salarii avute la data pensionării.

Soluţia primei instanţe este rezultatul interpretării eronate a situaţiei de fapt şi a dispoziţiilor legale aplicabile în speţă.

In acest sens este de menţionat faptul că, prin decizia nr. (...) din 05.08.2005, reclamantei intimatei i s-a desfiinţat postul, dispunându-se încetarea contractului individual de muncă în baza dispoziţiilor art. 65 şi 66 din Codul muncii, fiind vorba de o concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, situaţie în care aceasta a beneficiat de compensaţii reprezentând o indemnizaţie de concediere în cuantum de 17.640 lei în funcţie de vechimea în E..

Se constată, aşadar, faptul că reclamantei nu-i sunt aplicabile dispoziţiile art. 161 alin. 1 şi 2 din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, dispoziţii potrivit cărora – „în situaţia în care personalul protejat îşi dă acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă, beneficiază, la data pensionării,ca premiere pentru întreaga activitate de o sumă de bani reprezentând două sau mai multe salarii avute la momentul încetării raporturilor de muncă”.

Aceasta, întrucât, în cazul intimatei reclamante nu este vorba de o pensionare anticipată, realizată cu acordul acesteia, ci de o concediere colectivă, datorită restructurării de la nivelul SC”E.” SA, contractul individual de muncă al acesteia fiind desfăcut în baza dispoziţiilor din Codul muncii, arătate mai sus, ca urmare a desfiinţării postului.

In al doilea rând, contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii şi înregistrat la E. sub nr. 8080 din 23 mai 2000, valabil pentru anul 2006, a fost modificat prin Actul Adiţional înregistrat sub nr. 923 din 23 februarie 2007, iar contractul individual de muncă al reclamantei a încetat prin decizia nr. (...) din 05.08.2005, la data încetării raporturilor sale de muncă fiind aplicabile dispoziţiile CCM-ului încheiat la nivelul societăţii pentru anul 2005, nicidecum cele ale CCM-ului pe anul 2007.

In acest sens, reclamantei i se aplică prevederile CCM-ului din anul 2005, şi nu din anul 2007, contract colectiv de muncă ce a fost modificat numai începând cu acest ultim an şi unde s-a prevăzut că prevederile art. 50 alin. 2 se completează cu dispoziţiile art. 161 alin. 1 şi 2.

Aceasta întrucât, numai în dispoziţiile art. 161 alin. 1 şi 2 din Contractul colectiv de muncă pe anul 2007 prevedeau faptul că la data pensionării salariatul este premiat pentru întreaga activitate cu o sumă de bani reprezentând două sau mai multe salarii avute la data pensionării.

Faţă de cele arătate, se constată că prima instanţă a făcut o greşită aplicare a legii, astfel încât în baza art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 cod procedură civilă, recursul declarat de SC E. SA B se priveşte ca fiind întemeiat şi se va admite, se va schimba în totalitate hotărârea T r i b u n a l u l u i G o r j, în sensul că se va respinge cererea formulată de reclamantă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de pârâta SC E. SA, împotriva sentinţei civile nr.6473 din 18.11.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă D. N., având ca obiect „drepturi băneşti”.

Modifică sentinţa în sensul, respinge acţiunea.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Aprilie 2009

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Red. jud.D.(...)

3 ex/20.05.2009

j. fond:E.E.

R.N.

Toate spetele


Sus ↑