• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 3638 din data 2009-06-02
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 3638

Şedinţa publică de la 02 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*************

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta SC E. SA, împotriva sentinţei civile nr. 535 din 12.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă N. H., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurenta pârâtă SC E. SA reprezentată de avocat U. B. şi intimata reclamantă N. H. reprezentată de avocat J. Ş. D. .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează, că recursul este declarat şi motivat în termenul prevăzut de lege, după care,

Nemaifiind cererii de formulat excepţii de ridicat şi constatându-se cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul părţilor prezente pentru a pune concluzii asupra recursului.

Avocat U. B. pentru recurenta pârâtă Sc E. Sa solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.

Avocat J. Ş. D. pentru intimata reclamantă N. H. pune concluzii de respingerea recursului şi menţinerea sentinţei pronunţate de T r i b u n a l u l D o l j ca fiind legală şi temeinică cu cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr. 535 din 12 februarie 2009, T r i b u n a l u l D o l j a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâtă în întâmpinare.

A fost admisă acţiunea privind pe reclamanta N. H., în contradictoriu cu pârâta SC. E. SA.

A fost obligată pârâta să-i plătească drepturile băneşti reclamantei potrivit art. 161 alin. (1) din CCM 2008, în raport de vechimea acesteia.

A fost obligată pârâta către reclamantă la 200 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Asupra excepţiei invocate de pârâtă în întâmpinare, instanţa a respins acţiunea cu motivarea introdusă în termenul legal de 6 luni, prev. de art. 283 alin. 1 lit. e din Codul muncii în sensul că naşterea dreptului a avut loc la 19.09.2008, iar acţiunea a fost introdusă la 20.11.2008.

Instanţa cu privire la fondul cauzei a constatat că acţiunea formulată este întemeiată şi legală.

Salariaţii beneficiază de drepturile prevăzute mai sus numai dacă încetarea raporturilor de muncă are loc în perioada ce începe cu 3 ani înainte de data la care aceştia au dreptul să solicite pensionarea anticipată şi până la data la care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă.

G. salariaţi, beneficiari ai drepturilor prevăzute mai sus, li s-au aplicat şi dispoz. art. 166 aşa cum este reglementat la lit. d a alineatul 1.

Din actele existente la dosar a arătat că reclamanta a încetat raporturile de muncă cu pârâta prin decizia nr. 125/19.05.2008 că s-a pensionat anticipat la data de 19.09.2008, astfel îi sunt aplicabile dispoziţiile legale.

Nu se reţine aplicarea textelor din CCM pe anul 2007 întrucât pensionarea a avut loc sub incidenţa CCM pe anul 2008, astfel primul contract începând din 22.02.2008, când a intrat în vigoare CCM pe anul 2008.

Instanţa respins apărarea pârâtei cu motivarea că aceasta este în executare cu data încetării raporturilor de muncă ale reclamantei şi implicit ale pensionării ei, iar textele din contractul colectiv de muncă indicate în întâmpinare nu au aplicare în cauza de faţă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta SC E. SA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În acest sens, arată că greşit instanţa a reţinut că petenta a formulat cererea de pensionare imediat după încetarea contractului individual de muncă, întrucât prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul SC E. SA, înregistrat sub nr.8080/23.05.2000, valabil pentru 2005, a fost modificat pentru anul 2007 prin actul adiţional înregistrat sub nr.923/23.02.2007 şi au devenit aplicabile cu începere de la 23.02.2007.

Contractul individual de muncă al petentei a încetat potrivit art.65 şi urm. din Codul muncii, iar la data încetării raporturilor de muncă erau aplicabile prevederile contractului colectiv de muncă pentru anul 2005, astfel că nu se puteau aplica dispoziţiile contractului colectiv de muncă valabil pentru anul 2007, care a fost înregistrat abia la 23.02.2007 şi cel anterior nu conţinea o prevedere similară celei din 2007, art.161 alin.1 şi 2.

Pe de altă parte, contractul individual de muncă al petentei a încetat din iniţiativa societăţii prin concediere colectivă, în temeiul art.65 şi urm. din Codul muncii, independent de faptul că petenta atinsese sau nu vârsta de pensionare, iar prevederile art.161 din contractul colectiv de muncă la nivelul E. nu se aplică petentei, acestea fiind prevăzute în beneficiul salariaţilor pensionaţi, iar în speţă este vorba de o etapă a proiectului de restructurare desfăşurat la nivel de societate.

În anul 2005 nu intraseră în vigoare modificările aduse contractului colectiv de muncă la nivelul E., printre care şi modificarea art.52, care a făcut obiectul actului adiţional înregistrat sub nr.923/23.02.2007.

A solicitat admiterea recursului şi modificarea sentinţei, în sensul respingerii acţiunii.

În drept a invocat prevederile art.304/1 Cod procedură civilă şi art.312 din acelaşi cod.

Cu privire la motivele de recurs nu a fost depusă întâmpinare.

Recursul se admite pentru considerentele care se expun:

Din examinarea sentinţei, prin prisma motivelor invocate, a actelor şi lucrărilor dosarului şi potrivit art.304/1 Cod procedură civilă, Curtea constată că hotărârea este afectată de motivul de modificare prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă şi 312 Cod procedură civilă.

Astfel, sunt întemeiate criticile invocate, în condiţiile în care instanţa a făcut o aplicare greşită a legii, atunci când a reţinut că sunt aplicabile dispoziţiile art.161 alin.1 şi 2 din contractul colectiv de muncă pe anul 2008 al SC E. SA.

Din actele dosarului a rezultat că petentei i-a încetat contractul individual de muncă la 01.08.2008 în temeiul art.65 şi 66 din Codul muncii, iar înscrierea la pensie s-a efectuat de la 19.09.2008 şi încetarea contractului de muncă nu a avut loc la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului.

Instanţa nu a verificat susţinerile recurentei pârâte, invocate prin întâmpinare şi prin urmare nu a avut în vedere faptul că art.52 din contractul colectiv de muncă a fost modificat prin introducerea alin.2 în anul 2007 „ În cazul în care salariatul protejat îşi dă acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă, acesta beneficiază şi de prevederile art.161 alin.1 şi 2 şi art.166 alin.1 lit.d”.

Aceste modificări s-au efectuat prin actul adiţional înregistrat sub nr.923/23.02.2007 şi potrivit art.25 alin.3 din Legea nr.130/1996 „Contractele colective de muncă se aplică de la data înregistrării. Părţile pot conveni ca data aplicării clauzelor negociate să fie ulterioară zilei de înregistrare a contractului”.

Dispoziţiile anterioare anului 2007 nu aveau un conţinut similar, iar la data pensionării petenta nu mai avea raporturi de muncă cu recurenta pârâtă, astfel că greşit instanţa a concluzionat că sunt aplicabile dispoziţiile art.161 din contractul colectiv de muncă pentru anul 2008.

Chiar dacă art.161 din contractul colectiv de muncă pentru perioada menţionată prevede „La pensionare-indiferent de cauza pensionării-salariatul este premiat pentru întreaga activitate cu o sumă reprezentând două salarii, avute la data pensionării.

Dacă salariatul are peste 15 ani vechime în petrol suma acordată va fi de patru salarii avute la data pensionării”, în cauză nu aplică aceste dispoziţii, în condiţiile în care încetarea contractului individual de muncă nu a avut loc în temeiul art.56 lit. d din Codul muncii, ci în temeiul art.65 şi urm. din Codul muncii.

Se reţine că în anul 2008, când au încetat raporturile de muncă ale părţilor, art.52 din contractul colectiv de muncă nu prevedea că „ În cazul în care salariatul protejat îşi dă acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă, acesta beneficiază şi de prevederile art.161 alin.1 şi 2 şi art.166 alin.1 lit. d”, astfel că nelegal s-a apreciat că se aplică art.161 alin.1 şi 2 din contractul colectiv de muncă în situaţia petentei.

Dacă încetarea raporturilor de muncă avea la bază pensionarea petentei, atunci se justifica aplicarea acestor dispoziţii legale prin raportare la art.56 din Codul muncii, or în speţă încetarea contractului individual de muncă s-a efectuat în temeiul art.65 şi urm. din Codul muncii.

Ca atare, în temeiul art.312 Cod procedură civilă şi art.304 pct.9 Cod procedură civilă Curtea va admite recursul şi va modifica sentinţa, în sensul respingerii acţiunii petentei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de pârâta SC E. SA, împotriva sentinţei civile nr. 535 din 12.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă N. H., având ca obiect drepturi băneşti.

Modifică sentinţa în sensul că respinge acţiunea.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Iunie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.jud.M.(...)

3.ex./10.06.2009.

J.F M.G.

I.M.

Toate spetele


Sus ↑