• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1796 din data 2009-04-06
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

-drepturi băneşti-

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1796

Şedinţa publică de la 06 Aprilie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)-(...)

Judecător (...) T.

Grefier B. H.

x.x.x.

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta SC E. SA împotriva sentinţei civile nr.4971 din 29 septembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul N. S. E., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat U. B. pentru recurenta pârâtă, lipsind intimatul reclamant.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că intimatul reclamant a depus întâmpinare scrisă, după care, reprezentantul recurentei pârâte depune înscrisuri.

Instanţa constatând că nu sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat a apreciat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul asupra recursului.

Avocat U. B., pentru recurenta pârâtă, susţine oral motivele de recurs invocate în scris arătând că reclamantului i-a încetat contractul individual de muncă din iniţiativa societăţii, în temeiul art.65 şi 66 din Codul muncii şi nicidecum ca urmare a împlinirii vârstei standard de pensionare, astfel încât nu i se cuvin drepturile salariale solicitate.

Pune concluzii de admiterea recursului, modificarea sentinţei, în sensul respingerii acţiunii.

 

 

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr.4971 din 29 septembrie 2008 T r i b u n a l u l G o r j, a admis acţiunea formulată de petentul N. S. E., în contradictoriu cu intimata S.N.P. E. S.A., A fost P. intimata la plata către petent a drepturilor băneşti reprezentând patru salarii avute la data pensionării, actualizate la data plăţii .

A fost obligată intimata la plata a 500 lei cheltuieli de judecată către petent.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Petentul a fost salariatul societarii intimate pana la data de 13.04.2006.

Potrivit art.161 alin.1 din CCM la nivelul S.N.P. E. SA pe anul 2004: ,, prevede ca ,,La pensionare-indiferent de cauza pensionarii-salariatul este premiat pentru întreaga activitate cu o suma reprezentând doua salarii avute, la data pensionarii,,

(2)Daca salariatul are peste 15 ani vechime in petrol, suma acordata va fi de patru salarii avute la data pensionarii,,.

Pentru anii 2005, 2006 si 2007 textul păstrează acelaşi conţinut ca în contractele precedente.

Conform art.1 alin.1 din Legea nr.130/1996, ,,contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată între patron sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori prin alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.”

Art.31 din Legea nr.130/1996 dispune că poate interveni modificarea clauzelor contractului colectiv de muncă pe parcursul executării lui în condiţiile legii, ori de câte ori părţile convin acest lucru. Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică în scris organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.

Conform art. 236 alin. 4 din Codul muncii, contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor.

Normele enunţate subscriu, aşadar, contractelor colective de muncă (în egală măsură ca şi contractele individuale de muncă) voinţei părţilor semnatare, raportând aceste acte juridice cadrului general de reglementare a contractului ca act juridic bilateral.

Legea statuează în sensul că dispoziţiile contractului colectiv de muncă reflectă voinţa partenerilor sociali, care însă trebuie să se manifeste întotdeauna în conformitate cu prevederile legale.

Astfel, textul art.31 din Legea nr.130/1996 cuprinde o normă permisivă, care dă posibilitatea modificării clauzelor contractului colectiv de muncă ori de câte ori părţile convin acest lucru, dar cu precizarea formalităţilor care trebuie îndeplinite pentru a da eficienţă unor astfel de modificări .

Textul reia un principiu de bază aplicabil tuturor actelor juridice bilaterale, în sensul că ele pot fi modificate potrivit acordului de voinţă al părţilor, dar numai până la momentul încetării efectelor acestuia.

In acelaşi sens şi contractul colectiv de muncă poate fi modificat de părţi doar pe parcursul executării lui, interpretarea şi reformarea conţinutului unei clauze urmând să îşi producă efecte până la momentul încetării efectelor contractului.

S-a reţinut astfel că interpretarea clauzei, peste termenul pentru care a fost încheiat contractul şi cu încălcarea dispoziţiilor art.31 din Legea nr.130/1996 (prin acte neînregistrate la direcţia teritorială de muncă) nu poate produce efecte care să înlăture conţinutul explicit al prevederii invocate .

Cât priveşte negocierile prevăzute de art.168 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă, s-a reţinut că angajatorul nu a probat lipsa sau existenţa acestora, deşi sarcina probei îi revenea potrivit art.287 din Codul muncii.

Lipsa oricăror negocieri asupra cuantumului sumelor şi modalităţii de acordare nu poate nega dreptul salariaţilor, asumat de părţi prin contractele colective de muncă, de a beneficia de aceste drepturi salariale cu ocazia pensionarii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta SC E. SA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului, pârâta a arătat că CCM încheiat la nivelul SC. E. SA, înregistrat la E. cu nr.8080 din 23.05.2000, valabil pentru anul 2006, a fost modificat pentru anul 2007 prin actul adiţional înregistrat sub nr. 923 din 23.02.2007, modificările cuprinse în acest act adiţional devenind aplicabile începând cu această dată, respectiv 23.02.2007.

Prin decizia din 13.04.2006, contractul colectiv de muncă al reclamantului a încetat în conformitate cu dispoziţiile art. 65 şi 66 din Codul muncii, fiindu-i aplicabile dispoziţiile CCM pentru anul 2006 şi nu în cele pe anul 2007.

S-a mai arătat că drepturile băneşti solicitate de reclamant conform art. 161 din CCM la nivel E. urmau a se acorda cu ocazia pensionării, iar Contractul individual de muncă al reclamantului a încetat din iniţiativa societăţii, temeiul de drept al desfacerii raporturilor de muncă fiind reprezentat de art. 65 şi 66 din Codul muncii - concedierea colectivă, independent de faptul că reclamanta atinsese sau nu vârsta de pensionare.

Intimatul-reclamant a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, arătând că instanţa de fond a aplicat corect dispoziţiile art 161 alin 1 şi 2 din CCM pentru anii 2005-2008.

Recursul este fondat şi va fi admis pentru următoarele considerente :

Din examinarea sentinţei, prin prisma motivelor invocate, a actelor şi lucrărilor dosarului şi potrivit art.304/1 Cod procedură civilă, Curtea constată că hotărârea este afectată de motivul de modificare prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă raportat la art. 312 alin Cod procedură civilă.

Astfel, sunt întemeiate criticile invocate, în condiţiile în care instanţa a făcut o aplicare greşită a legii, atunci când a reţinut că sunt aplicabile dispoziţiile art.161 alin.1 şi 2 din contractul colectiv de muncă pe anul 2004 al SC E. SA, text ce păstrează acelaşi conţinut pentru anii 2005, 2006 şi 2007.

Din actele dosarului a rezultat că reclamantului i-a încetat contractul individual de muncă la 13.04.2006 în temeiul art.65 şi 66 din Codul muncii,conform menţiunilor din carnetul de muncă al reclamatului (poziţia 107).

Instanţa nu a verificat susţinerile recurentei pârâte, invocate prin întâmpinare şi nu a avut în vedere faptul că art. 52 din contractul colectiv de muncă a fost modificat prin introducerea alin.2 în anul 2007, care prevede „ În cazul în care salariatul protejat îşi dă acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă, acesta beneficiază şi de prevederile art.161 alin.1 şi 2 şi art.166 alin.1 lit.d”.

Aceste modificări s-au efectuat prin actul adiţional înregistrat sub nr.923/23.02.2007 şi potrivit art.25 alin.3 din Legea nr.130/1996 „Contractele colective de muncă se aplică de la data înregistrării. Părţile pot conveni ca data aplicării clauzelor negociate să fie ulterioară zilei de înregistrare a contractului”.

Dispoziţiile anterioare anului 2007 nu aveau un conţinut similar, iar la data pensionării recurentul nu mai avea raporturi de muncă cu recurenta pârâtă, astfel că greşit instanţa a concluzionat că sunt aplicabile dispoziţiile art.161 din contractul colectiv de muncă pentru anii 2004-2007.

Chiar dacă art.161 din contractul colectiv de muncă pentru perioada menţionată prevede „La pensionare-indiferent de cauza pensionării-salariatul este premiat pentru întreaga activitate cu o sumă reprezentând două salarii, avute la data pensionării.

Dacă salariatul are peste 15 ani vechime în petrol suma acordată va fi de patru salarii avute la data pensionării”, în cauză nu aplică aceste dispoziţii, în condiţiile în care încetarea contractului individual de muncă nu a avut loc în temeiul art.56 lit.d din Codul muncii, ci în temeiul art.65 şi urm. din Codul muncii.

Se reţine că în anul 2006, când au încetat raporturile de muncă ale părţilor, art.52 din contractul colectiv de muncă nu prevedea că „ În cazul în care salariatul protejat îşi dă acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă, acesta beneficiază şi de prevederile art.161 alin.1 şi 2 şi art. 166 alin.1 lit.d”, astfel că nelegal s-a apreciat că se aplică art.161 alin.1 şi 2 din contractul colectiv de muncă în situaţia reclamantului.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art.312 Cod procedură civilă şi art.304 pct.9 Cod procedură civilă ,Curtea va admite recursul şi va modifica în tot sentinţa, în sensul respingerii acţiunii .

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de pârâta SC E. SA împotriva sentinţei civile nr.4971 din 29 septembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul N. S. E..

Modifică sentinţa în sensul că respinge acţiunea.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Aprilie 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)-(...)

Judecător,

(...) T.

 

Grefier,

B. H.

 

 

Red. jud.E.S.

Jud fond- L. U., R. N.

Ex.3. C.O./29.04.2009

Toate spetele


Sus ↑