• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 1114 din data 2009-05-22
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

DOSAR NR(...) ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

D E C I Z I A NR.1114

Şedinţa publică din data de 22 mai 2009

Preşedinte - (...) (...)

Judecători - (...) (...) (...)

- (...) D.

Grefier - E. B.

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de reclamanta (...) M. SRL, cu sediul în comuna D., sat D., judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 275 pronunţată la data de 9 martie 2009 de T r i b u n a l u l B u z ă u în contradictoriu cu pârâtul J. G, domiciliat în comuna D., sat D., judeţul B.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru recurenta reclamantă (...) M. SRL, avocat N. D. din B a r o u l d e Avocaţi P, lipsind intimatul pârât J. G.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Recursul scutit de plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , după care :

Avocat N. D. depune la dosar copia sentinţelor civile nr.240/2009 şi 988/2008 pronunţate de T r i b u n a l u l B u z ă u, arătând că alte cereri nu mai are de formulat.

Curtea ia act de această declaraţie şi constatând cauza în stare de judecată acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat N. D. susţine oral motivele de recurs depuse în scris la dosar, arătând că în mod greşit a fost respinsă cererea de rectificare a temeiului juridic de desfacere a contractului individual de muncă al intimatului.

Cererea prin care intimatul a solicitat încetarea contractului de muncă la data de 17 aprilie 2006 a fost o cerere de demisie, cu care angajatorul a fost de acord în conformitate cu disp.art. 79 al.1 c o d u l m u n c i i, coroborat cu dispoziţiile art. 79 al.7 din c o d u l m u n c i i.

Demisia este un act unilateral, astfel că nu era nevoie de preaviz, iar părţile pot renunţa la termenul de preaviz.

În şedinţa publică din 9 martie 2009 pârâtul a precizat că şi-a dat demisia, fiind de acord cu temeiul desfacerii contractului de muncă, instanţa urmând să aibă în vedere principiul disponibilităţii părţilor.

Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei, admiterea acţiunii, fără cheltuieli de judecată.

 

 

C U R T E A

 

Reclamanta (...) M. SRL cu sediul în comuna D., judeţul B, a solicitat în contradictoriu cu pârâtul J. G, pronunţarea unei sentinţe prin care să se procedeze la rectificarea înscrierilor efectuate în carnetul de muncă al pârâtului, respectiv modificarea temeiului de desfacere a contractului individual de muncă din 17.04.2006, art. 55 lit. b din c o d u l m u n c i i în art. 79 – demisie, c o d u l m u n c i i .

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că prin cererea din 17.04.2006, s-a solicitat angajatorului încetarea contract ului de muncă prin demisie, cererea fiind de demisie. Nu se putea solicita desfacerea contractului de muncă prin acordul părţilor, ci doar prin demisie . Având în vedere că motivul desfacerii contractului de muncă are implicaţii asupra subvenţiei încasată de angajator, cât şi de către angajat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, subvenţie care ar putea fi imputată celor doi , se solicită admiterea acţiunii, cu precizarea că angajatul este de acord .

Prezent în instanţă la termenul din 09.03.2009, pârâtul a precizat că şi-a dat demisia, este de acord cu modificarea temeiului de desfacere a contractului de muncă dacă nu îl afectează cu ceva .

Prin sentinţa civilă nr.275/9.03.2009 T r i b u n a l u l B u z ă u a respins acţiunea ca neîntemeiată, cu motivarea că potrivit înscrierilor din carnetul de muncă al pârâtului, J. G a fost angajatul societăţii (...) M. SRL D. în perioada 01.10.2004 – 17.04.2006, încetarea contractului individual de muncă fiind conform art. 55 lit. b din c o d u l m u n c i i .

Prin dispoziţia emisă de reclamantă, cu nr. 109/ 17.04.2006, contractul de muncă al pârâtului a fost desfăcut la data de 17.04.2006 potrivit art. 55 lit. b, din c o d u l m u n c i i, dând eficienţă cererii pârâtului, înregistrată sub nr. 108/17.04.2006 prin care solicită unităţii încetarea contractului de muncă cu data de 17.04.2006, cerere aprobată .

Potrivit art. 55 lit. b, din c o d u l m u n c i i, contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea.

În cauză din probatoriul administrat rezultă cu certitudine că încetarea contractului individual de muncă al pârâtului a avut loc prin acordul părţilor.

Pârâtul a solicitat prin cererea din 17.04.2006 aprobarea încetării contractului de muncă , unitatea reclamantă şi-a exprimat acordul , aprobând cererea, contractul încetând chiar din 17.04.2006 când a intervenit acordul părţilor.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, criticând-o ca netemeinică şi nelegală, cu motivarea că prin această sentinţă recurenta este prejudiciată deoarece va fi nevoită să restituie subvenţia de la AJOFM B.

Mai arată recurenta că atât societatea cât şi pârâtul s-au aflat în eroare la momentul încetării raporturilor de muncă datorită faptului că sunt obligaţi să semneze nişte formulare tipizate, fără a avea cunoştinţe de specialitate.

Se susţine, de asemenea, că intenţia reală a salariatului a fost aceea de a demisiona şi că acordul a fost în sensul renunţării la termenul de preaviz.

Se invocă şi practică judiciară a T r i b u n a l u l u i B u z ă u, soluţii contrare celei din prezenta cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sentinţa atacată şi motivele de recurs, curtea va constata că recursul este nefondat.

Intimatul - pârât J. G a fost angajatul societăţii (...) M. SRL D. în perioada 01.10.2004 – 17.04.2006, încetarea contractului individual de muncă realizându-se conform art. 55 lit. b din c o d u l m u n c i i .

Prin dispoziţia emisă de recurentă, cu nr. 109/ 17.04.2006, contractul de muncă al intimatului a fost desfăcut la data de 17.04.2006 potrivit art. 55 lit. b, din c o d u l m u n c i i, dându-se eficienţă cererii pârâtului, înregistrată sub nr. 108/17.04.2006 prin care solicita unităţii încetarea contractului de muncă cu data de 17.04.2006, cerere aprobată.

Potrivit art. 55 lit. b, din c o d u l m u n c i i, contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea.

Art. 79 din c o d u l m u n c i i prevede că prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă al salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă şi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie.

Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.

Ori, în cauză, din cererea formulată de intimatul - pârât la 17.04.2006, nu rezultă că şi-a dat demisia, că a fost acordat un termen de preaviz sau că angajatorul a renunţat la acest termen pentru a fi îndeplinite cerinţele art. 79 c o d u l m u n c i i .

Din cererea aprobată de unitatea recurentă rezultă că a intervenit acordul părţilor de încetare a contractului individual de muncă, la chiar data înregistrării şi formulării cererii de către salariat.

În realitate, recurenta îşi invocă propria culpă în emiterea unui act juridic, situaţie ce nu poate conduce la admiterea acţiunii sale.

Este evidentă această situaţie din chiar susţinerile recurentei, potrivit cărora a constatat că a făcut o greşeală acceptând încetarea raporturilor de muncă prin acord, numai după controlul AJOFM, când s-a stabilit că în situaţia dată trebuie restituită subvenţia primită pentru intimatul-pârât.

Nu poate fi primită nici susţinerea că în cauze similare, instanţa de fond are o practică diferită, deoarece, din analiza hotărârilor depuse rezultă că situaţiile concrete analizate în acele speţe au fost diferite de cele din prezenta cauză, probele din acele dovedind susţinerile părţilor.

Prin urmare, hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, iar curtea, văzând disp. art.304, 3041 şi 312 alin.1 C.pr.civ., va respinge recursul ca nefundat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta (...) M. SRL, cu sediul în comuna D., sat D., judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 275 pronunţată la data de 9 martie 2009 de T r i b u n a l u l B u z ă u în contradictoriu cu pârâtul J. G, domiciliat în comuna D., sat D., judeţul B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 22 mai 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) D.

 

 

GREFIER,

E. B.

 

 

operator de date cu caracter personal

notificare nr.3120

red.D.

2 ex/18.06.2009

d.f(...) T r i b u n a l u l B u z ă u

j.f. I N.

B.-N. E.

Toate spetele


Sus ↑