• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1152 din data 2008-06-18
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA DE CONFLICTE DE MUNCĂ

DOSAR NR(...) ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

D E C I Z I A NR.1152

Şedinţa publică din data de 18 iunie 2008

Preşedinte : (...) (...) (...)

Judecători : (...)-(...) (...)

: (...) (...)

Grefier : F.-S. D.

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de contestatoarea E. J. N., domiciliată în P, str.C.D. (...), nr.1 A, (...) .A, .6, .17, judeţul P, împotriva sentinţei civile nr.330 din 4 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata SC „E.” SA cu sediul în B, Calea E., nr.239, sector 1 .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: pentru recurenta-contestatoare E. J. N., avocat E. N. B. din B a r o u l P r a h o v a, potrivit împuternicirii avocaţiale nr. 33/2008, pentru intimata SC „E.” SA B, avocat E. E. din B a r o u l P r a h o v a, potrivit împuternicirii avocaţiale nr.17/2008.

Procedura legal îndeplinită.

Se referă instanţei de grefierul de şedinţă că recursul este declarat şi motivat în termen, scutit de plata taxei de timbru.

Avocat E. N. B. pentru recurenta-contestatoare E. J. N. depune la dosar un raport de expertiză extrajudiciară întocmit într-o speţă similară şi declară că alte cereri nu mai are de formulat, solicitând acordarea cuvântului în fond.

Avocat E. E. pentru intimata SC „E.” SA declară că alte cereri nu mai are de formulat şi solicită acordarea cuvântului în fond.

Curtea, faţă de actele şi lucrările dosarului, având în vedere declaraţia părţilor că nu mai au cereri de formulat, consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Avocat E. N. B. pentru recurenta-contestatoare E. J. N., solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei, iar pe fond admiterea acţiunii, cu consecinţa anulării deciziei nr.225/25.04.2007 emisă de intimată prin care i s-a desfăcut contestatoarei contractul de muncă. Decizia de concediere nu cuprinde toate elementele prevăzute de art.74 din Codul muncii , concedierea nefiind reală şi serioasă astfel cum prevăd dispoziţiile art.65 alin.2 din acelaşi cod.

Deşi societatea intimată susţine că nu deţinea posturi compatibile pregătirii profesionale a recurentei, apreciază că s-a făcut dovada existenţei acestor posturi. Astfel, să se observe că decizia de concediere a fost emisă la 25.04.2007, iar din anunţurile publicate pe internet, rezultă că atât anterior, cât şi ulterior concedierii existau posturi disponibile.

Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei, iar pe fond să se dispună anularea deciziei de concediere. Depune la dosar concluzii scrise. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Având cuvântul în fond pentru intimata SC „E.” SA, avocat E. E. solicită înlăturarea concluziilor din raportul de expertiză şi să se respingă recursul ca nefondat, cu consecinţa menţinerii soluţiei instanţei de fond ca legală şi temeinică. Învederează că desfiinţarea locului de muncă a fost efectivă şi reală. Este adevărat că recurenta a aplicat mai multe joburi publicate pe internet, însă a fost organizat un concurs, fiind chemate doar persoanele care îndeplineau condiţiile stabilite de angajator. Arată că nu există o obligaţie a angajatorului de a-i oferi salariatului un loc de muncă în condiţiile în care încetarea contractului individual de muncă nu se face din vina salariatului. Solicită respingerea recursului ca nefondat, menţinerea ca legală şi temeinică a soluţiei instanţei de fond, fără cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A :

Deliberând asupra recursului civil de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i P r a h o v a, reclamanta E. J. N. a chemat în judecată pe pârâta SC E. SA B, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să anuleze decizia nr. 225/25.04.2007, să fie obligată pârâta la încadrarea pe postul corespunzător pregătirii sale profesionale.

În motivarea acţiunii, contestatoarea a susţinut că a fost angajata SC E. SA din data de 01.09.1981 în funcţia de inginer petrochimist iar motivele care au stat la baza emiterii deciziei pretins a fi prev. de art.65-67, 73-75 din Codul muncii nu corespund realităţii, dispoziţiile art. 80 din C.C.M. prevăzând că societatea aflată în procedura reorganizării este obligată să comunice în scris fiecărui salariat postul ce urmează a fi desfiinţat, dacă se referă sau nu la alt loc de muncă, obligaţie ce nu a fost îndeplinită de pârâtă.

S-a mai susţinut în motivarea contestaţiei de către contestatoare că reducerea personalului datorată reorganizării trebuie sa fie reală, efectivă şi să nu constituie un pretext pentru înlăturarea unor persoane şi înlocuirea lor cu alte persoane.

În dovedirea contestaţiei petenta a solicitat proba cu acte şi interogatoriul intimatei.

SC E. SA B a formulat întâmpinare susţinând că cererea este neîntemeiată deoarece societatea s-a aflat în procedura reorganizării, fiind respectate disp. art. 74 din Legea nr. 53/2003 în sensul că s-au indicat motivele care au determinat concedierea, contestatoarei i-a fost acordat un preaviz de 60 zile calendaristice, criteriile de stabilire a ordinii de prioritate au fost respectate conform art. 4 din decizie şi nu mai existau posturi compatibile cu pregătirea profesională a salariatei.

Prin sentinţa civilă nr.330 din 4 februarie 2008, T r i b u n a l u l P r a h o v a a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată de contestatoarea E. J. N., în contradictoriu cu intimata SC E. SA.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţa a reţinut că din răspunsul la interogatoriu luat contestatoarei de intimată rezultă că fiecare salariat din cadrul SC E. SA primeşte săptămânal anunţurile de recrutare internă pentru posturile vacante din cadrul societăţii, contestatoarea aplicând CV-ul pe unul din posturile înscrise în data de 05 mai, luând la cunoştinţă de desfiinţarea postului acesteia în momentul comunicării deciziei pe care a semnat-o, afirmând că au existat posturi libere de inginer petrolist la pct. de lucru E..

Conform înscrisurilor depuse în cauză, încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei s-a dispus în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al E. SA din data de 07.06.2005 şi 09.08.2005 referitoare la procesul de reorganizare a SC E. SA cu acordul sindicatului cu privire la concedierea dispusă prin decizie, prin care se confirmă respectarea clauzelor Contractului colectiv de muncă.

Dispoziţiile art. 65 alin. l din Codul muncii prevăd că reprezintă concediere pentru motive care nu ţin seama de persoana salariatului încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice şi transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii.

Potrivit prevederilor art. 73 din Codul muncii persoanele concediate în temeiul art. 65 si 67 beneficiază de un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare, decizia de concediere comunicându-se salariatului în scris cu respectarea menţiunilor obligatorii prevăzute de lit.a-c.

În baza art. 65 alin.2 din Codul muncii desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă să aibă o cauză reală şi serioasă dintre cele prevăzute la alin.l din acelaşi articol.

După cum a rezultat din organigrama societăţii postul ocupat de contestatoare a fost desfiinţat, fiind respectate disp. art. 65 si urm. din Codul muncii în luarea măsurii încetării contractului de muncă al contestatoarei.

G. de considerentele expuse instanţa de fond a apreciat că decizia este legală si temeinică şi a respins contestaţia ca neîntemeiată.

Împotriva sentinţei primei instanţei a declarat recurs contestatoarea, criticând-o pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie, în baza art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

În motivarea recursului său contestatoarea a învederat că , deşi prin art.5 din decizia de concediere intimata a susţinut că nu au existat posturi compatibile pregătirii sale profesionale, din probele existente la dosar rezultă că în realitate aceste posturi au existat şi existau inclusiv la momentul în care s-a dispus în mod ilegal, susţine recurenta, concedierea.

A mai arătat recurenta că instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la anumite probe administrate în cauză, respectiv acte şi interogatoriul pârâtei, prin intermediul ultimei probe pârâta recunoscând clar existenţa unor anunţuri interne de recrutare care aveau şi posturi de inginer petrolist , compatibil cu pregătirea profesională a contestatoarei. Intimata nu a făcut nicio dovada în contra acestui fapt, deşi sarcina probei incumbă acesteia.

În recurs nu s-au administrat probe noi.

Legal citată, intimata a formulat întâmpinare la recurs solicitând respingerea acestuia ca nefondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului în funcţie de dispoziţiile legale aplicabile şi sub toate aspectele conform art.3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că motivele de recurs nu sunt fondate pentru următoarele considerente :

Din răspunsul la interogatoriu luat contestatoarei de intimată rezultă că fiecare salariat din cadrul SC E. SA primeşte săptămânal anunţurile de recrutare internă pentru posturile vacante din cadrul societăţii, contestatoarea aplicând CV-ul pe unul din posturile înscrise în data de 05 mai, luând la cunoştinţă de desfiinţarea postului său în momentul comunicării deciziei pe care a semnat-o, afirmând că au existat posturi libere de inginer petrolist la pct. de lucru E..

Încetarea contractului individual de muncă al contestatoarei s-a dispus în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al E. SA din data de 07.06.2005 şi 09.08.2005 referitoare la procesul de reorganizare a SC E. SA cu acordul sindicatului cu privire la concedierea dispusă prin decizie, prin care se confirmă respectarea clauzelor Contractului colectiv de muncă.

În baza art. 65 alin.2 din Codul muncii desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă să aibă o cauză reală şi serioasă dintre cele prevăzute la alin.l din acelaşi articol.

În mod corect a reţinut instanţa de fond că, astfel cum rezultă din organigrama societăţii postul ocupat de contestatoare a fost desfiinţat, fiind respectate disp. art. 65 si urm. din Codul muncii în luarea măsurii încetării contractului de muncă al contestatoarei.

În ceea ce priveşte posturile de care face vorbire recurenta , acestea au fost făcute publice, urmând să fie ocupate de salariaţii disponibilizaţi, prin concurs sau interviu, astfel cum a încercat şi recurenta, dar a fost respinsă.

Aşa fiind, văzând şi disp.art.312 alin.1 Cod procedură civilă, va respinge ca nefondat recursul formulat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatoarea E. J. N., domiciliată în P, str.C.D.(...), nr.1 A, (...) .A, .6, .17, judeţul P, împotriva sentinţei civile nr.330 din 4 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata SC „E.” SA cu sediul în B, Calea E., nr.239, sector 1.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18 iunie 2008.

 

Preşedinte Judecători

(...) (...) (...) (...)-(...) (...) (...) (...)

 

Grefier

F.-S. D.

 

Operator de date cu caracter personal

Notificare nr.3120/2006

Tehnored.2 ex./27.06.2008

C.P./E.R.C.

E..fond nr(...) Trib.P

Jud.fond D. H.

M. F. (...)

Toate spetele


Sus ↑