• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. DEC.NR.675/CM din data 2009-11-16
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.675/CM

Şedinţa publică din 16 noiembrie 2009

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

Preşedinte – (...) (...)

Judecător – (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier – (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul civil formulat de recurenta reclamantă N. J., domiciliată în Cernavodă,(...), (...) . A, . 2, judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 68/16.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI C prin DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI C, cu sediul în(...), judeţul C, având ca obiect anulare act.

Dezbaterile asupra recursului au avut loc în şedinţa publică din 10.11.2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, iar instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 12.11.2009 şi 16.11.2009, când a dat următoarea soluţie :

 

C U R T E A :

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a sub nr(...) la data de 14.11.2008 reclamanta N. J. în contradictoriu cu pârâta Comisia pentru Protecţia Copilului C a formulat contestaţie împotriva Hotărârii nr. D 1637/31.07.2008 solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună desfiinţarea hotărârii atacate.

Prin sentinţa civilă nr. 68/16.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a s-a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, invocată de intimată, şi s-a respins contestaţia formulată de reclamantă ca tardivă.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarele:

În susţinerea excepţiei pârâta susţine că hotărârea contestată a fost comunicată reclamantei la data de 09.10.2008 cu confirmare de primire.

Faţă de data introducerii acţiunii pârâta apreciază că a fost depăşit termenul de 30 de zile de contestare al acesteia.

Potrivit prevederile art. 283 al. 1 lit. a din Codul muncii termenul în care se poate contesta hotărârea emisă de angajator este de 30 de zile de la data comunicării.

Din susţinerile pârâtei rezultă că această hotărâre a fost comunicată la data de 09.10.2008, aspect care se confirmă prin înscrisul depus la dosarul cauzei (f. 5) , respectiv plicul cu data poştei depus de către reclamantă.

În aceste condiţii instanţa constată că termenul de 30 de zile calculat de la data de 09.10.2008 a fost depăşit prin depunerea acţiunii la data de 14.11.2008.

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs reclamanta. În motivare a arătat următoarele: decizia a fost comunicată la 09.10.2008 iar contestaţia a fost depusă în termen însă nu i s-a dat posibilitatea de a face dovada în acest sens prin recipisa poştală pentru scrisoarea recomandată, astfel încât se impune admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

În cauză, se impune stabilirea naturii şi efectelor actului juridic a cărui anulare se solicită întrucât, în raport de aceste aspecte, se determină atât competenţa de soluţionare a cauzei cât şi termenul în care se poate formula acţiunea.

Astfel, reclamanta a solicitat prin contestaţia formulată anularea Hotărârii nr. D 1637/31.07.2008 emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului C.

Prin această decizie s-a retras atestatul de asistent maternal profesionist care fusese acordat recurentei.

Aşadar, prin această hotărâre nu s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al recurentei.

Retragerea atestatului de asistent maternal este un act juridic distinct faţă de încetarea contractului individual de muncă, relaţia dintre acestea fiind ca de la cauză la efect.

Astfel, potrivit art. 5 din HG nr. 679/2003, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist duce la suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă şi a convenţiei încheiate, prevăzute la art. 8 şi 9 din acelaşi act normativ.

Aşadar, retragerea atestatului se realizează printr-un act juridic distinct şi anterior, este cauza şi conduce la încetarea contractul individual de muncă; hotărârea de retragere a atestatului nu constituie un act de încetare contractul individual de muncă ci cauza lui. Ca urmare, litigiul de faţă nu are natura unui conflict de muncă.

Consecinţa calificării litigiului ca fiind unul de drept comun are înrâurire asupra stabilirii competenţei instanţei şi termenelor aplicabile formulării cererii introductive.

Astfel, întrucât litigiul de faţă nu are natura unui conflict de muncă, în cauză nu sunt aplicabile prevederile art. 283 alin. 1 lit. a din Codul muncii astfel cum în mod greşit a reţinut prima instanţă şi ca urmare, soluţia de respingere ca tardivă a contestaţiei prin prisma acestui text legal este greşită. Ca urmare, devin aplicabile prevederile dispoziţiile art.2 sau 3, după caz, şi art.7 din Decretul nr.167/1958.

Pe de altă parte, cauza neavând ca obiect stabilirea vreunei măsuri de protecţie socială a copilului, în speţă, competenţa de soluţionare a cauzei nu trebuie apreciată în funcţie de art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1437/2004. Potrivit dispoziţiilor reglementate de acest text de lege, hotărârile Comisiei judeţene pentru Protecţia Copilului pot fi atacate la t r i b u n a l u l d e la domiciliul copilului, cauzele supuse judecării fiind soluţionate potrivit regulilor speciale de procedură prevăzute de Legea nr. 272/2007. Or, potrivit art. 124 din Legea nr. 272/2000, „cauzele prevăzute de prezenta lege privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa t r i b u n a l u l u i d e la domiciliul copilului”.

În raport de acest text de lege, rezultă că numai pentru cauzele care se regăsesc în cuprinsul normelor de reglementare din Legea nr. 272/2004 s-a prevăzut competenţa de soluţionare a t r i b u n a l u l u i d e la domiciliul copilului. Acest aspect rezultă şi din considerentele deciziei nr. 111 din 15 ianuarie 2007 pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite.

În speţă, este evident aşadar, faţă de obiectul acţiunii, că dispoziţiile art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1439/2004 care se referă la hotărârile comisiei prin care sunt instituite măsurile de protecţie specială a copiilor, nu sunt aplicabile în cauză. De altfel, ca un argument în plus că în cauza de faţă nu sunt aplicabile regulile speciale de procedură prevăzute de Legea nr. 272/2004 (la care face trimitere art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1437/2004) îl reprezintă şi prevederea de la alin.(2) al aceluiaşi articol din care rezultă că hotărârea la care se referă textul este cu privire la plasamentul copilului (care este o măsură de protecţie specială a copilului).

Totodată, în însuşi conţinutul Legii nr. 272/2004, la art. 104, care prevede atribuţiile comisiei pentru protecţia copilului, se face trimitere la hotărârea guvernului, respectiv, alin.(2) al aceluiaşi act prevede că organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului se reglementează prin hotărâre a guvernului.

Astfel, faţă de obiectul acţiunii, analizând aspectul competenţei de soluţionare a acesteia, se constatată incidenţa dispoziţiilor art. 1 pct. 2, C.proc.civ., conform cărora judecătoriile judecă plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională.

Având în vedere că sunt aplicabile prevederile cu caracter general referitoare la competenţă, în cauză sunt incidente şi prevederile art. 5 Cod.pr.civ., competentă în cauză fiind J u d e c ă t o r i a C o n s t a n ţ a (în acest sens s-a pronunţat şi Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie - Secţia civilă şi de proprietate intelectuală prin decizia nr. 4164 din 20 iunie 2008).

Ca urmare, în temeiul art. 312(5) şi (6) Cod.pr.civ. şi prin prisma prevederilor art. 304 pct. 3 şi pct.8 şi 9 Cod.pr.civ., urmează a se admite recursul şi a se trimite cauza spre rejudecare la J u d e c ă t o r i a C o n s t a n ţ a.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul civil formulat de recurenta reclamantă N. J., domiciliată în Cernavodă,(...), (...) . A, . 2, judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 68/16.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI C prin DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI C, cu sediul în(...), judeţul C.

Casează sentinţa şi trimite cauza spre competentă soluţionare în primă instanţă la J u d e c ă t o r i a C o n s t a n ţ a.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16.11.2009.

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

 

(...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

Jud.fond:A.D.; S.T.

Red.Jud.(...) R./25.11.2009

Tehnored.disp.gref.RD/4ex/26.11.2009

 

 

 

 

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Data : 02.12.2009

 

 

 

C ă t r e,

 

J U D E C Ă T O R I A C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ

 

 

 

Vă înaintăm alăturat dosarul nr(...) al Curţii de A P E L C O N S T A N Ţ A, având un număr de file, la care este ataşat dosarul T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a nr(...), ce conţine un număr de 23 de file, întrucât prin decizia civilă nr.675/CM/16.11.2009, Curtea a admis recursul formulat de reclamanta N. J., a casat sentinţa civilă nr.68/16.01.2009 a T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a şi a trimis cauza spre competentă soluţionare – în primă instanţă la J u d e c ă t o r i a C o n s t a n ţ a.

 

Preşedinte complet, Grefier,

(...) (...) (...) (...)

Toate spetele


Sus ↑