• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de sanctionare. Recurs

Hotararea nr. 1354 din data 2009-03-18
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...)

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A J. CIVILĂ ŞI PENTRU CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1354

 

Şedinţa publică din data de 18 Martie 2009

Completul compus din:

Preşedinte: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, soluţionarea recursurilor declarat de reclamanta E. E. prin procurator E. B. şi pârâta Primăria Comunei T., împotriva sentinţei civile nr.1814/25.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), având ca obiect, contestaţie decizie de sancţionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns recurenta reclamantă, de asemenea şi recurenta pârâtă prin reprezentant E. D..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că:

- recurenta reclamantă a depus în termen procedural întâmpinare, de asemenea, concluzii scrise;

- excepţia nulităţii recursului declarat de reclamantă, care conform art.306, este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, termenul de recurs în materia conflictelor de muncă fiind de 10 zile de la comunicarea hotărârii instanţei de fond, conform prevederilor art.80 din Legea nr.168/1999.

- excepţia tardivităţii recursului declarat de pârâtă, termenul de recurs în materia conflictelor de muncă fiind de 10 zile de la comunicarea hotărârii instanţei de fond, conform prevederilor art.80 din Legea nr.168/1999.

Instanţa, pune în discuţia părţilor excepţiile învederate.

Recurenta reclamantă, arătând că a declarat recursul în termen, lasă la aprecierea instanţei soluţia cu privire la nulitatea recursului.

Referitor la recursul pârâtei solicită respingerea recursului ca tardiv.

Reprezentant E. D. pentru recurenta pârâtă, consideră că a formulat recursul în termen.

Cu privire la recursul reclamantei, solicită a se constata nul recursul.

 

CURTEA

 

Asupra recursurilor de faţă;

Prin cererea înregistrată sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i O l t – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ , contestatoarea E. E. a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr. 11 din 14.07.2008 emisă de Primarul comunei T. , prin care a solicitat anularea acesteia .

În motivarea contestaţiei, a arătat că prin decizia 11 /2008 s-a dispus sancţionarea cu suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare începând cu data de 14.07.2008, deşi se afla în concediu medical .

În susţinerea contestaţiei, au fost depuse certificatele medicale , decizia contestată , contestaţia depusă la Instituţia Prefectului.

Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ , prin încheierea din 28 octombrie 2008 a scos cauza de pe rol şi a înaintat-o Secţiei Civile – complete specializate în soluţionarea litigiilor de muncă , având în vedere că raporturile de muncă ale contestatoarei cu pârâta cad sub incidenţa c o d u l u i m u n c i i şi nu sub incidenţa Legii 554/2004.

Cauza a fost înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i O l t – Secţia Civilă la nr(...).

Din actele de la dosar, s-a reţinut faptul că reclamanta este încadrată în cadrul Primăriei comunei T., iar prin dispoziţia nr. 11 din 14.07.2008 emisă de primar, a fost sancţionată disciplinar cu suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, respectiv 14-25.07.2008 pentru încălcarea obligaţiilor de a respecta disciplina muncii conform art. 30 al. 2 lit.b. din Legea 53/2003.

Abaterile de la disciplina muncii au constatat în întârzieri repetate de la programul de lucru în ultimele 30 de zile faţă de data emiterii dispoziţiei şi părăsirea locului de muncă fără învoire.

Contestaţia fiind întemeiată din următoarele considerente:

Prin dispoziţia contestată s-a dispus suspendarea contractului de muncă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare începând cu 14.07.2008 , fără să se aibă în vedere că aşa cum a rezultat din certificatul medical seria (...) nr. (...) se afla în concediu medical începând cu acea dată.

Potrivit art. 60 din c o d u l m u n c i i, nu s-a putut dispune măsuri de sancţionare sau de încetare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pe durata incapacităţii temporare de muncă stabilită prin certificat medical conform legii.

Deşi contestatoarea a prezentat certificat medical care nu a fost contestat, începând cu data de 14.07.2008, în mod nelegal pârâta a procedat la suspendarea contractului de muncă cu încălcarea dispoziţiilor art. 60 din c o d u l m u n c i i.

De asemenea, dispoziţia de sancţionare a fost emisă cu nerespectarea dispoziţiilor obligatorii prevăzute de art. 266 c o d u l m u n c i i, motiv pentru care s-a admis contestaţia şi s-a dispus anularea dispoziţiei nr.11 din 14.07.2008 emisă de primar.

Contestatoarea E. E. şi pârâta Primarul Comunei T., judeţul O au formulat recurs împotriva sentinţei nr. 1814/2008 a T r i b u n a l u l u i O l t, pe care o consideră netemeinică şi nelegală, solicitând modificarea acesteia.

Contestatoarea a formulat în termen legal recurs împotriva sentinţei civile nr.1814/25.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, cu precizarea că va depune motivele până la primul termen, motivele depunându-le la 03.03.2009 deşi a primit hotărârea instanţei de fond la 04 decembrie 2008, deci peste termenul legal de 10 zile prev. de art.80 din Legea nr. 168/1999.

Intimatul Primarul Comunei T. judeţul O, a formulat recurs împotriva aceleiaşi sentinţe la data de 16 decembrie 2008 şi a primit sentinţa recurată la 04 decembrie 2008, astfel că şi intimatul a formulat recurs peste termenul legal de 10 zile prev. de art. 80 dinLegea nr.168/1999.

Potrivit art.303 ( 1) C.p.civ.,recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs iar recurenta reclamantă a motivat recursul peste termenul de recurs şi potrivit art. 306 C.p.civ. recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal cu excepţia motivelor de ordine publică, motive ce în cauza de faţă nu se regăsesc, aşa încât Curtea urmează să constate nul acest recurs, motivele de recurs nemaifiind cercetate.

Potrivit art. 137(1) C.p.civ. instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii, iar în cauza de faţă se constată tardivitatea recursului, astfel că va fi respins tardiv şi nu vor mai fi cercetate motivele invocate, iar recursul reclamantei ca fi constatat nul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Constată nul recursul declarat de reclamanta E. E. prin procurator E. B., împotriva sentinţei civile nr.1814/25.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), având ca obiect, contestaţie decizie de sancţionare.

Respinge, ca tardiv, recursul declarat de pârâta Primăria Comunei T., împotriva aceleiaşi sentinţe.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Martie 2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

Red. Jud.C.M.

2 ex./ D.M./ 06.04.2009

j.fond : I.M./ I.B.

Toate spetele


Sus ↑