• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie suspendare contract de munca. Recurs

Hotararea nr. 1015R din data 2009-02-19
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(7149/2008)

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia civilă nr.1015/R

Şedinţa publică din data de 19 februarie 2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) M. (...)

GREFIER - G. E.

 

Pe rol soluţionarea cererii de recurs formulată de recurentul contestator E. Ş., împotriva sentinţei civile nr.4156 din 19 mai 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr. 37907/3/LM/2007, în contradictoriu cu intimata SC D. D. I. ROMANIA SRL, având ca obiect – contestaţie decizie suspendare contract muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata SC D. D. I. Romania SRL, prin avocat H. E., cu împuternicire avocaţială emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr.(...)/17.02.2009 ataşată la fila 20 dosar, lipsind recurentul contestator E. Ş..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că intimata SC D. D. I. Romania SRL, a depus la dosar întâmpinare, prin serviciul registratură al acestei instanţe la data de 16.02.2009.

Avocatul intimatei SC D. D. I. Romania SRL, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.

După deliberare, Curtea încuviinţează intimatei SC D. D. I. Romania SRL, proba cu înscrisuri.

Avocatul intimatei SC D. D. I. Romania SRL, depune la dosar înscrisuri şi apreciază cauza în stare de judecată.

Curtea acordă cuvântul pe cererea de recurs.

Avocatul intimatei SC D. D. I. Romania SRL, solicită respingerea recursului ca nefondat, fără cheltuieli de judecată.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

C U R T E A ,

 

Constată că prin sentinţa civilă nr. 4156/19.05.2008 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea prin care contestatorul E. Ş. a solicitat să se dispună anularea deciziei nr. 18563/05.10.2007 emisă de intimata SC D. D. România SRL şi obligarea acesteia din urmă la plata unor despăgubiri egale cu salariul şi cu celelalte drepturi de care reclamantul a fost lipsit pe perioada suspendării contractului individual de muncă.

Contestatorul a declarat recurs, criticând sentinţa precitată, în esenţă, sub următoarele aspecte:

- contestatorul a învederat faptul că intimata a depus la dosar copia de pe fişa postului de şofer transfer, la care ataşează o pagină care conţine semnătura titularului „E. Ş.”, semnătura manager şi data la care a fost semnată;

- cu toate acestea, instanţa nu a avut în vedere împrejurarea că din copia actului adiţional nr. 11851/18.11.2004, începând cu data de 01.11.2004, contestatorul a fost trecut din funcţia de şofer transfer în funcţia de şofer distribuţie;

- instanţa ar fi trebuit să pună în vedere intimatei să prezinte şi copia de pe fişa postului aferentă funcţiei de şofer distribuţie, pentru a se putea lămuri sub toate aspectele;

- iată de ce se impune admiterea recursului, casarea sentinţei şi admiterea contestaţiei.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus înscrisuri.

Curtea, văzând disp. art. 312 alin. 1 teza a II-a C. proc. civ. şi apreciind că în raport de pretenţiile deduse judecăţii, de probatoriul administrat şi de normele juridice relevante, soluţia primei instanţe este legală şi temeinică, va respinge recursul ca nefondat, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Astfel, prin decizia contestată, intimata a dispus suspendarea contractului individual de muncă al recurentului-contestator în temeiul prevederilor art. 52 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Codul muncii, urmare a formulării plângerii penale înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 B sub nr. 846/04.10.2007.

Din analiza probatoriului administrat în cauză rezultă că plângerea penală la care se face referire în motivarea deciziei intimatei a fost depusă într-adevăr la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 B, fiind înregistrată sub nr. 846/04.10.2007. În acest sens a se vedea filele 52-55 din dosarul de fond.

Prin această plângere, intimata a solicitat să de dispună începerea urmăriri penale împotriva recurentului pentru săvărşirea infracţiunilor de tentativă de delapidare (art. 215/1 C. pen.), fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals (art. 290 şi 291 C.pen.). De menţionat faptul că prin ordonanţa nr. 10054/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 6 B, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a contestatorului pentru infracţiunile prevăzute de art. 215/1, 290 şi 291 C.pen. şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, constând din amendă în cuantum de 300 lei. Această soluţie a fost menţinută prin hotărâre judecătorească penală definitivă, respectiv decizia penală nr. 1544/R/17.12.2008 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i – Secţia a II-a Penală.

Conform art. 52 alin. 1 lit. c prima teză din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul în care acesta a formulat plângere penală împotriva salariatului.

Rezultă că singura condiţie cerută de legiuitor pentru ca angajatorul să dispună suspendarea contractului individual de muncă al unui salariat în asemenea situaţie şi deci, de a emite o decizie în acest sens, este aceea a formulării (existenţei) unei plângeri penale împotriva angajatului său, plângere care să fie înregistrată la organele penale competente.

Cum în cauza de faţă intimata a făcut dovada respectării acestei unice cerinţe legale, înseamnă că Tribunalul a procedat corect respingând ca neîntemeiată contestaţia formulată de recurentul-persoană fizică împotriva deciziei nr. 18563/05.10.2007, prin care intimata i-a suspendat contractul individual de muncă.

Aşa fiind, criticile exprimate în motivarea recursului apar ca nefondate şi urmează a fi înlăturate ca atare.

Indiferent de postul pe care era încadrat recurentul la data emiterii deciziei contestate (şofer distribuţie sau sofer transfer), legalitatea şi temeinicia acestui act de dispoziţie al intimatei nu pot fi puse în discuţie, deoarece postul ocupat de autorul contestaţiei nu are nicio relevanţă juridică în speţă, importantă fiind doar respectarea unicei condiţii prevăzută de art. 52 alin. 1 lit. c teza a II-a din Codul muncii, adică existenţa plângerii penale formulată de angajator împotriva salariatului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-contestator E. Ş., în contradictoriu cu intimata SC D. D. România SRL, împotriva sentinţei civile nr. 4156/19.05.2008 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 19.02.2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

M. D. E. E. B. F. M. V.

 

GREFIER

G. E.

 

TEHNORED/C.D./2 ex./11.03.2009.

Jud.fond: C.D., D.F..

Toate spetele


Sus ↑