• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie suspendare contract de munca. Recurs

Hotararea nr. DEC. NR. 121/CM din data 2009-03-31
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 121/CM

Şedinţa publică de la 31 Martie 2009

Completul specializat pentru cauze privind

Conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol, soluţionarea recursului civil formulat de recurenta - reclamantă E. H., domiciliată în Hârşova,(...), (...) .B, .2, .10, judeţul C, împotriva sentinţei civile nr.1528/3.12.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata - pârâtă ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII, cu sediul în Hârşova,(...), judeţul C, având ca obiect contestaţie decizie suspendare contract de muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă recurenta – reclamantă E. H., asistată de avocat E. A, conform împuternicirii avocaţiale din 31.03.2009, depusă la dosarul cauzei, pentru intimata – pârâtă Şcoala cu Clasele I-VIII, prin reprezentant director Ş. (...).

Procedura legal îndeplinită, conform art. 87 şi urm. C.pr.civ.

Recursul este declarat în termenul legal, motivat şi scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care a evidenţiat faptul că intimata – pârâtă Şcoala cu clasele I-VIII a depus întâmpinare la dosarul cauzei, fiind comunicat un exemplar recurentei la data de 27.03.2009.

Apărătorul recurentei – reclamante, având cuvântul solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi rejudecând cauza să fie admisă contestaţia şi să se anuleze decizia de suspendare a contractului de muncă, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Consideră apărătorul recurentei – reclamante că instanţa de fond trebuia să explice de ce consideră că s-a respectat prevederea legală, în sensul argumentării logice a respectări prevederilor art. 52 lit.c din c o d u l m u n c i i în ceea ce priveşte dovada incontestabilă a incompatibilităţii funcţiei reclamantei cu fapta pentru care este cercetată.

Apărătorul recurentei – reclamante apreciază că decizia instanţei de fond este una netemeinică deoarece nu arată care este argumentul pe care şi-a fundamentat concluzia că decizia de suspendare este temeinică şi respectă litera legii şi solicită instanţei de recurs casarea acesteia, iar pe fondul cauzei rejudecând să se constate că decizia de suspendare nu are fundament legal, în sensul că nu se încadrează în prevederile art.52 lit.c) din c o d u l m u n c i i, câtă vreme nu argumentează care sunt motivele pentru care fapta pentru care este cercetată reclamanta o face incompatibilă cu funcţia deţinută.

Reprezentantul intimatei – pârâte Şcoala cu clasele I-VIII, având cuvântul solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei recurate.

Precizează reprezentantul intimatei – pârâte că, având în vedere funcţia deţinută de recurentă, respectiv administrator – financiar, precum şi atribuţiile postului care implică răspunderea directă asupra activităţilor financiare contabile ale reclamantei, subsecvent plângerii penale s-a procedat la suspendarea contractului individual de muncă, în vederea protejării intereselor instituţiei.

Hotărârea instanţei de fond este întemeiată legal şi a fost dată cu respectarea, interpretarea şi aplicarea corectă a legii, susţinerile în sens contrar ale recurentei fiind nefondate.

Mai arată reprezentantul intimatei – pârâte că a fost necesară dispunerea suspendării contractului individual de muncă pentru preîntâmpinarea unor fapte similare, precum şi în scopul evitării îngreunării activităţii organelor de cercetare competente. Totodată, precizează că cercetările penale nu au fost definitivate.

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin acţiunea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a la data de 02.09.2008, contestatoarea E. H. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Şcoala Generală cu clasele I-VIII Hârşova , anularea deciziei nr.242-19.08.2008 prin care contractul său individual de muncă a fost suspendat.

Această decizie a fost emisă motivat de faptul că împotriva contestatoarei a fost formulată o plângere penală a conducătorului şcolii , înregistrată la Poliţia Hârşova pentru comiterea infracţiunii de falsificare a semnăturii conducătorului şcolii şi uzul de fals, uzul semnăturii conducătorului şcolii.

Contestatoarea apreciază că această decizie nu respectă prevederile art.52 lit. c c o d u l m u n c i i , în sensul dovedirii afirmaţiilor privind cercetarea contestatoarei sub aspectul săvârşirii faptelor penale de care se face vinovată.

Se arată că în decizie sunt menţiuni contradictorii şi un alt motiv de nulitate îl constituie emiterea în aceeaşi zi a două decizii cu sancţiuni disciplinare diferite cu aceeaşi finalitate , cea de a doua decizie poartă nr.241-19.08.2008, rămânând astfel fără obiect.

Intimata, prin întâmpinare a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată întrucât conducerea şcolii a formulat plângere penală împotriva contestatoarei care a semnat documentul prin care a primit bani (pe care şi i-a însuşit) , fără aprobarea conducerii, bani reprezentând plata orelor suplimentare, apoi instrumente de plată pe care nu există semnătura directorului şcolii.

Drept urmare a formulării plângerii penale , s-a dispus suspendarea contractului individual de muncă al contestatoarei conform disp. art. 52 c o d u l m u n c i i.

Intimata a menţionat că plângerea penală a fost înregistrată cu nr. 362 la data de 09.08.2008 la Poliţia Hârşova , cu obiect infracţiunile de fals şi uz de fals .

Referitor la cea de a doua decizie , aceasta reprezintă o măsură de precauţie a intimatei, fiind emisă la definitivarea cercetării prealabile disciplinare a contestatoarei prin care s-a stabilit vinovăţia acesteia.

Prin sentinţa civilă nr.1528/03.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a s-a respins contestaţia formulată de reclamantă.

Pentru a soluţiona astfel instanţa de fond a avut în vedere următoarele:

Contestatoarea a fost angajata intimatei în funcţia de administrator financiar, funcţie îndeplinită până la data suspendării contractului individual de muncă prin deciziile contestate.

Motivul suspendării acestui contract îl constituie existenţa unei plângeri penale formulate de intimată prin organele de conducere , pentru comiterea infracţiunilor de fals şi uz de fals, în strânsă legătură cu desfăşurarea activităţii.

Din punct de vedere al legalităţii , decizia este emisă de organul competent - de conducere al intimatei, în termenul legal, calculat de la data luării la cunoştinţă a faptelor comise de contestatoare.

Motivele de nulitate invocate de contestatoare vizează de fapt aspecte faptice , existenţa a două decizii de suspendare , care însă au fost emise

pe aceeaşi bază, respectiv datorită existenţei plângerii penale la Poliţia Hârşova, motive care nu se circumscriu celor prevăzute de art. 268 cm. Astfel, nu se poate constata nulitatea absolută a deciziilor emise ,fiind la latitudinea angajatorului ca, atunci când angajatul său este cercetat penal, sau este trimis în judecată pentru fapte incompatibile cu funcţia deţinută, să dispună suspendarea contractului individual de muncă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, aceasta fiind o măsură cu caracter provizoriu.

A permite unui angajat rămânerea în continuare în activitate ar însemna facilitarea şi permisiunea comiterii în continuare a unor astfel de fapte.

Norma din art. 52 cm este permisivă în acest sens iar controlul legalităţii şi temeiniciei referindu-se la alte aspecte decât posibilitatea de a dispune suspendarea , la existenţa plângerii penale , cercetarea penală în sine , sau trimiterea în judecată a salariatului ,unica cerinţă a legiuitorului în acest sens, singura pe care însăşi legea o prevede.

Împotriva acestei sentinţe, la data de 10 februarie 2009 a declarat recurs reclamanta E. H..

Critica sentinţei prin motivele de recurs a vizat în esenţă următoarele:

Pârâta nu a dovedit că a respectat prevederile art. 52 lit.c din Codul muncii, nedovedind care sunt motivele temeinice care i-au format convingerea fermă că fapta pentru care a formulat plângere penală împotriva recurentei, o face automat şi incompatibilă cu locul său de muncă din care a fost suspendată.

Instanţa de fond nu a arătat de asemenea care sunt motivaţiile pentru care consideră că luarea deciziei de suspendare este întemeiată, de vreme ce nu arată care este dovada că fapta pentru care este cercetată este de natură să o facă automat incompatibilă cu locul de muncă ocupat, aşa cum prevede norma din c o d u l m u n c i i. În opinia sa, atât pârâta cât mai ales instanţa de judecată trebuia să explice de ce consideră că s-a respectat prevederea legală, în sensul argumentării logice a respectării prevederilor art. 52 lit.c din c o d u l m u n c i i în ceea ce priveşte dovada incontestabilă a compatibilităţii funcţiei sale cu fapta pentru care este cercetată.

În opinia sa legiuitorul a dorit prin intermediul art. 52 lit.c să pună la îndemâna angajatorului un instrument prin care să poată lua unele măsuri de prevenţie împotriva unor angajaţi asupra cărora are suspiciuni argumentate că i-ar produce prejudicii prin intermediul funcţiei pe care o deţin şi nu un instrument prin care să dispună discreţionar asupra contractului individual de muncă al unui angajat, de aceea orice decizie luată trebuie argumentată, temeinic motivată şi încadrată în lege, pentru ca organele abilitate să îi verifice temeinicia şi legalitatea.

Recurenta consideră că decizia este una abuzivă deoarece consideră că este determinată de animozităţile existente între directorul unităţii şcolare şi persoana sa, iar directorul profitând de poziţia de superior şi organ de decizie administrativă a formulat plângere împotriva sa , fără să aibă dovezi întemeiate. Unitatea şcolară, prin directoare a arătat în toate documentele depuse în cauză că nu are dovezi că s-ar fi produs vreun prejudiciu unităţii prin faptele recurentei în legătură cu serviciul şi a afirmat că verificarea contabilă efectuată de serviciul audit intern al Inspectoratului Şcolar ar fi arătat că există unele nereguli în compartimentul contabil, fără însă ca acest document s-o incrimineze.

A arătat recurenta că pentru a demonstra faptul că determinarea directoarei de a o suspenda din funcţie a fost discreţionară, a depus mai multe decizii de suspendare luate într-un timp relativ scurt, decizii la care revine mai târziu şi le anulează prin alte decizii, după ce şi-a dat seama că nu sunt în conformitate cu legea, aceste decizii fiind depuse ca probe şi de către unitatea şcolară prin director în cadrul cauzei de faţă.

Analizând sentinţa recurată din prisma criticilor Curtea a respins recursul ca nefondat, pentru următoarele considerente:

Prin decizia nr.242/19.08.2008 emisă de intimată s-a dispus suspendarea contractului individual de muncă nr.55/2000 al contestatoarei, încadrată de postul de administrator financiar, în conformitate cu art. 52 lit.c) din c o d u l m u n c i i.

Suspendarea contractului individual de muncă a fost motivată de formularea plângerii penale împotriva contestatoarei pentru săvârşirea faptelor de falsificare a semnăturii directorului unităţii şi pentru uzul de semnătură falsificată, plângere înregistrată la Poliţia Hârşova sub nr. 362/08.08.2008.

Potrivit art. 52 lit.c) al.1 din c o d u l m u n c i i: contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului, în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

La fila nr.18 din dosarul de fond se află plângerea penală înregistrată sub nr.(...)/9.08.2008 formulată de directorul intimatei împotriva contestatoarei pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Incompatibilitatea salariatului care a săvârşit fapta penală, cu funcţia deţinută în cadrul unităţii rezultă uneori din prevederile legale.

În cazul în care această incompatibilitate nu rezultă din prevederile legale, singurul în drept să aprecieze dacă prin săvârşirea faptei penale salariatul devine incompatibil cu funcţia respectivă este angajatorul.

Aprecierea dacă fapta penală este sau nu incompatibilă cu acea funcţie se rezolvă de la caz la caz în raport cu atribuţiile de serviciu şi răspunderea ce revine celui în cauză.

Raportat la postul ocupat de contestatoare, respectiv de administrator financiar şi faptele pentru care s-a formulat plângere penală, respectiv fals material şi uz de fals, în mod corect intimata a apreciat incompatibilitatea faptelor sesizate organelor de cercetare penală cu funcţia deţinută de contestatoare.

În conformitate cu prevederile art. 52 al.2 din Codul muncii atunci când se constată nevinovăţia celui în cauză salariatul îşi reia activitatea avută anterior şi i se va plăti, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii contractuale o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.

În ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la faptul că decizia de suspendare a fost emisă ca urmare a animozităţilor existente între directoarea unităţii şcolare şi contestatoare, din probele administrate nu rezultă aceste susţineri ale recurentei.

Pentru considerentele arătate mai sus, potrivit art. 312 C.pr.civ. Curtea a respins recursul ca nefondat şi a menţinut sentinţa recurată ca legală şi temeinică.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul civil formulat de recurenta - reclamantă E. H., domiciliată în Hârşova,(...), (...) .B, .2, .10, judeţul C, împotriva sentinţei civile nr.1528/3.12.2008 pronunţate de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata - pârâtă ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII, cu sediul în Hârşova,(...), judeţul C, ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.03.2009.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

 

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Jud.fond: S.S; C.P.

Red.jud.-J.(...)/22.04.2009

U. – gref.C.D.

2 ex./29.04.2009

Toate spetele


Sus ↑