• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1994 din data 2009-12-07
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de muncă şi

asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1994

 

Şedinţa publică din data de 7 decembrie 2009

 

PREŞEDINTE : (...) (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) S.

GREFIER : E. N.

 

 

Pe rol se află pronunţarea recursului declarat de către reclamanta-recurentă E. D. B. împotriva sentinţei civile nr. 1196/15.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta-intimată (...) S. I. România SRL B, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

N. dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 4 decembrie 2009, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi prin care s-a amânat pronunţarea la data de 7 decembrie 2009.

 

C U R T E A,

 

În deliberare, constată că prin sentinţa civilă nr. 1196 din 15.04.2009 T r i b u n a l u l T i m i ş a respins acţiunea intentată de reclamanta E. D. B. împotriva pârâtei (...) S. I. România SRL B, apreciind ca legală şi temeinică măsura de suspendare a contractului individual de muncă dispusă de pârâtă în temeiul art. 52 alin. 1 lit. a din Codul muncii, prin decizia nr. 8049 din 29 decembrie 2008.

Recursul declarat de reclamantă nu a fost motivat în drept, iar în fapt s-a susţinut că tribunalul a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 267 alin. 1 din Codul muncii, întrucât nu a constatat inexistenţa Comisiei de cercetare disciplinară anterior emiterii deciziei de suspendare şi nu a observat că angajata nu a recunoscut pretinsă abatere disciplinară reţinută în sarcina sa.

În consecinţă, măsura dispusă de angajator este lovită de nulitate absolută, câtă vreme a fost luată fără ca în prealabil să fi fost efectuată cercetarea disciplinară, pe de o parte, iar pe de altă parte suspendarea contractului individual de muncă a intervenit în perioada în care salariata s-a aflat în incapacitate temporară de muncă.

În fine, instanţa de fond a interpretat eronat probatoriul administrat în cauză, asimilând suspendarea raporturilor de muncă în cazul survenirii incapacităţii temporare de muncă a salariatului cu recunoaşterea faptului că emiterea unei decizii nelegale poate fi acoperită printr-o situaţie de fapt creată de o stare de boală.

Recursul nu este fondat.

Prin acţiunea introductivă, motivată în drept cu prevederile art. 267 alin. 1 din Codul muncii, reclamanta a solicitat instanţei să constate nulitatea deciziei nr. 8049 din 29 decembrie 2008 prin care pârâta (...) S. I. România SRL B a dispus în temeiul art. 52 alin. 1 lit. a din Codul muncii suspendarea contractului individual de muncă până la efectuarea cercetării disciplinare prealabile în legătură cu săvârşirea unei abateri disciplinare grave constând în încălcarea procedurii de lucru privind gestionarea cheilor cu destinaţie specială din magazin.

În motivarea acţiunii s-a arătat că, sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzută de art. 264 alin. 1 lit. a din Codul muncii nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea cercetării prealabile.

De asemenea, s-a susţinut că decizia contestată a fost emisă pe durata cât s-a aflat în incapacitate temporară de muncă, dovedită cu certificat medical.

Executarea contractului individual de muncă reprezintă un proces desfăşurat în timp pe parcursul căruia pot interveni anumite împrejurări prevăzute chiar de lege, care să împiedice temporar înfăptuirea obligaţiilor reciproce ale părţilor.

În temeiul art. 52 alin. 1 din Codul muncii contractul poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

  • pe durata cercetării disciplinare prealabile;

  • ca sancţiune disciplinară;

  • în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale, incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;

  • în cazul întreruperii temporare a activităţii fără încetarea raportului de muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

  • pe durata detaşării.

În speţă, măsura suspendării contractului individual de muncă a fost dispusă

în temeiul art. 52 alin. 1 lit. a, care conferă angajatorului posibilitatea ca, pe durata cercetării disciplinare prealabile să suspende contractul celui în cauză, suspendare ce este necesar să se bazeze pe criterii obiective, să fie dispusă cu bună credinţă şi să asigure o cercetare prealabilă corectă a abaterii disciplinare.

Rezultă deci că suspendarea contractului individual de muncă nu reprezintă o sancţiune disciplinară, ci numai o măsură de protecţie a angajatului, al cărui contract nu poate fi desfăcut decât atunci când, în urma efectuării cercetării administrative prealabile, există garanţia săvârşirii cu vinovăţie a unei fapte, în legătură cu serviciul, fiind astfel o încercare a legiuitorului de a preveni eventualele conduite abuzive ale angajatorului.

În consecinţă, dat fiind caracterul de protecţie al acestei măsuri, în speţă nu îşi regăsesc incidenţa prevederile art. 267 alin. 1 din Codul muncii.

În fine, din probatoriul administrat în cauză rezultă că suspendarea contractului individual de muncă al recurentei a operat numai în perioada 1-3 ianuarie 2009, datorită certificatelor de concediu medical depuse de angajată care atestă perioada în care contractul a fost suspendat de drept, ca urmare a incapacităţii temporare de muncă a salariatei.

Pentru motivele expuse se apreciază că susţinerile formulate în calea extraordinară de atac nu se încadrează în niciuna din cerinţele expres şi limitativ prevăzute de art. 304 Cod procedură civilă, iar recursul urmează a fi respins.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

 

Respinge recursul declarat de reclamanta E. D. B. împotriva sentinţei civile nr. 1196 din 15.04.2009, dată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

B. 7 decembrie 2009, în şedinţă publică.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

N. B. E. G. E. S. S.

 

Grefier,

E. N.

 

 

 

 

 

 

Red. F. E./25.02 2010

Tehnored.: A.S./ 2 ex/25.02. 2010

Prim inst.: B. B. şi F. D.-Trib. T

Toate spetele


Sus ↑